Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи. Частина ІІ. для студентів освітньо-кваліфікаційного рівняСторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3

ТЕМА 13. НЕДОСКОНАЛІСТЬ РИНКУ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути

 1. Зовнішні та внутрішні ефекти. Коригуючі податки та субсидії.

 2. Суспільні блага і приватні блага.

 3. Ринки з асиметричною інформацією. Ринкові сигнали.

 4. Межі втручання держави в економіку


Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу

Щоб розглянути проблему неспроможності (неефективності) ринків, необхідно проаналізувати причини її виникнення. Такими можуть бути: існування ринкової влади; неповна (асиметрична) поінформованість учасників ринку; існування зовнішніх ефектів (екстерналій) та суспільних благ.

З’ясувавши наслідки негативних і позитивних зовнішніх ефектів, можна переходити до аналізу інструментів усунення небажаних наслідків і методів інтерналізації зовнішніх ефектів.

Однією із причин неефективності ринку є товари суспільного споживання. Щоб зрозуміти проблеми, які виникають через появу благ, що не мають ринкових цін, необхідно, по-перше, розглянути основні характеристики суспільних благ та спільних ресурсів, по-друге, проаналізувати проблему «безбілетника» («зайця»), по-третє, зрозуміти механізм ефективного надання суспільних благ, і, по-четверте, з’ясувати сутність теорії суспільного вибору.

В попередніх темах ми аналізували поведінку фірми на різноманітних ринках, припускаючи, що існує повна поінформованість учасників ринку про стан ринку. Насправді ж, в реальній економіці в багатьох випадках існує певна асиметрія (неспівпадіння) інформації. Одним із найважливіших наслідків цього є необхідність прийняття рішення в умовах обмеженості інформації, тобто певної невизначеності, що примушує економічних агентів ризикувати. Отже, необхідно з’ясувати проблему виміру та зниження ризиків.

Завершити вивчення теми необхідно розглядом причин і форм державного втручання у роботу ринків.У результаті вивчення теми студент повинен

знати поняття (додатково до наведених у переліку основних термінів): позитивні та негативні зовнішні ефекти, інтерналізація зовнішніх ефектів, основні риси громадських благ, попит на громадські блага;

розуміти: зміст системи формальних і неформальних норм і правил поведінки, які формують інституціональне середовище суб’єкта ринку; сутність механізму трансакцій і відповідних витрат; причини виникнення зовнішніх ефектів і роль держави в регулюванні їх; положення теореми Коуза; необхідність державного регулювання системи громадських благ;

вміти: показати природу фірми з позицій теорії прав власності та системи контрактів; оцінити зовнішній ефект і встановити спосіб його усунення; визначити оптимальну кількість громадського блага.
Література

Основні питання теми викладено у навчальному посібнику [8, тема 13]. Але варто звернутися й до інших джерел, особливо при вивченні нижчезазначених питань і проблем: Фірма та її інституціональне середовище — [3]. Становлення та функціонування економічних організацій — [30.].

Зовнішні ефекти та громадські блага — [15, т. 2, гл. 16, 17].

«Провали» ринку та роль держави в ринковій економіці розглядаються в усіх підручниках, що рекомендуються в основному списку. Щодо проблеми «зайця» та права держави на примус варто ознайомитися з позицією та тлумаченнями П. Хейна [25 , гл. 14].

Економічні проблеми охорони навколишнього середовища — [ 3, гл]. 
Питання для самоконтролю

1. Які специфічні види трансакційних витрат існували в соціалістичних країнах? Чи ведуть ринкові реформи в Україні до зниження трансакційних витрат? Чому?

2. У кожній з наведених нижче ситуацій поясніть, який вид зовнішнього ефекту має місце і чи має взагалі:

а) куріння в ліфті;

б) занадто сильний звук радіо на пляжі;

в) хімічна чистка одягу;

г) закладення саду.

3. Прокоментуйте таке твердження: немає необхідності державного втручання за позитивних зовнішніх ефектів, оскільки ніхто не зазнає шкоди.

4. Порівняйте дію податку на кінцеву одиницю продукції, виробництво якої пов’язано із забрудненням середовища, і безпосереднього податку на викиди при виробництві.

5. Поясніть, якими є наведені нижче види товарів (конкурентними чи неконкурентними, винятковими чи невинятковими):

а) ефірне телебачення;

б) кабельне телебачення;

в) пляжі;

г) рибні угіддя.
Тести для самоперевірки

Знайдіть єдино правильну відповідь:1. Під зовнішніми ефектами розуміють:

а) будь-який вплив діяльності одного суб’єкта господарювання на діяльність іншого;

б) цілеспрямований вплив одного економічного агента на іншого;

в) такий вплив одного економічного суб’єкта на інший, який не регулюється ринковими механізмами;

г) вплив природних явищ на господарську діяльність.

2. Які з наведених ситуацій є прикладами негативних зовнішніх ефектів?

а) виробник електронного обладнання здійснює викиди розчинників у грунт, що завдає шкоди водопостачанню;

б) я роблю красиву клумбу на подвір’ї будинку;

в) популярний кінофільм знову спричиняє моду на гімнастичні обручі й ціна на них зростає;

г) а) та б);

д) а) та в).3. У тітки Одарки є гарненький садок перед хатою:

а) для її сусідів, котрі милуються квітучими клумбами, — це позитивний зовнішній ефект;

б) для сусідів, які ненавидять рослинність, — це негативний зовнішній ефект;

в) для байдужих до квітів — зовнішній ефект відсутній;

г) усе вищезазначене правильне.

4. Ваш сусід заважає вам самостійно вивчати мікроекономіку, оскільки допізна слухає голосну музику та влаштовує вечірки. Що ви зробите, керуючись основними положеннями теорії прав власності?

а) звернетесь із скаргою до міліції;

б) запросите друзів і будете намагатися розмовляти з ним з позиції сили;

в) запропонуєте допомогу у придбанні аудиокасет за більш дешевою ціною в обмін на гарантії тиші у вечірній час;

г) будете ходити до сусіда в гості та слухати музику разом з ним;

д) жодна з попередніх відповідей не є коректною.5. До методів корекції зовнішніх ефектів не належить:

а) оподаткування;

б) субсидування;

в) встановлення права власності;

г) ринкове ціноутворення.

6. Якщо два приватних власники ведуть переговори щодо компенсації шкідливого впливу виробничої діяльності одного на виробничу діяльність іншого, то на кінцевий результат переговорів впливають такі фактори:

а) економічна сила учасників переговорів;

б) належність об’єкта, на який здійснюється шкідливий вплив, певному господарському суб’єкту;

в) можливість об’єктивного виміру витрат від шкідливого впливу;

г) відмінності учасників переговорів з огляду на технічний рівень виробництва.

Відповіді на тести: 1 в); 2 а); 3 г); 4 в); 5 г); 6 в).
Приклади вправ і завдань з їх розв'язанням та поясненням

1. У наведеній нижче таблиці показано загальні витрати і загальні вигоди (у млрд. грош. од.) від чотирьох природоохоронних програм; вартість кожної наступної програми перевищує попередні. Яку з програм слід реалізовувати? Чому?


Програма

Загальні витрати

Загальні вигоди

А

3

7

В

7

12

С

12

16

Д

18

19

Розв’язання

Доцільною є реалізація програми В, оскільки її граничні вигоди є найбільшими у порівнянні з іншими програмами. Чисті вигоди від реалізації програми В — надлишок загальних вигод над загальними витратами — максимальні.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

   1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К: «ИНТЕМ» ЛТД, 1995.-448 с.

   2. Гребенников П. И. Микроэкономика: Учебн. / П. И. Гребенников, И. Леусский, Л. С. Тарасевич [Под общ. ред. Л. С. Тарасевича. - СПб.: Изд. УЭФ, 1996.-352 с.

   3. Долан Э. Микроэкономика: Пер. с англ. /Э. Долан, Дж.Линдсей Д. [Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. С.-Пб.: Экон.школа, 1994. - 448 с.

   4. Емцов Р. Г. Микроэкономика: Уч-к. 2-е изд. /Р. Г. Емцов, М. Ю. Лукин - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, изд. «ДИС», 1999. - 320 с.

   5. Задоя А. О.МІкроекономіка. Курс лекцій та вправи. - К.: Знання, 2002.-212 с.

   6. Макконнел К. Р., Экономикс; принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. - 11-е изд. /К. Р. Макконнел, С. Л. Брю. - К.; Хагар-Демос, 1993.-786 с.

   7. Максимова В. Ф. Микроэкономика: Учебн. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Соминтэк, 1996. — 328 с.

   8. Мікроекономіка. навчальний посібник з мікроекономіки: Частина 2 / [уклад.: Н.М. Нілова, Т.І. Гончарук, Д.В. Олексич] – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2014 -172 с.
   1. Піндайк Р. Мікроекономіка. Підручник: Пер. з англ. / P. Піндайк, Д. Рубінфелд. - К.: Основи, 1996. - 646 с.

   2. Микроэкономика / Под ред. Е. Б. Яковлевой. - М.; АКАП1/1С, 1997.-332 с.

   3. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. Учебн. для вузов. - М.: НОРМА-ИНФРА'М, 1999. - 572 с.

   4. Пиндайк Р. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. / Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд [Науч. ред. А. Т. Борисович, В. М. Полтерович, В. И. Данилов. - М.; Экономика, Дело, 1992. - 512 с.

   5. Самуельсон Пол А. Мікроекономіка / Пол А. Самуельсон, Вільям Д. Нордгауз: Пер. з англ. С. Панчишина. - К.; Основи, 1998. - 676 с.

   6. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи; Пер. с англ. 2-го изд. - М.; Дело ЛТД, 1995. - 864 с.

   7. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1992. - Т.1. - 384 е., Т.2.-384 с.

   8. Франк Роберт X. Микроэкономика и поведение. Учебник для вузов. - М.; ИНФРА-М, 2000.

   9. Экономика: Учебник / Под ред. А. С. Булатова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:БЕК, 1999. - 816 с.

   10. Экономическая школа. Систематический курс лекций по экономической теории. - Вып.1,2,3. - СПб.: Экономическая школа, 1991, 1994, 1995.

   11. Ястремський О. I. Основи мікроекономіки: Підручник. / О. I. Ястремський, О. Г. Гриценко - К.: Знання, 1998. - 676 с.


Додаткова

   1. Гамільтон Дж. Методичний посібник до „Мікроекономіки" P. Піндайка і Д. Рубінфелда / Пер. з англ. А. Олейника, Р. Скільського. - К.: Основи, 1996.-236 с.

   2. Карагодова О. О. Мікроекономіка: Навч. посібник /О. О. Карагодова, Д. М. Черваньов.- К.; Четверта хвиля, 1997. - 204 с.

   3. Кириленко В. І. Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів екон. спец, вузів. - К.: Таксон, 1998. - 336 с.

   4. Лисовицкий В. Н. Микроэкономика: Учебн. пособие. - 2-е изд., доп. и перераб. - К.: ИСИМО МО Украины, НВФ Студцентр, 1997. - 160 с.

   5. Мікроекономіка: Навч.-методичний комплекс; У 3-х ч. / Укл. А. П. Наливайко та ін. - К.; КДЕУ, 1997. - 268 с.

   6. Микро - макроэкономика: Практикум / Под общ. ред. Ю. А. Огибина. - СПб.: Литера плюс «СПб. Оркестр», 1994. - 432 с.

   7. Нуреев Р. М. Основы экономической теории; Микроэкономика; Учебн. для вузов. - М.; Высшая школа, 1996.-448 с.

   8. Пода А. К. Мікроекономіка. Збірник задач для студентів економічних спеціальностей: Навч. посібник / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц-К.: ІКДО, 1995.- 124 с.

   9. Слухай С. В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. -К.; Лібра, 1998, - 256 с.

   10. Сборник задач по экономике; Учебн. пособие / Отв. ред. Ю. Е. Власьевич. - М.; Изд. БЕК, 1996. - 276 с.

   11. Економічна теорія: Навч. посібник. В 2 кн. / За ред. 3. Г. Ватаманюка. - К.; Заповіт, 1997. - Кн. 2; Мікроекономіка. - 280 C.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка