Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ семестрі 2015/2016 навчального рокуСторінка2/4
Дата конвертації30.04.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4

Методисти Морська Я.Ф., Вербіцька М.Я., Єднак Г.М.
Українська мова

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас
Звуки мови й звуки мовлення:3 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв Я, Ю,Є,Ї та Щ», «Повторення вивченого з теми», з 3 до 2 під час вивчення теми «Тренувальні вправи. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом»

11 год

Вимова приголосних звуків:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків»

16 год

Лексикологія:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова»

7 год

Будова слова. Орфографія:2 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Спільнокореневі слова й форми слова», вилучення уроку «Повторення вивченого з теми», а повторення вивченого з теми передбачити як один з етапів попереднього уроку «Тренувальні вправи. Вимова, написання префіксів пре-, при, прі»

8 год

6 клас
Іменник: 1 годину ущільнити шляхом вилучення теми «Тренувальні вправи. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові»

22 год

Прикметник:по одній годині ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення тем «Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу», «Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп», «Творення прикметників. Написання прикметників з суфіксами…», «Написання складних прикметників разом і через дефіс»

16 год

Числівник:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 3 до 2 під час вивчення теми «Тренувальні вправи. Відмінювання числівників (кількісних)…»

9 год

Займенник:1 годину ущільнити шляхом вилучення теми «Тренувальні вправи. Неозначені займенники»

9 год

Повторення в кінці року:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Морфологія й орфографія»

3 год

7 клас
Дієприслівник як особлива форма дієслова:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 на вивчення теми «Тренувальні вправи. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові»

6 год

Прислівник:1 год. ущільнити шляхом вилучення теми «Тренувальні вправи. Написання прислівників окремо, разом і через дефіс»

13 год

Прийменник:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою. Непохідні і похідні прийменники» і «Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс» та вивчення їх в межах одного уроку

2 год

Сполучник:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Написання сполучників разом і окремо» й « Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності і підрядності» та вивчення їх в межах одного уроку

2 год

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні:1годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні»

1 год

8 клас
Речення з однорідними членами:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Речення з кількома рядами однорідних членів» і «Однорідні й неоднорідні означення»

5 год

Речення із звертаннями, вставними словами:1 годину ущільнити шляхом вилучення теми «Тренувальні вправи. Розділові знаки при звертанні»

4 год

Речення з відокремленими членами:2 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення тем «Тренувальні вправи. Розділові знаки при відокремлених членах речення - означеннях» і «Тренувальні вправи. Розділові знаки при відокремлених членах речення - обставинах»

12 год

9 клас
Безсполучникове складне речення:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 3 до 2 під час вивчення теми «Тренувальні вправи. Розділові знаки у безсполучниковому реченні»

10 год

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Тренувальні вправи. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку»

6 год

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Повторення вивчених розділових знаків у складному реченні»

5 год

Повторення й систематизація вивченого:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Слово як предмет вивчення» і «Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)»

5 год

10 клас, рівень стандарту
Поглиблення і систематизація найуживаніших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису та стилістики:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, стилістичні особливості. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника» і «Особливості вживання назв за професією. Посадою, званням тощо. Стилістичні засоби морфології»

10 год

Повторення вивченого в кінці року:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Контрольна робота (тестові завдання). Орфографічно-пунктуаційний практикум» та «Повторення в кінці року»

-

10 клас, академічний рівень
Стилістичні засоби лексикології і фразеології:3 години ущільнити шляхом об’єднання тем «Специфічно побутова лексика» і «»Просторічні й діалектні слова. Запобігання невиправданому використанню просторічних, діалектних слів»; зменшення кількості годин з 3 до 2 на опрацювання теми «Лексикостилістичні синоніми та їх види, переносне значення слів, тропи» та з 2 до 1 на опрацювання теми «Основні групи фразеологізмів, багатозначність синонімія та антонімія фразеологізмів»

15 год

Словотворчі засоби стилістики:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Основні орфограми в коренях. Префіксах і суфіксах»

7 год

10 клас, профільний рівень
Українська лексикографія:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Словники як відображення історії і культури українського народу. З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія. «Лексикон» Памви Беринди» та «Загальні відомості про словники. Основні типи словників. Особливості їх побудови»

3 год

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Основні способи словотвору в сучасній українській мові…»

7 год

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови:6 годин ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Прикметник як частини мови …» і об’єднання тем:

 • «Своєрідність займенника як частини мови…» і «Розряди займенників за значенням, їх характеристика…»;

 • «Розряди числівників за значенням, їх характеристика…» і «Синонімія числівників. Стилістична роль числівників»;

 • «Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова…» і «Функції дієслова в художньому стилі»;

 • «Дієприкметник як особлива форма дієслова…» і «Дієприкметниковий зворот»;

 • «Дієприслівник як незмінювана форма дієслова …» і «Дієприслівниковий зворот»

24 год

11 клас, рівень стандарту
Орфографічно-пунктуаційний практикум:2 години ущільнити шляхом об’єднання тем:

 • «Передача на письмі сумнівних голосних та приголосних. Спрощення груп приголосних. Уживання знака м’якшення, апострофа. Пунктуація» і «Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Пунктуація»;

 • «Контрольна робота (тестові завдання). Орфографічно-пунктуаційний практикум» і «Повторення в кінці року» (для реалізації теми останнього уроку передбачити в структурі попереднього уроку етап «Повторення вивченого за рік»)

2 год

11 клас, академічний рівень
Стилістика складних речень:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень. Пунктограми в цих реченнях» і «Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами. Пунктограми в цих реченнях»

7 год

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові» і «Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові»

3 год

Стилістика мовлення. Культура мовлення:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Стилі мовлення, їх підстилі» та «Зміст і структура текстів розмовного стилю, його характерні мовні засоби, основні жанри»

7 год

Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Слово, словосполучення, речення. Члени речення. Система розділових знаків»

7 год

11 клас, профільний рівень
Лінгвістична риторика:2 години ущільнити шляхом об’єднання тем «Риторика як наука й мистецтво слова…» і «Риторичні ідеали у різні історичні епохи»»; «Еколузія й елоквенція як учення про мовну форму промов» і «Меморія як система усного запам’ятовування промов»

6 год

Основи ораторського мистецтва:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Види ораторського мистецтва за метою висловлення…» і «Промова, її види …»

7 год

Підготовка до ДПА:5 годин ущільнити шляхом об’єднання тем:

 • «Написання слів іншомовного походження» і «Написання прізвищ та географічних назв»;

 • «Правила переносу та скорочення слів» і «Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками…»;

 • «Лексикологія і фразеологія української мови. Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів» та «Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни»;

 • «Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв’язки» і «Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення»;

 • «Просте ускладнене речення» і «Складне речення з різними видами синтаксичного зв’язку»

25 год

Методист Кондирєва М.М.
Українська література

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас
Світ фантазії, мудрості:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Л.Глібов. «Химерний маленький», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»…» і «Життєвий пафос віршів Л.Глібова. Особливості його поет. мови»

5 год

Історичне минуле нашого народу:2 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 на опрацювання тем «Микита Кожум’яка. Драматичний твір на тему народної казки» і «Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі…»

7 год

Рідна Україна. Світ природи1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 на опрацювання теми «Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції (за твором «Сіроманець» М.Вінграновського)»

14 год

6 клас
Я і світ:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Емма Андієвська. «Говорюща риба». Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом»

7 год

Пригоди і романтика:2 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 3 до 2 під час опрацювання теми «Поведінка героїв, їхні вчинки, моральний вибір (за твором «Тореадори із Васюківки» В. Нестайка)» та з 2 до 1 під час опрацювання теми «Допитлмивість, винахідливість, кмітливість хлопчиків – головних героїв (за твором «Митькозавр із Юрківки…» Я. Стельмаха)»

11 год

Гумористичні твори:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл». Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побутова байка» (за творчістю Л.Глібова)

6 год

7 клас
«Ти знаєш, що ти людина?»: 1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Марина Павленко. «Русалонька із 7-В…». Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній»

14 год

Ми – українці:3 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання тем «Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш…»; «Олена Теліга. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день…»; «Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність (за твором «Неймовірні пригоди Івана Сили» О.Гавроша)»

9 год

8 клас
Світ української поезії:2 години ущільни шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання тем «Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричність образів («Сад»). «Васильки» - взірець інтимної лірики. Виразне читання поезій В.Сосюри»; «Іван Малкович. Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина, щоб уберегти себе, своїх близьких, свою мову, душевне багатство від зла («Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла»)

10 год

Національна драма:1 годину ущільни шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей – наскрізна і «вічна» у світовому мистецтві (за твором «Сто тисяч» І.Карпенка-Карого)»

6 год

З національної прози:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «В.Дрозд. Іронічна, алегорично-химерна проза сучасного прозаїка…»

8 год

9 клас
Нова українська література:3 години ущільни шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Повсталий народ як герой поеми «Гайдамаки» Т.Шевченка…» та об’єднання тем «Т.Шевченко. «Чигирине, Чигирине». Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє» і «Т.Шевченко. «Стоїть в селі Суботові…». Художня оцінка діяльності Б.Хмельницького»; «П.Куліш – письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи, першого українського правопису «кулішівка…» і «Чорна рада» П.Куліша – перший історичний роман в українській літературі»

20 год

З літератури ХХ століття:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Іван Багряний. «Тигролови». Українська еміграційна література ХХ століття…»

6 год

10 клас, рівень стандарту та академічний
Літературний процес 70-90-х років ХХ ст.: 4 години ущільни шляхом об’єднання тем:

 • «Михайло і Сава – протилежні психологічні типи. Марійка та Івоніка – уособлення цінностей народної моралі в повісті «Земля» О.Кобилянської» та «Сава і Рахіра – втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі Анни в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя. Глибокий психологізм і символізм повісті «Земля» О.Кобилянської»;

 • «Леся Українка. Життєвий і творчий шлях письменниці. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці» і «Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи. Прийом контрасту. Сильна вольова особистість у вірші «Contraspemspero»;

 • «Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил» і «Творчість В.Стефаника й Лесі Українки (узагальнення й систематизація вивченого)»;

 • «Поєднання реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності) в новелі «Момент» В.Винниченка. Імпресіонізм цього твору» і «Образ панни – втілення ідеї вічної жіночності й краси. Значення художньої спадщини письменника»)

25 год

10 клас, профільний рівень
Українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття:8 годин ущільнення шляхом:

 • зменшення кількості годин з 3 до 2 під час вивчення теми «Повість «Тіні забутих предків». Фольклорно-етнографічна основа твору, її романтичний характер…»; з 2 до 1 під час вивчення тем «Ідея емансипації жінки у творчості О.Кобилянської. Образи Олени та Наталії («Людина»,. «Царівна»). Романтичне змалювання дійсності…»; «Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи ( за твором «Земля» О.Кобилянської)»; «Історична основа драматичної поеми «Бояриня» Лесі Українки. Майстерність відображення страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві»; «Символічність образів Мавки й дядька Лева – уособлення духовності й краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці…»; «Популярність В.Винниченка-драматурга на світовій сцені. Драматичні твори письменника, їхнє жанрово-тематичне багатство, художня майстерність…»;

 • об’єднання тем «Життєвий і творчий шлях В.Стефаника…» і «Поезія в прозі «Моє слово» як художній маніфест. Кредо В.Стефаника. роздуми в ньому автора про призначення художнього слова…»; «Життя і творчий шлях поета-новатора Миколи Вороного, «ідеолога» модернізації української літератури, першого представника українського символізму…» та «Зміст і художні особливості поезії М.Вороного…»)

53 год

11 клас, рівень стандарту та академічний
Українська література 1940 – 1950 років:1 годину ущільни шляхом об’єднання тем «Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики. Олександр Довженко. Огляд життя і творчості. Режисерська майстерність» і «Зворушливі спогади про дитинство в «Зачарованій Десні»

2 год

Проза другої половини ХХ століття:3 години ущільнити шляхом

 • об’єднання тем «Інтенсивний розвиток української прози. Її новаторські особливості. Розмаїття тематики й жанрів» та «Загальна характеристика доробку Олеся Гончара. Його громадянська і життєва позиція…»;

 • зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення тем «Відомості про Григора Тютюнника. Вічна тема любові в новелі «Три зозулі з поклоном». Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї»; «Життя і творчість Валерія Шевчука…»

6 год

11 клас, профільний рівень
Українська поезія 1960 – 1990-х років:4 години ущільнити шляхом об’єднання тем «Шістдесятництво» як явище культурологічне і соціальне, його зв'язок з дисидентським рухом…» і «Василь Симоненко. Розповідь про поета. Своєрідність інтимної лірики…»; «Ліна Костенко. Доля письменниці. Яскравий світ художнього слова поетеси…» і «Пастораль ХХ сторіччя». Оригінальність жанру. Досягнення експресивності строфи за допомогою рубаної і влучної короткої фрази, зорових зображувально-виражальних засобів…»; «Стисла розповідь про Миколу Вінграновського. Основні збірки…» і «Ідейно-художній аналіз поезій «Сеньйорито акаціє, добрий вечір», «Прилетіли коні – ударили в скроні…», «Чорна райдуга»; «Стисла розповідь про Ірину Жиленко. Основні збірки» і «Сповідальність, камерність. Інтимна філософічність лірики Ірини Жиленко. Світ жіночої душі. Аналіз віршів «І світла алея», «Зимовий мотив…», «За золотими вікнами зірок»

17 год

Постшістдесятництво:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Ідейно-естетичні пошуки серед молодих поетів-постшістдесятників…»

6 год

Проза 1960 – 1990 років:2 години ущільнити шляхом:

 • об’єднання тем «Інтенсивний розвиток української прози, її новаторські особливості. Розмаїтття тематики і жанрів» і «Життєвий і творчий шлях Григорія Тютюнника. Роман «Вир» - реалістична картина життя…»; «Загальна характеристика доробку Олеся Гончара. Його громадянська і життєва позиція…» та «Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя. Філософія миті щастя людини («За мить щастя» Олеся Гончара)»;

 • зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Барокове поєднання духовного і буденного. Художні деталі та символи у творі «Дім на горі» В.Шевчука…»

13 год

Методист Кондирєва М.М.
Зарубіжна література

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас
Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Ставлення автора до своїх героїв

1 год

Художні засоби розкриття образу Поліанни. Ідея радості життя й відкриття світу у творі Елеонор Портер «Поліанна»

1 год

6 клас
Характеристика героїв твору «Жага до життя» Джека Лондона. Описи природи та їх роль у творі Джека Лондона «Жага до життя». Значення назви оповідання

1 год

Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя). Образ Гайавати. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові

1 год

7 клас
Олександр Грін «Пурпурову вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті. Основний конфлікт твору. Асоль і Грей. Символіка образу пурпурових вітрил

1 год

Детектив як жанр літератури. Характерні ознаки жанру. Едгар По «Золотий жук». Особливості композиційної будови повісті «Золотий жук»

1 год

8 клас
Любов Петрарки до Лаури . Виразне читання лірики Петрарки

1 год

Образ Гамлета – європейського інтелігента. Багатогранність шекспірівських характерів

1 год

9 клас
Поема «Мазепа» Байрона

1 год

Біографія О.С. Пушкіна.Жанрово – тематичне розмаїття лірики поета

1 год

10 клас
Творчість Миколи Некрасова

1 год

Характеристика збірки «Квіти зла» Бодлера

1 год

Поезія французького символізму (оглядово)

1 год

11 клас
Творчість Кавабата Ясунарі (оглядово)

1 год

Відомості про сучасний постмодерний літературний процес (оглядово)

1 год

Методист Боруцька Л.С.
Іноземні мови

Чинні навчальні програми з іноземних мов не встановлюють порядок (послідовність) вивчення навчальних тем у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного та семестрового контролю.

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній системі, у діяльнісній термінології, з чітко вираженою кореляцією між класами.

Програми не обмежують самостiйнiсть і творчу iнiцiативу вчителя, передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання (навчально-методичні комплекси, підручники, посібники, аудіо, відео матеріали тощо). Докладніше - на офіційному веб-сайті МОН України за посиланнямhttp://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1428333274/.

Оскількипрограмипозбавленіжорсткого поурочного поділу, вчителіможутьобиратипослідовністьрозкриттянавчальногоматеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушуваласьлогікайоговикладу.

Для виконання навчальних програм з іноземних мов рекомендуємо вчителям скорегувати календарно-тематичне планування та обрати доцільний та прийнятний винятково для конкретного типу навчального закладу та класу спосіб ущільнення навчального матеріалу. Таке ущільнення може здійснюватись за рахунок зменшення кількості годин, відведених на вивчення однієї теми, чи за рахунок уроків, виділених на повторення навчального матеріалу. Також рекомендуємо об’єднати проведення підсумкового семестрового контролю з аудіювання та читання в межах одного уроку.Методист Уруська Л.В.
Історія. Правознавство

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас, За програмою «Історія України. Всесвітня історія.

5-9 класи» (Лист МОН від 23.12.2004 р. № 1/11-6611)
Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. та Українська козацька держава

1 год

Україна в Першій світовій війні. Відродження української держави в 1917–1920 рр.

1 год

5 клас,За програмою «Історія України. Всесвітня історія.

5-9 класи» (Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 р. № 664)
Храми та ікони. Софійський собор і Києво-Печерська лавра

1 год

Замки та палаци. Парки та сади

1 год

6 клас
Господарювання та повсякденне життя в Стародавній Греції. Наука, освіта, виховання та сімейне життя в Стародавній Греції

1 год

Римська республіка V–ІІІ ст. до Р. Х. Військова експансія Риму й утворення Римської середземноморської держави

1 год

Створення Римської імперії. Римська імперія в І–ІІ ст.

1 год

Римська імперія в ІІІ–ІV ст. Виникнення християнства та християнізація Римської імперії

1 год

7 клас. Історія України
Монгольська навала. Правління Данила Романовича

1 год

Початок іноземного панування на українських землях. Держава Феодоро та Кримське ханство

1 год

7 клас. Всесвітня історія
Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження й гуманізм

1 год

Індія. Китай

1 год

8 клас. Історія України
Козацька держава – Гетьманщина. Адміністративно-територіальний та соціальний устрій Лiвобережної Гетьманщини. Слобідська Україна в другій половині XVII ст.

1 год

Становище в Україні після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії

1 год

Культура України другої половини XVIII ст.. Українське мистецтво другої половини XVIII ст.

1 год

8 клас. Всесвітня історія
Революція XVІІ ст. в Англії. Промисловий переворот в Англії

1 год

Росія наприкінці XVII – у першій половині XVIIІ ст. Росія у другій половині XVIIІ ст.

1 год

9 клас. Історія України
Розвиток промисловості. Міста і торгівля

1 год

Радикальний рух у Галичині. Утворення українських політичних партій

1 год

Освіта. Наука

1 год

9 клас. Всесвітня історія
Завершення територіального поділу світу. Британське володарювання в Індії

1 год

Особливості культури народів світу. Розвиток науки і техніки

1 год

9 клас. Правознавство. Практичний курс
Права та обов’язки батьків і дітей. Державний захист дитинства

1 год

Право на працю. Права неповнолітніх у трудових відносинах

1 год

10-й клас. Історія України, рівень стандарту
Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917–1921 рр.Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

1 год

Громадсько-політичне життя. Культурне життя

1 год

10-й клас. Історія України, академічний рівень
Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917—1921 рр. Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці

1 год

УСРР у 1921-1923 рр. Впровадження непу в Україні та його особливості

1 год

Утвердження тоталітарного режиму в Україні. Громадсько-політичне життя

1 год

10 клас. Всесвітня історія, рівень стандарту та академічний
Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу. Процес утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі

1 год

Основні ідеї та течії у розвитку культури. Нові напрямки в мистецтві та літературі, виникнення та розвиток кінематографа, олімпійський рух

1 год

10 клас. Правознавство, рівень стандарту та академічний
Кримінальне право. Кримінальна відповідальність

1 год

Цивільне право. Цивільно-правові правочини

1 год

11 клас. Історія України, рівень стандарту та академічний
Стан освіти та науки. Розвиток літератури та мистецтва

1 год

Україна на початку «перебудови». Політика «прискорення» та падіння рівня життя населення

1 год

Економічне життя України. Економіка України в європейських і світових інтеграційних процесах

1 год

11 клас. Всесвітня історія, рівень стандарту та академічний
Демократичні революції у країнах Центральної та Східної Європи, особливості їх здійснення. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства

1 год

Основні напрямки НТР в другій половині ХХ ст. та їх вплив на життя суспільства. Розвиток літератури та мистецтва

1 год

11-й клас. Курс «Людина і світ», рівень стандарту та академічний
Нація. Полікультурність

1 год
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка