Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботиСторінка2/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є самостійним, закінченим науковим дослідженням студента з проблем бухгалтерського обліку, аналізу та контролю; має внутрішню єдність, сукупність теоретичних і практичних положень, висновків і рекомендацій, що виносяться на прилюдний захист.

Дипломна робота виконується на підставі вивчення нормативно-правових документів, вітчизняної та іноземної фахової літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, періодичних наукових видань), а також практики організації та здійснення облікових, контрольних та аналітичних робіт на підприємствах різних форм власності.

Дипломна робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого у процесі захисту Державна екзаменаційна комісія визначає відповідність знань студента професійно-кваліфікаційному рівню спеціаліста (магістра), його здатність до самостійної роботи в галузі обліку, аналізу і контролю.Мета дипломної роботи полягає у закріпленні здобутих студентами знань та адаптації їх до умов діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності.

До основних завдань, що вирішуються під час виконання дипломної роботи, відносяться: • науковий пошук і визначення теоретичних основ проблеми, що розглядається, з обов’язковим урахуванням сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду;

 • систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань у галузі обліку, аналізу і контролю, а також використання їх при вирішенні конкретних науково-дослідних завдань;

 • розвиток навичок самостійної роботи та опанування методики наукових досліджень контрольно-аналітичних проблем з обов’язковим використанням економіко-математичних методів і комп’ютерних програм;

 • виявлення підготовленості студента для самостійної роботи у практичній, навчальній або науково-дослідній діяльності.

Дипломна робота повинна:

 • містити аргументацію актуальності теми, її теоретичної і практичної цінності;

 • відображати самостійність і системність підходу студента у виконанні дослідження з конкретної проблеми;

 • продемонструвати вміння студента опрацьовувати нормативно-правові, наукові, навчально-методичні та інші фахові джерела за проблемою дослідження;

 • містити аналіз різних наукових підходів та обґрунтування власної позиції студента з проблематики дослідження;

 • повністю розкривати тему дослідження, мати аргументоване обґрунтування висновків і пропозицій, що представляють науковий і практичний інтерес з обов’язковим використанням практичного матеріалу, включаючи економіко-математичні методи і комп’ютерні технології.

Виклад результатів дослідження у дипломній роботі підпорядковується єдиній логіці і спрямований на реалізацію мети і завдань роботи. Зміст дипломної роботи розкриває результати досліджень студентами теорії та практики обліку, аналізу і контролю за визначеними напрямами; розробку нових методів і методичних підходів поставленого завдання. Дипломна робота повинна показати вміння студента коротко, логічно та аргументовано викладати матеріал дослідження.

Наукову інформацію в роботі слід викладати у повному обсязі, висвітлюючи одержані результати дослідження, з детальним описом методики дослідження. Наукова інформація повинна розкриватись на практичному матеріалі з обґрунтуванням наукової новизни та практичної значимості одержаних результатів.

Кожна зі складових дипломної роботи повинна мати своє призначення. Розділи роботи мають бути співрозмірними за обсягом. За результатами виконаної роботи після кожного розділу обов’язково слід зробити короткі висновки про розглянуте у розділі, про те, чим ці розробки істотно відрізняються від існуючих, який ефект можливо отримати від їх впровадження у практичну діяльність підприємств різних форм власності.

Дипломна робота повинна бути виконана державною мовою, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність викладення матеріалу повинна бути логічна. При викладенні матеріалу слід уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.Відповідальність за зміст дипломної роботи покладається на автора та наукового керівника.

ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ


ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Темою дипломної роботи обирається одна з актуальних проблем бухгалтерського обліку, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаних з науково-дослідними темами кафедри.

Тематика дипломних робіт розробляється і щорічно оновлюється кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик спеціаліста (дод. А) та магістра (дод. Б) та стандарту освіти зі спеціальності «Облік і аудит».

Студент має право самостійно обирати тему дипломної роботи відповідно до запропонованої тематики і направлення дослідження, що сформувалося у студента за роки навчання.

Вибираючи тему, слід урахувати її актуальність, ступінь розкриття у фаховій літературі, можливість використання інформації з різних джерел: статистичних спостережень, бухгалтерської і податкової звітності, на базі яких буде виконуватися робота, і можливість впровадження результатів дослідження в практичну діяльність.

Вибір теми доцільно здійснювати з урахуванням не тільки особистих наробок студента, але і потреб підприємств (установ), на базі яких виконується аналітична і прикладна частина роботи. Бажано, щоб підприємство (установа) було замовником дипломної роботи, що підвищить її якісний рівень та практичну значущість.

Студент може запропонувати власну тему дослідження за умови відповідного обґрунтування доцільності її розробки.

Не рекомендується для виконання дипломної роботи обирати лише один напрям. Дипломна робота повинна бути комплексною та поєднувати кілька напрямів: облік і контроль (аудит); облік і аналіз; облік, аналіз, контроль (аудит).

Не рекомендується виконувати дипломну роботу на абстрактну тематику без використання матеріалів конкретного суб’єкта господарювання.

Не допускається дублювання студентами обраних тем.

Не дозволяється виконувати дипломні роботи кільком студентам з однієї і тієї ж самої теми на базі одного підприємства.

Після остаточного узгодження теми дипломної роботи та підприємства, на базі якого виконуватиметься дослідження, студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (дод. В).

Дипломна робота виконується під керівництвом провідного викладача кафедри, який має вчений ступінь та звання і проводить наукові дослідження відповідного спрямування.

Закріплення теми дипломної роботи оформлюється наказом ректора не пізніше, ніж за півроку до закінчення навчання. Після затвердження наказу ректором ПУЕТ науковий керівник видає студенту завдання та календарний план виконання дипломної роботи (дод. Д) і затверджує план дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) спеціаліста (дод. Е), магістра (дод. Ж). Слід зазначити, що нумерація додатків Е і Ж відповідає нумерації тем дипломних і магістерських робіт відповідно. Наприклад: Е1 «Організація і методика управлінського обліку на підприємстві» – перша тема в переліку тем дипломних робіт, Ж1 «Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємством» – перша тема в переліку тем магістерських робіт. Повний перелік тем дипломних і магістерських робіт наведено у дод. А та Б.

СТРУКТУРА, ОБСЯГ І ЗМІСТ


ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Дипломна робота виконується студентом на підставі глибокого вивчення нормативно-правової бази, наукової фахової літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень, матеріалів конкретних підприємств, організацій і установ з метою вирішення певних професійних завдань.

Дипломна робота повинна продемонструвати вміння її автора самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Вона повинна містити дискусійний і полемічний матеріал, відображати точку зору дослідника з проблеми, що розглядається.

Робота повинна бути логічно побудованим, цілісним і завершеним самостійним дослідженням. У роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викласти зміст і результати дослідження, уникаючи загальних фраз, бездоказових тверджень, тавтології і повторень.

Дипломна робота повинна:

 • мати наукову новизну та бути побудована в логічній послідовності питань, що висвітлюються, і мати завершений вигляд;

 • носити дискусійний характер з формулюванням аргументованої позиції студента щодо питань, що розглядаються у роботі;

 • містити власні методичні розробки з питань, що досліджуються, з можливою апробацією на діючих підприємствах (установах);

 • мати практичну значимість, що підтверджується можливістю впровадження розроблених пропозицій, методичних підходів до розв’язання проблем, удосконалення фінансово-господарської діяльності конкретних підприємств (установ);

 • містити конкретні аргументовані організаційно-економічні, організаційно-технічні заходи щодо прийняття відповідних управлінських рішень;

 • може виконуватися у формі реального проекту відповідно до замовлення підприємств (установ).

Робота повинна бути виконана на основі:

 • реальних даних підприємств, організацій та установ за останні 3 роки;

 • аналізу нормативних актів, навчальної літератури та наукових джерел за останні 5 років.

Відповідно до теми дослідження у роботі обов’язкове використання:

 • статистичних даних (за останні 5 років);

 • економіко-математичних та економіко-статистичних методів і моделей;

 • Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО);

 • Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (2010 р.);

 • фахових комп’ютерних програм.

Рекомендується така логічна побудова дипломної роботи:

 • пояснювальна записка (дод. И);

 • завдання та календарний план виконання дипломної роботи (дод. Д);

 • план дипломної роботи (дод. Е, дод. Ж);

 • реферат: українською та іноземною мовами (російською, англійською, німецькою, французькою за бажанням студента) (дод. К);

 • зміст;

 • перелік умовних скорочень;

 • вступ;

 • основна частина, що складається із чотирьох розділів і визначених автором підрозділів;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Акт про прийняття до впровадження і використання результатів дослідження (дод. Н). Якщо результати роботи впроваджені в навчальний процес, то додається довідка про прийняття до впровадження та використання результатів дослідження по дипломній роботі (проекту) в навчальному процесі (дод. Н1). Рецензія (дод. М) відображає професійне судження зовнішнього рецензента про результати дослідження дипломної роботи. Разом з відгуком наукового керівника (дод. Л) та поданням голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи (дод. Х) рецензія вкладається у конверт, що прикріплюється на звороті обкладинки дипломної роботи.

Студенти ОКР магістра денної форми навчання до дипломної роботи окремо складають автореферат відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України (дод. П).

Призначення автореферату – ознайомлення членів Державної екзаменаційної комісії з методикою дослідження, фактичними результатами й основними висновками дипломної роботи. Обсяг автореферату – до 10 сторінок формату А-5.

Загальна характеристика дипломної роботи студентів ОКР магістра, що подається в авторефераті, наводиться в такій послідовності.

 1. Актуальність теми.

 2. Зв’язок роботи з науково-дослідними кафедральними темами.

 3. Мета та завдання дослідження.

 4. Наукова новизна одержаних результатів.

 5. Практичне значення одержаних результатів.

 6. Особистий внесок магістранта.

 7. Апробація результатів дослідження.

 8. Основний зміст дипломної роботи.

 9. Висновки.

 10. Список власних публікацій за темою дипломної роботи.

Загальний обсяг дипломної роботи становить орієнтовно
90–120 сторінок комп’ютерного тексту без урахування списку використаних джерел і додатків.


Завдання та календарний план виконання роботи, план роботи, відгук наукового керівника, акт про прийняття до впровадження і використання результатів дослідження та Довідка про підтвердження достовірності фінансово-облікової інформації, використаної при написанні дипломної роботи, складаються за встановленою формою й у загальну нумерацію дипломної роботи не включаються.

Реферат пишеться українською та іноземною мовами. Написання реферату – заключний етап виконання дипломної роботи перед поданням її до захисту. Призначення реферату – ознайомлення членів Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) з методикою дослідження, фактичними результатами та основними висновками.

У рефераті (обсягом одна сторінка) необхідно вказати:

  • загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, використаних джерел, додатків;

  • мету, об’єкт, методи дослідження та інформаційне забезпечення;

  • основні результати дослідження;

  • практичну значущість роботи;

  • ключові слова за темою дослідження (дод. К).

У вступі дипломної роботи необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її наукову і практичну значущість як для базового підприємства, так і для економіки України в цілому; дати коротку характеристику стану проблеми; сформулювати мету і поставити завдання дослідження, що розкривають зміст дипломної роботи; визначити об’єкт, предмет і методи дослідження, що будуть використані при вирішенні поставлених завдань, інформаційну базу дослідження; визначити суб’єкт дослідження, на базі якого буде виконуватись дипломна робота, сформулювати наукову новизну та практичну значимість результатів дослідження.

Бажаним елементом вступу дипломної роботи студентів ОКР магістра є апробація результатів дослідження.

Обсяг вступу – 3–4 сторінки.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими підходами до вирішення проблеми необхідно обґрунтувати актуальність і доцільність роботи. Для з’ясування стану розробки обраної теми обов’язково слід вказати у працях яких науковців досліджується ця проблема.

Мета і завдання роботи. Формулюється мета роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «дослідження…», «вивчення…», оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Доцільно розпочинати визначення мети як «теоретичне обґрунтування … та надання пропозицій і рекомендацій з удосконалення…».

Реалізація завдань сприяє досягненню мети дослідження. Завдання дослідження перекликаються із назвою підрозділів дипломної роботи і зазначаються у формі перерахунку: «дослідити…», «описати…», «встановити…», «виявити…», «обґрунтувати…» тощо.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що обрано для дослідження.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження і визначає тему дипломної роботи.

Суб’єкт дослідження – назва підприємства, організації, установи, на матеріалах яких виконуватиметься дослідження.

Методи дослідження. Подається перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої у роботі мети, коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось за допомогою того чи іншого методу. Це надає змогу пересвідчитись у логічності та прийнятності вибору методів дослідження.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти; укази Президента; Постанови Кабінету Міністрів України; офіційні документи та методичні матеріали Державної служби статистики України; наукова література; статті вітчизняних і зарубіжних вчених у періодичних виданнях із питань обліку, аналізу і контролю; довідково-інформаційні видання; дані з мережі Інтернет; облікові, статистичні дані суб’єкта дослідження та результати власних спостережень автора.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій за темою дослідження, що містять елемент наукової новизни. При формулюванні наукової новизни можна, зокрема, вживати такі вирази: «вперше формалізовано…», «розроблено метод, який відрізняється від…», «доведена залежність між…», «досліджена поведінка… і показано…», «доопрацьовано (відомий) метод у частині … і поширено на …», «обґрунтована концепція, що узагальнює … і розвиває…», «розроблено нову систему … з використанням нового принципу…», «удосконалено класифікацію…».

Практичне значення одержаних результатів. Необхідно навести відомості про можливість практичного застосування одержаних результатів дослідження.

Апробація результатів дослідження передбачає зазначення науково-практичних конференцій, на яких доповідалися та обговорювалися результати дослідження; перелік публікацій за темою дослідження.

В основній частині дипломної роботи розглядаються теоретичні питання і прикладні аспекти проблеми, що досліджується. Основну частину роботи рекомендовано поділити на чотири розділи.

Розділи дипломної роботи складаються із підрозділів. У кінці кожного підрозділу дипломної роботи необхідно сформулювати висновки з викладеного у підрозділі матеріалу, що починаються словами «Таким чином,…», «Отже,...», «Виходячи із викладеного,...» тощо.

У дипломній роботі студентів ОКР магістра наприкінці розділу формулюються «Висновки за розділом».

Перший розділ «Теоретичні основи обліку, аналізу і контролю об’єкта дослідження» є теоретичною і науково-методичною основою для розробки прикладних аспектів обраної теми, які студент повинен викласти у подальших розділах дипломної роботи.

У першому розділі рекомендується викласти суть проблеми, що досліджується, ступінь її розробки, здійснити аналіз і узагальнення існуючих концепцій, дати критичний огляд наукових інформаційних джерел та нормативно-правової бази, розкрити теоретичні положення з організації і методики обліку, аналізу і контролю відповідно до обраної теми дослідження, розглянути стан і розвиток галузі економіки та базових підприємств, організацій і установ.

У першому розділі надається характеристика структури підприємства та органів його управління, вказується форма власності, основний вид діяльності, його галузеві особливості, що впливають на побудову системи обліку, аналізу і контролю. За три роки аналізується виробнича, фінансова та загальноекономічна інформація, на підставі якої визначається рівень ефективності діяльності підприємства; подається характеристика майна підприємства та джерел його формування; розраховуються показники, що характеризують фінансову стійкість і ліквідність, ділову активність і рентабельність діяльності, виявляються тенденції їх розвитку; надається комплексна оцінка фінансового стану. Досліджується облікова політика підприємства; надається критична оцінка постановки обліку, аналізу і контролю на підприємстві, за матеріалами якого виконується робота.

Слід зауважити, що не обов’язково обмежуватись наведеною послідовністю розрахунків та обґрунтувань. Можуть бути використані різні моделі, що дають можливість простежити динаміку розвитку підприємства і на підставі проведених досліджень прийняти рішення. При цьому обов’язковим є використання сучасних комп’ютерних програм з метою оцінки фінансового стану.

Висновком за розділом повинно стати теоретичне обґрунтування методики проведення дослідження, а також узагальнююча оцінка системи обліку, аналізу та контролю, фінансового стану суб’єкта дослідження із зазначенням недоліків і позитивних рис.

Другий розділ «Облік об’єкта дослідження та напрями його удосконалення» присвячується критичній оцінці стану обліку об’єкта дослідження. У ньому висвітлюються організація і методика обліку, недоліки, проблеми, які необхідно вирішувати для підвищення рівня і якості управління, напрями удосконалення обліку і звітності.

Особливу увагу слід приділити виявленим у процесі дослідження недолікам, обґрунтуванню пропозицій з удосконалення методики та організації обліку. Теоретичні положення слід підтвердити практичними матеріалами підприємства (установи), що досліджується.

Характеристику стану обліку об’єкта дослідження доцільно розкривати, виходячи з послідовності:

  • порядок документування господарських операцій за об’єктом дослідження, порівняння загальнотеоретичної методики документування з тією, яка фактично здійснюється на підприємстві; виявлення недоліків та обгрунтування пропозицій щодо їх усунення;

  • організація і методика синтетичного та аналітичного обліку;

  • порядок проведення інвентаризації об’єкта дослідження;

  • розкриття інформації про об’єкт дослідження в облікових регістрах і фінансовій звітності;

  • напрями удосконалення організації та методики обліку об’єкта дослідження, в тому числі з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

При висвітленні організації обліку об’єкта дослідження на конкретному підприємстві необхідно охарактеризувати форму організації бухгалтерського обліку (централізована, де централізована, інше), розподіл обов’язків, описати послідовність облікових робіт, особливості облікової політики, розробити облікові номенклатури, навести графік документообігу; визначити недоліки в організації обліку об’єкта дослідження та їх вплив на результати роботи підприємства.

Обов’язково необхідно розкрити організацію і методику обліку об’єкта дослідження в умовах автоматизації: обґрунтувати доцільність автоматизації, розкрити своє бачення постановки завдання з обліку об’єкта дослідження в умовах автоматизації, подати результати вивчення комп’ютерних програм з обліку і звітності, навести загальну характеристику програмних продуктів, оцінити їх переваги і недоліки. Бажано розробити проект автоматизації обліку за темою дипломної роботи, побудувати схему технологічного процесу автоматизованого обліку, оцінити результати його використання та обґрунтувати рекомендації щодо запровадження його у практичну діяльність суб’єктів господарювання.

Розглядаючи напрями удосконалення обліку, доцільно визначити мету та призначення запропонованих заходів, критерії зростання ефективності роботи підприємства внаслідок реалізації пропозицій.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка