Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності"Скачати 446.3 Kb.
Сторінка6/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір446.3 Kb.
#881
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


5.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти


 1. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ”.

 2. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

 4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

 5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 8. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

 9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

 10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.

 11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 12. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 13. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.


5.2. Основна література


 1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко – К.: 2004. – 328с.

 2. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

 3. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: “Новий Світ., 2002. – 328 с.

 4. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.

 5. Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини" / В.О. Кузнецов, В.В. Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – К.: Вид-во наук.-метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6–17.

 6. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.

 7. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

 8. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, - 158 с.

 9. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с.

 10. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. – К., 2008. – 286с.

 11. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424с.

 12. Черняков О.Г., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є, Костенецький М.І. Медицина катастроф. Навч. посібник. К.: "Здоров’я". 2001, - 348 с.

 13. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. – 304 с.

 14. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2005.- 301 с.


5.3. Додаткова література


 1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.

 2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. – 678 с.

 3. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва та ін. – Х.: Ранок, 2000. – 304 с.

 4. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 120 с. ISBN 978-911-01-0002-1

 5. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. Монография. – ЦУЛ, 2010.- 142.

 6. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. "Безпека життєдіяльності" навчально-контролюючі тести. – Київ: "Саміт-книга", 2005. – 148 с.

 7. Импульсная техника пожаротушения и многоплановой защиты. Изд.3-е, с изм. и доп./ Сост. В.Д.Захматов, А.С. Кожемякин. – Черкассы: ЧГТУ, 2002. – 31 с.

 8. Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний посібник. Київ, 2011. – 189 с.

 9. Кулешов Н.І., Уваров Ю.В., Олейник Є.Л., Пустомельник В.П., Єгурнов Ф.І. Пожежна безпека будівель та споруд. – Харків, 2004. – 271 с.

 10. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - ТОВ “Компанія ВІД”. – 2001. – 230 с.

 11. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544 с.

 12. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.

 13. Павленко А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. 3-е изд., перераб. и доп. – К.: "Основа", 1998. – 152 с.

 14. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с.

 15. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України 19.10.2004 року № 126

 16. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К.: "Здоров’я", 2000. – 335 с.

 17. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.

 18. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с.

 19. Бедрій Я.І., Боярська В.М., Голубев А.К. та ін. Безпека життєдіяльності: Посіб. для студ. техн. вузів. - Л., 1997. – 275 с.

 20. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / За ред. М. Назарука. – Львів: "За вільну Україну", 1997. – 275 с.

 21. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф.
  Э.А. Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. Дом "Дашков и К", 2000. – 678 с.

 22. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С. В. Белов, А.В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др., Под. общ. ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 1999. – 448 с.

 23. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. средних проф. учеб. заведений / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., НМЦ СПО, 2000. – 343 с.

 24. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.

 25. ГОСТ 17.0.0.04.90 Экологический паспорт промышленного предприятия. – М., 1990.

 26. Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. – К.: Урожай, 1993. – 192 с.

 27. Заплатинський В. М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу: Навч. посіб. для вузів. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 141 с.

 28. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 207 с.

 29. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. – Л.: Львівський банківський коледж, 1998. – 192 с.

 30. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.

 31. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Вид-во "Університетська книга", 1999. – 301 с.

 32. Безпека життєдіяльності. /Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. За ред. Желібо Є. П.: Навч. посібник. – Львів, “Новий Світ-2000”. – 2001. – 320 с.

 33. Радиактивные загрязнения и их измерения / М.Т. Максимов,
  Г.О. Оджагов: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.

 34. Швидка медична допомога: Навч. посіб. / Л.П. Чепкий, О.Ф. Возіанов, О.Й. Грицюк та ін.; За ред. Б.Г. Ананасенка, Л.П. Чепкого. – К.: Вища шк., 1998. – 311 с.

 35. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с.

 36. Адабашев И. И. Трагедия или гармония? Природа – машина – человек. – М.: Мысль, 1973. – 365 с.

 37. Алтунин А.Т. Формирования гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями. – М., 1978.

 38. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. – СПб.: МГП. Петропполис, 1992. – 123 с.

 39. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. Ч. ІІ / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. – 304 с.

 40. Бизнес и безопасность // Журнал. – К.: Шанс.

 41. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учеб. пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

 42. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М.: Мысль, 1983.

 43. Горащук В.П. Валеологія: Підруч. для 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи. – К.: Генеза, 1998. – 144 с.

 44. ГОСТ 17.2.303-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

 45. Демиденко Г.П. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. – К., 1987.

 46. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). – К., 1998. – 240 с.

 47. Духов В. Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ "Студцент", 1997. – 176 с.

 48. Егоров. П.Т. и др. Гражданская оборона. Учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 1987. – 303 с.

 49. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. Наукові керівники: чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцов, генерал-лейтенант Б.Ф. Гречанінов. – К: НАН України РВПСУ, 1995. – 120 с.

 50. Зубик В.Б. Экономическая безопасность предприятия. – Мн.: 1998. – 391 с.

 51. Костров А. М. Гражданская оборона. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с.

 52. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин: Валгус, 1987.

 53. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці Навч. посіб. – К.: КНБУ, 2000. – 232 с.

 54. Кукал З. Природные катастрофы. – М.: Знание, 1986.

 55. Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф., Вендичанський В.Н., Литвиненко А.М., Іваненко О.В. Охорона праці. Лабораторний практикум. Для студ. вищих закладів освіти України. – К.: Основа, 1998. – 224 с.

 56. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 351 с.

 57. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544 с.

 58. Назаров А.К. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. пособие. – Курган: Изд-во КМИ, 1993. – 120 с.

 59. О’Брайен К. В вашем магазине мошенники! – СПб.: Питер, 1998. – 256 с.

 60. Охорона праці: Навч. посіб.: Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кидасюк, П.І. Огринський, С.І. Дембіцький, В.М. Єнкало, М.І. Шевченко. – Львів: ПТВФ "Афіша", 1999. – 258 с.

 61. Павленко А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. 3-е изд., перераб. и доп. – К.: "Основа", 1998. – 152 с.

 62. Радиация. Дозы, ефект, риск. – М.: Мир, 1988.

 63. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. – М.: Наука, 1980.

 64. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей среды. – М.: 1992. – 320 с.

 65. Руководство по защите продовольствия, находящегося в системе госторговли от оружия массового поражения. – М., 1984.

 66. Руководство по обеспечению безопасности личности и предпринимательства: Практ. пособие. – М.: Виком, 1996. – 223 с.

 67. Руководство по организации и работе подвижного пункта питания, продовольственного и вещевого снабжения. – М., 1984.

 68. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. – К.: Здоров’я, Український червоний хрест, 1991. – 32 с.

 69. Сорокин Г.Ф. Охрана труда в торговле: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Выща шк., 1991. – 172 с.

 70. Справочник директора предприятия. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 704 с.

 71. Стрий Л. А. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.Г. Небабина. – Одесса: ОИУМ, 1997. – 52 с.

 72. Сытник К.М. и др. Биосфера, экология, охрана природы: Справ. пособие. – К.: Наук. думка, 1997.

 73. Царфис П.Г. Действие природных факторов на человека. – М.: Наука, 1982. – 193 с.

 74. Черноушек М. Психология жизненной среды. – М.: 1989. – 174 с.

 75. Чернявский А.А. Безопасность предпринимательской деятельности: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1998. – 124 с.

 76. Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 128 с.

 77. Джигирей В. С., Жидецький . Безпека життєдіяльності. – Львів. – “Афіша”. – 1999. – 254 с.

 78. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - ТОВ “Компанія ВІД”. – 2001. – 230 с.

 79. Шеляков О.П., Оберемок В.М. Охорона праці. – К., 1999. – 230 с.

 80. Юнацкевич П.И., Кулганов В.А. Психология обмана. Учеб. пособие для честного человека. – СПб.: Атон, 1999. – 320 с.

 81. Ярмоленко С.П. Укрощение строптивой (Радиобиология – людям). Вып. 2. – М.: Знание, 1981. – 96 с.


5.4. Internet-джерела


 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.menr.gov.ua/.

 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.mns.gov.ua/.

 7. Рада національної безпеки і оборони України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rainbow.gov.ua/.

 8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

 10. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

 14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

 15. http://www.dnop.kiev.ua Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 16. http://www.social.org.ua Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 17. http://www.iacis.ru Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 18. http://base.safework.ru/iloenc Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 19. http://base.safework.ru/safework Библиотека безопасного труда МОТ.

 20. http://www.nau.ua Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 21. http://www.budinfo.com.ua Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».


Скачати 446.3 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка