Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи. Частина ІІ. для студентів освітньо-кваліфікаційного рівняСторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#10937
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Розв’язання


Для картелю в цілому умова максимізації прибутку може бути записана так: МС = МR. Попит у галузі визначається за формулою .

Тоді.

Оскільки підприємства мають однакову ринкову владу, то(тис. од.) , а ціна грош. од.

Тема 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКІВ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути

1. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва.

2. Особливості попиту і пропозиції виробничих ресурсів. Попит на ресурси в умовах досконалої і недосконалої конкуренції.

3. Правила мінімізації витрат і максимізації прибутку. Оптимальне співвідношення ресурсів і політика фірми у тривалому періоді.

4. Особливості ціноутворення і функціонування ринку праці. Визначення заробітної плати за умов досконалої та недосконалої конкуренції. Фактори ринкової рівноваги на ринку праці.
Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу

Якщо предметом аналізу попередніх тем були принципи формування обсягів виробництва і цін фірмами, які виробляли різноманітну продукцію і діяли в різних ринкових умовах, то наступна тема цілком присвячена дослідженню ринків факторів виробництва Тому, приступаючи до вивчення теми, обов'язково треба з'ясувати загальні особливості попиту і пропозиції факторів виробництва та відмінності поведінки продавців і покупців факторів виробництва за умов різних типів конкуренції. Для цього слід скористатися графічними моделями. Потім доцільно визначити правила, дотримання яких дозволяє фірмам, які купують фактори виробництва, максимізувати прибуток. Після розгляду загальних особливостей функціонування ринку факторів виробництва слід перейти . до аналізу ринків певних факторів: праці, капіталу, землі, приділяючи увагу процесам ціноутворення.

У результаті вивчення теми студент повинен:

знати основні закони, поняття та категорії: ринок факторів виробництва; похідний попит на фактори виробництва; граничні витрати; граничний фізичний продукт від ресурсу (МРx); граничний продукт (MRPx); правило максимізації прибутку; правило мінімізації витрат; умови досягнення оптимального обсягу використання кожного ресурсу; коефіцієнт еластичності попиту на ресурс за ціною ресурсу; ринок праці; особливості попиту і пропозиції на ринку праці; дозвілля; профспілки; монопсонія; двобічна монополія тощо;

розуміти: особливості попиту й пропозиції факторів виробництва та механізм визначення їх цін у різних ринкових структурах; від чого залежить диференціація ставок заробітної плати; яка роль існування монопсонії, двобічної монополії та профспілок під час формування заробітної плати тощо;

вміти: користуватися отриманими знаннями в конкретних умовах ринку факторів виробництва; обґрунтовувати оптимальний вибір товаровиробника, який придбає фактори виробництва, та робітника щодо праці і відпочинку; розраховувати граничні витрати виробника від наймання додаткової одиниці фактору виробництва тощо.
Література

[З, гл, 10]; [4, гл. 10]; [5, теми 11, 12]; [6, гл. 29 - 30]; [9, розд. 14]; [10, гл, 8]; [11, гл. 9] ; [15, гл. 13]; [16, гл. 15].


Питання для самоконтролю

1. У чому полягає особливість праці як фактора виробництва? Як товару?

2. Як формується ціна праці на досконало конкурентному ринку? Якого характеру набуває еластичність пропозиції для окремого підприємства?

3. Як здійснюється вибір між працею і дозвіллям? Поясніть механізм досягнення рівноваги.

4. У чому виявляються ефекти доходу і заміщення за зміни ставки заробітної плати?

5. Чим характерна монопсонія на ринку праці?

6. Яка роль профспілок на конкурентному ринку праці? У чому проявляється ринкова влада профспілок у ситуації з чистою монополією?

7. Чим характерна двостороння монополія на ринку праці? Чи може привести вона до конкурентного результату?
Тести для самоперевірки

Знайдіть єдино правильну відповідь:1. Акордний податок на заробітну плату викликає:

а) зниження еластичності пропозиції праці;

б) підвищення еластичності пропозиції праці;

в) збереження форми кривої індивідуальної пропозиції праці;

г) паралельне (еквівалентне) зміщення кривої індивідуальної пропозиції праці.

2. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з від’ємним нахилом?

а) ефект випуску;

б) ціновий ефект;

в) ефект доходу;

г) ефект заміщення.

3. Еластичність попиту на працю тим вища, чим:

а) нижча частка витрат на працю у витратах підприємства;

б) нижча ціна готової продукції;

в) вища цінова еластичність попиту на готову продукцію;

г) менша можливість заміни праці капіталом у даному виробничому процесі.

4. Крива попиту на працю у довгостроковому періоді:

а) похиліша за криву попиту підприємства на працю у короткостроковому періоді;

б) стрімкіша за криву попиту підприємства на працю у короткостроковому періоді;

в) лівіше від кривої попиту на працю у короткостроковому періоді;

г) правіше від кривої попиту на працю у короткостроковому періоді.

5. Підприємство в умовах досконалої конкуренції наймає оптимальну кількість робочої сили, коли:

а) W = P(MPL);

б) W = MRPL;

в) MC = MRPL;

г) MR = MPL.

6. Підприємство-монополіст наймає оптимальну кількість робочої сили, коли:

а) ;

б) ;

в) ;

г)

Відповіді на тести: 1 в); 2 в); 3 в); 4 а); 5 а); 6 в);
Приклади вправ і завдань з їх розв'язанням та поясненням

1. Підприємство є монополістом на регіональному ринку праці й продає готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку.

Виробнича функція підприємства у короткостроковому періоді має такий вигляд:,

де — випуск, тис. шт.; — обсяг праці, що використовується, тис. чол.

Функція пропозиції праці на регіональному ринку описується формулою:

.

Ціна готової продукції на зовнішньому ринку становить 0,5 грош. од. Визначте, яку кількість праці буде використовувати монопсонія, який рівень зарплати вона встановить, яку кількість продукції буде продавати на зовнішньому ринку та який виторг вона отримає?Розв’язання

Функція граничного продукту у грошовому вираженні матиме вигляд (перша похідна від виробничої функції),

.

Граничні витрати на працю становитимуть:,

,

.

Прирівнюючи граничний продукт праці у грошовому вираженні до граничних витрат на працю, знайдемо оптимальну кількість робітників для монополії:.

Оптимальна кількість робітників становить 35 тис. чол.

За допомогою функції пропозиції праці знайдемо рівень заробітної плати, який встановить монопсоніст, — 97,5 грош. од. Підставивши оптимальний обсяг використання робочої сили у формулу виробничої функції, отримаємо обсяг випуску — 9275 тис. од. Виторг монопсоніста дорівнює 4637,5 тис. грош. од.

Особливу увагу треба приділити питанню РИНОК КАПІТАЛУ

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути


  1. Капітал: поняття і види. Рух капіталу та ринок капітальних факторів. Попит і пропозиція капітальних факторів. Ринкова ставка позичкового процента.

  2. Інвестиції: поняття, економічний і фінансовий аналіз.

  3. Інвестиційні рішення в короткостроковому періоді.

  4. Інвестиційні рішення в довгостроковому періоді.

  5. Методи фінансового аналізу інвестиційних проектів.


Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу

У результаті вивчення попередньої теми ви з'ясували, яким правилам підкоряється поведінка товаровиробників щодо наймання виробничих ресурсів, їх кількості, продуктивності та визначення ціни. Але капітал - це ресурс тривалого користування, він може використовуватися у виробничому процесі роками після придбання. Виробник, який витрачає свої кошти на його придбання, відмовляється від альтернативних варіантів їх використання, зокрема від надання позики. Отже, прибуток, який він міг би отримати, якби передав свої кошти у позику, є альтернативною вартістю капіталу. Звідси потрібно з'ясувати механізм формування ціни кредиту, що І буде означати визначення альтернативної вартості капіталу, якою, до речі, вважається ставка позичкового відсотка. Слід звернути увагу на те, що визначена вище особливість капіталу викликає необхідність враховувати елемент часу. Тому, вивчаючи тему, треба чітко розмежовувати інвестиційні рішення фірми у коротко- та довгостроковому періодах.

Поглиблена робота над матеріалом теми надасть можливість студентам:

знати основні поняття і категорії: капітал; фінансовий капітал; фізичний (реальний, виробничий) капітал; людський капітал; основний та оборотний капітал; рівновага на ринку капіталу; ставка позичкового відсотка: реальна та номінальна ставки позичкового відсотка; метод найменших витрат; метод окупності; метод дисконтування; дисконтна ставка; фактори, які впливають на дисконтну ставку; поточна вартість; майбутня вартість; чиста дисконтована вартість тощо;

розуміти: механізм ціноутворення і функціонування ринку капіталу; цілі та особливості інвестиційної діяльності; вплив ставки позичкового відсотка на прийняття інвестиційних рішень тощо;

вміти застосовувати інструментарій економічного і фінансового аналізу в процесі прийняття інвестиційних рішень.
Література

[З, гл, 11]; [4, гл. 11]; [5, тема 12]; [6, гл. 31]; [9, гл. 14-15]; [10, гл. 8]; [11, гл. 10]; [15. гл. 14-15]; [16, гл. 16-17].


Питання для самоконтролю

1. Дайте характеристику капіталу як фактора виробництва довгострокового користування.

2. Ставка процента та її вплив на обсяг і структуру капітальних товарів.

3. Номінальні та реальні процентні ставки, діапазон їх значень, чинники, що його визначають.

4. Яким чином ціна попиту та ціна пропозиції капітального товару впливають на інвестиційне рішення підприємства?

5. Яку роль відіграє фактор часу у процесі обгрунтування інвестиційних рішень?

6. Як обчислюється теперішня вартість капіталовкладень?

7. Дайте визначення землі як фактора виробництва. В чому полягає унікальність землі як товару?

8. Як визначається ціна послуг землі?
Приклади вправ і завдань з їх розв'язанням та поясненням

Знайдіть єдино правильну відповідь:1. Фірма планує взяти банківську позику на будівництво нового підприємства. Процентна ставка становить 18% річних. Очікувана норма прибутку — 20%. За цих умов фірма:

а) не будуватиме нове підприємство;

б) будуватиме нове підприємство;

в) не зможе прийняти рішення за даної інформації;

г) правильна відповідь відсутня.

2. Якою є сьогоднішня дисконтована вартість 20 грош. од., які будуть отримані через 4 роки за процентної ставки 11%?

а) 18,02 грош. од.; в) 13,17 грош. од.;

б) 4,50 грош. од; г) 13,89 грош. од.

3. Процентна ставка зросла з 8% до 10% . Власник безстрокового цінного паперу, який приносить йому річний дохід 100 грош. од., постійно матиме:

а) втрати капіталу 40 грош. од.;

б) втрати капіталу 50 грош. од;

в) дохід від приросту капіталу 50 грош. од;

г) втрати капіталу 50 грош. од.

4. Позитивне рішення про будівництво моста, який має служити 200 років і приносити щорічний прибуток у розмірі 10%, буде прийнято за умови, що процентна ставка дорівнює, %:

а) не більше 2; в) 10 або менше;

б) не більше 20; г) 10 або більше.

5. За даного попиту на інвестиції їх величина:

а) не залежить від процентної ставки;

б) може або збільшуватися, або зменшуватися при підвищенні процентної ставки;

в) буде скорочуватись, якщо буде підвищуватися процентна ставка;

г) буде збільшуватися, якщо буде підвищуватися процентна ставка.

6. Земельні власники взагалі не отримають ренту, якщо:

а) існує податок на землю;

б) лінії попиту і пропозиції земельних ділянок перетинаються;

в) лінія пропозиції землі абсолютно нееластична;

г) лінія пропозиції знаходиться праворуч від лінії попиту.

7. Земельна рента буде зростати за інших незмінних умов, якщо:

а) знижується ціна землі;

б) збільшується попит на землю;

в) зменшується попит на землю;

г) пропозиція землі збільшується.

8. Пропозиція землі:

а) абсолютно нееластична;

б) характеризується одиничною еластичністю;

в) абсолютно еластична;

г) на різних ділянках характеризується різною еластичністю.

9. Якщо номінальна процентна ставка становить 10%, а темп інфляції визначений 4% за рік, то реальна ставка становить, %:

а) 14; в) 2,5;

б) 6; г) 4.

Відповіді на тести: 1 б); 2 в); 3 г); 4 в); 5 в); 6 г); 7 б); 8 а);.9 б).
Приклади вправ і завдань з їх розв'язанням та поясненням

1. Припустімо, що інтуїція нафтовидобувника підказує йому, що вартість видобування буде постійно залишатися на рівні 15 грош. од. за барель. Наприклад, сьогодні нафта продається за ціною 20 грош. од. за барель, і фірма планує видобувати нафту протягом трьох наступних років. Яким буде часовий прогноз фірми щодо ціни за ставки 4%?

Розв’язання.

Чистий прибуток з бареля становить сьогодні:(грош. од.).

За ставки 4% виробник має передбачити ціну на наступний рік у розмірі(грош. од.).

Через два роки прогнозована ціна становитиме:(грош. од.).

Через три роки прогнозована ціна буде:(грош. од.).

Якщо згідно з прогнозами ціна за такої ставки не підвищуватиметься, виробник волітиме припинити видобуток нафти на декілька років.
ТЕМА 12. ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ.

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути

  1. Загальна рівновага та економічна ефективність.

  2. Ефективність в обміні.

  3. Ефективність у виробництві.

  4. Загальна та часткова рівновага.


Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу

Передусім треба зважити на те, що даний розділ і його теми є одними з найменш канонічних у курсі мікроекономіки. В різних підручниках викладено різні підходи, є відмінності у змістовній частині, зроблено різні акценти та висвітлено різні аспекти. Це варто мати на увазі, вибираючи основний підручник.

Рівноважні ціни й об'єм продажів на окремих ринках продуктів і ресурсів визначаються на основі часткової рівноваги. Між тим, всі окремі ринки зв'язані між собою. Вплив змін ринкової ситуації на одному ринку на інші ринки простежується за допомогою аналізу загальної рівноваги, коли ціни й об'єми продажів визначаються на всіх ринках одночасно з врахуванням ефекту зворотних зв'язків. Практичне значення в економічному прогнозуванні і плануванні має аналіз загальної рівноваги, здійснюваний на основі таблиці витрат і результатів.

Функціонування ринкового механізму дозволяє не тільки досягти положення загальної рівноваги в економіці, але і забезпечити оптимальне функціонування економічної системи в цілому, досягти максимізації суспільного добробуту, що характеризується Парето-оптимальним станом економіки. Воно досягається в тому випадку, коли виробництво і розподіл благ неможливо змінити таким чином, щоб чийсь добробут збільшився без зменшення добробуту інших. Парето-оптимальний стан економіки ілюструється за допомогою межі добробутів.У результаті вивчення теми студент повинен

знати поняття: взаємозв’язки у ринковій системі, рівновага виробництва та рівновага споживання, загальна (конкурентна) рівновага, зовнішні ефекти, громадські блага, неринкові механізми, регулювання, квазіоптимум ринкової системи, критерії оцінки добробуту;

розуміти: дію ринкового механізму загального врівноважування; вплив загальної ринкової рівноваги на ефективність розміщення ресурсів в економічній системі на стадіях виробництва, обміну та споживання і в цілому в економіці; причини обмеженої спроможності ринкового регулювання; значення і сутність критеріїв оцінки добробуту;

вміти: показати на конкретних прикладах взаємозв’язки ринків та ефект зворотного зв’язку; проаналізувати ефективність розподілу ресурсів при обміні, у виробництві та в економіці (за допомогою математичних моделей, діаграми Еджворта, кривої виробничих можливостей та кривої байдужості); представити та проілюструвати дію причин обмеженої спроможності ринкового механізму.
Література

Основні питання теми проаналізовано в підручнику [12, гл. 15]. Підручник [15, гл. 16] доступно та докладно висвітлює матеріал. Разом з тим, вивчаючи нижчезазначені питання, варто звернутися до таких підручників:

Система рівнянь загальної рівноваги за Вальрасом. Модель Ерроу-Дебре — [11, § 11.1]

Моделювання та оптимізація в економіці обміну — [11, § 11.2]

Ефективність виробництва та випуску продукції — [11, § 11.3]

Причини неефективності ринкового регулювання — [6, гл. 33, 34].

Питання економіки добробуту. Ефективність та справедливість — [6, гл. 37], [11, § 11.4]

Після роботи з літературою, конспектом лекцій та словником, перевірте ваші знання, відповідаючи на наступні питання.

Питання для самоконтролю

1. У чому відмінність понять «часткова рівновага» і «загальна рівновага»?

2. Яку роль відіграє ефект зворотного зв’язку в ринковій економіці?

3. Сформулюйте основні положення підходу до поняття «ефективність», запропонованого В. Парето?

4. Яким чином учасники обміну двох товарів у моделі Еджворта досягають Парето-ефективного розподілу?

5. Як, використовуючи діаграму Еджворта, можна побудувати криву виробничих можливостей?

6. Доведіть, що тільки за умови панування досконалої конкуренції на всіх ринках можливий ефективний розподіл ресурсів і благ в економічній системі.

7. Наведіть основні перешкоди для досягнення Парето-ефективного розміщення ресурсів і розподілу благ, які існують в реальній економіці.

8. Чи завжди державне регулювання певного ринку, на якому відсутні зовнішні ефекти і монопольна влада, перешкоджає досягненню економічної ефективності?
Тести для самоперевірки

Знайдіть єдино правильну відповідь:1. Під час аналізу часткової рівноваги, якщо попит на яблука змінюється, економісти аналізують вплив цього фактора на:

а) тільки ринок яблук;

б) усі ринки, де яблука є товарами-замінниками;

в) усі ринки, де яблука є ресурсами для виробництва;

г) усі ринки, де зміна ціни на яблука може привести до зміщення кривих попиту або пропозиції.

2. Аналіз загальної рівноваги:

а) визначає одночасно ціни на всіх ринках;

б) припускає можливість зворотного зв’язку;

в) корисний при вивченні споріднених ринків;

г) може одночасно розглядати ринки товарів і ресурсів;

д) усі відповіді правильні.3. Якщо розподіл ефективний за Парето:

а) жодна торгівля не може поліпшити становище суб’єктів господарювання;

б) він перебуває на кривій контрактів;

в) обидва економічних агенти перебувають у кращому становищі, ніж на попередніх етапах;

г) а) і б);

д) а), б) і в).4. З нижченаведених виберіть умову загальної рівноваги у виробництві товарів X та Y:

а) гранична норма заміщення товару X товаром Y є однаковою для всіх учасників розподілу;

б) гранична норма трансформації товару Y у товар X дорівнює граничній нормі заміщення товару X товаром Y для всіх учасників обміну;

в) гранична норма технологічного заміщення праці капіталом у виробництві товару X дорівнює граничній нормі технологічного заміщення у виробництві товару Y;

г) гранична норма заміщення товару Х товаром Y для всіх учасників обміну дорівнює відношенню ціни товару Х до ціни товару Y.

5. Якщо два споживачі мають однакові граничні норми заміщення одного товару іншим, а також однакові криві байдужості для цих товарів, що є прямими лініями, то крива контрактів між ними на діаграмі Еджворта:

а) є діагональною лінією;

б) є точкою всередині діаграми;

в) збігається зі сторонами діаграми;

г) є всією площиною діаграми.

6. Якщо два товари виробляються за умов постійного ефекту від масштабу і підприємство використовує всі ресурси в однакових пропорціях, крива виробничих можливостей для цих товарів:

а) опукла до початку координат;

б) угнута до початку координат;

в) є прямою лінією;

г) не може бути визначена, враховуючи наведену інформацію.

7. З точки зору загальної рівноваги, монополіст, який максимізує власний прибуток, досягає:

а) ефективного виробництва, але неефективного розподілу;

б) ефективного розподілу, але неефективного виробництва;

в) ефективного виробництва й ефективного розподілу;

г) ані ефективного виробництва, ані ефективного розподілу.

8. Перешкодою для досягнення Парето-ефективної загальної рівноваги у виробництві та в обміні може бути:

а) монополія;

б) монопсонія;

в) забруднення навколишнього середовища;

г) а), б) і в).

Відповіді на тести: 1 а); 2 д); 3 д); 4 в); 5 г); 6 г); 7 г); 8 г).
Приклади вправ і завдань з їх розв'язанням та поясненням

1. Обмежена кількість ресурсів (капіталу — 50 од.; праці — 100 од.) розподіляється між виробництвом товарів А та В. Виробництво товару А описується виробничою функцією QА = K0,5L0,5, а для виробництва товару В характерна функція QВ K0,2L0,8. Побудуйте (мінімум за трьома точками) криву виробничих контрактів.

Розв’язання

Нехай K1 та K2 — кількість капіталу, що використовується у виробництві, відповідно, товарів А та В, а L1 та L2 — кількість праці, що витрачається на виробництво, відповідно, товарів А та В.

Для Парето-оптимального розподілу ресурсів обов’язковою умовою є рівність між граничними нормами технологічного заміщення праці капіталом (відношення граничного продукту праці до граничного продукту капіталу) у виробництві А та у виробництві В. З цієї умови випливає:

0,5L1/0,5K= 0,8L2/0,2K2;L1/K= 4(100 – L1)/(50 – K1);

K= 50L/ (400 – 3L1).

За останнім рівнянням визначимо координати трьох точок (M, T, N) на кривій виробничих контрактів і на кривій виробничих можливостей:

точка M: K1 = 1,35; L= 10; K= 48,65; L= 90;

точка T: K= 10; L= 50; K= 40; L2=50;

точка N: K= 25; L= 80; K= 25; L= 20.

Одержані дані дають змогу побудувати приблизний графік кривої виробничих контрактів:
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка