Методичні рекомендації Професійно-технічна освіта є одним із головних чинників розвиткуСкачати 203.25 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір203.25 Kb.
#3394
ТипМетодичні рекомендації
Сучасний урок виробничого навчання і роль майстра в його реалізації.

Методичні рекомендації

Професійно-технічна освіта є одним із головних чинників розвитку

продуктивних сил незалежної України, що забезпечує відродження економіки та

національної безпеки держави. Вона готує молоду людину до життя, надає

робітничу професію, забезпечуючи таким чином потреби ринку праці у

кваліфікованих робітничих кадрах. Над реалізацією цього завдання працюють всі

підрозділи професійно-технічного навчального закладу, включаючи і майстрів

виробничого навчання.

За попередні роки відбулося багато змін педагогічних цінностей. З’явилися

не тільки нові цілі, але й нові засоби навчання, а як наслідок і вимоги до організації

процесу виробничого навчання.

Процес виробничого навчання – сукупність послідовних і

взаємозв'язаних дій майстра виробничого навчання та учнів, що знаходяться під

його керівництвом, з метою підготовки їх до оволодіння певної професії у

відповідності з встановленим рівнем кваліфікації, розвитку професійних здібностей

учнів, формування у них основ гуманістичного світогляду.

Процес виробничого навчання включає взаємозв'язані компоненти:

зміст навчання, діяльність майстра, діяльність учнів, форми і методи навчання,

засоби навчання.

Діяльність майстра – інструктування: Створення в учнів повного

уявлення про завдання, умови, засоби, способи виконання і контролю трудового

процесу. Керівництво діяльністю учнів при виконанні ними навчально-виробничих

робіт. Контроль і аналіз навчальних успіхів учнів, перевірка і оцінка їх знань, умінь

та навичок

Діяльність учнів – навчання: Сприйняття і осмислення інструктивних

вказівок майстра, обдумування і планування майбутньої роботи. Навчально-

виробнича діяльність (виконання прийомів, операцій, трудових процесів).

Самоконтроль процесу і контроль результатів навчально-виробничої діяльності.

Форми організації виробничого навчання – способи побудови

навчально-виховного процесу, що визначають характер навчально-виробничої

діяльності учнів, керівництво цією діяльністю, а також структуру занять.

Методи виробничого навчання – основні способи спільної діяльності

майстра та учнів, завдяки яким учні оволодівають знаннями, уміннями і навичками,

професійною майстерністю, розвивають творчі здібності, розумові і фізичні сили.

Методи виробничого навчання.

Словесні:

Пояснення – робота з документацією письмового інструктування.

Бесіда – робота з технічною літературою і документацією.

Наочні:


Показ трудових процесів – застосування аудіовізуальних ТЗН.

Демонстрація наочних посібників – самостійне спостереження учнів.

Практичні:

Вправи – вирішення виробничо-технічних завдань.

При організації форм і методів виробничого навчання необхідно керуватися

основними принципами.

Принципи навчання – це нормативні вихідні положення, на які

обов'язково слід спиратися майстрам виробничого навчання та викладачам у

педагогічній діяльності: принцип науковості і доступності виробничого навчання;

принцип свідомості і творчої активності учнів при керівній ролі майстра

виробничого навчання;

принцип наочності навчання і розвитку теоретичного мислення;

принцип систематичності і послідовності;

принцип врахування індивідуальних особливостей учнів;

принцип зв'язку теорії з практикою, навчання з життям.

Основною формою організації процесу виробничого навчання є урок

виробничого навчання.

Сучасний урок виробничого навчання – це далеко не одноманітна та

єдина структурно-змістова схема.

Це місце, де відбуваються самі процеси навчання, виховання і розвитку

особистості.

Це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними рамками відрізок

навчально-виховного процесу.

Це дзеркало загальної педагогічної культури майстра виробничого навчання,

мірило його інтелектуального скарбу, показник його кругозору, ерудиції.

Головне, що сьогодні урок розглядається не тільки як діяльність педагога,

іншими словами, як форма навчання, а і як діяльність учня. Тому кожен майстер

виробничого навчання має визначати для себе ті форми роботи, які для нього

найбільш прийнятні і відповідають тим принципам, яким він віддає перевагу в

роботі.


Вимог до сучасного уроку виробничого навчання:

Загально-педагогічні

Дидактичні

Психологічні

Гігієнічні

До необхідних компонентів сучасного уроку виробничого навчання

також відносять організаційну, психологічну, виховну та санітарно-гігієнічну

складові уроку.

Типи уроків виробничого навчання

 Вивчення трудових прийомів і операцій.

 Виконання робіт комплексного характеру.

 Контрольно-перевірочний урок.

Зі змінами в суспільстві змінилися і вимоги до майстра виробничого

навчання. Велика роль в організації навчально-виховного процесу відводиться саме

йому, адже якість підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від його

професійного рівня. Сьогодні, з урахуванням розвитку технологічних процесів,

майстер виробничого навчання повинен знати галузь господарства, мати глибокі

знання педагогіки і психології.

Практика доводить, що сучасний майстер виробничого навчання повинен

мати комунікативні навики, здатність до самооцінки, аналітичне мислення, уміння

гнучко адаптуватися, брати на себе відповідальність, виявляти ініціативу, вміти

приймати адекватні рішення.

Підготовка майстра виробничого навчання перед початком

навчального року:Вивчення кваліфікаційної характеристики, навчального плану, програм

виробничого навчання і спеціальних предметів.

Вивчення нової педагогічної і технічної літератури, інформаційних матеріалів

по професії.

Участь в профорієнтаційній роботі по комплектуванні навчальної групи.

Участь в роботі педагогічних семінарів, шкіл передового досвіду, педагогічних

конференцій, стажування.

Підготовка до початку занять навчальних майстерень і лабораторій.

Участь в розробці переліку навчально-виробничих робіт, їх нормуванні,

складанні технічних вимог.

Розробка навчально-технічної документації, критерії оцінювання, програми

виробничої практики.

Підготовка майстра виробничого навчання до уроку повинна починатися з

визначення місця даного уроку в системі уроків по вивченню теми програми, а

також вмінь і навичок, об’єму і змісту навчального матеріалу. Готуючись до

навчальних занять майстер виробничого навчання має сформулювати мету уроку і

у відповідності з цим визначити його тип і структуру.

Кожному уроку потрібна відмінна підготовка, сучасні методи, висока якість.

А кожному учню потрібні глибокі і міцні знання та вміння – це вимоги

сьогоднішнього часу.

Підготовка майстра до уроку виробничого навчання

Готуючись до уроку, майстер виробничого навчання повинен:

Проаналізувати підсумки попередніх занять з метою виявлення причин

недоліків та внесення змін і доповнень у наступних уроках;

Визначити основну дидактичну мету року;

Визначити тип, вид, структуру уроку та час, відведений для проведення кожного

його елементу;

Підготувати науково-технічну та методичну літературу, а також матеріали з

передового досвіду за темою уроку;

Намітити практичні та навчально-виробничі роботи, вправи, завдання для

самостійної роботи учнів під час закріплення нового навчального матеріалу;

Підготувати дидактичне і матеріально-технічне забезпечення уроку;

Визначити міжпредметні (внутрішньопредметі) зв’язки та прийоми їх

реалізації на уроці;

Визначити типові помилки, яких допускаються учні під час вправ, намітити

засоби їх попередження або виправлення;

Приготуватися до показу на уроці наочних засобів, експериментів, нових

операцій і прийомів трудової діяльності;

Перевірити справність обладнання, інструментів, пристосувань, підготувати

матеріали, заготовки і ін.

Підготувати навчально-технічну документацію, наочні посібники, технічні

засоби навчання.

Визначити зміст і обсяг домашнього завдання учнів;

Спланувати методи та форми контролю знань, умінь та навичок учнів на уроці.

Скласти план і конспект уроку;

Підготовка майстра до показу трудових процесів

Проаналізувати зміст матеріалу майбутнього уроку і виділити для показу

способи виконання роботи; Уважно вивчити інструкційні карти, що розкривають зміст і правила виконання

прийомів і способів роботи, намічених до показу;

Намітити послідовність показу і зафіксувати його в плані уроку;

Намітити і підготувати необхідні наочні посібники і документи письмового

інструктування;

Продумати методичні прийоми показу, розділити заплановані до показу

прийоми на елементи, виділити характерні моменти трудових дій, що

показуються в повільному темпі, з зупинками, виділити найбільш важкі трудові

рухи;

Підготувати і перевірити в роботі обладнання, інструменти, пристосування,контрольно-вимірювальні і інші засоби, які застосовуються при показі;

Потренуватися у виконанні показу прийомів і способів роботи під наглядом

досвідченого товариша по роботі.

Показ трудових процесів – метод виробничого навчання, при допомозі

якого у учнів формується точний і конкретний руховий взірець виконання

трудових процесів (прийомів, операцій, способів виконання навчально-виробничих

робіт), якому вони наслідують і з яким порівнюють свої дії.

Типова схема показу трудових прийомів

1. Показ прийомів РАЗОМ в нормальному робочому темпі.

2. Показ прийомів у СПОВІЛЬНЕНОМУ темпі з зупинками в характерних

моментах;

3. РОЗЧЛЕНУВАННЯ прийому на елементи; показ ОКРЕМИХ

трудових рухів.

4. Показ прийомів РАЗОМ в нормальному робочому темпі.

Умови підвищення ефективності показу

 правильне поєднання показу прийомів і супроводжуючих його пояснень;

 поєднання показу і демонстрація наочних посібників із зображеннями

прийомів, що показуються;

 правильне використання інструкційних карт і інших документів письмового

інструктування;

 повторний показ важких для засвоєння учнями прийомів;

 попутний контроль засвоєння учнями прийомів, що показуються;

 індивідуальний показ прийомів на робочому місці учня;

 забезпечення доброї видимості показу прийомів (вибір місця показу,

освітлення, розміщення учнів, тощо).

Вправи – основний метод виробничого навчання

Це цілеспрямовані, багаторазові повторення учнями трудових дій з метою

послідовного удосконалення їх виконання, поступового оволодіння професійними

уміннями і навиками. які проводяться під керівництвом майстра. Для вправ, як

основного метода виробничого навчання, характерна певна їх система.

Вимоги до системи вправ.

 Послідовність і взаємозв'язок вправ за змістом мети і місцем їх у навчальному

процесі.

 Поступове ускладнення вправ по змісту, дидактичній меті, навчально-технічних

вимогах, ступеню самостійності учнів.

 Раціональне поєднання тривалості вправ і перерв між ними з врахуванням

періодів навчання, змісту вправ, мети їх проведення. Одже, майстер виробничого навчання повинен підготувати навчально-

матеріальну базу, перевірити придатність кожного робочого місця для вивчення

навчального матеріалу і виконання намічених робіт, забезпечити матеріалами,

інструментом і технічною документацією, підібрати, а при необхідності і

виготовити наочні посібники, які будуть використані на уроці.

Зміст та порядок підготовки майстра до уроку багато в чому залежить від

періоду навчання, змісту навчального матеріалу, досвіду майстра, складу чнівської

групи тощо.

Процес навчання, сам урок виробничого навчання – це співпраця учнів з

майстром виробничого навчання.

Роль майстра виробничого навчання на уроці є особливою – він формує у

учнів точні й конкретні способи виконання трудових дій, учні відпрацьовують

трудові прийоми, характерні їх поєднання, оволодівають сучасними способами

виконання робіт, засвоюючи професійні знання та вміння під час виконання

виробничих завдань, у процесі підготовки до іспитів, дипломної роботи.

Під впливом майстра виробничого навчання у учнів виробляється професійна

самостійність, розвиток творчого мислення.

При роботі над планом уроку необхідно визначити мету даного уроку:

Навчальна мета передбачає:

 засвоєння міцного та усвідомленого обсягу загально-технічних та

спеціальних знань, умінь, навичок за обраним фахом шляхом практичних

застосувань у виробничій діяльності;

 формування, закріплення і розвиток умінь та навичок, планування і

здійснення виробничого процесу;

 формування і розвиток умінь і навичок, застосування знань для розв'язання

навчально - виробничих завдань пошукового характеру;

 формування готовності до оволодіння сучасними технікою та технологією

виробництва.

Розвиваюча мета передбачає формування:

 раціонального мислення та творчості;

 пізнавальної активності та самостійності;

 уваги, спостережливості;

 критичного , аналітичного та логічного мислення;

 вміннь та навичок самовдосконалення за обраною професією;

 звички планувати та контролювати власну працю.

Виховна мета спрямована на виховання:

 культури навчального процесу;

 поваги до праці, обраної професії;

 моральних якостей учня як особистості;

 дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи.

Структура уроку виробничого навчання

Під структурою уроку розуміють певну послідовність кроків, етапів

діяльності майстра і учнів, спрямованих на виконання навчально-виробничих

завдань уроку. Сукупність структурних елементів орієнтована на досягнення основної мети

уроку в цілому, проте кожний елемент уроку має свою будову і зміст, які

визначаються пізнавальними, навчально- виробничими завданнями на кожному

його етапі.

Кожний тип уроку має свою специфічну структуру. Подібними за

побудовою є уроки з вивчення прийомів та операцій і уроки, присвячені

виконанню простих комплексних робіт.

В уроці виробничого навчання розрізняють зовнішню і дидактичну

структуру.

Зовнішня структура охоплює вступний інструктаж; основну частину –

вправи і поточне інструктування їх майстром; заключний інструктаж.

Дидактична структура містить цільову установку на урок; актуалізацію

знань і досвіду учнів; формування орієнтованої основи дій учнів і

відпрацювання нових способів дій; застосування засвоєних способів дій; підбиття

підсумків.

Зовнішня і дидактична структури пов’язані між собою як ціле та

частина. Кожний елемент дидактичної структури уроку необхідно розглядати з

позицій діяльності майстра і учнів.

Дидактичні вимоги до уроку виробничого навчання та його структури:

 Забезпечення єдності теорії і практики.

 Чітка постановка дидактичної мети і задач уроку та їх ефективна реалізація.

 Науковість викладання на основі науково-технічного прогресу галузі.

 Застосування найбільш ефективних форм, методів і засобів навчання з

метою раціональної реалізації поставлених задач уроку.

 Проблемно-пошуковий підхід до вивчення і застосування учнями нової

навчальної інформації.

 Ефективне використання дидактичного і матеріально-технічного забезпечення.

 Формування в учнів професійних знань, умінь і навичок на основі

самостійної і усвідомленої активності.

 Інтегрований і системний підхід у навчанні професії на основі ефективної

реалізації міжпредметних зв’язків.

 Диференційний і індивідуальний підхід до особистості учня у процесі навчання.

 Логічність, доступність і посильність викладання і закріплення нової

навчальної інформації.

 Забезпечення оптимальної кількості структурних елементів уроку в залежності

від їх змісту і ролі у досягненні основної дидактичної мети.

Вимоги до змісту структурних елементів уроку виробничого

навчання

Організаційна частина уроку виробничого навчання умовно складається

із психофізіологічної сторони і питань техніки безпеки.

Психофізіологічна сторона виявляється в урахуванні особливостей

переходу учнів із непрацюючого стану до навчально-виробничої діяльності на

уроці (необхідно психологічно підготувати учнів, переключити їх увагу на трудову

діяльність). Методично цей елемент уроку будується таким чином: майстер виробничого

навчання приймає рапорт старости групи, перевіряє наявність учнів, звертає

увагу на зовнішній вигляд з метою перевірки наявності спецодягу згідно з

правилами техніки безпеки праці і санітарної гігієни.

Правильна організація учнів для роботи дозволяє майстру скоротити час,

необхідний для настрою учнів на навчально-виробничу діяльність, створити

діловий настрій, умови для виховання технологічної і виконавчої дисципліни і

ефективно провести вступний інструктаж.

Вступний інструктаж – сукупність методів і прийомів виробничого

навчання, які використовуються на початку занять з метою підготовки учнів

до активного, безпомилкового і свідомого виконання практичних завдань.

В процесі вступного інструктажу майстер конкретизує і поглиблює

теоретичні знання, набуті учнями на уроках спецтехнології, демонструє нові

операції і прийоми трудової діяльності, організовує тренувальні вправи для

перевірки доступності і посильності нової навчальної інформації.

Алгоритм проведення вступного інструктажу:

повідомлення теми і мети уроку;

цільова установка учнів;

перевірка знань, умінь і навичок за матеріалами уроків, взаємопов’язаних з

метою уроку і необхідних для його проведення;

пояснення характеру і призначення запланованої на уроці роботи;

пояснення нової теоретичної навчальної інформації;

демонстрація нових операцій і прийомів трудової діяльності;

ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами і приладами, які вперше

будуть застосовуватися на уроці, та з правилами техніки безпеки при роботі з

ними;


вивчення інструкційно-технічної (технологічної) документації;

пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць учнів

при виконанні завдань;

інформація щодо типових помилок та способи їх попередження;

опитування учнів та пробне виконання ними нових прийомів роботи з

метою перевірки засвоєння матеріалу вступного інструктажу;

відповіді на запитання учнів.

Поточний інструктаж – сукупність методів виробничого навчання, при

використанні яких інструктивна діяльність майстра орієнтована на

диференційний та індивідуальний підхід до учнів під час закріплення ними нової

навчальної інформації шляхом її застосування у самостійній практичній діяльності.

Основна мета цього структурного елементу уроку виробничого навчання:

формування, закріплення та удосконалення умінь і навичок трудової діяльності.

Поточний інструктаж передбачає:

видачу завдань для самостійної роботи учнів;

пояснення послідовності виконання завдань;

розподіл учнів по робочих місцях;

повідомлення про критерії оцінювання практичної діяльності учнів;

індивідуальний поточний інструктаж шляхом проведення цільових обходів

робочих місць учнів.

Приблизні цілі обходів робочих місць: перевірка правильності організації робочих місць учнів та додержання

ними правил техніки безпеки;

перевірка правильності виконання учнями нових прийомів та

технологічного процесу виконання робіт;

перевірка умінь користування кресленнями, інструкційними та

технологічними картами;

надання допомоги учням;

перевірка ходу виконання робіт (міжопераційний контроль);

перевірка якості роботи учнів та виконання ними норм часу;

приймання та оцінка робіт.

Рекомендації майстру щодо проведення поточного інструктажу:

вникати у роботу кожного учня, не випускаючи з поля зору роботу

всієї групи;

розвивати в учнів здібності аналізувати свою роботу;

заохочувати учнів до самостійності та свідомої активності;

спостерігати за раціональним використання учнями робочого часу;

заохочувати учнів до самоконтролю, формувати уміння знаходити

причини помилок та засоби їх усунення;

виховувати в учнів звичку правильної організації робочого місця

та забезпечення безпечних умов праці.

Заключний інструктаж – підведення підсумків виконання учнями

трудових завдань з використанням сукупності методів виробничого навчання,

які застосовувались на уроці, об’єктивне оцінювання підсумків їх практичної

діяльності.

Основна мета цього інструктажу – на основі фіксації досягнень і

недоліків показати учням, чому вони навчилися на уроці, оцінити рівень їх

досягнень і творчої активності.

Проведення заключного інструктажу передбачає:

аналіз уміння учнів застосовувати нову навчальну інформацію, що

вивчалась на уроці;

аналіз причин помилок учнів та застосування засобів їх усунення;

повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці;

аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочих місць учнів;

розглядання випадків нераціонального використання урочного часу;

видача домашнього завдання з інструкцією про способи його виконання.

Якість навчально-виховної роботи в ліцеї складається із багатьох факторів і

охоплює глибоке коло проблем, що стоять перед педагогічним колективом. Але

головною з них є постійне вдосконалення уроку.

Успіх уроку залежить від того, наскільки учні засвоїли тему, і в визначальній

мірі визначається ступенем творчого відношення майстра виробничого навчання чи

викладача до своєї повсякденної праці.

Їх знання, вміння, особисті якості, вся система педагогічної діяльності і

взаємовідносин з вихованцями стає тією умовою, при якій дотримуються інтерес,

зацікавленість, прагнення учнів до розширення своїх пізнань. І робиться це, в

першу чергу, на уроці. На поганих уроках, не тільки не виховуються інтерес до

знань, а навпаки, згасає бажання вчитися.

План уроку виробничого навчання:

Група: Курс:__

Урок веде майстер в/н: __

Тема програми:__

Тема уроку: __

Мета уроку:

Навчальна __

Розвиваюча __

Виховна __

Матеріально-технічне і дидактичне оснащення уроку: Обладнання,

інструменти, пристосування, технічна документація, інструкційно-технологічні

карти, матеріали, плакати т. ін,

Хід уроку:

I. Організаційна частина:

1. Перевірка наявності учнів.

II. Вступний інструктаж (25—50 хв.).

1. Повідомлення теми програми.

2. Повідомлення теми уроку.

3. Повідомлення навчальної і розвиваючої мети та завдання уроку.

4. Перевірка знання по вивченому матеріалу (активізація навчально-

пізнавальної діяльності учнів).

5.Пояснення нового матеріалу:

 розповісти значення даної роботи для освоєння професії;

 розповісти, яке значення має робота, що буде виконуватись для виробництва;

 вивчити технічну і технологічну документацію; особливе значення

 звернути на дотримання правил техніки безпеки;

 розказати про послідовність виконання даної операції, технологічного вузла чи

виробу в цілому по інструкційній або технологічній документації(карті);

 розповісти про інструменти, матеріали, пристосування, що будуть

застосовуватись при виконанні роботи;

 показати прийоми роботи в робочому, повільному і знову в робочому темпі;

 розповісти про самоконтроль в процесі виконання роботи і показати прийоми

самоконтролю;

 розповісти про передові методи роботи передовиків, новаторів виробництва;

 пояснити правила безпеки праці;

 показ типових помилк, видів браку і способи їх усунення);

 повідомлення норми часу або норми виробітку.

7. Повідомлення критерій оцінювання.

8. Підведення підсумків вступного інструктажу;

III. Поточний інструктаж: (Самостійна робота учнів – 6 год.).

1. Контроль за діяльністю учнів.

2. Цільові обходи майстра:

 перевірка робочих місць учнів;

 перевірка правильності виконання трудових прийомів, операцій;

 перевірка правильності ведення самоконтролю;

 правильність дотримання технічних умов;  дотримання правил, техніки безпеки;

 прийняття та оцінка роботи учня.

IV. Заключний інструктаж (10 – 15 хв.).

1. Підведення підсумків роботи.

2. Повідомлення і обґрунтованість оцінок.

3. Характеристика допущених помилках та їх причини.

4. Видача домашнього завдання.

5. Прибирання робочого місця і здача майстрові.

Моральний кодекс майстра виробничого навчання

Ніколи не забувай , що ти людина – будь завжди гуманним!

Будь вимогливим та чуйним водночас – вимоги формуй розумні.

Завжди дотримуйся своїх принципів – і ти ніколи не втратиш повагу

вихованців.

Не відхиляйся від поставленої мети – цілеспрямованість є запорукою успіху

навчально-виховного процесу.

Систематично формуй у своїх учнів кращі якості особистості.

Завжди зважай на індивідуальні та вікові особливості розвитку учнів – формуй

основи психологічної діяльності разом з батьками та колегами.

Поважай думки, погляди та переконання – проявляй зацікавленість кожною

ідеєю, і тобі будуть вдячні за підтримку.

Прогнозуй – і ти зумієш попередити багато несприятливих обставин.

Дозволяй проявляти ініціативу, розвивай самостійність, творчість.

Умій визнавати свої помилки та виправляти їх.

Свою діяльність спрямовуй на досягнення кращих результатів.

Висока організація виробничого навчання передбачає наявність якісно

продуманого плану уроку, чітку уяву про його цілі; розуміння учнями, які роботи

вони будуть виконувати і для чого їм потрібна ця робота; наявність справного

обладнання, необхідних приладів і матеріалів, зразковий порядок на кожному

робочому місці, раціональне і повне завантаження всіх учнів відповідними

завданнями, постійний контроль майстра за роботою кожного учня, дотримання

всіх умов безпечної роботи, зв'язок з предметами виробничого навчання, постійне

вдосконалення прийомів і методів виробничого навчання, які забезпечують

найбільшу активізацію розумової і пізнавальної діяльності учнів. Успішна

реалізація цієї мети залежить від особистих якостей майстра виробничого

навчання, його вміння бачити перспективу, відчувати нове, оператись на кращий

педагогічний і практичний досвід навчання і виховання, постійно підвищувати

свою кваліфікацію, професійну майстерність. Ніякі форми, інструкції і положенняне зможуть так дієво вплинути на учнів, як особистий приклад майстра

виробничого навчання
Каталог: metodika
metodika -> Рабочая программа дисциплины Методика развития речи (специальная) Направление подготовки
metodika -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
metodika -> Оформлення курсових робіт
metodika -> Рмк- районний методичний новини кабінет відділу освіти Чутівської рда
metodika -> «Яко свеча на подсвечнике…»: преподобный Авраамий – великий просветитель земли Смоленской
metodika -> Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів
metodika -> Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методика преподавания специальных дисциплин в вузе»
metodika -> Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика дистанційного навчання» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
metodika -> Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
metodika -> Зміст Вступ ситуації, кейси, практичні задачі. Презентація знань Додатки Література Вступ

Скачати 203.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка