Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаютьсяСторінка3/9
Дата конвертації31.03.2016
Розмір2.43 Mb.
#131
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

З метою приведення назви навчального предмета «Сходинки до інформатики» у відповідність до Порядку поділу класів на гру­пи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517, внесено зміни у додатки 17 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», замінивши у позиції «Навчальні предмети» слова «Сходинки до інформати­ки» словом «Інформатика». Звертаємо увагу, що при записі назви предмета у журналі пишемо - Інформатика.

Назву підручника не змінено, оскільки підручники видано до вне­сення змін у назву предмета.

Особливістю навчальної програми вивчення курсу «Інформатика» у 3 класі є наявність у ній розділу «Створення проектів». Основним за­вданням вивчення цього розділу в 3 класі є ознайомлення учнів з осно­вними принципами проектної діяльності та навчання учнів реалізації етапів роботи над проектом: від етапу постановки завдання до етапу захисту проекту на прикладах роботи над конкретними проектами.

Кожний урок при вивченні «Інформатики» проводиться із ви­користанням комп'ютерів, тому клас ділиться на групи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за

комп'ютером, але не менше 8 учнів у групі, відповідно до наказу Мі­ністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128.

При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 «Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчаль­них закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах».

Час роботи молодших школярів за комп'ютером на уроці не пови­нен сумарно перевищувати 15 хвилин. Увесь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу.

Після роботи за комп'ютером необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці.«Сходинки до інформатики. З клас» (авт. Ломаковська Г. В., Проценко Г. О., Рівкінд Ф. М., Ривкінд Й. Я.)

Викладення нового матеріалу у підручнику для учнів 3 класу ба­зується на основі об'єктного і алгоритмічного підходу. Передбачено вивчення матеріалу одного пункту протягом одного уроку.

Вивчення розділу «Створення проектів» пропонується здійснити шляхом роботи над колективним навчальним проектом «Клумба моєї мрії». Під час роботи над цим проектом учні ознайомлюються з визна­ченим програмою курсу теоретичним матеріалом з цієї теми, а також з основними етапами роботи над проектом. Метою вивчення цього роз­ділу є не тільки створення і захист проекту, а й розуміння основних принципів роботи над проектами. Саме це має допомогти учням пра­цювати над навчальними проектами при вивченні інших предметів. «Сходинки до інформатики. З клас»(авт. Коршунова О.В.)

У підручнику для учнів третього класу збільшився обсяг завдань та запитань, що дає більше можливостей для реалізації особистісно орієнтованої моделі навчання. Складність завдань та їх призначен­ня має умовні позначки: початковий та середній рівні (*), достатній рівень (**), високий рівень (***), завдання для групової роботи (П), для розвитку логічного та творчого мислення.

Підручник для учнів третього класу, як і для учнів другого класу має комп'ютерну підримку, яку можна безкоштовно завантажити із сайту http://www.osvita-dim.com.ua

«Сходинки до інформатики. З клас» (авт. Зарецька І. Т., Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.)

Кожний урок містить запитання для контролю і самоконтролю знань, творче завдання та логічну задачу, які можуть бути використа­ні на різних етапах уроку.

До кожного уроку також включено рубрику «Цікавинки» з піз­навальною інформацією, пов'язаною з темою уроку, та рубрику «Комп'ютерний словничок», яка містить поняття, з якими учень ознайомився на уроці, що сприятиме кращому засвоєнню навчально­го матеріалу, допоможе проведенню рефлексії наприкінці уроку.

У кінці підручника подано «Словничок», у якому наведено тлума­чення основних понять, вірші-вправи для проведення фізкультхви-линок, уміщено основні правила роботи з комп'ютером.«Основи здоров'я. З клас» (авт. Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С, Страшко С. В.)

Підручник орієнтовано на розвиток сприятливих для здоров'я і безпеки дитини життєвих і спеціальних навичок. Надзвичайно важ­ливим для особистісного розвитку є матеріал, присвячений соціаль­ному і психологічному благополуччю дитини: вихованню толерант­ності, умінню спілкуватися, налагоджувати стосунки і розв'язувати конфлікти, формуванню самооцінки, уміння вчитися.

Велику увагу приділено відпрацюванню навичок безпечної пове­дінки вдома, на вулиці, на дорогах, на природі, під час грози тощо.

Підручник орієнтовано на використання сучасних педагогічних технологій, зокрма інтерактивних методів, які передбачають взаємо­дію учнів між собою та з учителем. Це - обговорення в групах, інсце­нування, творчі завдання, руханки тощо.«Основи здоров'я. З клас» (авт. Гнатюк О. В.)

У 3 класі введено нові рубрики «Для допитливих» і «Додатковий матеріал», у яких міститься пізнавальна цікава і корисна інформація.

У підручнику наведено алгоритми виконання певних дій у різних життєвих ситуаціях. Запропоновано завдання і ситуації для обгово­рення з батьками, для роботи у групах, парах. Для залучення шко­лярів до творчого пошуку, мотивації навчання подана низка завдань проблемного і творчого характеру, що спонукають до власних су­джень, висновків, міркувань.

Практичні завдання, передбачені програмою, спрямовані на актив­ну діяльність учнів: моделювання і розігрування ситуацій, відпрацю­вання моделей поведінки (під час епідемії грипу, ситуацій дорожнього руху, мирного розв'язання конфліктів), розучування рухливих ігор, фі­зичних вправ. Практичні роботи виконуються як на уроках, так і вдома з батьками. У кінці підручника представлено рубрику «Перевір себе» для підсумкового контролю навчальних досягнень учнів.

Одним із важливих чинників виховання особистості є трудова ді­яльність. Беручи участь у трудовому процесі, дитина докорінно змі­нює думку про себе і навколишній світ. Радикально змінюється її са­

мооцінка під впливом успіхів у трудовій діяльності, що в свою чергу зміцнює авторитет школяра в класі. «Трудове навчання. З клас» (авт. Сидоренко В. К., Котелянець Н. В.,Агєєва О. В.)

Основна тема підручника «Трудове навчання» для 3 класу -«Форми і образи природи - зразок для майстра».

У підручнику зменшена кількість інструкцій щодо виготовлення виробу, а значна увага приділяється основним підходам до технології, за якою виготовляється цей виріб. До багатьох тем у підручнику збіль­шена кількість зразків-аналогів, які демонструють, як такі завдання хтось виконав раніше. Це дає уявлення про можливі шляхи і способи роботи і допомагає дитині знайти власне рішення. Зразків-аналогів до одного завдання дається декілька, і вони не призначені для прямого копіювання, а тільки для роз'яснення практичного завдання.

Особливістю підручника для 3 класу є включення в його зміст творчих проектів, присвячених святам: «Майстерня Діда Мороза», «Подарунки до весняних свят». Вони допоможуть учителю та учням правильно зорієнтуватися в сутності того, що називається проектом. Найсуттєвішою рисою проектної діяльності є формування ідеального задуму у відповідності з поставленою метою і висування проектної гі­потези. Створення задуму передує роботі з його матеріалізації, тобто наступна практична робота дозволяє перевірити, наскільки вдалим і повноцінним є цей задум. Саме така діяльність програмується проек­тними завданнями, представленими в підручнику та робочому зошиті.

На форзацах підручника наведено вироби, які будуть виготовляти учні 3 класу та правила безпечної роботи з ножицями, голкою. Чи по­трібно проводити за цими сторінками спеціальну роботу? Як і коли це краще зробити? Це вирішує вчитель самостійно.

«Трудове навчання. З клас» (авт. Веремійчик І. М., Тименко В. ТІ.)

Особливістю підручника з трудового навчання для третьокласни­ків є профорієнтаційний і проектувальний підходи до реалізації його змісту. На основі взаємодоповнення зазначених підходів формується проектно-технологічна компетентність учнів. Учитель надає можли­вість для ознайомлення учнів зі світом професій типу «людина і при­рода», «людина й інші люди», «людина і художні образи», «людина і техніка», «людина і знаки інформації». Увага третьокласників зверта­ється на рубрику «Пізнай себе» у кінці кожного розділу. Там подано пари запитань з ілюстраціями відповідних видів діяльності людини. Ставлення учнів до тих чи інших професій з'ясовується наприкінці навчального року за таблицею у Додатку (с. 101 підручника).

У процесі виховання почуттів і творчого розвитку особистості урок

образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі відіграє незамін­ну роль. Він здатний увести учня у світ творчості, прилучити його до скарбів художньої культури, відчути радість від власної творчості. «Образотворче мистецтво. З клас» (авт. Калініченко О. В., Сергіенко В. В.)

У підручнику для 3 класу школярі знайомляться з образотворчим мистецтвом разом з героєм-комунікатором - чарівницею Гармонією та її друзями - знавцями мистецтва. Оригінальність подання навчаль­ного матеріалу полягає у тому, що для оптимального художньо-есте­тичного розвитку молодших школярів зміст підручника побудовано за наскрізним тематичним принципом та з урахуванням варіатив­ності художньо-практичних завдань, які учень самостійно вибирає з кількох запропонованих варіантів, що дозволяє втілити особистісно розвиваючу парадигму освіти.

У підручнику передбачено поурочне, щосеместрове повторення та узагальнення навчального матеріалу. Для підвищення зацікавлення учнів образотворчим мистецтвом, створення можливостей для їхньо­го саморозвитку та врахування індивідуальних здібностей запропо­новано виконання самостійної пошукової роботи. Окремі завдання пропонується виконувати у групі або колективно. «Образотворче мистецтво. З клас» (авт. Резніченко М. І., Трач С. К.)

Підручник побудований з урахуванням традицій українського націо­нального мистецтва в контексті світової культури. Інформаційно-ілюстра­тивний матеріал є наочним джерелом формування художньої та духовної культури особистості. Він розкриває жанрові особливості та специфіку зображальних і виражальних засобів живопису, графіки, скульптури, де­коративно-ужиткового мистецтва, архітектури та дизайну, а також озна­йомлює з багатогранністю творчості театрального художника.

У підручнику широко представлено ілюстративний матеріал: репродукції творів майстрів живопису, графіки, дизайну, світлини архітектурних споруд та скульптур, творів народного мистецтва, прикладів дитячих робіт, на які учень може орієнтуватися під час сприймання творів мистецтва та практичного виконання творчих за­вдань. Наприкінці окремих тем запропоновано завдання «У вільну хвилину». Це зроблено з метою розширення кількості завдань різно­го ступеня складності для організації диференційованої роботи учнів.

Тематика поурочних матеріалів відокремлена одна від одної спеці­альною ілюстративною вставкою. У кожній темі спеціальні (художні) терміни, які є обов'язковими для засвоєння та розуміння учнями, ви­ділені кеглем і кольором. Тлумачення окремих образотворчих понять наведено наприкінці підручника у спеціальному словнику.

Вивчення молодшими школярами курсу «Музика», який є складо­вою освітньої галузі «Мистецтво», дає можливість учням цілісно ося­гати духовно-моральні цінності людства як невід'ємну частину світової музичної культури, опановувати специфіку художньо-образної мови. «Музичне мистецтво. З клас» (авт. Лобова О. В.)

Навчальний зміст підручника для 3 класу, побудований у формі подорожі до країн пісні, танцю та маршу, розкриває учням сутність, особливості і різновиди цих провідних музичних жанрів. Відповід­ні змістові лінії реалізуються за допомогою взаємопов'язаних на­вчальних тем, кожна з яких відповідає одному уроку. До тематич­ного контролю подані чотири комплекси «10 завдань для перевірки знань», а узагальнення з вокальної роботи відбувається на семестро­вих уроках-концертах.

В основу навчально-методичного апарату підручника покладе­но систему дидактичних завдань, які пропонують конкретні методи і прийоми музичного навчання. Комплексне використання завдань різних типів створює передумови для забезпечення систематичності, різноманітності й ефективності формування музичної культури шко­лярів на всіх етапах уроку. Разом із тим, дидактична насиченість під­ручника надає вчителеві можливість педагогічно доцільного добору форм і методів роботи, а також інформаційного, музичного та іншого навчального матеріалу відповідно до рівнів підготовленості учнів. «Музичне мистецтво. З клас» (авт. Аристова Л. С, Сергіенко В. В.)

Структура підручника, прийоми введення до тексту нових понять, використання засобів наочності спрямовані на те, щоб не тільки пе­редати учням певну інформацію, а й передусім навчити їх самостійно користуватися книгою, викликати інтерес до музичного мистецтва.

У третьому класі, «мандруючи» королівствами Співучих Мелодій та Танцювальних Ритмів, окрім уже відомих героїв — королеви Ме­лодії та короля Ритма, пана Темпа, феї Динаміки та братів Ладів (Мі-нора і Мажора), маленькі школярі зустрічатимуться з новими пер­сонажами: феями Інтонацією, Імпровізацією та Музичною Формою.

Чільне місце у підручнику посідають завдання, які, з одного боку, виступають носіями інформації, а з іншого — становлять самостійний компонент підручника, апарат організації засвоєння знань. Вони роз­поділені на групи, які спрямовані на: 1) засвоєння знань (Пригадай прослуханий твір «Цар Горох». Досліди, у якій із композицій, поданих нижче, переважає пісенність, а в якій - танцювальність; маршовість, с. 12); 2) формування умінь і навичок (Який характер танцю? Добе­ри відповідні слова; Розкажи про характер мелодії, темп музики. Ско­ристайся підказкою Тріольчика, с.21; 23); 3) набуття досвіду творчої

діяльності (Придумай назву до кожної прелюдії.; Спробуй створюва­ти голосом різні музичні інтонації, які будуть виражальними й зобра­жувальними водночас, с. 32; 50); 4) формування емоційно-ціннісного ставлення до світу та мистецтва (Роздивись художні роботи Ольги Песчаної. Які враження і почуття вони викликають? Який із краєвидів художниці краще озвучити мажорною музикою, а який - мінорною? Поясни свою думку, с. 65); сприяють розширенню словникового запа­су (Обери слова, що характеризують музичну мову, с.79) .

Наприкінці кожного семестру пропонується підсумковий блок -«Перевір свої досягнення», до якого входять 5 завдань. Запропонова­ні завдання класифіковані за характером пізнавальної діяльності: ре­продуктивні — до них належать завдання на відтворення навчального матеріалу, на його застосування у знайомих умовах, дії за зразком, тренувальні вправи (Скориставшись підказками, пригадай назви пі­сень. Заспівай їх. с. 57), та продуктивні — передбачають застосування знань у нових умовах, елементи пошуково-дослідницької діяльності, творчості (Поясни, як ти розумієш ці музичні жанри. Який із них за­вжди виконує оркестр? с. 58).«Мистецтво. З клас» (авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна И. В.)

Оригінальність цього підручника полягає в тому, що його зміст побудовано за моделлю поліцентричної інтеграції мистецьких знань, яка передбачає інтегрування домінантних змістових ліній - музич­ного та образотворчого мистецтв, які органічно поєднуються в єди­ний тематичний цикл і збагачуються елементами хореографії, театру, кіно, які входять до мистецько-синтетичної лінії.Інформаційна функція забезпечується завдяки ретельному відбору художньо-дидактичного матеріалу з опорою на шедеври українських і зарубіжних митців, приклади творчості народних майстрів. Урахо­вуючи вік учнів, інформація у підручнику подається у двох формах:

текстова інформація, кількість якої мінімізовано відповідно до віку учнів;

візуальна інформація: зображення поетапного виконання прак­тичного завдання з образотворчого мистецтва, нотний текст пісень, що вивчаються, схеми-завдання тощо.

Розвивальна функція підручника досягається за рахунок спрямуван­ня його змісту на розвиток спеціальних художніх здібностей - музич­ного слуху та чуття ритму, композиційного бачення та відчуття вираз­ності лінії та кольору. У підручнику передбачено обов'язкове здійснення учнями початкових класів на уроках мистецтва таких видів діяльності як сприймання, аналіз та інтерпретація творів мистецтва (музичного, ві­

зуального, театрального, кіномистецтва), а також практичної музичної та образотворчої діяльності - спів пісень, гра на дитячих інструментах, ритмічна і пластична імпровізація, створення композицій у графіці, жи­вопису, скульптурі, декоративному мистецтві тощо).Виховна функція реалізується через уведення у текст підручника тем про історичне минуле рідного краю, («Козацькому роду нема переводу», «Кобзарі - співці слави України»), гуманістичні цінності й пріоритети, важливі моральні якості особистості - доброта, дружба, любов, повага до родини тощо («Дружба і братство - найкраще багатство», «Дорога до храму», «Образ мадонни в мистецтві», «Найдорожча у світі»).

Мотиваційна функція підручника актуалізується завдяки добо­ру матеріалу, який цікавий і доступний учням молодшого шкільного віку. Для підвищення мотивації навчання у підручнику активізовано ігровий аспект (включення музично-ритмічних ігор і художньо-ігро­вих вправ і завдань, елементів гумору - створи мелодію, інструмен­тальний та ритмічний супровід, «оживи картину», «створи звукові картини» «придумай і виконай ролі» і т. п.). Для мотивації творчості учнів у підручнику також уміщені вірші, загадки, лінії-мелодії тощо».

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до на­казу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвер­дження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Акцентуємо увагу на тому, що навчальні досягнення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних пред­метів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню.

Для 4 класів залишаються чинними рекомендації щодо організа­ції навчально-виховного процесу, що розміщені в інструктивно-мето­дичному листі від 09.06. 2011 р. № 1/9-454 «Про особливості орга­нізації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році», додаток «Про організацію навчально-ви­ховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 17-18, 2011).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів у 2014/2015 на­вчальному році здійснюється відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання на­вчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з пред­метів інваріантної складової навчального плану» (додатки 1 — 12).


Директор департаменту Ю. Г. Кононенко

Додаток З

до листа Міністерства освіти і науки України Від 01.07.2014р. № 1/9-343

ОСНОВНА ШКОЛА Українська мова

Значення української мови як навчального предмета в школі ви­пливає з її суспільних функцій. Вона є державною мовою україн­ського народу, визначальною ознакою нашої держави, скарбницею культурних надбань нації, засобом єднання громадян України в сус­пільно-історичну спільноту.

Це й визначає систему завдань, що постають перед учителем-сло­весником, головне з яких - підготовка грамотної особистості, з висо­ким рівнем комунікативної компетенції.

У 2014/2015 навчальному році вивчення української мови в 5 6 класах здійснюватиметься за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і за­твердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 р. - № 664: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У 7 - 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - за про­грамою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.): Українська мова. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005.

У 10 - 11 класах - за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 р. № 1021).

За новою програмою з української мови для 5-9 класів кількість годин не змінилася, тільки відбувся перерозподіл їх між 6 і 7 класами (раніше - відповідно по 3 год на тиждень (по 105 год): 5 клас - 3,5 год на тиждень (122 год); 6 клас - 3,5 год на тиждень (122 год); 7 клас -2,5 год на тиждень (88 год); 8 клас - 2 год на тиждень (70 год); 9 клас - 2 год на тиждень (70 год).У мовленнєвій змістовій лінії нової програми уточнено деякі види творчих робіт щодо їх поділу на усні й письмові форми вико­нання, внесено певні зміни до вимог щодо рівня мовленнєвої компе­тентності учнів 6 класу.

З огляду на те, що у формуванні мовленнєвої компетентності шес­тикласників у процесі сприймання усних і письмових текстів чільне місце відведено аудіюванню й читанню мовчки, то успішне опануван­ня їх передбачає регулярне використання спеціально підготовлених

учителем цілеспрямованих завдань із розвитку в шестикласників умінь слухати-розуміти, читати-розуміти, аналізувати й оцінювати усні й письмові висловлення (розуміти фактичний зміст, особливості побудови текстів, визначати тему й основну думку, причинно-наслід-кові зв'язки, основну й другорядну інформацію, зображувально-ви­ражальні засоби), висловлювати своє ставлення до почутого й про­читаного, критично формулювати власні судження.

У новій програмі в 6 класі на формування й розвиток аудіативних і читацьких умінь (уголос і мовчки) виділено по 2 год на рік (по 1 год на семестр), не враховуючи проведення тестового контролю за рівнем досягнень шестикласників з аудіювання й читання мовчки, для цієї ро­боти спеціальних годин не відведено.

У мовній змістовій лінії збільшено кількість годин на «Повто­рення, узагальнення й поглиблення вивченого» (5/7) (тут і далі: у чисельнику подано стару кількість годин 5, а в знаменнику нову - 7).

Розширено розділ «Лексикологія. Фразеологія» матеріалом про фразеологію, перенесеним із 5 класу й, відповідно, збільшеною кіль­кістю годин (7/12).

Щодо розділу «Словотвір. Орфографія» (8/9), то його доповне­но матеріалом про абревіатуру, словотвірний ланцюжок, словотвір­ний розбір слова.

Збільшено кількість годин на вивчення розділу «Морфологія. Орфографія», зокрема: на вивчення іменника (18/20), прикметника (15/17), числівника (8/10), займенника (8/10).

Зміст соціокультурної змістової лінії в кожному класі майже по­вністю змінено, наповнено новим матеріалом (тематика текстів, види висловлень), а орієнтовні вимоги визначено з урахуванням вимог ком­петентнішого підходу (учень сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості й добирає та використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети; використовує українську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотиз­му, любові до Батьківщини й української природи, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних пам'яток, сімей­них цінностей, визнання цінності здоров'я свого й інших, оптимізму в сприйманні світу; усвідомлює роль морально-етичних норм; готовий і здатний застосовувати їх відносно дорослих і ровесників у школі, по­зашкільному житті, вдома, суспільно корисній діяльності).

Зауважимо, що роль діяльнісної (стратегічної) змістової лінії виявляється у формуванні мотивації навчання, здатності організову­вати свою працю для досягнення результату, дає змогу вибудувати цілеспрямовану лінію поведінки для успішного виконання певно­

го завдання; удосконаленні загальнонавчальних умінь, оволодінні творчими, естетико-етичними вміннями, які визначають успішність мовленнєвої діяльності.

Діяльнісну змістову лінію в кожному класі змінено з урахуванням уже набутих учнями умінь і навичок у попередніх класах. Наприклад, у 6 класі передбачено, що учні вже самостійно визначають мету влас­ної пізнавальної діяльності, відповідно до якої планують діяльність, оцінюють досягнутий результат і роблять відповідні корективи; удо­сконалюють і поглиблюють загальнопізнавальні (інтелектуальні, інформаційні) уміння, намагаючись самостійно систематизувати, зіставляти, інтерпретувати здобуту інформацію з різноманітних джерел; переносити раніше здобуті знання й набуті вміння в нову ситуацію; критично оцінювати свої вчинки, узгоджуючи їх із загаль­нолюдськими моральними нормами, виявляючи готовність і здат­ність творити добро словом і ділом.

Вивчення української мови в 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році здійснюватиметься за підруч­никами, рекомендованими Міністерством:

1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал