Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з курсу «Конституційне право України»Сторінка1/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.08 Mb.
#9316
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

методичні рекомендації до

написання курсових робіт

Харків - 2013

УДК 342(477)(075.8)

ББК 67.400(4 Укр)я73

К 64


Рецензенти:

Начальник кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент В. О. Серьогін

Декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, доцент Т. Є. Кагановська


Затверджено до друку рішенням Вченої ради юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

(протокол № 6 від 29.05.2013 )

К 64


Конституційне право України: методичні рекомендації до написання курсових робіт /укл. : Воронов М.М., Зубенко Г.В. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2013. – 71 с.

Методичні рекомендації містять тематику і плани курсових робіт з рекомендаціями і переліками відповідної наукової літератури та критерії оцінки знань студентів.

Розраховані для студентів другого курсу денної та заочної форми навчання юридичного факультету.

УДК 342(477)(075.8)

ББК 67.400 (4 Укр)я73
© Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна, 2013

© Воронов М.М., Зубенко Г.В., укл., 2013

Зміст


 1. Загальні методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з курсу «Конституційне право України»………...……………………4

 2. Теми курсових робіт……………………………….…………………6

 3. Розподіл балів, які отримують студенти ………………………..…51


1. Загальні методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з курсу конституційного права України
Курсова робота є обов'язковим елементом навчальної програми. Курсові роботи дають студенту можливість дістати необхідні знання та досвід для виконання більш складної дипломної роботи.

Важливим елементом підготовки курсової роботи з конституційного права України є вибір теми. В цьому методичному посібнику надається перелік тем, які пропонує кафедра. Звичайно, студент може запропонувати на розгляд кафедри і власну тему, але при цьому йому слід враховувати кілька моментів. Перш за все – це актуальність дослідження. Наукову актуальність визначають ступінь опрацювання вченими даної теми, наявність дискусій з основних питань теми, продуктивність тих методологічних засад, на яких велась її розробка. Серед факторів, які впливають на хід опрацювання теми і мають зумовити її вибір, важливим є наявність відповідної джерельної та літературної бази (законодавчих актів, документів, статистичних матеріалів, матеріалів преси, монографічної літератури). Типовою помилкою студента є надання переваги темам, які не забезпечені необхідною кількістю літератури і джерел.

Починати опрацювання теми слід із бібліографічного пошуку, знайомства з довідниками, підручниками, енциклопедичними виданнями, а потім переходити до ознайомлення з ґрунтовними роботами вчених-конституціоналістів з обраної теми.

Далі слід визначити структуру (план) роботи. Традиційно курсова робота складається зі вступу, кількох розділів, висновків, списку джерел та літератури. Важливим елементом роботи можуть стати додатки (графіки, схеми, таблиці, ілюстративний матеріал тощо).

Студент повинен враховувати, що більше 80% часу, який відводиться на написання курсових робіт, припадає на збір матеріалу в бібліотеках. При збиранні матеріалу слід більше уваги приділити новій літературі, яка вийшла останнім часом, оскільки сучасні дослідження базуються на зовсім інших методологічних підходах, аніж ті, які використовувалися за радянських часів. Однак нехтувати літературою радянського періоду, а також дореволюційною літературою не слід.

Після того, як певний матеріал вже зібрано та систематизовано, не припиняючи подальших розшуків, можна почати писати текст. При цьому слід пам'ятати, що такий розділ, як вступ, пишеться після написання основного тексту, оскільки вимагає розуміння кінцевого результату роботи. Основними елементами вступу є визначення актуальності теми, мети та завдань дослідження.

При написанні курсової роботи слід дотримуватися правил її оформлення (титульний аркуш, посилання, список використаних джерел). На титульному аркуші вказується найменування міністерства, навчального закладу, факультету, кафедри, прізвище, ім'я та по батькові автора, повне найменування роботи, вчений ступінь, прізвище та ініціали наукового керівника, місто і рік виконання роботи. За титульним аркушем подається аркуш, на якому викладається зміст роботи, що містить вступ, назву кожного розділу, висновки, список використаних джерел із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені.

Відповідну увагу слід приділити оформленню посилань. Традиційно вони розміщуються наприкінці кожної сторінки тексту. Однак допускається оформлення посилань у квадратних дужках [] . Наприклад: [3, 547]; у вказаному прикладі перша цифра – це порядковий номер джерела чи літературного твору, що міститься в списку джерел та літератури, який розміщується після тексту роботи, друга цифра – номер сторінки визначеного джерела чи твору.

Оптимальний обсяг курсової роботи – 35-45 сторінок. Сторінки мають бути пронумеровані. Кожна сторінка повинна мати береги: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см.

Після того, як робота пройшла рецензування наукового керівника, настає заключний етап – захист автором її основних положень. Захист відбувається у відведений кафедрою час, а оцінка виставляється в екзаменаційну відомість та залікову книжку. Відповідно до існуючих правил курсова робота зберігається на кафедрі впродовж одного року.

Студенти юридичного факультету денного відділення обирають тему курсової роботи під керівництвом викладача – лектора, або викладача, що проводить семінарські заняття з дисципліни «Конституційне право України». Студенти заочного відділення обирають теми курсової роботи за наступними правилами:

- студенти, прізвища яких починаються на літери А-Д виконують курсову роботу за темами № 1,7,13,19 на вибір;

- студенти, прізвища яких починаються на літери Е-Ї виконують курсову роботу за темами № 2,8,14,20 на вибір;

- студенти, прізвища яких починаються на літери Й-Л виконують курсову роботу за темами № 3,9,15,21 на вибір;

- студенти, прізвища яких починаються на літери М-П виконують курсову роботу за темами № 4,10,16,22 на вибір;

- студенти, прізвища яких починаються на літери Р-У виконують курсову роботу за темами № 5,11,17,23 на вибір;

- студенти, прізвища яких починаються на літери Ф-Я виконують курсову роботу за темами № 6,12,18 на вибір.


2. Теми курсових робіт
Тема № 1. Конституція України – Основний Закон суспільства і держави
План


 1. Поняття, сутність, юридичні властивості та класифікація конституцій.

 2. Функції конституції.

 3. Історія українського конституціоналізму. Новітній конституційний процес в Україні.

 4. Юридична характеристика чинної Конституції України.


Методичні рекомендації

Слід розкрити історію зародження конституційних актів, їх значення для обмеження влади монархів, процес затвердження конституцій як основного правового документа буржуазної демократії. Необхідно дати поняття Конституції, розкрити її юридичну і соціально-політичну сутність, проаналізувати юридичні властивості і навести класифікацію конституцій за різними ознаками.

Розкриваючи друге питання, потрібно проаналізувати функції, що властиві конституції, показати її значення для прийняття чинного галузевого законодавства, державного будівництва, для діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, побудови демократичного суспільства.

Відповідаючи на третє питання, слід показати розвиток конституційного процесу в Україні, не забуваючи, що після прийняття 28.06.96 р. Конституції України розпочався його 3-й етап. Показати, яке значення має Конституція України для подальшого поглиблення в Україні політичних і економічних реформ.У четвертому питанні слід дати загальну характеристику Конституції України 1996 року, звернути увагу на її структуру.
Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12

 4. Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.

 5. Історія української Конституції / [упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко]. - К. : Право, 1997. – 464 с.

 6. Козюбра М. Десять років дії Конституції України: проблеми і перспективи / М. Козюбра // Вибори та демократія. – 2006. - № 2. – С. 21-24.

 7. Коломієць Т. В. Теоретичні засади конституціоналізму / Т. В. Коломієць // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - № 10. - С.135-140.

 8. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.

 9. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.

 10. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 11. Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 12. Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. 2-е вид. К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.

 13. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики,
  В. С. Журавського. К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.

 14. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.

 15. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.

 16. Конституційне право України :  навч.  посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. 368 с.

 17. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

 18. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.

 19. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. 380 с.

 20. Макаренко Л. О. Особливості дії норм і принципів Конституції України / Л. О. Макаренко // Держава і право. – К.: НАН України, 2000. - № 8. – С. 3-8.

 21. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.

 22. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: Монографія / Відп. ред. В.Ф. Погорілко. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. 652 с.

 23. Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми, теорія та практика реалізації / О. В. Скрипнюк. – К.: Академія правових наук України, 2005. – 168 с.

 24. Теплюк М. Правові проблеми змінення Конституції України / М. Теплюк, О. Ющик // Право України. – 2008. - № 1. – С. 3-7.

 25. Тодика Ю. М. Конституція України як соціальна цінність / Ю. М. Тодика // Право України. – 2000. - № 12. – С. 9-12.

 26. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.

 27. Шаповал В. Сутнісні характеристики конституції як основного закону держави / В. Шаповал // Право України. – 2008. - № 10. – С. 4-12.


Тема № 2. Засади конституційного ладу України
План

1. Поняття, сутність і ознаки конституційного ладу України, його співвідношення із засадами конституційного ладу.

2. Принципи засад конституційного ладу.

3. Захист засад конституційного ладу.

4. Значення засад конституційного ладу у формуванні демократичної, правової і соціальної держави.
Методичні рекомендації

На базі вивчення Конституції України і відповідних наукових джерел дати поняття та розкрити зміст і ознаки конституційного ладу. При цьому слід пам'ятати, що поняття «конституційний лад» і «засади конституційного ладу» не можна ототожнювати – це різні поняття. Проаналізувати взаємозв'язок між конституційним ладом і суспільним ладом та політикою держави. Дослідити закріплення конституційного ладу в Конституції та чинному законодавстві України.

Розглядаючи друге питання, потрібно проаналізувати систему та зміст принципів, що становлять засади конституційного ладу України: народного і державного суверенітету, поділу влади, визнання та гарантування місцевого самоврядування як основи територіальної організації влади в Україні, республіканізму, унітаризму, демократизму та інших.

Слід також вказати, чому конституційний лад України та його засади потребують захисту. Вказати на тих суб'єктів, які зобов'язані здійснювати такий захист.Необхідно висловити своє міркування відносно того значення, яке мають засада конституційного ладу України в державному процесі, у формуванні громадянського суспільства.
Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12

 4. Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.

 5. Кияниця І. Верховенство права як засада застосування Конституційним Судом України норм міжнародного права та рішень міжнародних організацій / І. Кияниця // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 2. – С. 43-56.

 6. Коломієць Т. В. Теоретичні засади конституціоналізму / Т. В. Коломієць // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - № 10. - С. 135-140.

 7. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.

 8. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.

 9. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 10. Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 11. Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. 2-е вид. К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.

 12. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики,
  В. С. Журавського. К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.

 13. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.

 14. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.

 15. Конституційне право України :  навч.  посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. 368 с.

 16. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

 17. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.

 18. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. 380 с.

 19. Полешко А. Верховенство права у процесі державотворення / А. Полешко // Юридичний журнал. – 2008. - № 8. – С. 154-157.

 20. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.

 21. Тодика Ю. М. Конституційний процес та проблеми становлення основ конституційного ладу України / Ю. М. Тодика, О. Г. Кушніренко // Вісник Академії правових наук України. – 1995. - № 4.

 22. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.


Тема № 3. Конституційно-правове регулювання громадянства України
План

 1. Поняття і принципи громадянства України.

 2. Набуття громадянства України.

 3. Припинення громадянства України.

 4. Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України. Процедури з питань громадянства України.


Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання, необхідно дати поняття громадянства та охарактеризувати його головні принципи. Показати співвідношення громадянства і підданства. Слід проаналізувати законодавство України, з питань громадянства. Розглянути категорії осіб, що належать до громадянства України та проаналізувати документи, які засвідчують належність до громадянства України.

Розглядаючи друге та третє питання, потрібно ретельно проаналізувати чинне законодавство про громадянство України, визначити підстави набуття і припинення громадянства. Розкрити терміни «філіація», «натуралізація», «оптація», «трансферт» та інші.

Далі треба визначити перелік органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, дати стислу характеристику їх повноважень. Дослідити процедури з питань громадянства України.


Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12

 4. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235-ПІ (із змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2235-14

 5. Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.

 6. Журавка О. В. Міжнародно-правова характеристика інституту громадянства : автореф. дис... канд. юрид. наук / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – 21 с.

 7. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.

 8. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.

 9. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 10. Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 11. Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. 2-е вид. К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.

 12. Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики,
  В. С. Журавського. К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.

 13. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.

 14. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.

 15. Конституційне право України :  навч.  посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. 368 с.

 16. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України / О. Копиленко // Право України. – 2001. - № 10.

 17. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

 18. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.

 19. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. 380 с.

 20. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.

 21. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка