Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаютьсяСторінка4/9
Дата конвертації31.03.2016
Розмір2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Глазова О. П. Українська мова. Підручник для 6 класу загально­освітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2014.

 • Єрмоленко С. Є., Сичова В. Т., Жук М. Г. Підручник для 6 кла­су загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Грамота, 2014.

 • Заболотний О. В., Заболотний В. В. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2014.

  В основу підручника «Українська мова» (автор О. П. Глазова) покладено концепцію формування мовної особистості XXI ст., що успішно реалізує себе в реальному спілкуванні, у мовленнєвій ді­яльності, сприймаючи інформацію не механічно, а особистісно, само­стійно інтерпретуючи й оцінюючи її відповідно до власної картини світу. Поданий у підручнику дидактичний матеріал представляє яви­ща, факти, ситуації дійсності, ціннісні орієнтири, сценарії поведінки учня, який належить до так званого Інтернет-покоління, що виростає й формується в цифровому середовищі, про найвпливовіший інстру­мент суспільних змін - цифрову інформацію і технології комунікації, часом знаючи більше за своїх батьків і вчителів. Більшість поданих у підручнику вправ передбачає проблемні запитання дискусійного характеру, формулювання відповідей, що сприяють формуванню в учнів уміння як грамотного висловлення власної позиції, так і толе­рантного ставлення до думок опонентів.

  З-поміж завдань підручника - формування таких важливих ком-петенцій XXI ст., як оволодіння навичками критичного мислення й

  ефективної комунікації, чому сприятиме виконання учнями ситуа­тивних вправ, поданих у рубриці «Навчаємося спілкуватися». Фор­мування актуальних нині компетенцій співробітництва передбачено рубрикою «Учимося працювати разом (у парах і групах)». Форму­вання інформаційної грамотності, компетентності в питаннях засто­сування інформаційних і комунікаційних технологій реалізується в рубриці «Здобуваємо інформацію за допомогою комп'ютера».

  Розвиткові емоційно-чуттєвої сфери шестикласників сприятиме ви­конання ними поданих у підручнику завдань, скерованих на усвідомлен­ня викликаних певною ситуацією власних почуттів. Робота зі Словнич­ком назв почуттів сприятиме підвищенню ефективності спілкування та забезпечить сформованість належного рівня мовної й комунікативної культури міжособистісних стосунків. Збагачення активного словника назвами почуттів сприятиме підвищенню емоційної компетентності, розширенню між особистісного емоційного простору, збагаченню засо­бами усвідомлення й фіксації чуттєвого досвіду, розвиткові емпатії, що врешті-решт забезпечить формування емоційного інтелекту.

  Задля оптимального мовно-мовленнєвого розвитку учнів зміст підручника структуровано за наскрізним тематичним принципом і з урахуванням принципу варіативності конструктивних і творчих завдань, які шестикласник самостійно вибиратиме з кількох запро­понованих варіантів. Для обдарованих учнів передбачено рубрику «Прагнемо знати більше: завдання підвищеної складності». Усе це дає змогу втілити особистісно розвивальну парадигму освіти.

  Загальне художнє оформлення підручника підпорядковане меті -посилити наочні засоби впливу на учня відповідно до викладеної в дидактичному матеріалі виховної мети уроку. Це не тільки слугує до­датковою наочною інформацією, а й сприяє позитивному налашту­ванню на роботу.

  Відповідно до програми, навчальний матеріал підручника «Ук­раїнська мова» (автори: С. Я Єрмоленко, В. Т. Сичова, М. Г. Жук) розподілено за розділами: «Повторення, поглиблене вивчення (сло­восполучення і речення)», «Лексикологія. Фразеологія», «Словотвір. Орфографія», «Іменник», «Прикметник», «Числівник», «Займен­ник», «Зв'язна мова (мовлення)».

  Зважаючи на практичний досвід учителів і на можливе варіювання тем зв'язної мови як обов'язкового механізму практичного оволодіння мовою, автори пропонують поділ матеріалу підручника на дві частини, що мотивовано виділено в програмі «мовною» і «мовленнєвою» лініями.

  У підручнику застосовано принцип оптимального поєднання текстоцентричного підходу добирання вправ із цілеспрямованим

  вживанням мовних структур, обов'язкових для засвоєння. Тексто-центричний підхід забезпечує дотримання методичних рекоменда­цій - вивчати не окремі мовні форми, а застосовувати їх у конкрет­них висловленнях.

  Підручник має рубрики «Пригадаймо», «Запам'ятаймо», «Добір­ні зерна мови», «І пензлем, і словом», «Це цікаво», «Усміхнімось». Є спеціальні позначення для вправ, що виконуються в групах.

  Тексти вправ у кожному розділі присвячено українській куль­турі в її історичному розвитку. Інформація про славетних україн­ців - письменників, науковців, акторів, композиторів, художників, спортсменів, відомості з історії України сприятимуть розширенню культурного кругозору учнів.

  Для ефективного засвоєння навчального матеріалу використано ненав'язливий принцип повторення основних понять у вступних час­тинах до розділів, частково на форзацах.

  Розділи закінчуються завданнями для самоперевірки.

  Навчальний матеріал підручника «Українська мова» для 6 класу авторів О. В. Заболотного, В. В. Заболотного спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу учнів до предмета.

  Методичний апарат підручника забезпечує врахування особис-тісно зорієнтованого підходу до навчання української мови в школі. Параграфи побудовано таким чином, щоб забезпечити поетапну ро­боту. Теоретичний матеріал структуровано на окремі підрозділи із за­значенням ключових понять, а деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, а також опорних малюнків, що значно полегшувати­ме сприймання, опрацювання та запам'ятовування інформації. Ак­тивізують роботу з фактажем спонукальні рубрики «Порівняймо», «Пригадаймо», «Міркуймо». Значну увагу приділено завданням на доведення, спостереження, обгрунтування думки, порівняння. Ін­терактивні вправи, проблемно-пошукові завдання, життєві ситуації, конкурси, а також тематичні рубрики «Культура мовлення», «Моя сторінка», «Для вас, допитливі», «І таке буває» збагачують й урізно­манітнюють зміст видання, що, зокрема, стимулює інтерес учнів до знань, активізує навчальну діяльність. Підручник зорієнтує на різ­ні види роботи - індивідуальну, у парах і групах, під керівництвом учителя й самостійну. Окремі вправи надають шестикласникам мож­ливість вибору того чи іншого варіанта, способу виконання, мовних одиниць, теми висловлення залежно від своїх здібностей і вподобань.

  Важливою функцією нового видання є виховання поваги до свого народу, його історії й культури, формування основ народного світо­гляду, виховання громадянина-патріота.

  Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано у_методичному листі Міністерства від 21.08.2010 р. № 1/9-580 (Ін­формаційний збірник Міністерства. - № 14 - 15. - 2010. - С. З - 17). Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в жур­налі не робиться.

  Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою за­вдань тестового характеру з урахуванням специфіки виучуваного ма­теріалу. Решту часу контрольного уроку може бути використано на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки.

  Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок, з ура­хуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми. Оцінку за се­местр виставляють на основі тематичних оцінок.

  Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуаль­но шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побу­дову діалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видів робіт не відводиться окремого уроку, а оцінки виводяться один раз у рік і ви­ставляються колонки без дати.

  Українська література

  Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національних традицій і етичних цінностей, розу­міння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності.

  Українська література як базовий навчальний предмет визначає моральні орієнтири молодого покоління. Шкільна літературна осві­та забезпечує етичне та естетичне виховання учнів, їх прилучення до надбань вітчизняного письменства, розвиток стійкої мотивації до чи­тання, потреби у зверненні до художньої літератури впродовж життя, формування загальної культури.

  Як навчальний предмет українська література охоплює також знання, пов'язані зі сферою літературознавства, теорії та історії літе­ратури, про способи навчальної діяльності, що значною мірою реалі­зуються в уміннях і навичках учнів.

  Важливим у роботі вчителя є наповнення реальним змістом мето­дичних підходів особистісно зорієнтованого та компетентнісного на­вчання, що забезпечує розвиток різнобічних здібностей учнів, сприяє формуванню ключових компетентностей.

  У 2014/2015 навчальному році вивчення української літератури в 5 6 класах буде здійснюватися за програмою, затвердженою на­казом Міністерства освіти і науки від 06.06.2012 р. № 664: Українська

  література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

  У 7 - 9 класах - за програмою, затвердженою Міністерством осві­ти і науки України: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Ірпінь: Перун, 2005.

  У 10 - 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюва­тиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і на­уки України (наказ від 28.10.2010 р. № 1021).

  Курс української літератури в 6 класі структуровано за такими взаємопов'язаними тематично-проблемними блоками: «Загадково прекрасна і славна давнина України», «Я і світ», «Пригоди і романти­ка», «Гумористичні твори». До кожного з них, відповідно до вікових особливостей учнів, дібрано тексти, які за своїм змістом дають мож­ливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему.

  Задля вдосконалення навчальної програми з української літерату­ри з обов'язкового вивчення вилучено такі теми:


  1. клас

  Є. Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають...» (поезії) з розділу «Рідна Україна. Світ природи».

  1. клас

  О. Іваненко. «Друкар книжок небачених» з розділу «Загадково прекрасна і славна давнина України», та додано такі твори:

  5 клас

  0. Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород»


  (поезії); Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» до розділу «Іс-
  торичне минуле нашого народу».

  6 клас

  В. Рутківський. «Джури козака Швайки» до розділу «Загадково прекрасна і славна давнина України»;

  1. Калинець. «Писанки», «Стежечка», «Блискавка», «Веселка»,
  «Криничка», «Дим» (зі збірки «Дивосвіт» - на вибір) (поезії) до роз-
  ділу «Я і світ».

  Зазначені твори спрямовані на патріотичне виховання учнів, роз­виток їхньої творчої уяви, фантазії, ознайомлюють із найкращими надбаннями сучасних авторів.  Вивчення української літератури в 6 класі буде здійснюватися за підручниками «Українська література», 6 клас (автор Л. Т. Ковален­ко ), «Українська література», 6 клас (автор О. М. Авраменко).

  Підручник «Українська література» для 6 класу (автор Л. Т. Кова­ленко) розвиває логічне, критичне та творче мислення учнів і спря­

  мований на формування й розвиток в учнів комплексу ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, втілює комуніка-тивно-діяльнісний підхід до навчання літератури.

  Навчальний матеріал підручника чітко структуровано відповідно до розділів, визначених програмою. Кожен із цих структурних компо­нентів містить навчальну інформацію та методичний апарат, згрупова­ний у різноманітних рубриках: «Поміркуй над прочитаним», «Зверни увагу!», «Збагачуй своє мовлення»; «Будь уважним до слова»; «Літе­ратура в колі мистецтв»; «Ти - творча особистість»; «Твої літературні проекти». Завершує кожен розділ блок запитань і завдань для самопе­ревірки учнями свого рівня засвоєних знань, умінь і навичок.

  Зміст підручника - науково конкретний, відповідає психолого-ві-ковим особливостям учнів, спрямований на розвиток розумового по­тенціалу школярів шляхом цілеспрямованого формування у них пра­вильної читацької діяльності, яка забезпечується системою запитань і завдань, що вдосконалюють уміння прогнозувати певний розвиток подій, творчо інтерпретувати отриману за допомогою читання інфор­мацію, засвоюючи не тільки фактичний зміст літературного твору, а також підтекст і ідейний задум (смислове ядро).

  Підручник передбачає колективне, групове, індивідуальне на­вчання, самонавчання, самоконтроль і самооцінювання, навчання у співпраці, коли вчитель і учні - рівноправні суб'єкти пізнавальної діяльності. Завдання підручника спонукають учнів займати активну позицію в процесі навчання, моделювати життєві ситуації.

  Навчальний матеріал видання має яскраво виражену практичну спрямованість, завдання орієнтовані на розвиток умінь і навичок учнів. Особливу увагу приділено опрацюванню художньо-зображу­вальних засобів літературних творів, ролі позасюжетних компонен­тів, що дає вчителю-словеснику можливість методично грамотно скерувати аналітичний розгляд мистецьких явищ. Таким чином, під­ручник «Українська література» окреслює маршрут подорожі у світ літератури, виховуючи свідомих читачів і громадян, які люблять і знають українську літературу, поважають вітчизняну і світову куль­туру, готові до здійснення спільних культурознавчих справ і завдань.

  Підручник О. М. Авраменка грунтується на принципах доступ­ності, науковості й системності. У ньому гармонійно поєднуються як традиційні, вироблені кращими методистами попередніх поколінь підходи підручникотворення, так і новітні технології.

  Істотною перевагою підручника є чітке й пропорційне дозування на­вчального матеріалу. Методичний апарат розроблено за рівнями - від репродуктивного (тестові завдання закритої форми) до творчого (за­

  вдання на моделювання). Кожна тема складається з трьох частин: корот­кі відомості про письменника; текст художнього твору; система завдань. У першій частині автор пропонує здебільшого невелику розповідь про цікавий епізод із життя письменника, адже в шостому класі, згідно з ви­могами програми, учні ще не вивчають біографії митця. Художні тексти подекуди супроводжуються ілюстраціями (репродукції картин, скуль­птур, фотографії та ін.) й тлумаченням застарілих і діалектних слів. Різнорівневі завдання покликані: з'ясувати, наскільки глибоко учні сприйняли художній матеріал; розвивати логічне й критичне мислення, емоційну сферу, текстотворчі вміння й навички, емоційно-ціннісне став­лення до вчинків героїв, проблеми морального вибору тощо.

  Доповнюють методичний апарат підручника рубрики «До речі...» й «Зауважте!», у яких міститься додаткова пізнавальна й евристична інформація. Суттєвою перевагою цієї навчальної книжки є системна словникова робота, яку реалізовано через наскрізне завдання, і знос-ки-тлумачення слів із пасивного фонду лексики.

  Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і пе­ревірки зошитів з української літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета містяться в методичному листі Мі­ністерства від 21.08.2010 р. № 1/9-580. Там також подано зразок запо­внення сторінки журналу з української літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.  Українська мова та література в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин

  Під час організації навчального процесу вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин повинні враховуватися спільні в обох мовах знання й уміння, які мають активізуватися на українському мовному матеріалі, а не вивчатися як нові. Факти, які не збігаються (напри­клад, деякі знання з фонетики тощо), потребують особливої уваги, оскільки засвоєння такого матеріалу супроводжується інтерферен­ційним впливом навичок, які вже сформувалися на уроках рідної мови. Тому ці знання й уміння потребують вивчення (корекції, прав­ки) відповідно до особливостей української мови.

  Згідно з вимогами нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затверджено програми з української мови для 5-9 класів з навчанням молдовською, румунською, російською, польською, угорською мовами. Програми реалізують сучасні підходи до мовної освіти; передбачають приведення системи оволодіння мо­

  вою відповідно до пріоритетів, критеріїв, ціннісних орієнтацій, пер­спектив суспільного розвитку; формують змістові лінії - мовленнєву, мовну, соціокультурну діяльнісну (стратегічну) і загалом комуніка­тивну компетентність особистості.

  Вивчення української мови у 5 - 6 класах здійснюватиметься за навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин, які розміщено на офіцій­ному сайті МОН України (www.mon.gov.ua):


  • Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвіт­ніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (укладачі: Н. В. Бондаренко, С. О. Караман, А. В. Ярмолюк, В. Л. Кононенко, О. В. Савченко);

  • Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвіт­ніх навчальних закладів із навчанням угорською мовою (укладачі: Т. Д. Гнаткович, Є. Е. Борисова, К. М. Лавер, А. Ю. Лукач);

  • Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх на­вчальних закладів із навчанням румунською мовою (укладачі: Н. Д. Ба­бич, Н. В. Гуйванюк, С. С. Тодорюк, О. С. Змошу, Т. І. Фонарюк);

  • Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням молдовською мовою (укладачі: С. А. Свінтковська, С. В. Дмитрієв, Г. А. Могильницька, О. О. Пасат, О. І. Бойко, М. І. Журавель, Н. О. Маларьова);

  • Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх на­вчальних закладів із навчанням польською мовою (укладачі: М. Б. Пи­лип, 3. С. Василько, Н. В. Дуткевич, О. І. Приставська, О. М. Бойцун).

  Один із основних шляхів ефективного навчання української мови - застосування різних способів структурування навчально­го матеріалу з використанням узагальнювальних таблиць і схем, алгоритмів, що містять головні теоретичні відомості і факти мови, об'єднані узагальненою темою уроку.

  Складниками мовної компетентності учня у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин є сприймання і засвоєння відповідної дидактичної інформації на різ­них мовних рівнях (фонетичному, словотвірному, морфологічному, синтаксичному, лексичному) задля використання її у відповідних сферах комунікативної діяльності.

  Наприклад, подібний в українській і мовах національних меншин матеріал доцільно структурувати великими, логічно завершеними частинами. Факти і явища, які є специфічними для української мови, винятки з правил мають засвоюватися на окремо відведеному уроці. Частково подібний матеріал, який пов'язаний із певними трудноща­

  ми, вивчається порівняно невеликими частинами, по одному-два па­раграфи за урок. Окремого підходу вимагають протилежні явища - їх треба вивчати спеціально, у зіставленні з рідною мовою.

  Однією з найскладніших проблем навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами націо­нальних меншин є реалізація соціокультурної змістової лінії. Різ­норідність культурних традицій та етнічна специфіка у формуванні свідомості потребує надзвичайно коректного підходу до питання ви­вчення культур, які, внаслідок певних геополітичних умов, взаємоді­ють на тих чи інших територіях.

  Відповідно до соціокультурної змістової лінії, письмові роботи бажано пов'язувати з особистим життєвим досвідом учнів, що сприя­тиме формуванню в них умінь і навичок передавати на письмі власні роздуми та міркування з актуальних питань сучасного життя учнів.

  На уроках української мови у загальноосвітніх навчальних за­кладах із навчанням мовами національних меншин рекомендуємо використовувати міжпредметні зв'язки курсу мови з літературою, іс­торією тощо. Опора на вже відомі учням поняття дасть змогу глибше усвідомити навчальний матеріал.

  Реалізація міжпредметних зв'язків має здійснюватися на будь-якому уроці, тому що оптимальне поєднання дає вчителю змогу економно та інтенсивно використовувати час на уроці. Під час ви­вчення будь-якої теми чи то з української мови, чи то з літератури неможливо уникнути відомостей з історії України, тому що саме вони вказують на особливості доби, коли склалися ті чи інші мов­ні або літературні явища, які у різний спосіб вплинули на розвиток мови і літератури.

  Проведення бінарних уроків (українська мова/література; історія, географія, математика, біологія тощо) допоможуть учителю привести до єдиної системи знання учнів із певних предметів.

  Отже, використання вчителем нових форм і методів мають забезпе­чити стратегію сучасного уроку, повною мірою задовольнити інтелек­туальні, творчі, духовні, емоційні, естетичні потреби сучасного учня.

  Навчання української мови у 7 9, 10 11 класах буде продо­вжено за навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів:

  з навчанням російською, польською та кримськотатарською мовами • «Українська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (Н. В Бондаренко, О. М. Бі-ляєв, Л. М. Паламар, В. Л. Кононенко. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005);


  • рівень стандарту - «Українська мова» для 10-11 класів за­гальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (Н. В. Бондаренко, О. М. Біляєв, Л. М. Паламар, В. Л. Кононенко. -Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005);

  • академічний рівень - «Українська мова» для 10-11 класів ЗНЗ з навчанням російською мовою (Н. В. Бондаренко, Л. М. Паламар, В. Л. Кононенко, С. В. Кос'янчук) - див. на сайті МОН України (www.mon.gov.ua);

  з навчанням угорською мовою

  • «Українська мова» для 5-9 класів (10 - 11 кл. - рівень стан­дарту) загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (за ред. Ю. В. Герцога. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005);

  • рівень стандарту - «Українська мова» для 10-11 класів загаль­ноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (за ред. Ю. В. Герцога. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005);

  • академічний рівень - «Українська мова» для 10-11 класів за­гальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (Є. Е. Борисова, К. М. Лавер.К. В. Рінгер. - Львів: видавництво «Світ», 2010).

  з навчанням румунською та молдовською мовами

  • «Українська мова» для 5-9 класів (10 - 11 кл. - рівень стандар­ту) (за ред. Н. Д. Бабич. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005);

  • рівень стандарту - «Українська мова» для 10-11 класів загаль­ноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою (за ред. Н. Д. Бабич. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005);

  академічний рівень - «Українська мова» для 10-11 класів (Н. Д. Бабич, С. С. Тодорюк, К. Г. Джука. - Львів: видавництво «Світ», 2010).

  Звертаємо увагу українських словесників на те, що вивчення української літератури у 5 - 6, 10 - 11 класах загальноосвітніх на­вчальних закладів з навчанням мовами національних меншин здій­снюватиметься за навчальними програмами та підручниками для за­гальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання; у 7-9 класах - учителі продовжують працювати за навчальною про­грамою з української літератури за ред. Івасюк О. М., з урахуванням змін, внесених до неї у методичних рекомендаціях щодо реалізації галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загаль­ноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2009 роки (лист від 08.10.08 р. № 1/9-647), та під­ручниками цього ж авторського колективу.  Мови національних меншин

  Головна мета вивчення мов національних меншин в загальноос­вітніх навчальних закладах - надати основи знань про мову, що дасть змогу забезпечити достатньо високий рівень спілкування та грамот­ного письма, необхідний для успішної індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння.

  Згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти у навчальних програмах з кримськотатарської, молдовської, поль­ської, російської, румунської, угорської мов через змістові лінії реалізу­ється головний методологічний принцип - комунікативність навчання.

  З метою формування комунікативних умінь учнів варто приділи­ти увагу традиційним творчим роботам. Перекази текстів різних сти­лів і жанрів відіграють роль підготовчих вправ до оволодіння учнями необхідними у майбутньому дорослому житті жанрами мовлення — наприклад, виступ на зборах, участь у дискусії, створення реферату, конспекту, доповіді, рецензії.

  Робота з текстом стане ефективною, якщо учні активно долуча­тимуться до мовленнєвої діяльності, тому теми висловлювань мають бути цікавими для школярів, пов'язаними з їхнім власним життєвим досвідом, реальними обставинами життя. Вчителю необхідно подба­ти про те, щоб учні успішно оволодівали як монологічним, так і діа­логічним мовленням, різними жанрами і стилями мовлення.

  У процесі вивчення курсу слід широко практикувати самостійну роботу учнів із підручниками, посібниками, словниками та іншою навчальною і довідковою літературою. Робота зі зв'язного мовлення має забезпечити подальший розвиток у школярів умінь і навичок, необхідних у їхній майбутній діяльності.

  У 2014/2015 навчальному році вивчення мов національних мен­шин здійснюватиметься за програмами:

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка