Методичні рекомендації щодо планування роботи у навчальному закладі (додаються)Скачати 189.48 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір189.48 Kb.
У к р а ї н а
Чернівецька міська рада

У П Р А В Л I Н Н Я О С В I Т Ивул. Червоноармійська, 176, м.Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 3-30-87,

E-mail: edu@osvitacv.com. Код ЄДРПОУ №0214734523.01.201301-15/149

Керівнику загальноосвітнього навчального закладу

на №
від


Управління освіти Чернівецької міської ради надсилає для практичного користування методичні рекомендації щодо планування роботи у навчальному закладі (додаються)


Начальник управління освіти В.С.Малишевська

Руснак,


524910

Додаток


до листа управління освіти

від 23.01.2013 №01-15/149


Методичні рекомендації

з планування роботи загальноосвітнього навчального закладу

Одним із аспектів управлінської діяльності навчального закладу є планування роботи. Планування – це підготовчий стан кожного управлінського циклу. Розробити план – це значить передбачити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення навчально-виховної роботи та її результативності.

Чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи є важливою умовою її успішної діяльності, оскільки воно забезпечує цілеспрямованість у роботі підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу, інших можливостей і резервів. З огляду на часові виміри, розрізняють перспективне,  річне й поточне планування діяльності школи.

Перспективне планування.

Перспективний план – невеликий, але дуже важливий документ, який описує місію школи, бачення її розвитку на тривалу перспективу, стратегічні цілі, а також методи їх досягнення. Перспективний план складається на 5 років і може мати таку структуру: 1. Концепція розвитку школи

  1. Місія школи

  2. Мета розвитку навчального закладу

  3. Шляхи розвитку

  4. Результати розвитку (очікувані)

 2. Реалізація державної освітньої політики у навчальному закладі

  1. Виконання вимог нормативно-правових документів у галузі освіти

  2. Реалізація вимог Державного стандарту початкової, базової та загальної середньої освіти

  3. Реалізація науково-методичної проблеми

 3. Управління навчально-виховним закладом

  1. Оптимізація мережі класів

  2. Кадрова політика (атестація та курсова перепідготовка педагогів)

  3. Вивчення стану викладання предметів

  4. Вивчення стану основних напрямків виховної роботи

  5. Педагогічні ради (орієнтовна тематика)

 4. Розвиток навчально-матеріальної бази

Перспективне планування забезпечує цілеспрямовану діяль­ність керівництва школи та педагогічного колективу, раціональний розподілі сил, уникнення повторення в річ­них планах одних і тих самих заходів. Загалом його структура мо­же бути довільною, проте заплановані заходи повинні бути конкретними, виконуваними та ефективними з точки зору кінцевого результату. Обов’язковою частиною такого плану повинен бути розділ «Концепція розвитку школи», оскільки даний параметр оцінюється під час державної атестації закладу.

Розробка перспективного плану роботи передбачає залучення до його складання педагогів. Науковці пропонують таку технологію етапів (алгоритм) роботи над планом1: 1. Діагностика проблем, що існують сьогодні в діяльності школи.

 2. Ідентифікація (групування проблем).

 3. Обговорення проблем встановлення їх ієрархії за важливістю.

 4. Визначення цілей і завдань плану.

 5. Визначення очікуваних результатів.

 6. Планування заходів відповідно до мети і завдань.

 7. Оформлення плану роботи.

 8. Остаточне обговорення і затвердження плану на педраді.


Річний план роботи

Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план. Він складається за участю педагогічного колективу, громадських організацій, відображає найголовніші питання діяльності школи, в обов'язковому порядку обговорюється педагогічною радою. Річний план має виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного і учнівського колективів і орієнтувати їх на досягнення кінцевого результату у навчально-виховному процесі.2

Розділи річного плану доцільно привести у відповідність до структури Закону України "Про загальну середню освіту"3, а саме:


 1. Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту.

 2. Характеристика навчального закладу.

 3. Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту на новий навчальний рік.

 4. Організація навчально-виховного процесу.

 5. Учасники навчально-виховного процесу.

 6. Норми і положення Державного стандарту загальної середньої освіти.

 7. Організація контролю та керівництва освітнім закладом.

 8. Науково-методичне забезпечення.

 9. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база.

 10. Міжнародне співробітництво.

Розділи плану роботи можуть бути й іншими, проте повинні відображати підходи до реалізації нормативно-правових актів у навчальному закладі.

Варіанти структурування річного плану роботи школи4:За рекомендацією
Т.І. Шамової

 1. Короткий аналіз підсумків року і нові завдання.

 2. Здійснення всеобучу.

 3. Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу.

 4. діяльність шкільного колективу щодо удосконалення трудової підготовки учнів.

 5. Робота школи, сім’ї, громадськості щодо виховання учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення. Школа як центр виховної роботи в мікрорайоні.

 6. Робота з педагогічними кадрами.

 7. Система внутрішньо шкільного контролю.

 8. Зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

 9. Організаційно-педагогічні заходи.

За рекомендацією
І.П. Жерносіка

 1. Вступ.

 2. Діяльність педагогічного колективу із залучення молоді мікрорайону до навчання.

 3. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу.

 4. Організація трудового навчання, виховання і професійної орієнтації.

 5. Робота з педагогічними кадрами.

 6. Підвищення ролі громадськості в житті школи. координація шкільного управління.

 7. Зміцнення, раціональне використання навчально-матеріальної бази школи.

За рекомендацією
В.П. Семенова

Вступ (аналіз підсумків і завдання на новий навчальний рік).

 1. Організаційно-педагогічні заходи.

 2. Навчально-методична робота.

 3. Виховна робота з учнями.

 4. Система внутрішньо шкільного контролю.

За рекомендаціями
М.М. Тураша,
М.В. Галецького,
О.Л. Сидоренка

 1. Аналіз підсумків навчального року. Пріоритетні цілі школи на новий навчальний рік.

 2. Організація роботи школи.

 3. Створення необхідних умов для навчання, виховання та розвитку учнів.

 4. Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів.

 5. Позакласна та позашкільна вихована робота з учнями. організація духовно повноцінної життєдіяльності дітей та підвищення їх особистого статусу.

 6. Підготовка, підбір та розстановка педагогічних кадрів. наукова та методична робота з кадрами.

 7. Охорона здоров’я і життя дітей, учителів, технічних працівників. Заходи з техніки безпеки і охорони праці. оздоровлення учнів.

 8. Заходи щодо подальшого покращення використання та зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

 9. Фінансово-господарська діяльність.

 10. Спільна робота школи, сім’ї та громадськості з виховання учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення.

 11. Організаційна та контролююча діяльність керівників школи.

 12. План роботи школи на навчальний рік. Пояснювальна записка до нього.

Отже, в структурі річного плану роботи обов’язковими розділами (частинами) повинні бути: аналіз підсумків роботи за минулий навчальний рік та завдання на новий, аналітико-контролююча діяльність, робота з учнівськими контингентами, вчителями і батьками, зміцнення матеріально-технічної бази.

Управління освіти Чернівецької міської ради пропонує дотримання такої структури річного плану роботи школи:Розділ І Аналіз роботи школи у ______ н.р. та завдання на ______ н.р.

Аналізується стан виконання річного плану за попередній рік, відмічаються позитивні сторони та досягнення, виокремлюються проблеми, які потребують подальшого вирішення, завдання для досягнення поставленої мети. Аналіз доповнюється таблицями, схемами і діаграмами.Розділ ІІ Забезпечення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти

Передбачає заходи на виконання Законів України “Про освіту”(ст. 58), “Про загальну середню освіту”(ст.. 18, ст. 36), Інструкції з обліку дітей, заходів з проведення рейду «Урок», продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів, комплектації мережі класів.Розділ ІІІ Організація навчально-виховного процесу

Описується режим роботи школи, поділ класів на групи, організація поглибленого і профільного навчання, робота гуртків і факультативів, ГПД, структура навчального року.Розділ ІV Робота з учнями

4.1. Соціальний захист учнів

Передбачає заходи з соціального захисту дітей різних категорій. Як додаток до плану містить соціальний паспорт школи. Розділ розробляється соціальним педагогом.

4.2. Охорона та зміцнення здоров'я учнів

Передбачає заходи з охорони та зміцнення здоров’я учнів, медичного обслуговування та харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, охорони праці та техніки безпеки, цивільного захисту і допризовної підготовки юнаків.

4.3.Задоволення освітніх потреб учнів

Передбачає заходи з організації поглибленого вивчення предметів, профільного навчання, роботи предметних гуртків, індивідуальної роботи з учнями, які мають низькі результати навчальних досягнень; проведення підсумкової державної атестації учнів 4,9 та 11 класів, підготовки випускників до ЗНО.

4.4. Робота з обдарованими дітьми

Передбачає заходи по роботі з обдарованими дітьми, участі в олімпіадах і конкурсах, інтелектуальних змаганнях тощо.

4.5.Виховна робота в школі

Описуються заходи за основними напрямками виховної роботи. Окремо описуються заходи з правоосвітньої і правовиховної роботи, профілактики правопорушень, вживання учнями алкоголю і тютюнопаління, жорстокості і насильства в учнівському середовищі; залучення учнів до гурткової роботи.

Планування роботи з координації учнівського самоврядування (розробляє педагог-організатор).Розділ V Робота з вчителями

5.1. Атестація педагогічних кадрів

5.2. Методична робота

5.3. Індивідуальна робота з членами педагогічного колективу

5.4. Наставництво і стажування

Розділ VI Робота з батьками

Передбачає планування роботи ради школи, батьківського комітету, лекторію для батьків, форми роботи з батьківською громадськістю. Заходи з підготовки та проведення щорічного звітування керівника перед громадськістю.Розділ VII Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу

7.1. Педагогічні ради

7.2. Наради при директорі

Розділ VIII Психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Передбачає планування роботи практичного психолога.Розділ ІХ Фінансово-господарська діяльність. Зміцнення матеріально-технічної бази

Передбачає заходи з покращення матеріально-технічної бази школи.Розділ Х Робота бібліотеки

Передбачає планування роботи шкільного бібліотекаря.Розділ XІ Контрольно-аналітична діяльність

11.1 Контроль за веденням шкільної документації

11.2 Контроль за всеобучем.

11.3 Контрольні заміри навчальних досягнень учнів

11.4 Контроль за станом навчально-виховного процесу

11.5 Контроль за станом викладання предметів11.6 Контроль за дотриманням законодавства з охорони праці, техніки безпеки, санітарної гігієни, харчування і медичного обслуговування учнів і вчителів.

Алгоритм аналізу результатів діяльності
закладу освіти за попередній навчальний рік
5

Результати
навчально-виховної
роботи:


 1. Динаміка змін рівнів навчальної компетентності (підвищення, зниження) учнів закладу освіти загалом та в розрізі класів.

 2. Міцність, глибина та діапазон знань учнів з основ наук.

 3. Порівняльний аналіз результатів державної підсумкової атестації та перевірних (річних) оцінок навчальних досягнень учнів.

 4. Порівняльний аналіз результатів директорських контрольних робіт і поточних результатів знань учнів.

 5. Рівень навчальної компетентності, вихованості та розвитку учнів випускних класів.

 6. Особистісно орієнтоване навчання та його результати.

 7. Оцінювання участі учнів у громадсько корисній та виробничій діяльності, шкільних майстернях тощо.

 8. Аналіз роботи вчителів щодо розвитку самостійності та навчальної активності учнів, їхнього творчого потенціалу.

 9. Створення умов у процесі навчання для максимальної реалізації (самореалізації) особистісного потенціалу учнів.

 10. Досягнення учнів у предметних олімпіадах та МАН.

Аналіз стану
викладання
навчальних
предметів:


 1. Виконання навчальних програм з предметів інваріантної та варіативної частин навчального плану минулого навчального року: контрольні, лабораторні та практичні роботи, твори і навчальні екскурсії.

 2. Оцінювання ступенів реалізації освітнього, виховного та розвивального потенціалів навчальних предметів (у розрізі методичних об’єднань, окремих персоналій).

 3. Стан викладання змісту нових курсів та спецкурсів окремих предметів, зокрема − профільних; результати його засвоєння.

 4. Результати діяльності предметних гуртків, факультативів, наукових об’єднань, клубів тощо.

 5. Результати позакласної роботи вчителів-предметників.

 6. Розвиток творчості, вдосконалення педагогічної майстерності, підвищення освітнього рівня та кваліфікації, використання новітніх технологій, також і інтерактивних.

 7. Активність у роботі методичного об’єднання вчителів-фахівців предмета, науково-пошуковій роботі над індивідуальною методичною темою.

Аналіз стану
виховної роботи в школі:


 1. Досягнення мети виховання учнівського колективу та у розрізі класів відповідно до виховної мети, окресленої в річному плані роботи школи в минулому навчальному році.

 2. Стан забезпечення органічної єдності навчання та виховання на уроці засобами навчальних предметів та в позаурочній виховній роботі; результативність.

 3. Пріоритетний аспект виховної роботи в закладі освіти та стан його реалізації.

 4. Упровадження в систему виховної роботи з учнями школи особистісно орієнтованого підходу, його ефективність.

 5. Оцінювання доцільності використання різних форм організації виховної роботи з учнями, методів впливу на формування особистості.

 6. Результативність упровадження новітніх технологій здійснення виховної роботи з учнями школи.

 7. Стан вихованості учнів школи: сформованість патріотичних, громадських та гуманістичних рис, світоглядних основ, духовності, моральних рис, сутнісно оцінних умінь і навичок.

Аналіз (самоаналіз) діяльності адміністративно-управлінської ланки:

 1. Забезпечення умов діяльності педагогічного і учнівського колективів.

 2. Згуртованість педагогічного і учнівського колективів.

 3. Спонукання членів шкільного колективу до розвитку ініціативи і творчості.

 4. Ефективність системи планування, організації та контролю діяльності педагогічного і учнівського колективів на засадах взаємодії, взаєморозуміння, співтворчості.

 5. Регуляційна і стимулююча роль директора та його заступників у визначенні змісту і структури навчально-виховного процесу, забезпеченні умов його здійснення.

 6. Єдність діяльності членів адміністративно-управлінської ланки, їх взаємодія з громадсько-політичними організаціями, об”єднаннями тощо.

 7. Керівництво роботою допоміжного персоналу школи.

 8. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов функціонування школи до встановлених норм.

Аналіз діяльності учнівського колективу щодо забезпечення високого рівня навчальної компетентності та громадської активності:

 1. Рівень згуртованості класних колективів.

 2. Соціально-навчальна активність учнівських колективів та її показники.

 3. Стан виконавської дисципліни та громадська активність.

 4. Сумлінність у дотриманні прав і обов’язків учнів, у тому числі щодо набуття освіти.

 5. Участь класних колективів учнів у загальношкільних справах, організаціях.

 6. Участь у роботі з поліпшення рівня навчальної компетентності учнів засобом впливу учнівського активу класу чи шкільної учнівської організації.

 7. Співробітництво вчителів та учнівських класних колективів, шкільних організацій на засадах співробітництва, співдружності та демократії.

Аналіз роботи школи з батьками:

 1. Наявність та результативність роботи школи щодо педагогізації батьків.

 2. Озброєння батьків змістом та методами виховання дітей на національних родинних традиціях.

 3. Організація та забезпечення ефективного функціонування батьківських комітетів.

 4. Залучення батьків до організації позакласної навчально-пізнавальної та виховної роботи з учнями.

 5. Взаємодія школи із зовнішнім середовищем, установами, інфраструктурою мікрорайону.

 6. організація та зміст індивідуальної роботи педагогів з батьками неблагополучних сімей.

 7. Результативність спільної роботи закладу з батьками дітей, що навчаються в ньому.

Загалом планування роботи у загальноосвітньому навчальному закладі не виключають право керівників, педагогічного колективу на творчість, різноваріантність у виборі форм і структури планів. Вони повинні бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов'язково мають бути виконаними і які можна контролювати6.

Оскільки єдиних вимог до форми плану роботи школи на рік немає, то форма такого плану може бути довільною: текст, поєднання тексту з календарним планом проходження окремих видів роботи, графічна форма у вигляді циклограми та ін. Досвід показує, що найбільш оптимальним варіантом річного плану роботи є графічна форма, яка має такий вигляд7:№ з/п

Зміст роботи

Мета

Термін виконання

Відпові-дальні

Форма узагальне-ння результатів

Відмітка про виконання (виконано, перенесено, знято, замінено та ін.)

1

2

3

4

5

6

7

Така форма надає плану значної конкретності й динамічності.

Річний план роботи – це продукт колегіальної роботи, який передбачає залучення педагогів до його створення. Підготовка річного плану повинна проводитись за певним алгоритмом:Етап

Зміст роботи

Строк виконання

Перший

1. Визначення директором кола проблеми, які шко­ла повинна розв'язати в наступному навчальному році.

2. Створення наказом по школі робочої групи для розробки річного плану, підготовки матеріалів та термінів виконання.

3. Проведення директором настановчої інструктивної наради із членами робочої групи.

4. Визначення критеріїв аналізу окремих підсистем школи.

5. Підготовка пам’яток для розробки окремих розділів плану.

6. Накопичення членами групи інформації, її аналіз і узагальнення, розробка концепції майбутнього плануБерезень

Другий

Розробка проекту річного плану

Квітень

Третій

Попереднє обговорення проекту плану на педраді школи

Травень

Четвертий

Остаточне доопрацювання і затвердження на педраді школи

Серпень

При формуванні змісту річного плану необхідно враховувати такі моменти8:

а) дотримуватись відповідності річного плану концепції та програми розвитку;

б) провести глибоку аналітичну процедуру наявної інформації, таблиць, графіків та ін.;

в) дотримуватися принципу безперервності у плануванні: кожний новий етап базується на досягнутому, який є вихідним на планування наступного результату;

г) передбачати діагностику на певних етапах реалізації плану, можливість контролю завдань і досягнутих цілей;

ґ) на підготовчому етапі сформувати у всіх учасників навчально-виховного процесу однакове розуміння цілей, завдань, ідей розвитку закладу на наступний період;

д) визначити інструментарій, що забезпечує кінцеві результати, адресність виконання завдань і заходів.
Поточне планування.

Організації виконання річного плану служить особисте тижневе планування роботи керівників школи. Важливими умовами успішного планування особистої діяльності адміністрації навчального закладу є: • додержання чіткої цільової настанови тижня, підпорядкування всього комплексу тижневих заходів основній меті і завданням педагогічного процесу на даний відрізок часу;

 • врахування циклічності педагогічних процесів, що дає можливість оптимізувати планування;

 • узгодження тижневого плану з річним планом роботи школи.

Для кращої організації роботи доцільно розробити тижневу циклограму планування.
Інші види планування

В школі також розробляються такі плани: 1. Робочий навчальний план9.

 2. Плани навчально-виховної роботи педагогів (календарні, поурочні, плани роботи класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів, шкільних психологів, соціальних педагогів).

 3. Плани роботи методичних об’єднань.

 4. Плани роботи учнівських гуртків, об’єднань, спортивних секцій.

 5. Плани роботи шкільної бібліотеки (більш детальний, ніж в річному плані роботи).

 6. Плани роботи ради загальноосвітнього навчального закладу.

 7. Плани роботи піклувальної ради, батьківського комітету (якщо такі є).

Вони визначають програму діяльності окремих підрозділів і виконавців на певні терміни упродовж навчального року.

Календарне планування навчального матеріалу може здійснюватись вчителями безпосередньо у про­грамах. На основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани, структуру і форми яких визначають самостійно10. Відповідно до ч. 4 п. 1.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2005 №297 «Про подолання проявів бюрократизму в освіті» планування роботи вчителів здійснюється один раз на семестр, тому складання календарних планів педагогами вимагається не частіше ніж раз на пів року. Оскільки до посадових обов’язків заступника директора з навчально-виховної роботи входить контроль за складанням тематичних, календарних та поурочних планів та їх узгодження, то календарні плани мають бути погоджені з заступником директора один раз на семестр.

Поурочний план є робочим документом учителя і може бути складений у формі конспекту, тез, таблиці тощо. У ньому відображають мету, завдання і головні положення змісту уроку, його етапи й відповідні їм методи і прийоми організації навчальної діяльності учнів.

Плани роботи вихователів груп подовженого дня погоджуються із заступником керівника загальноосвітнього навчального закладу і затверджуються керівником школи11. Форма плану визначається педагогічним колективом.

Плани роботи класних керівників мають форму, визначену адміністрацією навчального закладу12. При плануванні роботи класного керівника слід користуватись Рекомендаціями до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (Лист МОНУ від 14.08.2008 №1/9-520).

Плани роботи педагогів-організаторів, бібліотекарів, а також керівників методичних об'єднань, гуртків, спортив­них секцій складають на період, визначений педагогічним колективом у довільній формі і узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботи. Вимоги до плану методичного об’єднання вчителів висвітлені на сайті управління освіти13. За зразок можна використати план роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів, розміщеного на сайті osvita.ua14.Ефективність керівництва школою значною мірою за­лежить від чіткого і правильного ведення шкільної доку­ментації, своєчасного та оперативного оброблення отрима­ної інформації, дотримання принципу доступності і порівняння даних. Науково і методологічно вивірене планування визначає найбільш педагогічно доцільні напрями і зміст функціонування навчального закладу.


1 Пометун О., Середяк Л., Сущенко І. Янушевич О. Управління школою, що змінюється. Порадник сучасного директора. – Тернопіль: Видавництво Астон, - 2005 – С.96-103.

2 Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів (наказ МОНУ від 23.06.2000 № 240)

3 Там само

4 Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. Ч. 2. Ключ до професійного успіху / О.І. Мармиза, О.М. Касьянова, В.В. Григораш та ін. − Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2003. − С.15-21.


5 Островерхова Н. Технології вироблення плану роботи загальноосвітнього навчального закладу на рік // Освіта і управління. − 2003. − Том 6. − № 4. − С.42-44.


6 Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів (наказ МОНУ від 23.06.2000 № 240)

7 Барабаш Ю.Г. Планування як функція управління // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pedp/2009_3_4/pp/63/met/barabash.pdf

8 Барабаш, Ю. Г. Основи внутрішкільного управління [Текст] / Ю. Г. Барабаш, Р. М. Пріма, Ц. Й. Барабаш. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – С. 78–103.

9 Розробляється на основі Типових

10 Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів (наказ МОНУ від 23.06.2000 № 240)

11 Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова КМУ від 5 жовтня 2009 р. № 1121)

12 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 06.09.2000 №434 (зі змінами)- п.2.7.

13 http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/2011-01-14-07-38-38/2011-02-23-09-43-06/1366--q

14 http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/9364/
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка