Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи. Частина ІІ. для студентів освітньо-кваліфікаційного рівняСторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#10937
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра теоретичної і прикладної економіки

МІКРОЕКОНОМІКА

Методичні рекомендації щодо організації

самостійної роботи. Частина ІІ.

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за напрямами: 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030503 – «Міжнародна економіка», 6.030502 – «Економічна кібернетика»,

6.030508 – «Фінанси і кредит»

Суми

Видавець Наталуха А.С.2015
УДК 330.101. 542(073)
Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», протокол № 4 від 26.12.2014р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри теоретичної і прикладної економіки, протокол № 5 від 23.12.2014р.
Укладачі

Н.М. Нілова, кандидат економічних наук, доцент,

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»;Т.І. Гончарук, кандидат економічних наук, доцент,

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»


Рецензенти:

М.І.Макаренко, доктор економічних наук, професор,

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»;В.В. Пилипенко, кандидат економічних наук, доцент,

Сумський національний аграрний університет

М 59 Мікроекономіка. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи. Частина IІ. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України"; [уклад.: Н.М. Нілова, Т.І. Гончарук]/ - Суми: ФОП Наталуха, 2015. - 46с.


Методичні рекомендації впорядковані відповідно до програми курсу „Мікроекономіка" з метою залучити студентів до самостійної роботи, зробити її більш продуктивною. Дана робота містить перелік основних теоретичних проблем, які необхідно розглянути у межах кожної теми курсу, методичні рекомендації до їх самостійного опрацювання, а також визначення того, що повинен знати і вміти студент після їх вивчення. На-водиться перелік рекомендованої літератури до кожної теми, питання для самоконтролю, приклади типових вправ та завдань, а також завдання для самостійного розв'язання та тести.УДК 330.101. 542(073)

© ФОП Наталуха А.С., 2015ЗМІСТ

ВСТУП

4

ТЕМА 7

РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

5

ТЕМА 8

МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

11

ТЕМА 9

МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

16

ТЕМА 10

ОЛІГОПОЛІЯ

20

ТЕМА 11

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКІВ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

25

ТЕМА 12

ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

35

ТЕМА 13

НЕДОСКОНАЛІСТЬ РИНКУ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

41

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

46


ВСТУП

Сучасне життя викликає об'єктивну необхідність підготовки фахівців-професіоналів нового типу, які органічно поєднують теоретичні знання з практичними навичками господарчої діяльності, можуть творчо вирішувати будь-які завдання. Здійсненню цього сприяє вивчення курсу „Мікроекономіка".

Загальною метою вивчення цього курсу є формування у майбутніх фахівців знань закономірностей поведінки економічних суб'єктів у ринкових умовах; озброєння їх універсальним інструментарієм для прийняття обґрунтованих рішень за умов обмеженості засобів і наявності альтернативних можливостей.

Однією з вимог на шляху досягнення означених завдань є наполеглива самостійна робота студентів, яка у сполученні з іншими навчальними формами здатна забезпечити успішне складання іспиту. Самостійна робота студентів звичайно здійснюється за такими напрямками: вивчення навчальної, наукової та періодичної літератури згідно з програмою курсу та планами семінарських занять; опанування термінологією та основними засобами мікроекономічного аналізу; перевірка якості засвоєння матеріалу за допомогою питань для самоперевірки; виконання практичних завдань, розв'язання задач та тестів, що допомагають систематизувати і закріплювати теоретичні положення; написання та захист рефератів (або. за бажанням, наукових студентських робіт) за тематикою курсу.

Методичні рекомендації впорядковані відповідно до програми курсу „Мікроекономіка" з метою залучити студентів до самостійної роботи, зробити її більш продуктивною. Дана робота містить перелік основних теоретичних проблем, які необхідно розглянути у межах кожної теми курсу, методичні рекомендації до їх самостійного опрацювання, а також визначення того, що повинен знати і вміти студент після їх вивчення. Наводиться перелік рекомендованої літератури до кожної теми, питання для самоконтролю, приклади типових вправ та завдань з їх розв'язанням та поясненням, а також завдання для самостійного розв'язання та тести.

Тема 7. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути


 1. Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції. Особливості попиту та пропозиції на продукцію фірми на ринку досконалої конкуренції.

 2. Визначення оптимальних обсягів випуску продукції конкурентною фірмою (два підходи).

 3. Максимізація прибутку фірмою на ринку досконалої конкуренції у короткостроковому періоді.

 4. Максимізація прибутку фірмою на ринку досконалої конкуренції у довгостроковому періоді.

 5. Ефективність конкурентних ринків.


Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу

З попередніх тем курсу ви дізналися про основні інструменти мікроаналізу, за допомогою яких фірми, які максимізують прибуток, визначають оптимальні обсяги виробництва. Але величина прибутку фірм багато у чому залежить від ринкової ситуації, насамперед, від переважного типу конкуренції. Тому, починаючи вивчення „Теорії ринкових структур", вам необхідно пригадати все, що відомо з курсу „Політекономії" про конкуренцію та її типи, а потім перейти до вивчення ринку досконалої конкуренції, який вважається ідеальною моделлю ринку. Особливу увагу слід приділити характеристиці ринкової поведінки конкурентної фірми при визначенні оптимальних обсягів виробництва в короткостроковому періоді. Для цього можна застосувати два підходи: порівняння „TR і ТС" та "MR і MC" Під час аналізу поведінки фірми в довгостроковому періоді слід з'ясувати, як встановлюється тривала рівновага фірми і галузі та як діє механізм її підтримки.

У результаті вивчення даної теми студент повинен:

знати основні поняття, категорії та правила: конкуренція, досконала конкуренція; валовий дохід; середній дохід; граничний дохід; правила закриття фірми та визначення обсягів виробництва, беззбитковість, умови рівноваги фірми у довгостроковому періоді; підходи щодо визначення оптимального обсягу випуску, який максимізує прибуток у короткостроковому періоді;

розуміти правила поведінки конкурентної фірми за умов зміни ринкової ситуації, а також як в умовах конкурентної економіки досягається найбільш ефективне використання ресурсів суспільства,

вміти користуватися правилами поведінки конкурентної фірми в реальній економіці.

Література

[З, гл. 7]; [4, гл. 9]; [5, тема 7]; [6, гл. 25); [7, гл. 7]; [10, гл. 6, 7]; [11, гл. 7]; [15, гл. 8, 9]; [16, гл. 11]; [20]; [25]; [28]; [29]
Питання для самоконтролю


 1. Сформулюйте характерні риси ринку досконалої конкуренції.

 2. Яке підприємство може вважатися конкурентним?

 3. Якою є мета діяльності конкурентного підприємства?

 4. Чому конкурентне підприємство має бути ринковим суб’єктом, що приймає ціну (price-taker)?

 5. Чому крива попиту на продукцію конкурентного підприємства має вигляд горизонтальної лінії?

 6. За якої умови досягається максимум прибутку конкурентного підприємства?

 7. Якими є відомі вам методи визначення умов максимізації прибутку?


Тести для самоперевірки

Виберіть з наведених варіантів відповідей правильні:1. Яке з наведених нижче тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються?

а) фірма знаходиться у стані рівноваги, якщо її гранична виручка дорівнює граничним витратам;

б) крива граничних витрат перетинає криву середніх витрат у точці мінімуму;

в) крива попиту на продукцію має від’ємний нахил;

г) крива середніх і граничних витрат має U-подібну форму;

д) крива попиту на продукцію підприємства є горизонтальною прямою.2. Припустімо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на товар зростає, то рівноважна ціна:

а) знижується, а рівноважна кількість товару збільшується;

б) знижується за зменшення рівноважної кількості товару;

в) збільшується, а рівноважна кількість товару падає;

г) збільшується, а рівноважна кількість товару залишається незмінною;

д) збільшується за збільшення рівноважної кількості товару.3. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

а) виникає дефіцит товару;

б) з’являється надлишок товару;

в) знижується ціна ресурсів;

г) на ринку виникає перевага покупців.

4. Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару?

а) збільшення попиту на товар;

б) зменшення попиту на товар;

в) збільшення пропозиції товару;

г) одночасне та однакове збільшення попиту і пропозиції;

д) одночасне та однакове зменшення попиту і пропозиції.5. Яка з наведених нижче ознак різнить становище товаровиробника у конкурентній галузі й у монополізованій:

а) товаровиробник максимізує прибуток за умови, що граничні витрати дорівнюють граничному виторгу;

б) лінія попиту є абсолютно еластичною;

в) криві граничних і середніх витрат — дугоподібні;

г) обсяг виробництва, що максимізує прибуток, визначається абсцисою точки перетину кривих граничних витрат і граничного виторгу;

д) рівень середніх загальних витрат за обсягу виробництва, що максимізує прибуток, визначається ординатою точки перетину АТС і перпендикуляра з точки перетину граничного виторгу і граничних витрат на вісь абсцис.Відповіді на тести: 1 в); 2 д); 3 а); 4 а); 5 б).
Приклади вправ і завдань з їх розв'язанням та поясненням

1. Ціна буряка 6 грн/кг. Витрати фермера (в грн.) дорівнюють 700+0,01Q2, де Q – обсяг буряка в кг. Знайти рівноважний випуск і максимальний прибуток.

Розв’язання

 1. За визначенням прибуток: Pr = TR –TC, де TR – сукупний дохід:TR=P*Q,

P – ціна товару,

Q – обсяг товару;

ТС – сукупні витрати.

Умова максимуму прибутку для ринку досконалої конкуренції: MR=MC=P

(фірма на ринку досконалої конкуренції є ціноотримувачем).

МС = (TC)', тобто якщо ТС =700+0,01Q2 , МС=0,02 Q

MC = P, тоді 0,02 Q = 6; Q=300кг – рівноважний випуск

2) Pr = P*Q – TC= (6*300)-700+0,01* 3002 =200 грн.2. Ціна продукту конкурентної фірми 8 грн. Витрати фірми 15+ Q2 . При якому обсязі буде рівноважний випуск і максимальний прибуток. При якому обсязі фірма несе збитки?

 1. Умова максимуму прибутку для ринку досконалої конкуренції: MR=MC=P ;

TC=15+ Q2 , МС = (TC)' , МС=2Q, 2Q=8, Q=4;

Pr = P*Q – TC; Pr = 8*4 – (15+ 42)=1

2) Фірма несе збитки, якщо TR; за умовою задачі Р = 8:8Q<15+ Q2. Розв’язавши нерівність, отримуємо: Q1=5, Q2=3.

3. Ціна продукту конкурентної фірми 34 грн. Середні витрати фірми 2+4Q. Знайдіть рівноважний випуск і максимальний прибуток. При якому обсязі фірма несе збитки?

За умовою задачі ATC=2+4Q, тоді TC= 2Q+4 Q2

Умова максимуму прибутку для ринку досконалої конкуренції: MR=MC=P

MC=(TC)' = 2Q + 4 Q2 = 2+8Q.

2+8Q = 34; Q = 4.

Pr = TR –TC = P*Q – TC = 34*4 – (8+64) = 64.

Фірма несе збитки, за умови TR < TC: тобто 34Q < 2Q + 4 Q2Q1<0; Q2>8

ГРАФІК.


Фірма понесе збитки, якщо на графіку ТС знаходиться вище, ніж TR. Точки беззбитковості можна дізнатися за формулою Q = FC/( P – AVC)

Із формули сукупних витрат ТС= FC+VC. З умови задачі: FC = 0, VC = 2+4Q, Р=34.
4. Витрати фірми 20 + 33Q – 4Q2 + Q3, де Q-випуск. При яких цінах продукту доцільно продовжувати виробництво. Знайти ціну пропозиції фірми, якщо випуск 3.

1) TC = 20+33Q – 4Q2+Q3AVC =VC/ Q = 33-4Q+Q2

(AVC)'= 0; -4+2Q=0; Q=2; AVC = 29 Фірма закриється, коли P < AVC. Таким чином, якщо ціна нижче 29, фірма повинна закритися.

 1. Крива пропозиції фірми співпадає з МС і починається від точки мінімуму AVC.

Q =3 (відповідно до умови задачі); MC = (TC)= 33–8Q + 3Q2; MC=36.

Ціна пропозиції фірми 36.


Тема 8. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути

   1. Поняття „монополія". Характерні ознаки ринку чистої монополії.

   2. Ринкова влада: поняття, джерела та вимір. Види монополій.

   3. Визначення ціни і обсягу виробництва в умовах чистої монополії.

   4. Економічні наслідки монополізму.

   5. Цінова дискримінація.

   6. Антимонопольна політика держави.


Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу

Ринок чистої монополії вважається повною протилежністю ринку досконалої конкуренції. Відсутність конкуренції і наявність ринкової влади накладають суттєвий відбиток на модель поведінки монополіста та його рішення щодо визначення ціни та обсягів виробництва, які максимізують прибуток. Тому розгляд цієї ринкової структури необхідно починати з визначення умов існування чистої монополії та тих бар'єрів, які заважають вступу інших фірм до ринку і визначають різновиди монополій. Під час вивчення теми слід звернути увагу на особливості кривих попиту та граничного доходу монополіста, врахувати вплив цінової еластичності попиту на поведінку монополіста. Треба з'ясувати, що таке проста монополія і чому монополіст інколи використовує цінову дискримінацію, яким чином чиста монополія досягає рівноваги в довгостроковому періоді. Наприкінці обов'язково порівняйте наслідки функціонування монополії та конкурентної галузі, обґрунтуйте необхідність державного регулювання чистої монополії. Для більш змістовної підготовки з цієї проблеми використайте Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".

У результаті вивчення матеріалів теми студент повинен:

знати основні поняття і правила: монопольна (ринкова) влада; показники монопольної влади; цінова дискримінація та її види; правило визначення обсягу виробництва та максимізації прибутку; умови довгострокової рівноваги монополіста: як виникає влада над ринком і як саме вона впливає на добробут споживачів та виробників, як уряд може її обмежити;

розуміти: економічні наслідки існування чистої монополії; як фірми-монополісти можуть планувати стратегії ціноутворення, щоб скористатися своєю владою;

вміти: розраховувати величину монопольної влади; аналізувати можливості регулювання діяльності монополії; використовувати отримані знання та інструментарій мікроаналізу для розв’язання практичних завдань.
Література

[З, гл. 8, 16]; [4, гл. 13]; [5, тема 8]; [6, гл. 27 - 28]; [7, тема 8]; [9, гл. 12]; [10, гл. 7]; [11, гл. 7-8]; [15, гл.11 - 12]; [16, гл. 12].


Питання для самоконтролю

1. Які характерні ознаки монопольного ринку?

2. У чому полягає монопольна влада?

3. Які основні різновиди монополій вам відомі?

4. Чому крива попиту для монополіста не буває абсолютно еластичною?

5. Якими є умови максимізації прибутку монопольної фірми?

6. Які особливості монопольного ціноутворення?

7. Короткострокова монопольна рівновага.

8. У чому полягає суть цінової дискримінації?

9. Які існують бар’єри для вступу до галузі?
Тести для самоперевірки

Знайдіть єдино правильну відповідь:1. На відміну від конкурентної фірми монополіст прагне:

а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу;

б) максимізувати прибуток;

в) встановлювати ціну, що відповідає нееластичній частині лінії попиту;

г) виробляти продукції більше і підвищувати ціну;

д) вибирати такий обсяг виробництва, за якого граничний дохід дорівнює ціні.2. Цінова дискримінація — це:

а) підвищення ціни на товар вищої якості;

б) продаж того самого товару за різними цінами різним покупцям;

в) встановлення різних цін на товари залежно від величини партій закупки;

г) зниження ціни на сезонні товари в кінці сезону;

д) усі попередні відповіді неправильні.3. Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, завжди виробляє такий обсяг продукції, за якого попит:

а) нееластичний або одиничної еластичності;

б) еластичний або одиничної еластичності;

в) одиничної еластичності;

г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту.

4. При монопольному виробництві продукції грош. од., грош. од., грош. од. Для максимізації прибутку потрібно:

а) збільшити обсяг виробництва та знизити ціну;

б) зменшити обсяг виробництва та підвищити ціну;

в) підвищити ціну за сталого обсягу виробництва;

г) підвищити ціну за збільшення обсягу виробництва.

5. Монополіст, що максимізує прибуток, знижуватиме ціну на свою продукцію, якщо:

а) знижуються середні витрати;

б) збільшуються витрати на рекламу;

в) граничний виторг перевищує граничні витрати;

г) знижується попит на його продукцію.

Відповіді на тести: 1 а); 2 б); 3 б); 4 б); 5 в).
Приклади вправ і завдань з їх розв'язанням та поясненням

1. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: , (тобто постійні витрати становлять 50 грош. од., а змінні — ). Попит на продукцію монополіста задано як . Знайти, яку кількість товару вироблятиме монополіст, щоб максимізувати прибуток.

Розв’язання

Умовою максимізації прибутку монополіста є рівність граничного виторгу і граничних витрат: MC = MR.

Для визначення оптимального для монополіста обсягу виробництва потрібно прирівняти граничні витрати і граничний дохід (виторг).

Граничні витрати ;

Сукупний виторг монополіста ;

граничний виторг.

отримаємо ;;

.

Отже, при обсязі в 10 од. прибуток монополіста максимальний.


2. Функція попиту на монополізованому ринку має вигляд QD = 201 – Р, функція загальних витрат монополії ТС = 100 + Q + Q.

Знайти, яку кількість товару вироблятиме монополіст, щоб максимізувати прибуток. За якою ціною продаватиметься продукція за умов прагнення монополії до максимуму виручки?

Розв’язання

Умовою максимізації прибутку монополіста є рівність граничного виторгу і граничних витрат (MC = MR).

Для визначення оптимального для монополіста обсягу виробництва потрібно прирівняти граничні витрати і граничний дохід (виторг).

TR =P*Q= (201 – Q) *Q= 201 Q – Q2

QD = 201 – Р; Р=201 – Q

МR= (TR)=(201 Q – Q2) = 201– 2 Q

ТС = 100 + Q + Q

МC=(TC)= (100 + Q + Q2)= 1+2 Q

MC = MR

201– 2 Q = 1+2 Q

Q = 50

Фірма отримуватиме максимальну виручку за умови, що МR =0

Таким чином, TR = P*Q ; QD = 201 – Р; Р = 201 – Q

МR= (TR)= (201 Q – Q2) = 201– 2 Q

201– 2 Q = 0, Q =100,5

Р = 201 – Q, Р=100,5

Тема 9. МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути

1. Ринок монополістичної конкуренції

2. Характеристика ринку монополістичної конкуренції. Попит і пропозиція на ринку монополістичної конкуренції.

3. Визначення ціни і обсягів виробництва при монополістичній конкуренції.

4. Нецінова конкуренція та її види.

5. Ефективність ринку монополістичної конкуренції.


Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу

Ринкові моделі, які розглядаються в даній темі, є найпоширенішими серед сучасних ринкових структур. Більшість вітчизняних підприємств працюють або на ринку монополістичної конкуренції, або олігополії. Тому треба чітко визначити особливості функціонування фірм на кожному з ринків, виходячи з їх кількості та розмірів, умов конкуренції та взаємодії, характеру продукту, який виготовляється, наявності бар'єрів входу-виходу та розміру монопольної влади тощо; проаналізувати та порівняти механізми встановлення ринкової рівноваги фірм у коротко- та довгостроковому періодах, а також з'ясувати питання ефективності.

У результаті вивчення даної теми студент повинен:

знати основні категорії, поняття: монополістична конкуренція; нецінова конкуренція; диференціація продукту; реклама;

розуміти: основні принципи поведінки і прийняття господарських рішень фірм-виробників за умов зміни ринкової ситуації; як діє механізм ціноутворення та визначення обсягу виробництва продукції; спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією; для ринків яких товарів характерна монополістична конкуренція і чому; умови досягнення та утримання беззбитковості у довгостроковому періоді; наслідки нецінової конкуренції для споживачів; ефективність монополістичної конкуренції порівняно з іншими типами ринкових структур;

вміти: використовувати отримані знання та інструменти мікроаналізу для вирішення практичних завдань та оцінки поведінки фірм у реальній економіці: визначати оптимальні обсяги випуску продукції монопольно-конкурентного підприємства; обгрунтовувати цінову політику підприємства у взаємозв’язку зі ступенем диференціації продукту та загальногалузевою ситуацією; виявляти недовантаженість виробничих потужностей та пропонувати заходи щодо використання резервів; кількісно визначати вплив рекламної діяльності на обсяг продажу та витрат.
Література

[З, гл. 9]; [4, гл. 13]; [5, тема 9- 10]; [6, гл. 27-28]; [7, гл.7, 8„ 10]; [9, розд. 12, 13]; [10, гл, 7]; [11, гл. 7, 8]; [15, гл. 11 - 12]; [16, гл. 12]; [20]; [28].


Приклади вправ і завдань з їх розв'язанням та поясненням

1. У чому полягає сутність моделі монополістичної конкуренції?

2. Ознаки та розповсюдження монополістичної конкуренції.

3. Якою є цінова еластичність попиту на продукцію монополістичного конкурента? Як вона впливає на його поведінку?

4. Вибір ціни та обсягу виробництва підприємства за умов монополістичної конкуренції.

5. Чому монопольно-конкурентне підприємство не може протягом довгого періоду одержувати економічний прибуток?

6. Порівняльна оцінка ефективності ринків монополістичної та досконалої конкуренції.
Тести для самоперевірки

Знайдіть єдино правильну відповідь:1. Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає, що:

а) ринкові ціни дорівнюють мінімальному значенню довгострокових середніх витрат;

б) підприємства не отримують економічного прибутку;

в) ціни дорівнюють граничним витратам;

г) усі виробничі потужності задіяні.

2. Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту:

а) як правило, низька;

б) приблизно дорівнює одиниці;

в) як правило, висока;

г) може бути будь-якою.

3. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають такі схожі риси:

а) випускаються однорідні товари;

б) ціна перевищує граничні витрати;

в) немає бар’єрів для вступу конкурентів до галузі;

г) еластичність попиту на продукт нижча, ніж за умов чистої монополії.

4. За умов монополістичної конкуренції граничний виторг завжди:

а) перевищує ціну;

б) дорівнює ціні;

в) нижчий за ціну.5. Підприємства на ринку монополістичної конкуренції мають обмежений контроль за цінами через:

а) велику кількість конкурентів;

б) неможливість через обсяг пропозиції змінити ринкову ситуацію;

в) відносно малу частку на ринку;

г) усі відповіді правильні.

6. Який інструмент конкурентної боротьби найбільш поширений на ринку монополістичної конкуренції?

а) зміна обсягів пропозиції за сталої ціни;

б) вибір певного рівня ціни та обсягу пропозиції;

в) упровадження політики широкої диференціації товарів і нецінової конкуренції;

г) пристосування до сталої еластичності попиту.

7. Як має змінитися положення кривої попиту, якщо підприємство прагне підвищити економічні прибутки?

а) зміститися праворуч;

б) зміститися ліворуч;

в) збільшити кут нахилу;

г) зменшити кут нахилу.

Відповіді на тести:.1 б); .2 в); 3 в); 4 б); 5 а); 6 в); 7 а).
Приклади вправ і завдань з їх розв'язанням та поясненням

1. Підприємство «Люба» виготовляє жіночі блузи (тис. од. на рік) і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний виторг підприємства описується формулою , а зростаючий відрізок кривої граничних витрат — формулою . Якщо мінімальне значення довгострокових середніх витрат (LAC) дорівнює 11 грош. од., то який буде надлишок виробничих потужностей у підприємства?

Розв’язання

Обсяг виробництва, що максимізує прибуток підприємства, задається умовою МR = MC. Звідси маємо оптимальний обсяг виробництва для умов монополістичної конкуренції:, Qм.к.= 6

Якби підприємство діяло на ринку досконалої конкуренції, то у довгостроковому періоді обсяг виробництва задавався би умовою .

Тоді: , звідси Qд.к. = 7.

Отже, недовантаження виробничих потужностей становитьQд.к. – Qм.к. = 1 (тис. од. річного випуску).

Тема 10. ОЛІГОПОЛІЯ

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути

1. Характеристика олігополістичного ринку. Олігополістична взаємодія.

2. Поведінка фірми-олігополіста щодо ціни та обсягу виробництва.

3.Олігополія з точки зору теорії ігор. Некооперативні моделі олігополістичної взаємодії. Кооперативні стратегії олігополістичної взаємодії.

4.Оцінка економічної ефективності олігополії.


Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу

Ринкові моделі, які розглядаються в даній темі, є найпоширенішими серед сучасних ринкових структур. Більшість вітчизняних підприємств працюють або на ринку монополістичної конкуренції, або олігополії. Тому треба чітко визначити особливості функціонування фірм на кожному з ринків, виходячи з їх кількості та розмірів, умов конкуренції та взаємодії, характеру продукту, який виготовляється, наявності бар'єрів входу-виходу та розміру монопольної влади тощо; проаналізувати та порівняти механізми встановлення ринкової рівноваги фірм у коротко- та довгостроковому періодах, а також з'ясувати питання ефективності.

У результаті вивчення даної теми студент повинен:

знати основні категорії, поняття, моделі: недосконала конкуренція; монополістична конкуренція; нецінова конкуренція; диференціація продукту; реклама; олігополія, дуополія; дуопсонія; монопсонія; олігополістична взаємодія та взаємозалежність; „цінова війна"; схильність до змови; картель; „жорсткість" цін; теорія ігор, основні моделі олігополістичної поведінки; моделі Курно, Бертрана, Штакельберга; модель „ламаної" кривої попиту; модель „витрати плюс"; модель „цінового лідерства"; модель „дилема ув'язненого"; недовикористання ресурсів тощо;

розуміти: основні принципи поведінки і прийняття господарських рішень фірм-виробників у кожній ринковій моделі та за умов зміни ринкової ситуації; особливості попиту і пропозиції; як діє механізм ціноутворення та визначення обсягу виробництва продукції; за яких умов досягається стан ринкової рівноваги; як виникає влада над ринком; чому не існує єдиної моделі поведінки для фірм-олігополістів тощо;

вміти: використовувати отримані знання та інструменти мікроаналізу для вирішення практичних завдань та оцінки поведінки фірм у реальній економіці.


Література

[З, гл. 9]; [4, гл. 13]; [5, тема 9- 10]; [6, гл. 27-28]; [7, гл.7, 8„ 10]; [9, розд. 12, 13]; [10, гл, 7]; [11, гл. 7, 8]; [15, гл. 11 - 12]; [16, гл. 12]; [20]; [28].


Питання для самоконтролю

1. Назвіть загальні риси олігополістичних ринків.

2. Охарактеризуйте бар’єри до вступу в олігополістичну галузь.

3. Охарактеризуйте олігополістичну взаємозалежність.

4. В якому випадку на олігополістичному ринку можлива цінова війна?

5. Розкрийте сенс та умови існування картелю. Які причини нестабільності картелю?

6. Дайте загальну характеристику ціноутворення в умовах олігополістичного ринку.

7. Олігополія з погляду теорії ігор.

8. Які основні причини існування олігополії?
Тести для самоперевірки

Знайдіть єдино правильну відповідь на такі запитання або твердження:1. Що з наведеного нижче характеризує олігополію, а не конкурентну ринкову структуру?

а) багато покупців;

б) покупці добре поінформовані;

в) декілька продавців;

г) фірми максимізують прибуток.

2. Ламана лінія попиту для олігополіста обов’язково супроводжується:

а) таємною змовою з підприємствами-конкурентами для додержання домовленої ціни;

б) розривом кривої граничних витрат;

в) розривом лінії граничного виторгу;

г) неефективною роботою фірми;

д) лідерством у цінах на ринку.3. Найвірогідніше, що учасник картелю збільшить свої прибутки у короткостроковому періоді, якщо:

а) продаватиме свої товари за більш низькими цінами;

б) встановить більш високу ціну, ніж інші учасники картелю;

в) здійснюватиме нецінову конкуренцію;

г) буде повністю дотримуватися умов картельної угоди;

д) збільшить випуск продукції понад встановлену квоту.4. Якщо підприємство очікує, що при зниженні або підвищенні ним ціни всі інші учасники ринку зроблять те саме, то воно:

а) має справу з жорсткою ціновою конкуренцією;

б) має ламану криву попиту;

в) є ціновим лідером ринку;

г) є найбільш ефективним підприємством у галузі.

5. На ринку з відкритою інформацією, можливістю укладення угод довіри та вільним вступом картель може встановити повну монополію:

а) і у короткостроковому, і у довгостроковому періодах;

б) у короткостроковому, але не у довгостроковому періоді;

в) у довгостроковому, але не у короткостроковому періоді;

г) тільки за умов дуополії Бертрана, а не Курно.

Відповіді на тести: 1 в); 2 в); 3 д); 4 б); 5 б).
Приклади вправ і завдань з їх розв'язанням та поясненням

1. Дослідження дуопольного ринку певного типу верстатів виявило, що функції реагування кожного підприємства-виробника мають такий вигляд:

;

де — обсяги виробництва першого та другого підприємства. Наведіть графічно функції реагування підприємств і розрахуйте пропорції розділу ринку між ними.Розв’язання

Функції реагування показують, як буде змінюватися поведінка одного підприємства (обсяг його випуску) залежно від поведінки іншого підприємства. Тому графік функцій реагування цих двох підприємств матиме вигляд (рис. 12.2):Рис. 12.2. Функції реагування підприємств

Точка перетину двох функцій реагування (т. А) означає збіг реальної поведінки цих підприємств з тією, яка очікувалася з боку іншого підприємства, тобто точку рівноваги за умов дуополії. Отже, обсяги виробництва двох підприємств, що виникають за умов поділу ринку, можна обчислити через систему рівнянь

, .

Звідки


, .

Отже, підприємства поділили ринок порівну, причому частка кожного становить 133 од. випуску.2.На регіональному ринку ділових чоловічих костюмів діють 3 підприємства, приблизно однакові за розміром. Граничні витрати кожного підприємства незмінні, однакові та дорівнюють 300 грош. од.

Ринковий попит на продукцію галузі представлено у таблиці:Ціна, за одиницю, грош. од.

1200

900

600

300

Обсяг випуску, тис.од.

300

600

900

1200

Якщо підприємства створять картель і розподілять ринок порівну, якою буде рівноважна ціна та яку кількість продукції стане виробляти кожне підприємство?Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка