Методичні рекомендації щодо індивідуального на­вчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку та особливос­тей індивідуального підходу до них в умовах загальноосвітніх шкілСторінка16/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.19 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Контрольні запитання

3. 4. 5. б.

Розкрити зміст поняття «девіантна поведінка». Обґрунтувати необхідність наявності всіх ознак девіантної поведінки для діагностики девіантності учня на прикладах. Порівняти поняття «девіація» та «психофізична вада». Дати визначення делінквентності.

Розкрити механізми формування адиктивної поведінки. Здійснити аналіз причин формування схильності до суїцид-ної поведінки.

Назвати біологічні чинники формування девіантної поведінки. Проаналізувати типи сімейного виховання та визначити їх вплив на формування девіацій.

Розкрити психологічні механізми формування девіантної по­ведінки.10 11

12


Назвати негативні особистісні новоутворення. Назвати форми соціально-психологічної профілактики деві­антної поведінки.

Визначити шляхи діагностики психологічної готовності до девіантної поведінки. 1. Проаналізувати шляхи та засоби подолання негативних осо-
  бистісних новоутворень.

 2. Визначити особливості педагогічно корекції важковиховува-
  ності.

 3. Скласти програму вивчення виховного впливу сім'ї.

 4. Скласти програму вивчення виховного впливу школи.

 5. Скласти програму вивчення виховного впливу класного ко­
  лективу.

18 Назвати шляхи психологічної інтервенції при девіаціях.

241

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ОСНОВНА ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Актуальные проблемыдиагностики задержки психическо­
го развития / под ред. К. С. Лебединской. — М. : Педагогика,

1982. - 234 с. 1. Астапов В. М. Введение в дефектологию с основами ней-
  ро- и патопсихологии / В. М. Астапов. - М. : Международная
  педагогическая академия, 1994. — 216 с.

 2. Байярд Р. Т. Ваш беспокойный подросток / Р. Т. Бай-
  ярд, Д. Байярд. — М. : Просвещение, 1991. — 224с.

 3. Боскис Р. М. Учителю о детях с нарушениями слуха :
  кн. для учителя / Р. М. Боскис. — М. : Просвещение, 1988.

- 128 с.

5. Воспитание трудного ребенка: дети с девиантным пове­


дением / под ред. М. И. Рожкова. - М. : ВЛАДОС, 2001.

- 240 с.


6. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6-ти томах. /
Л. С. Выготский ; под ред. Т. А. Власовой. - М. : Педагогика,

1983. — Т. 5. Основы дефектологии. — 368 с. 1. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному
  середовищі : навчальний посібник / О. В. Гаврилов. —
  Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. — 308 с

 2. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их кор­
  рекция / В. В. Лебединский, О. С. Никольская, Е. Р. Баенская,
  М. М. Либлинг. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 197 с.

 3. Змановская Е. В. Девиантология: (психология отклоняю­
  щегося поведения) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.
  / Е. В. Змановская. — М. : Издательский центр «Академия»,
  2003. - 288 с.
 1. КозявкинВ. И. Детские церебральные параличи: медико-
  психологические проблемы / В. И. Козявкин, Л. Ф. Шес-
  топалока, В. С. Подкорытов. — Львів : Українські технологи,
  1999. - 144 с.

 2. Лапшин В. А. Основы дефектологии : учеб. пособие для
  студ. пед. ин-тов. /В А. Лапшин, Б. П. Пузанов. - М. :
  Просвещение, 1991. — 143 с.

 3. Логопедия : учебник для студ. деф. фак-тов пед. вузов
  / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. - М. : ВЛАДОС,
  1998. - 680 с.

242

Бібліографічний список

 1. Максимова Н. Ю. Основи дитячої патопсихології
  Н. Ю Максимова, К. Л. Мілютіна, В М. Піскун. - К. : Перун,
  1996. - 464 с.

 2. Матвеева М. П. Організація роботи шкільного психоло­
  га : методичні рекомендації / М. П. Матвеева. — Кам'янець-
  Подільський : Кам'янець-Подільський державний педагогічний
  університет, інформаційно-видавничий відділ, 2002. — 58 с

 3. Матвеева М. П. Корекційна робота в системі освіти дітей
  з вадами розумового розвитку : навчально-методичний посібник
  / М. П. Матвеева, С. П. Миронова. — Кам'янець-Подільський :
  Кам'янець-Подільський державний університет, 2005. — 164 с.

 4. Миронова С. П. Олігофренопедагогіка. Компактний
  навчальний курс : навчальний посібник / С. П. Миронова.
  Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський державний
  університет, 2008. -- 204 с

 5. Нейман Л. В. Анатомия, физиология органов слуху
  и речи : учебник для студентов высших учебных заведений /
  Л. В. Нейман, М. Р. Богомильський ; под ред. В. И. Селиверс­
  това. - М. : Владос, 2001. — 224 с.

 6. Никольская О. С. Аутичный ребенок / О. С. Николь­
  ская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг. — М. : Теревинф, 2000.

- 336 с.

 1. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога
  / Р. В. Овчарова. - М. : Просвещение, 1996. - 352 с.

 2. Подласый И. П. Курс лекций по коррекционной педаго­
  гике : учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений /
  И. П. Подласый. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.

- 352 с.

21. Положення про індивідуальну форму навчання в за­


гальноосвітніх навчальних закладах // Управління освітою.

- 2003. - № 9(57). - С. 11. 1. Положення про навчально-реабілітаційний центр //
  Інформаційний вісник. - 1997. — № 11. - С. 27-30.

 2. Положення (тимчасове) про організацію інтегрованого
  навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (до­
  шкільних) навчальних закладах. — К. 2002. — 16 с.

 3. Положення про спеціальну загальноосвітню школу
  (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного
  та (або) розумового розвитку — К. - 2008. — 24 с

 4. Положення про центральну та республіканську (Авто­
  номна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську
  міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консуль­
  тації Інформаційний вісник. -- 2004 № 7 С 28-36

243

Бібліографічний список 1. Психология детей с задержкой психического развития
  сост. О. В. Защиринская. СПб. : Речь, 2003. - 214 с.

 2. Психология детей с отклонениями и нарушениями пси­
  хического развития / сост. В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе.
  СПб. : Питер, 2001. - 384 с.

 3. Синьова С. П. Тифлопсихологія : підручник / Є. П. Си-
  ньова. — К. : Знання, 2008. — 365 с.

 4. Синьов В. М. Основи дефектології: навчальний посібник
  / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. - К. : Вища школа, 1994.

- 143с.

 1. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофрено-
  педагогіка : підручник / В. М. Синьов. — К. : Вид-во НПУ
  ім. М. П. Драгоманова, 2007. - Частина І. - 238 с

 2. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофре-
  нопедагогіка : підручник / В. М. Синьов. - К. : Вид-во НПУ
  ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Частина II. — 224 с

 3. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини •
  підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвеева, О. П. Хохліна. -
  К. : Знання, 2008. - 359 с.

 4. Синьов В. М. Розумова відсталість як педагогічна проблема :
  навчальний посібник / В. М. Синьов. — К. : Діа, 2007. - 118 с

 5. Специальная дошкольная педагогика : учебное пособие /
  под ред. Е. А. Стребелевой. -- М. : Академия, 2001. — 312 с.

 6. Специальная педагогика : учебное пособие / под ред.
  Н. М. Назаровой. — М. : Академия, 2000. — 400 с.

 7. Спеціальна педагогіка : понятійно-термінологічний слов­
  ник / за ред. академіка В. I. Бондаря. - Луганськ : Альма-
  матер, 2003. - 436 с.

 8. Спеціальна психологія. Тексти : навчальний посібник / за
  ред. М. П. Матвєєвої, С. П. Миронової. — Кам'янець-Подільський:
  Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет, інфор­
  маційно-видавничий відділ, 1999. - Ч. І. - 158 с

 9. Специальная психология : учебное пособие для студен­
  тов высших учебных заведений / под ред. В. И. Лубовского

М. : Академия, 2006. - 464 с.

 1. Сташків Б. I. Право соціального обслуговування
  Б. І. Сташків. — К. : Знання, 2007. — 567 с.

 2. Федоренко С. В. Тифлодидактика : навчальний посіб­
  ник для студентів ВНЗ / С В. Федоренко. - К. : НПУ
  ім. М П. Драгоманова, 2009. - 144 с

 3. Шипицина Л. М Психология детей с нарушением
  функций опорно-двигательного аппарата Л. М Шипицина
  И И Мамайчук - М • ВЛАДОС, 2004 368 с.

244

Бібліографічний список

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограни­


ченными возможностями здоровья. Психологические основы :
учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. И. Акатов.

- М. : ВЛАДОС, 2003. - 368 с.

2. Бандура А. Подростковая агрессия / А. Бандура,
Р. Уолтере. - М. : Апрель Пресс ; изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.

- 512 с.


 1. Безруких М. М. Знаете ли вы своего ученика? /
  М. М. Безруких.— М. : Просвещение, 1991. — 176с.

 2. Безруких М. М. Почему учиться трудно? / М. М. Без­
  руких, С. П. Ефимова, Б. Круглое — М. : Семья и школа,
  1995. - 207 с.

 3. Борба М. Нет плохому поведению: 38 моделей плохого
  поведения ребенка и как с ним бороться / М. Борба. — М. :
  Издательский дом «Вильяме», 2004. — 320 с.

 4. Бородулина С. Ю. Коррекционная педагогика: психолого-
  педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении
  школьников /С. Ю. Бородулина. — Ростов н/Д : Феникс,
  2004. - 352 с.

 5. Вавіна Л. С. Розвиваємо у дитини вміння бачити:
  від народження до 6 років : поради батькам / Л. С Вавіна,

B. М. Ремажевська. - К. : Літера ЛТД, 2008. - 128 с

8. Гилберт К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воз­


действие / К. Гилберт, Т. Питере. - М. : ВЛАДОС, 2005.

- 144 с.


9. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: воспита­
ние и обучение дошкольников с нарушением слуха : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / Л. А. Го­
ловчиц. — М. : Владос, 2001. — 304 с.

Ю.Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева. — М. : Akademia, 1999. - 280 с. 1. Дети с ограниченными возможностями: пробле­
  мы и инновационные тенденции в обучении и воспитании :
  хрестоматия / сост. Н. Д. Соколова. — М. : ГНОМ и Д,
  2001. -- 448 с.

 2. Завражин С. А. Адаптация детей с ограниченными воз­
  можностями : учеб. пособие для студ. пед учеб. заведений /

C. А. Завражин, Л. К. Фортова. - М. : Академический Проект:
Трикста, 2005. - 400 с.

245


Бібліографічний список.

13. Захаров А. И. Как предупредить отклонения в пове­


дении ребенка / А. И. Захаров. — М. : Просвещение, 1986

- 128 с.


 1. Зинченко С. Н. Трудные дети , С. Н. Зинченко.
  К. : Радянська школа, 1988. — 62 с.

 2. Ермаков В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с
  нарушением зрения : справочно-методическое пособие для учи­
  теля / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. - М. : Просвещение,
  1990. - 223 с.

 3. Ефимова Л. К. Почему болеет ребенок / Л. К. Ефи­
  мова. — К. : Здоров'я, 1984. — 70 с.

 4. Ілляшенко Т. Д. Допоможіть дитині розвиватися /
  Т. Д. Ілляшенко, М. В. Рождественська. — Кам'янець-Поділь-
  ський : Абетка, 1998. — 104 с.

 5. Ілляшенко Т. Д. Аномальна дитина в школі : навчально-
  методичний посібник / Т. Д. Ілляшенко, Н. М. Стадненко. -
  К. : ІСДО, 1995. - 120 с.

 6. Ілляшенко Т. Д. Чому їм важко вчитися : методичний
  посібник / Т. Д. Ілляшенко. — К. : Початкова школа, 2003.

- 128 с

 1. Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школя­
  рів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні
  навчальні заклади : монографія / А. А. Колупаєва. - К. :
  Педагогічна думка, 2007. — 458 с

 2. Концепция специального обучения и воспитания де­
  тей с нарушениями умственного и физического развития //
  Дефектология. - 1989. - № 2. - С. 3-15.

22. Королев В. В. Психические отклонения у подростков-
правонарушителей / В. В. Королев. — М. : Медицина, 1992.

- 208 с.


 1. Коррекционная педагогика в начальном образовании /
  под ред. Г. Ф. Кумариной. — М. : Академия, 2001. - 320 с.

 1. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард.

- К. : Вища школа, 1981. - 392 с.

 1. Липа В. А. Психологические основы педагогической кор­
  рекции / В. А. Липа. — Донецк : Лебідь, 2000 - 319 с.

 2. Медико-соціальні та правові аспекти девіантної по­
  ведінки дітей та підлітків / Г. О. Слабкий, В В. Беспалько,
  О В. Коган, О. О. Федьков. - Кам'янець-Подільський :
  Абетка-НОВА, 2004. 32 с

 3. Миллер А. И. Противоправное поведение несовершен­
  нолетних / А. И. Миллер. - К. : Наукова думка, 1985.
  150 с.

246

Бібліографічний список

 1. Миньковский Г. М. Профилактика правонарушений сре­
  ди несовершеннолетних Г. М. Миньковский, А. П. Тузов. -
  К. : Политиздат Украины, 1987. 215 с.

 2. Михайловская И. Б. Трудные ступени: профилактика
  антиобщественного поведения / И. Б. Михайловская, Г. В. Вер­
  шинина. - М. : Просвещение, 1990. - 143 с.

 3. Миронова С. П. Підготовка вчителів до корекційної ро­
  боти в системі освіти дітей з вадами інтелекту : монографія /
  С. П. Миронова. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА,
  2007. - 304 с

Зі. Мурашова Е.В. Дети-"тюфяки" и дети-"катастрофы": гиподинамический и гипердинамический синдром /Е.В. Мура­шова. - Екатеринбург: У-Фактория, 2005. — 176 с.

 1. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной
  школе / Р. В. Овчарова. — М. : ТЦ «Сфера», 1996. — 240 с.

 2. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним
  ураженням нервової системи : навчально-методичний посібник /
  за ред. В. Ю. Мартинюка, С. С Зінченко — К. : Інтермед, 2005.

- 416с.

34. Петрова В. Г. Кто они, дети с отклонениями в развитии?

- 2-е изд. / В. Г. Петрова, И. В. Белякова. — М. : Флинта :
Московский социально-психологический институт. — 2000. -
104 с.

35. Политика О. И. Дети с синдромом дефицита внимания


и гиперактивностю / О. И. Политика. — Спб. : Речь, 2005.

- 208 с.


36. Психологическая диагностика и коррекция личности
трудновоспитуемых детей и подростков /ОТ. Антонова-
Турченко, Е. И. Дранищева, Л. С. Дробот. - К. : ІЗМН, 1997.

- 312 с.


 1. Психологическая профилактика недисциплинирован­
  ного поведения учащихся / под ред. Л. М. Проколиенко,
  В. А. Татенко. — К. : Вища школа, 1989. - 254 с.

 2. Психолого-педагогическое консультирование и сопро­
  вождение развития ребенка : пособие для учителя-дефектолога
  / под ред. Л. М. Шипицыной. М. .ВЛАДОС, 2003. -
  528 с.

 3. Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в
  спеціальній школі Хрестоматія : навчальний посібник / за
  ред. С. П. Миронової. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-
  Подільський державний університет, інформаційно-видавничий
  відділ, 2004. - 220 с

247

hio. i;o
чий it

10 Ранняя профилактика отклоняющегося поведения уча


щихся под ред. В. А Татенко. Т. М. Тшаренко К. . Рад

школа. 1989. - 128 с. 1. Семаго Н. Я Проблемные деш основы диагносr;i
  ческой, и коррекционнои работы психолога Н. Я. Семаго.
  М. М. Семаго. - М. : ЛРКТИ, 2006. - 20S с.

 2. Синьов В. М. До побудови загальної теорії коректніш:
  педагогіки: визначення предмету науки В. М. Синьов
  Науковий часопис НПУ ім. М. її. Драгоманова. Серія ЛЬ 19.
  Корекційна педагогіка та психологія : зб. наукових праць.

К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. \?"l. - С 3-22

 1. Худик В. А. Работа психолога в наркологическом ста­
  ционаре ' В. А. Худик. — К. : Здоровье, 1989. 96 с.

 2. Шмалей С. В. Основы наркологии С. В. Шмалеіі.
  Херсон, 2000. - 224 с

 3. Шульженко Д. І. Основи психологічної корекції аути-
  стичних порушень у дітей : монографія Д. І. Шульженко.
  К., 2009. -'385 с."

 4. Ярмаченко Н. Д. Проблема компенсации глухоты
  Н. Д. Ярмаченко. - К. : Радянська школа, 1976. 168 с

248

І

І
I4J

45

НЕДОСТАТНІЙ РОЗВИТОК

ТОТАЛЬ­НИЙ НЕ­ДОРОЗ­ВИТОК

ЗАТРИ­МАНИЙ РОЗВИ­ТОК

ПАРЦІА­ЛЬНА НЕ- І СФОРМО-І

ІЛ.

ВАНІСТЬ ВПФ

JТемпово

затрима­ний тип

розвитку (гармо­нійний

інфанти­лізм)

Простий врівно­важений тип

З пере­важанням недороз­витку вер­бального, вербально-логічного компо­ненту

Парціальна

несфор-

мованість

змішаного

типу

З пере­важанням несфор-мованості регулятор­ного ком­поненту

Афек­тивно нестій­кий тип
І
Нерів­номірно затрима­ний ТИП розвитку (дис­гармо­нійний інфанти­лізм)

\
Загал ь-мовано-інертний

ТИПАСИНХРОННИЙ РОЗВИТОК


ДИСГАР­МОНІЙНИЙ РОЗВИТОК
ВИКРИВЛЕ­НИЙ РОЗВИ­ТОК1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка