Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентівСкачати 395.23 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір395.23 Kb.
#1110
ТипМетодичні рекомендації
МОЗ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КАФЕДРА ПСИХІАТРІЇ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СЕКСОЛОГІЇОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО ПРОВЕДЕННЮ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

МЕДИЧНОГО ТА СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ.


ЛЬВІВ – 2012


Методичні вказівки підготували:
д.мед.н., доцент Білобривка Р.І.

к.м.н., доцент Панас А.Р.

к.м.н., доцент Кулик Б.В.

к.м.н., в.о. доцента Рахман Л.В.

асистент Цьона А.Р.

асистент Закаль К.Ю.

асистент Шпильовий Я.В.

асистент Завада Т.Ю.

асистент Сувало Н.І.
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів медичного та стоматологічного факультетів з основ психології, основ педагогіки, підготовлені за чинними навчальними планами (2011 р.)
Відповідальний за випуск: проректор з навчальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького д.мед.н. професор М.Р. Гжегоцький

Рецензенти:

Зав. кафедри психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ, д.мед.н., професор Фільц О.О.

Зав. кафедри неврології ЛНМУ, д.мед.н., професор Пшик С.С.

Методичні рекомендації рекомендовані до друку Центральною методичною комісією ЛНМУ ім. Данила Галицького (протокол №15 від 15.12.2011 )

Орієнтовна структура залікового кредиту – модуля 1.
Тема

Кількість годин
Лекції

Семінарські

заняття


СРС

В тому числі індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Основи психології.

1. Предмет, завдання та методи психології.


22-

Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання2. Напрями, школи та концепції в психологічній науці.

-

-


1
3. Психологія особистості та діяльності.


22
4. Спілкування як специфічний різновид діяльності.

-

-

1
5. Соціальні групи.

-

-

1

6. Увага, відчуття, сприймання.

2

2


1
7. Пам'ять. Мислення та уява.

2

2
8. Емоційно-вольова сфера особистості.


2


2
9.Індивідуально-психологічні відмінності особистості.


22


-

Змістовий модуль 2. Основи педагогіки.

 1. Загальні основи педагогіки.


2


-1

Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання

 1. Історія педагогічної науки.

 1. Розвиток особистості в процесі навчання і виховання.

-


-


1

 1. Дидактика – теорія освіти і навчання.


-


2
1

 1. Теорія виховання.

-

-

15. Модульний контроль

-

2

-

Усього годин: 45


14


16


7


8

Кредитів ECTS – 1,5

Тема


К-ть

год.

1.

Психологія як наука, її предмет, завдання та методи.2

2.

Характеристика основних властивостей уваги,

відчуттів та сприймання.
2


3.

Поняття і характеристика пам‘яті, мислення та уяви.2

4.

Характеристика емоційно-вольової сфери особистості.2

5.

Поняття про особистість. Особистість та діяльність.


2

6.

Індивідуально-типологічні властивості особистості.2

7.

Загальна характеристика основних категорій педагогіки.2
ВСЬОГО:

14
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Тема :


год.

1

Предмет, завдання і методи психологічної науки.

Характеристика методів психологічних досліджень.
2

2

Психодіагностика індивідуальних відмінностей уваги, відчуттів та сприймання.


2

3

Психодіагностика і розвиток індивідуальних відмінностей пам‘яті, мислення та уяви.


2


4

Психодіагностика і вдосконалення емоційно-вольових якостей особистості.


2

5

Формування свідомості та самосвідомості..


2

6

Особистість та діяльність

2

7

Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей особистості.


2

8

Дидактика. Процес навчання. Зміст освіти.

Суть процесу виховання. Виховання лікаря. Залік.
2
ВСЬОГО:

16


ЗМІСТ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ.
Модуль 1. Основи психології. Основи педагогіки.

Змістовий модуль 1.

Основи психології.

Конкретні цілі:
 • Засвоїти визначення психології як науки, основні етапи її розвитку.

 • Аналізувати галузі психології та її зв’язки з іншими науками

 • Класифікувати методи науково-психологічного дослідження.

 • Вирізняти функції психіки та форми її прояву.

 • Пояснювати виникнення, історичний розвиток та структуру свідомості.

 • Аналізувати психологічну структуру особистості.

 • Розкрити роль і місце діяльності та спілкування в професійній діяльності лікаря.

 • Вирізняти соціальні групи та інтерпретувати міжособистісні стосунки в них.

 • Узагальнити причини виникнення конфліктів та визначити стилі поведінки в конфліктній ситуації.

 • Пояснювати специфіку пізнавальних та емоційно-вольових процесів та обґрунтування їх значення в професійній діяльності лікаря.

 • Аналізувати особливості розвитку психічних пізнавальних процесів, формування емоційно-вольової сфери особистості та її індивідуально - типологічних відмінностей.

 • Визначити індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні.Практичне заняття 1.
ТЕМА: Предмет, завдання і методи психологічної науки. Характеристика методів психологічних досліджень.

МЕТА: Поняття про психологію, її предмет та основні завдання. Історія розвитку психології: основні етапи. Основні тенденції розвитку сучасної психології. Поняття про психіку та її функції. Основні форми прояву психіки, їх взаємозв’язок. Виникнення та розвиток психіки. Рефлекторна природа психіки. Психіка та свідомість. Історичний розвиток людської свідомості. Структура свідомості. Поняття про несвідоме. Структура сучасної психології. Характеристика основних галузей психологічних знань. Медична психологія. Зв’язок психології з іншими науками. Психологія та педагогіка. Значення психологічних знань в практичній діяльності лікаря.

Загальне поняття про методи психологічний досліджень. Головні вимоги до методів психології. Класифікація методів психології. Характеристика основних методів: спостереження, самоспостереження, експеримент. Характеристика додаткових методів: тест, опитування, бесіда, анкетування, аналіз продуктів діяльності.

П Л А Н З А Н Я Т Т Я :

1. Вступне слово викладача (предмет і завдання психології).

2. Опитування та перевірка теоретичних знань та практичних навичок.

3. Ознайомлення з організацією психологічної допомоги в Україні та за кордоном.

4. Ознайомлення з методиками опитування, анкетування, спостереження, кількісного аналізу і обробки фактичного матеріалу.

О С Н О В Н І Т Е О Р Е Т И Ч Н І П И Т А Н Н Я


 1. Поняття про психологію як науку (предмет вивчення, завдання психології).

 2. Етапи розвитку психології.

 3. Основні галузі психології.

 4. Зв’язок психології з іншими науками.

 5. Значення психологічних знань в практичній діяльності лікаря.

 6. Головні методи психології:

 • спостереження та самоспостереження;

 • експеримент (лабораторний, природній) та їх характеристика.

7. Додаткові методи (опитування, бесіда, анкетування, інтерв’ю, психологічні тести) та їх характеристика.

П и т а н н я д л я с а м о с т і й н о г о в и в ч е н н я .
 1. Основні напрямки зарубіжної психології:
 • психоаналіз;

 • біхевіорізм;

 • гештальтпсихологія;

 • гуманістична психологія;

 1. Основні тенденції розвитку сучасної психології.

 2. Головні вимоги до методів психології.

П и т а н н я к о н т р о л ю т а с а м о к о н т р о л ю:


 1. Що є предметом вивчення психології?

 2. Які психічні стани та властивості особистості вам відомі?

 3. Які головні завдання стоять перед сучасною психологією?

 4. Що таке свідомість і які її ознаки? Дайте психологічну характеристику свідомості людини.

 5. Який зв’язок між свідомими і несвідомими процесами?

 6. Як проявляється несвідоме в психічних властивостях, процесах та станах людини?

 7. Назвіть теоретичні та практичні галузі психології.

 8. В чому полягає суть основних напрямків психології: біхевіоризму, гештальтпсихології, фрейдизму, аналітичної та гуманістичної психології?

 9. В чому полягає специфіка методів дослідження в психології?

 10. Охарактеризуйте чотири групи методів (за Б.Г. Ананьєвим), що існують в сучасній психології.

 11. Які методи вважають головними в психологічній практиці?

 12. В чому полягає суть методу експерименту?

 13. Які характерні особливості природного та лабораторного експериментів?

 14. В чому полягає суть методу спостереження?

 15. Які бувають тести? В чому їх сутність?

 16. Дайте загальну характеристику методів психодіагностики.

 17. Назвіть основні вимоги щодо використання методів психологічний досліджень.

 18. В чому полягають переваги і недоліки кожного з методів психологічного дослідження?

 19. Чи згодні ви з думкою, яка стверджує, що лише поведінка, яка підлягає спостереженню, може бути об’єктивно описана?


Список рекомендованої літератури:

 1. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. Петровского А.В. -

М., Изд. центр «Академия», 1996.

 1. Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. - К., Здоров'я, 1994.

 2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М., Просвещение,

1986.

 1. Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименка. — К.,2000.

 2. Климов Е. Общая психология. Общеобразовательный курс. 1999.

 3. Климов Е. Основи психологии. Практикум. Уч. пособие. 1999.

7. Крутецкий А.В. Психология. - М., Просвещение, 1986.
8. Максименко С.Д. Общая психология. - К., 1999.

9. Немов Р.С. Психология. -М., 1995. 1. Общая психология / Под ред. Богословского В.В. - М., 1981.

 2. Основи загальної психології / За ред. С.Д. Максименка.-К., 1998.

 3. Основи психології / За ред. Киричука О.В., Роменця В.А.-К., 1996.

 4. Практикум по общей психологии / Под ред. Щербакова А.И. - М.,

Просвещение, 1990.

 1. Психологія. Підручник / За ред. Трофімова Ю.Л. - Київ, "Либідь", 1999.

 2. Психология. Словарь / Под ред. Петровского А.В.,Ярошевского М.Г.

М.,1990.

16. Психология. Учебник. -М., «Проспект», 1998.

17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — М., Педагогика, 1989.

Практичне заняття 2
ТЕМА: Психодіагностика індивідуальних відмінностей відчуття та сприйняття, пам’яті та уваги.

МЕТА: Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Основні властивості відчуттів. Чутливість аналізаторів, пороги чутливості. Класифікація і різновиди відчуттів. Больові відчуття. Індивідуальні відмінності відчуттів, їх діагностика.

Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Характеристика основних властивостей сприймання. Види сприймання. Поняття про ілюзії та галюцинації. Індивідуальні відмінності сприймання, їх діагностика. Відчуття та сприймання в професійній діяльності лікаря.

Поняття про пам’ять. Психологічні теорії пам’яті. Класифікація видів пам’яті та їх взаємозв’язок. Характеристика основних процесів пам’яті. Запам’ятовування, умови збереження інформації. Відтворення та його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні відмінності пам’яті, їх діагностика та розвиток. Пам’ять в професійній діяльності лікаря.

Поняття про увагу як особливу форму психічної активності. Фізіологічна основа уваги. Класифікація видів уваги. Характеристика основних властивостей уваги. Індивідуальні відмінності уваги. Неуважність та її причини. Значення уваги в професійній діяльності лікаря.

П Л А Н З А Н Я Т Т Я :

 1. Співбесіда викладача зі студентами та перевірка теоретичної підготовки та практичних навичок

 2. Ознайомлення з методиками експериментального дослідження процесів відчуття та сприймання.

 3. Ознайомлення з методиками експериментального дослідження уваги і пам’яті.

 4. Заключне слово викладача

О С Н О В Н І Т Е О Р Е Т И Ч Н І П И Т А Н Н Я : 1. Поняття про пізнавальні психічні процеси.

 2. Сенсорно-перцепторна сфера як початкова ланка процесу пізнання.

 3. Визначення процесу відчуття.

 4. Класифікація видів відчуття (екстерорецептори, інтерорецептори, пропріорецептори).

 5. Психологічна характеристика відчуття (нижній, верхній і абсолютний пороги, адаптація, інтенсивність та ін.).

 6. Індивідуальний розвиток відчуттів.

 7. Визначення процесу сприйняття.

 8. Психологічні властивості сприйняття (вибірковість, апперцепція, осмислення, узагальнення та ін.).

 9. Види сприйняття (предметне, простору, часу).

 10. Індивідуальний розвиток процесу сприйняття.

 11. Поняття про ілюзії та галюцинації.

 12. Поняття про пам’ять.

 13. Характеристика основних процесів пам’яті.

 14. Класифікація видів пам’яті та їх взаємозв’язок.

 15. Властивості пам’яті (обсяг, швидкість, широта, точність, готовність).

 16. Порушення пам’яті (амнезія та її види).

 17. Поняття про увагу.

 18. Класифікація видів уваги та їх характеристика.

 19. Характеристика основних властивостей уваги.

 20. Порушення уваги.

П и т а н н я д л я с а м о с т і й н о г о в и в ч е н н я :
 1. Фізіологічні механізми процесів відчуття та сприймання.

 2. Психологічні теорії пам’яті (асоціативна, діяльнісна, фізіологічна та біохімічна).

П и т а н н я к о н т р о л ю т а с а м о к о н т р о л ю:

 1. У чому полягає особливість відчуттів як суттєвої форми відображення дійсності?

 2. В чому полягає значення відчуттів в житті та діяльності людини?

 3. За якими принципами відчуття поділяють на різновиди.

 4. Охарактеризуйте основні види відчуттів. Наведіть приклади.

 5. Якими є основні властивості відчуттів? Охарактеризуйте їх.

 6. Що таке адаптація?

 7. Чим відрізняються явища адаптації від сенсибілізації?

 8. Головні пороги чутливості і чим вони визначаються?

 9. Чим сприймання відрізняється від відчуттів?

 10. Охарактеризуйте найважливіші особливості пам’яті як пізнавального процесу?

 11. Які вам відомі психологічні теорії та механізми пам’яті?

 12. Охарактеризуйте основні процеси пам’яті.

 13. Що таке запам’ятовування і які його основні види?

 14. Поняття про смислове і механічне запам’ятовування та їх місце і роль у засвоєнні знань.

 15. Що таке відтворення, його види та роль у процесі засвоєння знань.

 16. Що таке забування, які його причини.

 17. Характеристика основних видів пам’яті.

 18. Якими є головні умови продуктивного запам’ятовування?

 19. У чому виявляються індивідуальні відмінності пам’яті?

 20. Назвіть відомі вам розлади пам’яті.

 21. Визначення поняття увага.

 22. Характеристика основних властивостей уваги.

 23. Характеристика основних видів уваги.

 24. Які умови потрібні для виникнення і підтримання довільної уваги?

 25. Що таке неуважність? Як її визначити?Список рекомендованої літератури:
1.Введение в психологию / Под общ. ред. проф.Петровского А.В. - М.,

Изд. центр «Академия», 1996.

2. Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. - К., Здоров'я, 1994.

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М., Просвещение, 1986.

4.Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименка. — К.,2000.

5.Климов Е. Общая психология. Общеобразовательньх курс. 1999.

6.Климов Е. Основи психологии. Практикум. Уч. пособие. 1999.

7. Крутецкий А.В. Психология. - М., Просвещение, 1986.


8. Максименко С.Д. Общая психология. - К., 1999.

9. Немов Р.С. Психология. -М., 1995.

10.Общая психология / Под ред. Богословского В.В. - М., 1981.

11.Основи загальної психології / За ред. С.Д. Максименка.-К., 1998.

12. Основи психології / За ред. Киричука О.В., Роменця В.А.-К., 1996.

13. Практикум по общей психологии / Под ред. Щербакова А.И. - М.,

Просвещение, 1990.

14. Психологія. Підручник / За ред. Трофімова Ю.Л. - Київ, "Либідь", 1999.

15. Психология. Словарь / Под ред. Петровского А.В.,Ярошевского М.Г. -

М.,1990.


16. Психология. Учебник. -М., «Проспект», 1998.

17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — М., Педагогика, 1989.
Практичне заняття 3.

ТЕМА: Психодіагностика індивідуальних відмінностей мислення та уяви.
МЕТА: Поняття мислення та розуміння його специфіки у порівнянні з безпосереднім чуттєвим відображенням. Соціальна природа мислення. Основні теорії мислення. Психологічна характеристика мислення як процесу вирішення задач. Поняття проблемної ситуації. Розумові операції як основні механізми мислення. Логічні форми мислення. Класифікація видів мислення. Індивідуальні відмінності мислення, їх діагностика та розвиток. Прояв інтелектуальних здібностей у професійній діяльності лікаря.

Поняття про уяву та її своєрідність як пізнавального процесу. Фізіологічна основа уяви. Класифікація видів уяви, їх характеристика. Мрія як особливий вид уяви. Прийоми створення образів уяви. Уява і особистість. Уява в професійній діяльності лікаря.

П Л А Н З А Н Я Т Т Я :


 1. Вступне слово викладача і перевірка теоретичної підготовки і практичних навичок.

 2. Обстеження хворих із збереженим та зниженим інтелектом.

 3. Ознайомлення з методиками експериментального дослідження мислення та інтелекту.

 4. Резюме викладача.

О С Н О В Н І Т Е О Р Е Т И Ч Н І П И Т А Н Н Я :
 1. Визначення поняття мислення як пізнавального процесу.

 2. Розуміння мислення, його специфіки у порівнянні з безпосереднім чуттєвим відображенням.

 3. Відмінні особливості мислення як відображення дійсності.

 4. Основні теорії мислення у вітчизняній психології:

 • теорія мислення І.М. Сєченова (основні елементи мислення)

 • теорія мислення Л.С. Виготського (процес мовного мислення)

 • теорія мислення С.Л. Рубінштейна (закономірності аналізу, синтезу та узагальнення).

 • теорія мислення П.Я. Гальперіна (генетичний підхід в теорії мислення).

 • теорія мислення в українській психологічній школі (основні підходи та експериментальні факти в роботах Г.С. Костюка).

 1. Психологічна характеристика мислення як процесу вирішення задач

 2. Мислительні операції як основні механізми мислення (аналіз, синтез. порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизація, класифікація).

 3. Форми мислення ( уявлення, поняття, судження, умовивід, переконання).

 4. Основні види мислення, їх класифікація.

 5. Поняття про індукцію і дедукцію.

 6. Індивідуальні властивості мислення ( самостійність, широта, глибина та ін.).

 7. Поняття про інтелект та інтелектуальний розвиток людини.

П и т а н н я д л я с а м о с т і й н о г о в и в ч е н н я :


1. Нейрофізіологічні механізми мислення.

2. Методи дослідження мислення та інтелекту.


П и т а н н я к о н т р о л ю т а с а м о к о н т р о л ю:

 1. У чому полягають специфічні особливості мислення як вищої форми пізнавальної діяльності?

 2. У чому полягає особливість опосередкованого способу пізнання дійсності?

 3. В чому єдність чуттєвого пізнання і мислення?

 4. Розкрийте роль мислення в житті та діяльності людини.

 5. Доведіть, що мислення глибше, повніше, точніше відображає зовнішній світ, ніж чуттєве пізнання.

 6. Що є фізіологічною основою мислення?

 7. Дайте характеристику основним операціям мислення.

 8. Розкрийте роль розумових операцій мислення в медичній діяльності.

 9. За якими принципами мислення поділяється на різновиди? Що покладено в основу класифікації видів мислення?

 10. Дайте характеристику і наведіть приклади основних видів мислення.

 11. Охарактеризуйте особливості суджень і умовиводів.

 12. Дайте визначення поняттю наведіть приклади.

 13. Який взаємозв’язок між мовою і мисленням?

 14. Назвіть індивідуальні характеристики мислення.

 15. Які розлади мислення вам відомі?


Список рекомендованої літератури:
1.Введение в психологию / Под общ. ред. проф.Петровского А.В. - М.,

Изд. центр «Академия», 1996.

2. Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. - К., Здоров'я, 1994.

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М., Просвещение, 1986.

4.Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименка. — К.,2000.

5.Климов Е. Общая психология. Общеобразовательньх курс. 1999.

6. Климов Е. Основи психологии. Практикум. Уч. пособие. 1999.

7. Крутецкий А.В. Психология. - М., Просвещение, 1986.


8. Максименко С.Д. Общая психология. - К., 1999.

9. Немов Р.С. Психология. -М., 1995.

10.Общая психология / Под ред. Богословского В.В. - М., 1981.

11.Основи загальної психології / За ред. С.Д. Максименка.-К., 1998.

12. Основи психології / За ред. Киричука О.В., Роменця В.А.-К., 1996.

13. Практикум по общей психологии / Под ред. Щербакова А.И. - М.,

Просвещение, 1990.

14. Психологія. Підручник / За ред. Трофімова Ю.Л. - Київ, "Либідь", 1999.

15. Психология. Словарь / Под ред. Петровского А.В., Ярошевского М.Г. -

М.,1990.


16. Психология. Учебник. -М., «Проспект», 1998.

17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — М., Педагогика, 1989.Практичне заняття 4.

ТЕМА: Психодіагностика і вдосконалення емоційно-вольових

якостей особистості.
МЕТА: Поняття про емоції та почуття. Психологічні теорії емоцій. Фізіологічні основи емоцій та почуттів. Вираження емоцій та почуттів. Форми переживання емоцій та почуттів. Види емоцій. Види почуттів. Вищі почуття. Основні параметри емоційного процесу. Емоції і здоров’я людини. Врахування емоційного стану пацієнта в процесі лікування. Роль емоційних станів у регуляції поведінки та діяльності людини. Діагностика емоційної сфери особистості.

Поняття про волю. Фізіологічна основа волі. Психологічні теорії волі. Поняття про довільну та мимовільну дію. Проста та складна вольова дія, їх аналіз. Поняття про вольове зусилля та силу волі. Безвілля та його причини. Основні вольові якості особистості, їх формування. Вольові якості лікаря та їх значення в професійній діяльності.

П Л А Н З А Н Я Т Т Я :


 1. Вступне слово викладача і перевірка теоретичної підготовки і практичних навичок.

 2. Обстеження пацієнтів без розладів та з емоційними розладами.

 3. Обстеження хворих з порушенням довільної діяльності.

 4. Ознайомлення з методиками експериментального дослідження емоцій і волі.

 5. Резюме викладача.

О С Н О В Н І Т Е О Р Е Т И Ч Н І П И Т А Н Н Я:
 1. Визначення поняття емоції.

 2. Характеристика основних емоційних станів (настрій, афект, пристрасть, захоплення, транзиторні афективні стани).

 3. Систематика (класифікація) емоцій.

 4. Почуття і їх види.

 5. Емоції і потреби людини.

 6. Зовнішні ознаки емоцій.

 7. Поняття про емоційний стрес.

 8. Характеристика основних емоційних особливостей (збудливість, імпульсивність, стійкість, швидкість, сила і ритм емоційних переживань).

 9. Індивідуальний розвиток і виховання емоцій.

 10. Емоційні властивості особистості.

 11. Емоційні типи особистості.

 12. Визначення поняття воля (довільна діяльність).

 13. Прості і складні вольові дії.

 14. Індивідуальний розвиток і виховання волі.

 15. Вольові якості особистості.

П и т а н н я д л я с а м о с т і й н о г о в и в ч е н н я .


1. Нейрофізіологічні механізми емоцій.

2. Лімбічна система мозку.

3. Анатомо-фізіологічні особливості довільної діяльності.

4. Емоції і вегетативна нервова система.


П и т а н н я к о н т р о л ю т а с а м о к о н т р о л ю.

 1. У чому полягає відмінність між емоціями та почуттями?

 2. За якими ознаками можна констатувати, що людина перебуває в стані емоційного збудження?

 3. Чи впливають почуття на перебіг пізнавальних процесів?

 4. Які функції емоцій вам відомо?

 5. Назвіть відомі вам психологічні теорії емоцій.

 6. Які сучасні зарубіжні концепції емоцій ви знаєте?

 7. Назвіть відомі вам емоційні стани, охарактеризуйте їх головні ознаки.

 8. Охарактеризуйте види емоцій та види почуттів.

 9. Яка роль почуттів в житті людини?

 10. Як почуття впливають на діяльність людини, її хід та результати?

 11. Чому моральні, інтелектуальні та естетичні почуття належать до вищих емоцій?

 12. Які порушення емоцій та почуттів вам відомо?

 13. Що таке воля, яка її природа?

 14. Яке значення волі в житті та діяльності людини?

 15. У чому виявляються головні функції волі?

 16. У чому полягає істотна відмінність між довільною та мимовільною дією?

 17. Якими є головні етапи розвитку складної вольової дії?

 18. Назвіть вольові якості особистості.

 19. Назвіть патологічні зміни вольової сфери особистості.Список рекомендованої літератури:
1.Введение в психологию / Под общ. ред. проф.Петровского А.В. - М.,

Изд. центр «Академия», 1996.

2. Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. - К., Здоров'я, 1994.

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М., Просвещение, 1986.

4.Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименка. — К.,2000.

5.Климов Е. Общая психология. Общеобразовательньх курс. 1999.

6.Климов Е. Основи психологии. Практикум. Уч. пособие. 1999.

7. Крутецкий А.В. Психология. - М., Просвещение, 1986.


8. Максименко С.Д. Общая психология. - К., 1999.

9. Немов Р.С. Психология. -М., 1995.

10.Общая психология / Под ред. Богословского В.В. - М., 1981.

11.Основи загальної психології / За ред. С.Д. Максименка.-К., 1998.

12. Основи психології / За ред. Киричука О.В., Роменця В.А.-К., 1996.

13. Практикум по общей психологии / Под ред. Щербакова А.И. - М.,

Просвещение, 1990.

14. Психологія. Підручник / За ред. Трофімова Ю.Л. - Київ, "Либідь", 1999.

15. Психология. Словарь / Под ред. Петровского А.В.,Ярошевского М.Г. -

М.,1990.


16. Психология. Учебник. -М., «Проспект», 1998.

17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — М., Педагогика, 1989.
Практичне заняття 5.

ТЕМА: Формування свідомості та самосвідомості.
МЕТА: Суспільні форми свідомості та індивідуальна свідомість. Психологічне визначення поняття свідомість. Властивості свідомості. Основні поняття свідомості. Види свідомості (предметна свідомість, самосвідомість, рефлексійна свідомість). Поняття про рівні свідомості особистості. Індивідуальний розвиток свідомості. Поняття про несвідомі процеси. Поняття про ясну свідомість і критерії порушеної свідомості. Сон і снобачення. Основні фази сну за І.П. Павловим. Теорія психоаналізу З. Фройда і неофрейдизм. Гіпнотичний стан. Основні фази гіпнотичного стану.
Свідомість- вищий інтегративний рівень психічної діяльності людини, який дозволяє орієнтуватися в самому собі та оточуючому світі, послідовно мислити, контролювати та критично оцінювати перебіг психічних процесів.

Все чим живе свідомість - це знання, тобто знати значить усвідомлювати.

Свідомість- це відображення.

П Л А Н З А Н Я Т Т Я .


1.Вступне слово викладача і перевірка теоретичної підготовки і практичних навичок.

2.Показовий розбір хворих із порушенням свідомості.

3.Обговорення.

4.Резюме.

О С Н О В Н І Т Е О Р Е Т И Ч Н І П И Т А Н Н Я .

1.Визначення свідомості

2.Властивості свідомості.

3.Рівні свідомості.

4.Стани свідомості, поняття шнуркової свідомості.

5.Суспільні форми свідомості та індивідуальна свідомість.

6.Види свідомості (предметна свідомість, самосвідомість, рефлексійна свідомість).

7. Індивідуальний розвиток свідомості.

8. Поняття про несвідомі процеси.

9. Поняття про ясну свідомість і критерії порушеної свідомості.

10. Сон і снобачення. Основні фази сну за І.П. Павловим.

11. Теорія психоаналізу З. Фройда і неофрейдизм.

12. Гіпнотичний стан. Основні фази гіпнотичного стану.
П и т а н н я д л я с а м о с т і й н о г о в и в ч е н н я .


 1. Сучасні уявлення про походження свідомості.

 2. Свідома та несвідома діяльність.

П и т а н н я к о н т р о л ю т а с а м о к о н т р о л ю.

 1. Дати психологічне визначення поняття свідомість

 2. Які основні компоненти та властивості свідомості?

 3. Які основні види свідомості?

 4. Який зв'язок між свідомими та несвідомими процесами?

 5. Які рівні свідомості особистості?

 6. Які основні фази сну?

 7. Що таке снобачення?

 8. Що таке гіпнотичний стан?

 9. Що таке ясна свідомість?

 10. Критерії непорушеної свідомості за Ясперсом К. ?


Список рекомендованої літератури:

1.Введение в психологию / Под общ. ред. проф.Петровского А.В. - М.,

Изд. центр «Академия», 1996.

2. Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. - К., Здоров'я, 1994.

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М., Просвещение, 1986.

4.Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименка. — К.,2000.

5.Климов Е. Общая психология. Общеобразовательньх курс. 1999.

6.Климов Е. Основи психологии. Практикум. Уч. пособие. 1999.

7. Крутецкий А.В. Психология. - М., Просвещение, 1986.
8. Максименко С.Д. Общая психология. - К., 1999.

9. Немов Р.С. Психология. -М., 1995.

10.Общая психология / Под ред. Богословского В.В. - М., 1981.

11.Основи загальної психології / За ред. С.Д. Максименка.-К., 1998.

12. Основи психології / За ред. Киричука О.В., Роменця В.А.-К., 1996.

13. Практикум по общей психологии / Под ред. Щербакова А.И. - М.,

Просвещение, 1990.

14. Психологія. Підручник / За ред. Трофімова Ю.Л. - Київ, "Либідь", 1999.

15. Психология. Словарь / Под ред. Петровского А.В.,Ярошевского М.Г. -

М.,1990.


16. Психология. Учебник. -М., «Проспект», 1998.

17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — М., Педагогика, 1989.Практичне заняття 6


ТЕМА: Особистість і діяльність.
МЕТА: Загальне поняття про особистість. Сучасні психологічні теорії особистості. Психологічна структура особистості. Біологічне та соціальне в особистості. Співвідношення понять „людина”, „індивід”, „особистість” та „індивідуальність”. Активність особистості та її джерела. Спрямованість особистості та її джерела. Потреби та мотиви, їх види .Цілі та інтереси. Ідеали і переконання, світогляд особистості. Самооцінка. Рівень домагань особистості. Основні фактори та умови формування особистості. Формування особистості лікаря.

Поняття про діяльність. Мета і мотиви діяльності. Структура діяльності. Основні різновиди діяльності, їх розвиток у людини. Знання, вміння, навички та звички. Діяльність лікаря та формування професійних вмінь і навичок.


П Л А Н З А Н Я Т Т Я .


 1. Вступне слово викладача і перевірка теоретичної підготовки і практичних навичок.

 2. Показовий клінічний розбір пацієнтів з пограничними станами з оцінкою преморбідного складу особистості, визначення типів реагування і їх співставлення з висновками по результатах експериментально-психологічного дослідження.

 3. Ознайомлення з експериментально-психологічними методиками дослідження особистості (ММРІ, Айзенка, Кетела, Роршаха, ТАТ, метод незавершених речень та ін.).

О С Н О В Н І Т Е О Р Е Т И Ч Н І П И Т А Н Н Я .
 1. Поняття людина, індивід, індивідуальність і особистість

 2. Психологічне визначення поняття особистість.

 3. Поняття про структуру особистості (психічний склад, динамічні тенденції, здібності та ін.)

 4. Чутливість (сенсорна організація) як властивість особистості.

 5. Спостережливість і уважність як властивості особистості.

 6. Інтелектуально - мнестичні якості особистості.

 7. Емоційні властивості особистості

 8. Морально-вольові якості особистості.

 9. Динамічні характеристики особистості (потреби, схильності, інтереси, цінності, ідеали, спрямованість, переконання, світогляд та ін.).

 10. Формування і виховання особистості, роль біологічних і соціальних факторів.

 11. Поняття про гармонійну особистість, акцентуації і психопатії.

 12. Поняття про активність, пасивність, фрустрацію, деривацію, репресивність і агресивність, особисту реакцію.

 13. Основні методи дослідження особистості.

.

П и т а н н я д л я с а м о с т і й н о г о в и в ч е н н я .
 1. Типи вищої нервової діяльності і особистість.

 2. Значення соціальних факторів і виховання у формуванні особистості.

 3. Психоаналітична модель особистості

П и т а н н я к о н т р о л ю т а с а м о к о н т р о л ю.


 1. Якими є головні ознаки особистості в психології?

 2. В чому виявляється суспільна сутність особистості?

 3. Що в особистості зумовлене її біологічною природою?

 4. Як співвідносяться між собою поняття „особистість” та „індивідуальність”?

 5. Чи можна назвати кожну людину особистістю? Індивідуальністю? Якщо ні, то чому?

 6. Які елементи становлять структуру особистості?

 7. Які чинники впливають на формування особистості?

 8. Що таке спрямованість особистості?

 9. Які елементи входять в під структуру спрямованості особистості?

 10. Наведіть класифікацію потреб та мотивів. На чому вона базується?

 11. Чи впливає діяльність на психічний розвиток особистості. Як саме?

 12. Що таке діяльність і яка її структура?

 13. Яка існує єдність між свідомістю та діяльністю?

 14. Що таке знання, вміння, навички?

 15. Що впливає на формування професійних вмінь та навичок.


Список рекомендованої літератури:
1.Введение в психологию / Под общ. ред. проф. Петровского А.В. - М.,

Изд. центр «Академия», 1996.

2. Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. - К., Здоров'я, 1994.

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М., Просвещение, 1986.

4. Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименка. — К.,2000.

5. Климов Е. Общая психология. Общеобразовательньх курс. 1999.

6. Климов Е. Основи психологии. Практикум. Уч. пособие. 1999.

7. Крутецкий А.В. Психология. - М., Просвещение, 1986.


8. Максименко С.Д. Общая психология. - К., 1999.

9. Немов Р.С. Психология. -М., 1995.

10.Общая психология / Под ред. Богословского В.В. - М., 1981.

11.Основи загальної психології / За ред. С.Д. Максименка.-К., 1998.

12. Основи психології / За ред. Киричука О.В., Роменця В.А.-К., 1996.

13. Практикум по общей психологии / Под ред. Щербакова А.И. - М.,

Просвещение, 1990.

14. Психологія. Підручник / За ред. Трофімова Ю.Л. - Київ, "Либідь", 1999.

15. Психология. Словарь / Под ред. Петровского А.В., Ярошевского М.Г. -

М.,1990.


16. Психология. Учебник. -М., «Проспект», 1998.

17. Рубинштейн С.Л. Основн общей психологии. — М., Педагогика, 1989.

18.Асмолов А.Т. Психология личности. - М., 1990.

19. Белоус В.В. Темперамент и деятельность: Учебное пособие. -

Пятигорск, 1990

20. Годфруа Ж. Что такое психология?. - М. 1992.

21. Дружинин В. Психология общих способностей. - М, 1999.

22. Зейгарник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии. - М.,

1992.

23. Конечний Р., Боухал М. Психология в медицине. - Прага, 1983.24. Левитов Н.Д. Психология характера. - М., 1989.

25. Леонгард К. Акцентуированные личности. - М., 1989.

26. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. - М., 1964.

27. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. - М.,

2000.

28. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю. Гиппенрейтер, М., 2000.30. Психология индивидуальных различий. Тексти. - М., 1982.

31. Русалов В.М. О природе темперамента и его место в структуре

индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 1985. -

№11.


32. Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. - М., 1984.

33. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. -М., 1982.

34. Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий. - М.: Педагогика,

1985.
Практичне заняття 7.


ТЕМА: Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей особистості.

МЕТА: Поняття про темперамент, його роль у психічній діяльності та поведінці. Основні властивості темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту. Теорії темпераменту. Типи темпераментів. Їх психологічна характеристика та діагностика. Врахування особливостей темпераменту пацієнта в професійній діяльності лікаря.

Поняття про характер, його зв’язок з темпераментом. Фізіологічні основи характеру. Структура характеру. Класифікація рис характеру. Формування характеру. Характер та індивідуальність людини. Характер і професійна діяльність лікаря.

Поняття про здібності. Задатки як природні передумови розвитку здібностей. Види здібностей. Рівні розвитку здібностей, індивідуальні відмінності у здібностях людей, їх діагностика .Зв’язок темпераменту, характеру і здібностей. Здібності у професійній діяльності лікаря.

П Л А Н З А Н Я Т Т Я .
1.Вступне слово викладача і перевірка теоретичної підготовки і практичних навичок.

2.Ознайомлення з експериментально-психологічними методиками дослідження темпераменту.


О С Н О В Н І Т Е О Р Е Т И Ч Н І П И Т А Н Н Я .

 1. Поняття про темперамент.

 2. Фізіологічні основи темпераменту.

 3. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика.

 4. Типологічні теорії темпераменту.

 5. Позитивні і негативні сторони кожного типу темпераменту.

 6. Врахування особливостей темпераменту пацієнта у лікарській справі.

 7. Поняття про характер.

 8. Природні передумови характеру (за І.П. Павловим).

 9. Структура характеру та його властивості.

 10. Класифікація рис характеру.

 11. Типові та індивідуальні риси характеру.

 12. Формування характеру.

 13. Поняття про здібності.

 14. Біологічне і соціальне в здібностях.

 15. Рівні розвитку здібностей (обдарованість, талант, геніальність).

 16. Зв’язок темпераменту, xарактеру і здібностей.

П и т а н н я д л я с а м о с т і й н о г о в и в ч е н н я .


Спілкування як специфічний різновид діяльності.

Соціальні групи.


П и т а н н я к о н т р о л ю т а с а м о к о н т р о л ю. 1. В чому виявляється темперамент?

 2. Якими властивостями психічної діяльності характеризується темперамент?

 3. Розкрийте фізіологічні основи темпераменту.

 4. У чому виявляються особливості поведінки екстраверта?

 5. У чому виявляються особливості поведінки інтроверта?

 6. Як може позначитися темперамент на формуванні рис особистості?

 7. Назвіть типи темпераменту та дайте їх психологічну характеристику.

 8. Назвіть ділові якості флегматика та сангвініка.

 9. У людей якого темпераменту дуже виразні міміка, пантоміміка, жести, мова?

 10. Люди якого типу темпераменту схильні до тривалих внутрішніх зосереджень, але не на об’єктах , а на своїх почуттях?

 11. Чи можна змінити свій темперамент?

 12. Дайте визначення поняття характер.

 13. В чому полягає різниця між характером і темпераментом?

 14. Яка структура характеру?

 15. У чому виявляється акцентування характеру людини?

 16. Від чого залежить формування характеру.

 17. Що таке здібності і яка їх роль у житті та діяльності людини?

 18. У чому виявляються здібності особистості?

 19. Якими є головні компоненти здібностей?

 20. Які рівні розвитку здібностей вам відомі?

 21. Як пов’язані між собою темперамент, характер та здібності?

 22. Яке значення мають здібності в професійній діяльності лікаря?


Список рекомендованої літератури:
І.Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та,

1982.


 1. Годфруа Ж. Что такое психология?. - М. 1992.

 2. Егидес А. Лабиринты общения. - М., 1999.

4.Егидес А.П. Психологическая концепция конфликтного
общения // Психологический журнал. - 1984. - Т. 15. - №5.

5. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. - М, 1982.

6. Конечний Р., Боухал М. Психология в медицине. - Прага,
1983.

7. Крыжановский Ф.И., Третьяков В.П. Грамматика


общения. - Л.: Изд-во Лекингр. ун-та, 1990.

8. Кузнецов И. Технология делового общения. - М., 1999.

9. Леонтьев А.А. Язик, речь, речевая деятельность. - М.:
Наука, 1974.


 1. Лурия А.Р. Язык и сознание. - М., 1979.

11. Парьігин Б. Анатомия общения: Учебное пособие. - М.,
1999.

12. СкоттГ. Конфликты и пути их преодоления. -К., 1991.

13. Тренев Н. Управление конфликтами. - М., 1999.

14.Ушакова Т.Н. Проблеми внутренней речи // Вопросы


психологии. - 1985. - №2.


З М І С Т О В И Й М О Д У Л Ь 2.
Основи педагогіки.

Конкретні цілі:
 • Засвоїти вивчення педагогіки як науки, основні етапи її розвитку.

 • Класифікувати методи науково-педагогічних досліджень.

 • Показати зв’язок педагогіки з медициною, розкрити місце медичної педагогіки у структурі сучасної науки.

 • Визначити основні категорії педагогіки, показати взаємозв’язок між ними.

 • Інтерпретувати та врахувати вікові особливості у лікарській діяльності.

 • Пояснити значення освіти та виховання у формуванні гармонійно розвиненої особистості.

 • Обґрунтувати значення педагогіки в житті людини та професійній діяльності лікаря.

 • Демонструвати знання основних завдань та особливостей медико-педагогічної діяльності.


Практичне заняття 8.
ТЕМА: Дидактика. Процес навчання. Зміст освіти. Суть процесу виховання. Виховання лікаря.
МЕТА: Поняття про дидактику, її предмет та функції. Проблеми сучасної дидактики. Головні завдання дидактики. Критерії дидактики. Навчання як цілісний і двосторонній процес, його предмет, завдання та функції. Основні методи навчання, їх вибір та класифікація. Види, форми та засоби навчання, їх класифікація. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності. Своєрідність педагогічної діяльності.

Загальна характеристика змісту освіти. Поняття про освіту та самоосвіту. Загальна характеристика принципів освіти. Відображення змісту національної освіти у навчальних планах, програмах та підручниках. Педагогіка вищої школи, її предмет та основні завдання. Сутність та закономірність навчання у вищій школі. Основні методи та форми організації навчання у вищій школі. Принципи організації контролю та оцінки знань студентів. Особливості освіти в різних країнах світу.

П Л А Н З А Н Я Т Т Я .
1. Вступне слово викладача і перевірка теоретичної підготовки і практичних

навичок.


2. Ознайомлення з основними методами дослідження в педагогіці.
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
1.Поняття про дидактику.

2.Сутність процессу навчання.

3.Цілі навчання.

4.Зміст навчального процессу.

5.Класифікація закономірностей навчання.

6.Система дидактичних принципів.

7.Діагностика навчання.

8. Класифікація методів навчання.

9. Сутність і зміст методів навчання.

10.Вибір методів навчання.

11.Види навчання.

12.Форми навчання.

13.Допоміжні форми навчання.

14.Особливості виховного процессу.

15.Цілі та завдання виховання.

16.Зміст процессу виховання.

17.Діагностика виховання.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ


 1. Історія педагогічної науки.

 2. Розвиток особистості в процесі навчання і виховання.

 3. Теорія виховання.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ
 1. Що собою представляє процесс навчання?

 2. Які ознаки характерні для поняття процессу навчання?

 3. Що називається дидактикою?

 4. Які функції дидактики?

 5. Дайте визначення основних дидактичних критеріїв?

 6. Що таке зміст учбового процессу?

 7. Що розуміють під поняттям закономірність і закон?

 8. Що розуміють під поняттям метод навчання?

 9. В чому сутність бесіди?

 10. Чим відрізняється демонстрація від ілюстрації?

 11. Особливості, що характеризують проблемне навчання.

Список рекомендованої літератури:
 1. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології. – К., 1995.

 2. Педагогічна культура. За ред. Нечипоренка Л.С. – Харків, 1993.

 3. Пелеха Ю.І. Основи психології та педагогіки. Навчально-методичний посібник. – К., 1999.

 4. Практикум по общей психологии / Под ред. Щербакова А.И. – М., Просвещение, 1990.

 5. Приникова В.Г., Ривкин З.И. История образования и педагогической мысли. – М., 1995.

 6. Психология (словарь) / Под ред. Петровского, Ярошевского. – М., 1990.

 7. Психологія. Підручник / За ред. Трофімова Ю.Л. – Київ, “Либідь”, 1999.

 8. Рибакова М.М. Конфлікт та взаємодія у педагогічному процесі. – М., 1991.

 9. Рубинштейн С.Л.. Основы общей психологии. – М., Педагогика, 1989.

 10. Система народного образования в зарубежных странах на современном этапе. Сборник научных трудов под ред. Мельниченко Б.Ф. – К., 1990.

 11. Фіцула М.М. Педагогіка. – Тернопіль, 1997.

Каталог: uploads -> repository -> psyhiatr
psyhiatr -> Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів
psyhiatr -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Методичні вказівки для самостійної роботи для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни
repository -> Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
psyhiatr -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
psyhiatr -> Розклад лекцій по психіатрії та наркології для студентів медичного факультету 4 курсу
psyhiatr -> Тематичний план практичних занять з психіатрії на наркології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету у весняному семестрі 2011-2012 навч р

Скачати 395.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка