Методичні рекомендації по проведенню педагогічної практики для студентів IVСкачати 161.43 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір161.43 Kb.
#4938
ТипМетодичні рекомендації
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ


Розглянуто на засіданні кафедри


теорії та історії соціології

Протокол № _ від ____ 201_ р.

Завідуючий кафедрою .


Затверджено на засіданні Вченої Ради

факультету соціології

Протокол № __ від ___________ 201_ р.

Голова Вченої ради .
ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


по проведенню педагогічної практики

для студентів IV курсу факультету соціології

Упорядник : ______________


Погоджено:


Голова науково-методичної комісії факультету соціології


Заступник декана факультету соціології

Київ 2012


1.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Педагогічна практика студентів факультету соціології є складовою частиною підготовки випускників факультету до викладацької діяльності. Педагогічна практика відіграє значну роль в навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, оскільки учбові заклади такого рівня готують не просто фахівців своєї справи, практиків, а спеціалістів, які здатні акумулювати всі сучасні знання з предмету науки і передавати їх студентам.


У відповідності з навчальним планом факультету соціології передбачено наступний порядок проходження студентами педагогічної практики: педагогічну практику проходять студенти IV курсу протягом чотирьох тижнів з початку 8 семестру (переважно з 7 - 9 лютого) без відриву від навчання.

Педагогічну практику студенти IV курсу проходять у навчальних закладах, які визначаються як базові для проходження практики. Перевага надається навчальним закладам ІІ та ІІІ рівня акредитації. Керівництво базових навчальних закладів закріпляє студентів за викладачем відповідного фаху для безпосереднього контролю над проведенням передбачуваних практикою заходів. Керівник-методист практики з відповідної кафедри факультету університету здійснює загальний контроль підготовлених студентами навчально-методичних матеріалів та контактує з викладачем, за яким закріплено студентів-практикантів. Педагогічна практика студентів IV курсу може проходити як в Києві, так і в інших містах України. Перевага надається тим навчальним закладам, в яких студенти працюватимуть після закінчення університету.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ.
Головна мета проведення педагогічної практики - забезпечення закріплення теоретичних знань в галузі навчально-виховної праці, а також набуття практичних навичок цієї роботи.

Завдання практики полягають у :

 1. безпосередньому ознайомленні студентів-практикантів з формами та методами викладання соціологічних дисциплін, що використовуються на факультеті, а також їхньому практичному оволодінню;

 2. вихованні у студентів-практикантів творчого підходу до навчально-методичної роботи, наукової праці, формуванню потреби у самовихованні, підвищенні своєї кваліфікації;

 3. здобутті студентами професійних якостей майбутнього викладача - вміння готувати лекційний матеріал з використанням останніх досягнень в даній області науки, чітко доступно логічно послідовно викладати цей матеріал студентам, керувати аудиторією тощо;

 4. .формуванні вміння критично оцінювати лекції та семінарські заняття своїх колег та робити на їх основі висновки щодо організації власної викладацької роботи.

Реалізація мети та завдань забезпечується шляхом чіткої організації педагогічної практики, виконання основних вимог, вказаних в цьому Положенні як студентами практикантами, так і викладачами-методистами.
2. ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ.

Навчально-методична робота складає суть педагогічної практики, її основну мету. Саме в ході навчально-методичної роботи реалізуються основні завдання практики, що полягають у формуванні у студентів навичок викладацької роботи. Навчально-методична робота полягає в: 1. відвідуванні лекцій, семінарських занять та консультацій, що проводять керівники-методисти з метою вивчення методичного досвіду і системи учбової роботи керівника і базової кафедри в цілому, оволодіння методикою підготовки до учбових занять і методикою викладання учбового матеріалу;

 2. освоєнні засобів організації та контролю самостійної роботи студентів, особливо при підготовці до семінарських занять (додаткові питання, теми для обговорення, теми рефератів і т.п.);

 3. відвідуванні занять, що проводять студенти-практиканти з наступним обговоренням та письмовим рецензуванням;

Навчально-методична робота студента має дві складові частини, що доповнюють одна одну: пасивна та активна (аудиторна) практика.

Пасивна практика в більшості випадків передує активній (аудиторній). Вона полягає у відвідуванні лекцій, семінарських занять, консультацій які проводить викладач-методист і інші викладачі кафедри; участь у учбово-методичній роботі кафедри, відвідування лекцій та семінарів, які проводять інші студенти-практиканти з наступною участю у обговоренні результатів і підготовкою письмової рецензії.

У разі проходження педагогічної практики за межами Київського національного університету, студенти-практиканти відвідують лекції та практичні заняття, що проводяться керівником-методистом, закріпленим за студентом базовим вузом.

Об’єм пасивної практики - не менше 12 годин.

Активна (аудиторна) практика є основною у всьому процесі педагогічної практики, оскільки саме в ході активної практики виявляються та закріплюються викладацькі здібності студентів. Активна практика включає в себе: самостійне проведення лекцій (уроків) та семінарських (практичних) занять; проведення консультацій; участь у методичній роботі базової кафедри і.т.п.

До початку активної практики студент надає викладачеві-методистові (а при необхідності - керівникові практики від базового вузу) тексти лекцій та методичні розробки семінарських занять. Об’єм лекції складає 25 - 30 сторінок тексту, методичних розробок - 5-7 сторінок. Після узгодження тексту лекцій і методичних розробок з викладачем-методистом (керівником) студент допускається до самостійного проведення занять.

На залікових заняттях мають бути присутні викладач-методист (керівник), студенти-практиканти, представник базової кафедри (у разі відсутності викладача-методиста за умов проведення практики в базовому вузі). Після закінчення лекції (семінарського заняття) проводиться обговорення, в якому беруть участь всі присутні. В ході обговорення висловлюються зауваження теоретичного (стосовно змісту лекції, семінару) та методичного (якість подачі матеріалу, контроль над аудиторією, активність студентів, використання технічних засобів навчання і т.п.) плану. Студенти-практиканти фіксують свої зауваження у письмовій формі у вигляді рецензії, викладач-методист оцінює кожне заняття за 5-бальною шкалою. Керівник практики від базового вузу надає рецензію з оцінкою за 5-бальною шкалою.

Об’єм активної педагогічної практики складає 12 годин: 1. 4 уроки, (2 лекції ) - 4 години;

 2. 4 практичних заняття - 8 годин. 1. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Відповідно до навчального плану факультету соціології студенти IV курсу проходять педагогічну практику в базових учбових закладах, які визначаються Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та факультетом соціології. Основними базовими учбовими закладами є Гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Педагогічний коледж. У разі необхідності студенти можуть проходити практику в інших навчальних закладах України та м. Києва після дозволу базової кафедри та керівника практики по факультету.

У випадку, коли студент проходить практику в базових навчальних закладах, керівництвом цих закладів за ним закріплюється керівник-методист, який здійсню безпосередній контроль над проходженням практики і оцінює її нарівні з викладачем-методистом базової кафедри.

Особливої уваги при організації педагогічної практики слід приділяти підбору викладачів-методистів, котрі мають вести постійний контроль над проходженням студентами практики. Бажано призначати керівниками викладачів, що мають достатній досвід педагогічної роботи. Не рекомендується закріплювати за одним викладачем-методистом більше 5 студентів-практикантів.

Проходження практики слід розпочинати з відвідування лекцій та семінарських занять, які проводить викладач-методист. При цьому студент знайомиться не лише з методами викладання, а й з тими групами, в яких в подальшому він читатиме лекції та проводитиме практичні заняття. В цей же період практиканти готують тексти лекцій та методичних розробок і надають їх для рецензування викладачеві-методистові.

На другому етапі (активному) практики студент читає лекції, проводить семінарські заняття, відвідує заняття свої колег та готує письмові рецензії. На протязі всього проходження практики студент приймає активну участь в науково-методичній роботі кафедри, займається самопідготовкою.

Заключним етапом практики є підготовка студентами «Звіту про проходження педагогічної практики» ( див. Додатки) та затвердження його на засіданні базової кафедри.


4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ.

Загальне керівництво педагогічною практикою здійснює декан факультету та факультетський керівник практикою, який призначається розпорядженням декану факультету.

В обов’язки факультетського керівника входить підготовка наказу про практику, загальне керівництво нею та координація методичного керівництва з боку кафедр. По закінченню практики факультетський керівник за результатами обговорення практики на засіданнях кафедр готує письмовий звіт деканові факультету (додається).

Керівництво практикою студентів по кожній кафедрі покладається на завідуючих кафедрами, які планують розподіл студентів-практикантів між викладачами-методистами, а також здійснюють систематичний контроль за проходженням практики.

Безпосереднє керівництво педагогічною практикою кожного студента виконує викладач-методист, якого призначає кафедра відповідно до педагогічного навантаження. В обов’язки викладача-методиста входить постійна допомога студенту-практиканту у виконанні всіх завдань практики, їх оцінка та звіт про проходження практики. При призначенні викладача-методиста ураховуються його наукові інтереси та спеціалізація студента-практиканта.
5. ДОКУМЕНТИ ПРАКТИКИ.
Головні документи педагогічної практики визначають зміст навчального процесу на різних етапах проходження практики, основні вимоги до студентів-практикантів та вміщують форми контролю за їх виконанням. До документів педагогічної практики відносяться: Наказ про педагогічну практику; протоколи засідання кафедр, індивідуальні звіти студентів про проходження практики, звіт керівника відповідного практики по факультету.

Наказ про практику є основним документом, що визначає терміни та порядок проходження практики, базові кафедри, базові навчальні заклади, викладачів-методистів, порядок та термін здачі звітів про практику. Терміни та місце проходження практики, розподіл студентів-практикантів між кафедрами та викладачами, форми відповідного контролю і звіту визначаються наказом про практику, який надається факультетським керівником деканові факультету не пізніше 15 січня поточного року. Наказ про практику складається факультетським керівником після подання кафедрами виписок з протоколів з указанням викладачів-методистів та закріплених за ними студентів-практикантів. При закріпленні студентів-практикантів за викладачами бажано враховувати також і інтереси студентів.

Протоколи відповідних рішень кафедри вміщують розподіл студентів між керівниками-методистами, оперативний контроль за проходженням практики, результати обговорення та оцінки індивідуальних звітів практикантів.

Індивідуальні звіти студентів-практикантів є основним звітним документом студента-практиканта. На основі усного звіту та письмового індивідуального звіту на засіданні кафедри затверджується загальна оцінка практики. Індивідуальний зміст містить:


 1. щоденник, що фіксує всі форми роботи під час практики;

 2. тексти лекцій, що читає практикант;

 3. методичні розробки відповідних семінарських занять;

 4. індивідуальний звіт з робочим планом проходження практики;

 5. рецензії на заняття практикантів, які відвідав студент;

 6. рецензію керівника практики від базового вузу (при необхідності);

 7. рекомендації про вдосконалення практики.


Загальний звіт про проходження педагогічної практики подається факультетським керівником деканові факультету у 7-денний термін після отримання результатів оцінки практик на засіданнях кафедр. Форма загального звіту додається.
6. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ.

Диференційованій оцінці з боку викладача-методиста (керівника) підлягають всі завдання, що виконує студент-практикант. Лекції та семінарські заняття оцінюються як за змістом, так і за дотриманням методики викладання. Оцінки заносяться в Щоденник практики викладачем-методистом або керівником. Кінцева узагальнена оцінка затверджується базовою кафедрою. Вона повинна ураховувати рівень виконання завдань практики та зміст представлених документів.

Студенти, робота яких визначена як незадовільна, зобов’язані за рішенням Ради факультету пройти практику другий раз без відриву від занять.

Додаток 1.

Перелік документів,

які включено до індивідуального звіту про педагогічну (асистентську) практику

студента (ки) IV курсу відділення (назва відділення П І П-б студента)

Назва документу

1

Звіт про проходження практики

1.1

Рецензія керівника базового вузу (посада, вчений ступінь, звання П І П-б) на лекцію (тема лекції)

1.2

Рецензія керівника базового вузу (посада, вчений ступінь, звання П І П-б) на лекцію (тема семінарського заняття)

2

Щоденник практики

3

Текст лекції: (назва лекції)

4

Текст лекції: (назва лекції)

5

Методичні розробки до семінарського заняття: (назва семінарського заняття)

6

Методичні розробки до семінарського заняття: (назва семінарського заняття)

7

Рецензія на лекцію (тема лекції) студента-практиканта (П І П-б)
Усього сторінок


Підпис студента-практиканта.


Додаткок 2.


ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

студента-практиканта IV курсу факультету соціології.

П І П-б


за період з «____» ___________ 200_ року по «____» ___________________ 200_ року

Місце практики ___________________________________________________________

Викладач-методист ________________________________________________________


Дата

Вид виконаної роботи

Відмітка про виконання

1

2

3

Підпис практиканта.

Підпис викладача-методиста.
В щоденник практики заносяться всі заходи, пов’язані з проходженням активної і пасивної практики, інші види робіт (робота в бібліотеці, консультації з викладачем-методистом і т.п.). Викладач методист оцінює кожен етап практики, як це наведено в цих рекомендаціях і виставляє оцінку в третю колонку.

Додаток 3.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

КАФЕДРА ____________________________________________


ЗВІТ

про проходження педагогічної практики студентом (кою) IV курсу відділення _____________________________________________________________________прізвище, ім’я, по-батькові.
В період з «____» ____________ 200 _ року по «____» _____________ 200 _ року я проходив (ла) педагогічну практику на .... (назва навчального закладу).

Викладач-методист: (посада, вчений ступінь, звання, П І П-б).

Керівник від базового вузу (при необхідності): (посада, вчений ступінь, звання, П І П-б).
За період практики мною було виконано наступні види роботи:


 1. пасивна практикаТема лекції чи семінарського заняття, на якому був присутнім практикант

П І П-б викладача, або іншого студента-практиканта, які проводили заняття

Навч. заклад,

факультет, курс, групаДата

Підпис викладача-методиста

1

2

3

4

5

6
 1. активна практикаТема лекції чи семінарського заняття,

Навч. заклад,

факультет, курс, групаДата

Оцінка

Підпис викладача-методиста

1

2

3

4

5

6

3) рекомендації щодо вдосконаленню організації та проведенню практики 1. Позитивні моменти в організації та змісті практики.

 2. Негативні моменти в організації та змісті практики.

 3. Побажання та рекомендації щодо покращення організації та змісту практики.

Дата Підпис студента-практиканта

Підпис керівника-методиста

Затверджено на засіданні кафедри. Протокол №____ від «_____» ____________ 200_р.


Додаток 4.

ЗВІТ


Про проведення педагогічної практики студентів ____ курсу факультету соціології _________________________


 1. Терміни проведення _______________________

 2. Кількість студентів згідно наказу _______________________ чол.

 3. Кількість студентів, які проходили практику _____ чол.

 4. Кількість студентів, які не пройшли практику ____ чол.

 5. Кількість студентів, які проходили практику в Києві: _____ чол.

 6. Кількість студентів, які проходили практику поза Києвом ____ чол.

 7. База практики _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Оцінки за практику:

“відмінно” _______ чол.

“добре” __________ чол.

“задовільно” ______ чол.

“незадовільно” ____ чол.“не з'явились” _____ чол.


 1. Пропозиції щодо вдосконалення організаційних питань проведення практики: ____________________________________________________

 2. Пропозиції щодо вдосконалення змісту практики: __________________

 3. Загальна кількість керівників практики: ___________________________

Керівник практики: (П.І.П. Підпис)
Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
docs -> Вправи на розвиток уваги, пам’яті й мислення майбутнього першокласника
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 04 спеціальні та галузеві соціології Затверджено
docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Скачати 161.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка