Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Методика викладання у вищій школі»Скачати 258.51 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір258.51 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання
Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: МПнм-11, ЗЕДнм-11

Донецьк, 2011МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання
Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: МПнм-11, ЗЕДнм-11

Розглянуто

на засіданні кафедри

соціології і політології

Протокол №____ від «___» «____________» 20__р.
Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.


Донецьк, 2011
УДК 37:65.012

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Методика викладання у вищій школі» для магістрів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання економічних галузей знань / Укл. Л.С.Яковицька,Т.О.Ломова. - Донецьк: ДоНТУ, 2011. – 21 с.


У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні магістру при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Методика викладання у вищій школі»

Укладач:


Л.С.Яковицька, доцент

Т.О.Ломова


Відповідальний за випуск

Пояснювальна записка
Вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» передбачає підготовку національної еліти, яка здатна оволодіти освітньо-світоглядною парадигмою гуманітаризації, гуманізації і демократизації вищої освіти, забезпечує різнобічний розвиток особистості викладача і студента ВНЗ.

Метою вивчення навчальної дисципліни є пізнання закономірностей навчального процесу у вищій школі; формування таких складових психолого-педагогічної компетенції, як психологічна, операційно-методична, конструктивно-проективна, оцінювання й контролю, експертно-аналітична, науково-дослідна, методично-виховну, системи психолого-педагогічних знань, які сприятимуть ефективності професійної діяльності, підвищенню психологічної культури викладачів і студентів ВНЗ.

Дисципліна «Методика викладання у вищій школі» розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки магістрів, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації Інститутів післядипломної освіти. Для успішного здійснення ними професійної педагогічної діяльності необхідними є знання з дидактики, методики викладання у вищій школі; володіння спеціально-предметною та психолого-педагогічною компетенцією.

Важливою складовою частиною навчального процесу у ВНЗ є самостійна робота студентів. Без активної пізнавальної діяльності неможливе формування повноцінних знань, умінь, навичок, розвиток здібностей. Самостійна робота студентів передбачає творче осмислення отриманих знань.

Метою організації самостійної роботи студентів є закріплення і розширення знань і умінь, отриманих на аудиторних заняттях, читання і освоєння основної та додаткової літератури з дисциплін, що вивчаються, розвиток пізнавальних здібностей, творчої активності та ініціативності студентів. Різні форми самостійної роботи прищеплюють навички організованості, самодисципліни, готовності повсякденно і планомірно працювати з підручниками та навчальними посібниками, першоджерелами та періодичною літературою.

Самостійна робота з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» призначена для здійснення наступних цілей:


 • закріплення психолого-педагогічних знань і умінь, отриманих в рамках аудиторної роботи;

 • розширення та поглиблення знань з дисципліни;

 • формування навичок роботи з навчальною і науковою літературою, вміння аналізувати текст, виділяти в ньому головне, конспектувати;

 • освоєння умінь психолого-педагогічного дослідження;

 • формування інтересу до психічних проявів людини, педагогічної науки, майбутньої педагогічної діяльності:

 • розвиток таких особистісних якостей, як організованість, самостійність, творчість;

 • освоєння умінь самопізнання і саморозвитку.

Нормативно-правова база організації самостійної (індивідуальної) роботи студента

Організація самостійної (індивідуальної) роботи студента в технічному університеті базується на таких документах: • Законі України: «Про освіту» (Постанова Верховної Ради України від 23.03.96 р. № 100/ 96- ВР; Державній національній програмі «Освіта». Україна XXI століття. (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.93р., № 896); Законі України «Про вищу освіту» (№ 327, 21573/2002 від 17 січня 2002 року), Положенні про державний вищий заклад освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.1996 р., № 1074);

 • Рішенні колегії МОН України: Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа) (рішення № 13/ 4-8 від 27.12.95 р).; «Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації» (рішення№5/5-4 від 24.04.03р.).

 • Наказах МОН України: № 161 від 02.06.1993 p. «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»; №450 від 07.08.2002 p. «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»; № 48 від 23.01.2004 р «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців»; №49 від 23.01.2004 р. «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки»; №774 від 30.12.2005 р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;

У Положенні враховано також положення міжнародних конвенцій, декларацій і рекомендацій ЮНЕСКО, Міжнародної організації праці та Європейського фонду освіти з неперервної освіти як світової тенденції.

Організація самостійної роботи студента

Самостійна робота студентів включає такі види робіт.1. Підготовка до лекцій.

Самостійна підготовка до лекцій полягає в огляді конспекту відповідної теми лекції (якщо вона читалася по даній темі), читанні відповідного розділу підручника та першоджерела, підбір прикладів, ситуацій, рішення психологічних завдань, складання кросвордів, схем, виконання навчальних і психологічних тестів і інші завдання, які будуть описані нижче.


2. Читання навчальної та наукової літератури.

В даний час є велика кількість підручників з психології та педагогіки. У кожному з них виражається певна позиція автора відносно рівня і специфіки викладу окремих розділів, тем. Це приводить до того, що певні питання можуть бути взагалі не включені в підручник. Щоб уникнути небажаних прогалин у засвоєнні курсу, при читанні підручника слід орієнтуватися на джерело. Під час читання наукової літератури рекомендовано робити конспект.

Конспект - це стислий виклад досліджуваного матеріалу. Основні ідеї, положення і докази викладаються в порядку їх висвітлення в досліджуваному джерелі. Перед конспектуванням відбувається первинне читання джерела і лише після того, як текст зрозумілий, його слід конспектувати. Рекомендується писати конспект лише на одній стороні аркуша.

Для засвоєння матеріалу існує кілька способів. Найвідоміший - це просте повторення, коли матеріал відтворюється кілька разів. Інший спосіб - розумова обробка матеріалу, яка передбачає зіставлення нових даних з уже відомими, їх оцінювання, осмислення зв'язків між явищами, поняттями, категоріями. Така робота дозволяє засвоїти його на більш якісному рівні. Цьому сприяє складання структурно-логічних схем.


3. Практичне вивчення.
4. Підготовка контрольної роботи або реферату.

При підготовці індивідуального завдання необхідно:

- вибрати тему;

- підібрати необхідну літературу по темі і глибоко вивчити її;

- добре продумати і скласти детальний план;

- виділити основні положення в досліджуваних джерелах;

- підтвердити прикладами з тексту;

- подумати над правильністю і доказовістю висунутих в джерелах положень;

- узагальнити вивчений матеріал відповідно до наміченого плану;

- зробити висновки;

- підготувати необхідні до роботи особисті спостереження, приклади, ілюстрації.

При роботі над доповіддю студент, крім рекомендованої літератури, повинен самостійно підібрати інші джерела з обраної ним теми.
п/п


Теми і зміст розділів, які виносяться на самостійне опрацювання студентами

Обсяг СРС при самостійному опрацюванні розділів дисципліни

(ак. год.)1

Європейська освітня інтеграція .

8

2

Сучасний розвиток освітніх інституцій.

8

3

Дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю.


8

4

Основи комунікативної культури педагога.


8

5

Педагогічна комунікація.

9

Всього СРС при самостійному опрацюванні розділів

41Завдання для самостійної роботи при вивченні дисципліни


«Методика викладання у вищій школі»

Тема 1. Європейська освітня інтеграція .


Завдання для підготовки

І. З метою узагальнення вивченого, успішного виконання вправ, психологічних та контрольних тестів, опрацювавши конспект та рекомендовану літературу, знати відповіді на запропоновані запитання.
Дайте відповіді на запитання.

1. Причини запровадження Болонської концепції.

2. Мета і принципи Болонського процесу.

3. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні.

4. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти.

5. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу.


ІІ. Опрацювавши рекомендовану літературу, законспектувати та підготувати реферат відповідно до індивідуального завдання.
Література

 1. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994

 2. Закон України “Про вищу освіту” (від 17 січня 2002 р.)

 3. Збірник нормативних актівУкраїни щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Випуск 1. – К.: УАЗТ, 2003. – 420 с.

 4. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: «ЕксОб», 1999. – С. 199-205.

 5. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. – Вид. 2-ге, доп., випр.. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. – С. 227-232.

 6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 70-79.

 7. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академвидав, 2003. – С. 436-515.


Тема 2. Сучасний розвиток освітніх інституцій.

Завдання для підготовки

І. З метою узагальнення вивченого, успішного виконання вправ, психологічних та контрольних тестів, опрацювавши конспект та рекомендовану літературу, знати відповіді на запропоновані запитання.
Дайте відповіді на запитання.

 1. Закон України «Про вищу освіту»: галузеві стандарти.

 2. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: нормативно-правова база організації навчального процесу, форми організації навчання, навчальний час студента, робочий час викладача, форми навчання.

 3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів.

 4. Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти: навчальний план, навчальна програма, підручник, методичні рекомендації.

 5. Зміст стандартизації і гуманізації вищої професійно-педагогічної освіти на рівні навчальних планів і програм.

 6. Зміст, керівництво, форми методичної роботи у вищому навчальному закладі.


ІІ. Опрацювавши рекомендовану літературу, законспектувати та підготувати реферат відповідно до індивідуального завдання.
Література

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К.:Либідь, 1998. – С.455-469.

2. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.206-231.

3. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін..; За ред.. З.Н. Курлянд. - з-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С.126-134.4. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – С.117-126 (Альма-матер).


Тема 3. Дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю.

Завдання для підготовки

І. З метою узагальнення вивченого, успішного виконання вправ, психологічних та контрольних тестів, опрацювавши конспект та рекомендовану літературу, знати відповіді на запропоновані запитання.

Дайте відповіді на запитання.


 1. Сутність і значення самостійної роботи студентів.

 2. Види самостійних робіт і педагогічне керівництво ними. Труднощі їх організації.

 3. Загальні засади науково-дослідної роботи студентів.

 4. Види і форми науково-дослідної роботи студентів.

 5. Вимоги і методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерської роботи.

 6. Методика організації і проведення індивідуальних занять, консультацій.

 7. Методика організації і проведення навчальної і виробничої практики студентів.

 8. Навчально-методичне забезпечення самостійної навчально-пізнавальної діяльності, науково-дослідної й індивідуальної роботи, індивідуальних занять, консультацій, навчальної і виробничої практики студентів.

ІІ. Опрацювавши рекомендовану літературу, законспектувати та підготувати реферат відповідно до індивідуального завдання.

Література

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К.:Либідь, 1998. – С.476-497.

 2. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.270-291. – ISBN 978-966-364-820-0

 3. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін..; За ред.. З.Н. Курлянд. - з-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С.148-153.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – С.213-231 (Альма-матер).


Тема 4. Основи комунікативної культури педагога.

Завдання для підготовки

І. З метою узагальнення вивченого, успішного виконання вправ, психологічних та контрольних тестів, опрацювавши конспект та рекомендовану літературу, знати відповіді на запропоновані запитання.

Дайте відповіді на запитання.

 1. Культура мови, розтлумачте значення терміну «канцелярит».

 2. Які найбільш вживані канцеляристи Ви можете пригадати?

 3. Культура мови як наука.

 4. Культура мови і орфоепія.

 5. Складові ораторського мистецтва.

 6. Психологія в ораторському мистецтві.

 7. Особливості психології ораторського праці.

ІІ. Опрацювавши рекомендовану літературу, законспектувати та підготувати реферат відповідно до індивідуального завдання.


Література

 1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – С. 113-209 (Альма-матер).

 2. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – С. 344-3348 (Альма-матер).

 3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 70-79.

 4. Філоненко М.М. Психологія спілкування. підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 151-18.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – 352 с. (Альма-матер).


Тема 5. Педагогічна комунікація.

Завдання для підготовки

І. З метою узагальнення вивченого, успішного виконання вправ, психологічних та контрольних тестів, опрацювавши конспект та рекомендовану літературу, знати відповіді на запропоновані запитання.

Дайте відповіді на запитання.

 1. Сутність педагогічного спілкування.

 2. Особливості, функції педагогічного спілкування.

 3. Структура педагогічного спілкування.

 4. Стиль та моделі педагогічного спілкування викладача і студента.

 5. Бар’єри та ускладнення у процесі комунікації.

 6. Педагогічні конфлікти, їх види і причини виникнення.

 7. Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів.

 8. Засоби професійно-педагогічної комунікації: вербальні, невербальні, комп’ютерні.

 9. Формування комунікативної культури викладача і студента.

10. Правила педагогічного спілкування.

ІІ. Опрацювавши рекомендовану літературу, законспектувати та підготувати реферат відповідно до індивідуального завдання.


Література

 1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – С. 113-209 (Альма-матер).

 2. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – С. 344-3348 (Альма-матер).

 3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 70-79.

 4. Філоненко М.М. Психологія спілкування. підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 151-183.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – 352 с. (Альма-матер).

Тематика рефератів з дисципліни


«Методика викладання у вищій школі»


 1. Становлення багаторівневої системи підготовки кадрів в університеті.

 2. Структура дидактичної системи навчального процесу.

 3. Дидактичні принципи навчання та їх розпиток.

 4. Професійна майстерність викладача.

 5. Контроль якості викладання дисциплін управлінського циклу.

 6. Диференціація контролю знань, умінь і навичок студентів.

 7. Комплексний аналіз якості підготовки кадрів за результатами ко­нтролю.

 8. Навчально-методична документація кафедри: нормативна, пла­нова, методична, навчальна, звітно-інформаційна.

 9. Розроблення часткових методик викладання навчальних дисциплін.

 10. Інноваційні технології навчання у вищій школі.

 11. Психологія взаємовідносин студентів і викладачів при аудиторній роботі.

 12. Проблеми уваги у студентській аудиторії.

 13. Впровадження модульно-рейтингової технології навчання.

 14. Індивідуальна робота в умовах групового навчання.

 15. Засоби навчання. ТЗН у навчальному процесі.

 16. Самостійна робота студентів у процесі навчання.

 17. Мотивація і стимули відмінного навчання студентів і ефективної роботи викладачів.

 18. Педагогічні експерименти. Передовий досвід у навчальному про­цесі.

 19. Методи активізації навчання та організація їх впровадження.

 20. Організація процесу самоуправління навчально-творчою діяльністю.

 21. Альтернативні системи навчання. Пошук шляхів удосконалення
  економічної освіти.

 22. Взаємодія суб’єктів педагогічного процесу.

 23. Підходи до розробки змісту освіти.

 24. Загальне та особливе у методах виховання і освіти.

 25. Освітні технології педагогіки маніпуляції.

 26. Освітні технології педагогіки підтримки.

 27. Діагностика і проектування освітнього середовища.

 28. Зміст стандартизації і гуманізації вищої професійно-педагогічної освіти на рівні навчальних планів і програм.

 29. Методична концепція лекційного курсу.

 30. Методика проведення спецсемінарів як форми організування навчання у вищому навчальному закладі.

 31. Методика проведення факультативів як форми організування навчання у вищому навчальному закладі.

 32. Методика проведення спецкурсів форми організування навчання у вищому навчальному закладі.

 33. Методика організації і проведення індивідуальних занять, консультацій.

 34. Методика організації і проведення навчальної і виробничої практики студентів.

 35. Основні принципи контролю й оцінки знань.

 36. Методика використання проблемного навчання.


Оформлення звіту про самостійну роботу

Підсумком самостійної роботи вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» є написання реферату за вище вказаними темами.

Захист реферату відбувається у терміни, обумовлені студентом і викладачем.

Зважаючи на креативний характер навчальної дисципліни можна запропонувати й інші види індивідуальної роботи: 1. Психологічний портрет майбутнього фахівця.

 2. Презентація наукового фільму з методики викладання у вищій школі.

 3. Презентація першоджерел.

 4. Презентація наукової статті.

 5. Написання наукової статті для публікації.

 6. Підготовка виступу на студентську конференцію.

 7. Участь в олімпіаді з методики викладання у вищій школі.

Вимоги до оформлення контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання).

Здобуваючи фах, студенти заочної форми навчання в університеті засвоюють основні положення низки гуманітарних дисциплін, серед яких вагоме місце належить історії України. В процесі вивчення предмету і підготовки до іспитової сесії, ви зобов’язані написати контрольну роботу, тему якої повинні вибрати з даної тематики. В ній вам запропоновано 30 варіантів тем, які охоплюють матеріал курсу.

Згодом слід уважно проаналізувати назву вибраної теми, план до неї і рекомендовану літературу, список якої знаходиться в кінці даної методички. Пошук необхідних джерел і сторінок до них, на яких знаходиться потрібний для вас матеріал, здійснюйте самостійно згідно списку, який опубліковано після плану роботи і слова «література».

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання представляє собою самостійну письмову роботу, метою якої є більш глибоке засвоєння навчального матеріалу з курсу «Методика викладання у вищій школі».

Виконання контрольної роботи прищеплює навички самостійної дослідницької роботи: цілеспрямоване вивчення спеціальної літератури, оперування основними поняттями науки.

Написання контрольної роботи на заочній формі навчання є обов'язковим при вивченні курсу і передбачено навчальним планом. Її результат впливає на оцінку знань студента.

Контрольна робота виконується в обсязі 12-15 сторінок друкованого тексту формату А4, 14 шрифтом через 1,5 інтервал (MS Word). Вона повинна бути акуратно оформлена, написана грамотною, літературною мовою і включати в себе: розгорнутий план, виклад змісту, список використаної літератури.

Кожен пункт плану є цілком самостійною частиною цілісної роботи і розкривається в окремому розділі. Кожний розділ слід починати обов'язково вказавши його назву. Завершувати розгляд питання слід висновками, які узагальнюють викладене та дозволяють зробити логічний перехід до наступного питання. У роботі можуть бути використані таблиці, діаграми, схеми. В кінці роботи наводиться список використаної літератури.

Варіант контрольної роботи вибирається відповідно до останньої цифри номера залікової книжки.

Робота повинна бути представлена на перевірку не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Після чого вона повертається студенту з оцінкою та зауваженнями викладача.

При позитивній оцінці роботи студенту необхідно пройти співбесіду по темі контрольної роботи. На захисті необхідно мати при собі роботу і рецензію. У разі негативної оцінки контрольна робота повинна бути перероблена. Студент, який не отримав позитивної оцінки за контрольну роботу до заліку не допускається. Робота повинна бути підписана із зазначенням дати виконання.

Недотримання зазначених вимог або незадовільне утримання роботи можуть бути підставою для повторного виконання роботи за варіантом, вказаною викладачем.

Оцінка контрольної роботи знижується при виявленні в ній одного або кількох з наведених нижче недоліків:

• відсутність плану роботи;

• відсутність списку використаної літератури;

• занадто коротке або, навпаки, занадто докладне розкриття одного з питань, що порушує логіку розповіді;

• дослівне або майже дослівне переписування цілих розділів, глав або параграфів книги або статті;

• заміна зв'язного викладу конспектом або тезами;

• відсутність чіткої структури та логіки у викладі;

• неточне цитування та / або відсутність посилань на використану літературу.Перелік варіантів контрольних робіт з дисципліни «Методика викладання у вищій школі»

Варіант 1. 1. Сутність понять «педагогіка» і «педагогіка вищої школи».

 2. Основні компоненти педагогічного професіоналізму.

Варіант 2. 1. Функції педагогіки як науки.

 2. Основні категорії дидактики вищої школи.

Варіант 3. 1. Основні категорії педагогіки.

 2. Головні умови соціальної адаптації студентів в освітньому закладі.

Варіант 4. 1. Сутність поняття «педагогічна система».

 2. Підходи до оцінки знань, умінь та навичок студентів.

Варіант 5. 1. Характеристика основних типів вищих навчальних закладів в Україні.

 2. Сутність поняття дидактика вищої школи.

Варіант 6. 1. Сутність понять об’єкт, предмет, мета дослідження.

 2. Характеристика основних функцій контролю знань, умінь та навичок студентів.

Варіант 7. 1. Характеристика теоретичних методів дослідження.

 2. Методи і форми організації контролю знань, умінь та навичок студентів у вищому педагогічному закладі освіти.

Варіант 8. 1. Сутність професійної педагогічної діяльності.

 2. Основні види самостійної дослідницької роботи студентів у вищому навчальному закладі.

Варіант 9. 1. Характеристика основних напрямків діяльності викладачів вищого навчального закладу.

 2. Сутність понять контроль, оцінка, облік знань, умінь та навичок та їх взаємозв’язок.

Варіант 10. 1. Характеристика педагогічної культури викладача вищого навчального закладу.

 2. Сутність різних видів перевірки ефективності пізнавальної діяльності студентів.

Варіант 11. 1. Спілкування як компонент професійної педагогічної діяльності.

 2. Провідні форми навчання.

Варіант 12. 1. Основні шляхи становлення студента як суб’єкта педагогічної діяльності.

 2. Основні ознаки магістерської (дипломної) роботи.

Варіант 13. 1. Виховання як соціально-особистісне явище.

 2. Основні методи емпіричного і теоретичного рівнів дослідження.

Варіант 14. 1. Зміст і структура виховної діяльності у вищому навчальному закладі.

 2. Сучасні педагогічні технології.

Варіант 15. 1. Роль і значення куратора академічної групи.

 2. Характеристика основних моделей освіти.

Варіант 16. 1. Сутність на взаємозв’язок понять «освітні технології», «педагогічні технології».

 2. Роль класичних університетів у розвитку вітчизняної науки і культури.

Варіант 17. 1. Специфіка модульно-рейтингової технології.

 2. Система ступеневої професійної освіти як умова професійного ставлення майбутнього викладача економіки.

Варіант 18. 1. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього викладача економіки.

 2. Основні етапи розвитку педагогічної освіти в Україні.

Варіант 19.

    1. Індивідуально-креативний підхід до професійної готовності майбутнього викладача економіки.

    2. Характеристика основних моделей освіти.

Варіант 20. 1. Характеристика інвариативності й варіативності психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача економіки.

 2. Провідні форми навчання.

Варіант 21.

1.Основні умови формування творчого педагогічного потенціалу студентів.

2.Методика читання лекції. Типові недоліки.


Варіант 22.

1.Інформаційно-комунікативна взаємодіяу підсистеми «викладач-студент-науковець».

2. Роль і значення куратора академічної групи.
Варіант 23.

1.Суб’єктна активність студенту у площині психолого-педагогічної підготовки.

2.Провідні форми навчання.
Варіант 24.


 1. Критерії та рівні сформованості творчого педагогічного потенціалу майбутнього викладача.

2.Форми активізації навчального процесу.
Варіант 25.

1.Передумова формування творчого потенціалу майбутнього викладача.

2.Етапи і форми педагогічного проектування.
Варіант 26.

1.Варіативність у навчанні – умова індивідуального розвитку студента і викладача.

2.Класифікація технологій навчання вищої школи.

Варіант 27.

1.Творчий педагогічний потенціал майбутнього викладача як психолого-педагогічний феномен.

2.Інтенсифікація навчання і проблемне навчання.

Варіант 28.

1.Основні напрями становлення професійно-педагогічної підготовки майбутнього викладача.

2.Активне навчання.

Варіант 29.

1.Професійно-педагогічна готовність майбутнього викладача до творчої педагогічної педагогічної діяльності.

2.Еврістичні технології навчання.


Варіант 30.

1.Середовище життєтворчості суб’єктів професійно-педагогічної освіти.2.Технології розвивального навчання.

Питання до заліку.

 1. Характеристика основних моделей освіти.

 2. Предмет, мета та завдання курсу «Методика викладання у вищий школі».

 1. Зміст інформаційної лекції та його особливості.

 2. Провідні форми навчання.

 3. Характеристика основних типів вищих навчальних закладів в Україні.

 4. Методика читання лекції. Типові недоліки.

 5. Сутність професійної педагогічної діяльності.

 6. Характеристика основних напрямків діяльності викладачів вищого навчального закладу.

 7. Основні компоненти педагогічного професіоналізму.

 8. Педагогічний акт як організаційно-управлінська діяльність.

 9. Самосвідомість педагога і структура педагогічної діяльності.

 10. Педагогічні здібності і педагогічна майстерність викладача вищої школи.

 11. Дидактика і педагогічну майстерність викладача вищої школи.

 12. Головні умови соціальної адаптації студентів в освітньому закладі.

 13. Виховання як соціально-особистісне явище.

 14. Зміст і структура виховної діяльності у вищому навчальному закладі.

 15. Роль і значення куратора академічної групи.

 16. Сутність поняття дидактика вищої школи.

 17. Основні категорії дидактики вищої школи.

 18. Кредитно – модульна технологія навчання.

 19. Форми активізації навчального процесу.

 20. Етапи і форми педагогічного проектування.

 21. Класифікація технологій навчання вищої школи.

 22. Модульна побудова змісту дисципліни і рейтинговий контроль.

 23. Інтенсифікація навчання і проблемне навчання.

 24. Активне навчання.

 25. Ділова гра як форма активного навчання.

 26. Еврістичні технології навчання.

 27. Технологія знаково-контекстного навчання.

 28. Технології розвивального навчання.

 29. Інформаційні технології навчання.

 30. Технології дистанційної освіти.

 31. Сучасні педагогічні технології.

 32. Специфіка модульно-рейтингової технології.

 33. Сутність понять контроль, оцінка, облік знань, умінь та навичок та їх взаємозв’язок.

 34. Характеристика основних функцій контролю знань, умінь та навичок студентів.

 35. Сутність різних видів перевірки ефективності пізнавальної діяльності студентів.

 36. Методи і форми організації контролю знань, умінь та навичок студентів у вищому педагогічному закладі освіти.

 37. Підходи до оцінки знань, умінь та навичок студентів.

 38. Науково-дослідна робота студентів-магістратури у становленні їх як спеціалістів.

 39. Основні види самостійної дослідницької роботи студентів у вищому навчальному закладі.

 40. Основні ознаки магістерської (дипломної) роботи.

 41. Основні методи емпіричного і теоретичного рівнів дослідження.

 42. Роль класичних університетів у розвитку вітчизняної науки і культури.

 43. Основні етапи розвитку педагогічної освіти в Україні.


Рекомендована література

Базова

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К.:Либідь, 1998. – 560 с.

 2. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

 3. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін..; За ред.. З.Н. Курлянд. - з-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 495 с.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – 352 с. (Альма-матер).

Допоміжна

 1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.

 2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 256 с. (Альма-матер).

 3. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994

 4. Закон України “Про вищу освіту” (від 17 січня 2002 р.)

 5. Збірник нормативних актівУкраїни щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Випуск 1. – К.: УАЗТ, 2003. – 420 с.

 6. Кудін В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С. Педагогіка вищої школи- К.,2007

 7. Макарова Л.І., Гах Й.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 116 с.

 8. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів за спеціальністю 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної форми навчання / С.С. Якубовська. – Рівне: НУВГП, 2010. - с.26.

 9. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі-К.,2007.

 10. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

 11. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2008. –336с.

 12. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424 с. (Альма-матер).

 13. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка