Методичні рекомендації Історія зарубіжної літератури ІІ курс, 4 семестр Укладач: доц. Іванова О. М. Зарубіжна література Нового часу XVII xviii ст. Зміст дисципліни поСкачати 344.54 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір344.54 Kb.
#10957
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації

Історія зарубіжної літератури

ІІ курс, 4 семестр

Укладач: доц. Іванова О.М.

Зарубіжна література Нового часу XVII - XVIII ст.

Зміст дисципліни по темах

ІспитЗагальний обсяг годин

Лекц.

18

Практ, 12

Сам.роб. 44

Тема 1. Література бароко як розвиток кризи гуманізму. Протиріччя, гротескні образи, загострення конфлікту, трагічне сприйняття - основні риси бароко. Німецьке бароко, його неоднорідність (поезія тридцятирічної війни). Антимілітаристська направленість роману Гримельсгаузена "Сімпліций Сімпліціссімус". Поетика бароко у творчості Кальдерона.

2
4

Тема 2. Французька література XVII ст.

Поезія і драма класицизму. Принципи класичної естетики що втілені у драмах Корнеля й Расіна. Специфіка драматургічних прийомів трагедії: побудови розвитку дій, конфлікту, образів діючих осіб. Творчість Корнеля й Расіна як поступові етапи еволюції класичної драми.2

2

5

Тема 3. Творчість Ж - Б. Мольєра.

Розвиток традицій та новаторські відкриття у комедіях Мольєра. Домінуючі теми й прийоми відображення характерів; поєднання трагічного конфлікту з комедійним сюжетом (п'єси "Дон Жуан", Тартюф", "Мізантроп").2
5

Тема 4. Англійська література XVII ст.

Творчість Б. Джонсона; післяшекспірівська драма і поезія. Розвиток промислової й торгово -фінансової буржуазії. Буржуазна революція та пуританська ідеологія. Творчість Дж. Мільтона. Реставрація монархії - вплив політичних подій на літературний процес.2

2

5

Тема 5. Англійська література XVIII ст. Публіцистичні жанри: Адісон і стиль. Творчість Д.Дефо, Дж. Свіфта. Розвиток англійської драми і роману у межах ідеології Просвітництва. Д.Лілло та С. Ричардсон - драми й романи Філдінга. Сентименталізм як еволюційне завершення просвітницької літератури: творчість Т. Смолетта і Л. Стерна.

2

4

5

Тема 6. Французьке Просвітництво.

Криза феодальної системи і мистецтво рококо. Філософія раціоналізму, наукові, географічні відкриття та їх вплив на літературу. Ш. Монтеск'є та Вольтер - І етап французького Просвітництва.

Д. Дідро, Ж. - Ж. Руссо... - II етап франц. Просвітництва - ідеологічна підготовка Французької буржуазної революції. Драматургія П.-О. Бомарше.


2

2

5

Тема 7. Італійська література ХVII ст.

К. Гоцці.

К. Гольдоні


2
5

Тема 8. Соціально - політичні умови розвитку німецької культури початку та середини XVII ст.

Естетичні ідеї Вінкельмана і Лессінга. Творчість Гердера. Його вплив на подальший розвиток німецької літератури.

Творчість Гете та штюрмерський рух у німецькій літературі.

Еволюція творчості Гете, його внесок у розвиток німецької драми, поезії та роману.

Драматична містерія "Фауст" - ідеї та поетика, система образів поеми.


2

2

5

Тема 9. Творчість Ф. Шиллера.

Еволюція естетичних поглядів Шиллера -драматурга. Концепція "класичного реалізму" та її вплив на літературні процеси і явища XIX та XX ст.2
Зміст лекцій по темах
РОЗДІЛ IV. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ.
Тема № 1. Основні напрямки в західноєвропейській літературі XVII століття.

Феодально-католична реакція в країнах Західної Європи XVI століття та криза ренесансного гуманізму. Монтень, Шекспір, Сервантес та ідеї пізнього Відродження. Традиції Відродження в культурі XVII ст. Три напрями в західноєвропейській літературі XVII ст. та їх найголовніші представники.

Ренесансний реалізм XVII ст. (Лопе де Вега, Бен Джонсон). Демократичні тенденції в їх творчості. Основні теми. Загальний оптимістичний характер їх творчості. Гуманістичні ідеї, естетичні принципи. Полеміка з письменниками класицизму та бароко.

Філософська, політична та естетична сутність цієї полеміки. Авантюрно-плутовський роман XVII ст. Особливості сатиричної майстерності письменників XVII ст. Традиції сатиричної літератури епохи Відродження.

Бароко. Складність та внутрішнє протиріччя бароко. Естетичні принципи. Загальний песимістичний характер творчості письменників бароко. Есхатологічні мотиви, цвинтарський натуралізм. Помпезність та декоративність як другий бік мистецтва бароко. Космічна масштабність проблем (Людина і Всесвіт) і образної системи. Художня своєрідність. "Розірваність форми", "інтелектуалізм", розвинена витонченість мови письменників бароко. Бароко в живописі та архітектурі.

Класицизм. Витоки естетичної теорії класицизму. Класицизм і раціоналістична філософія. Естетична теорія класицизму: поняття про ідеал прекрасного. Культ розуму в мистецтві. Сувора нормативність всієї естетичної системи. Принцип раціоналістичної упорядкованості й гармонії. Теорія єдності (місця, часу, дії). Ієрархія літературних жанрів. Тема і герой класицистичної літератури. Конфлікт обов'язку і почуттів як основний драматургічний конфлікт класичного театру. Відмінності класицистичного театру від театру Шекспіра. Два етапи в історії французького класицизму XVII ст.(класицизм Корнеля і класицизм Расіна).Тема № 2. Італійська література XVII ст.

Коротка характеристика економічного та політичного становища в країні. Папська влада та її роль в закріпленні економічної та політичної роздробленості Італії. Вільнолюбиві ідеї в літературі (Кампанелла - місто сонця). Аристократичний гедонізм в літературі барокко і творчість Маріно.Тема № 3. Німецька література XVII ст.

Економічні та політичні наслідки Тридцятилітньої війни. Антивійськова тема в творах німецьких письменників XVII ст. "Сльози Вітчизни".

Роман Гриммельсхаузена "Симплицій Симплициссімус", його антивійськова, антифеодальна спрямованість. Художня своєрідність роману, особливості філософської іронії Гриммельсхаузена, роль фантастичних елементів в ідейному задумі автора. Проблема барокко і реалізм в німецькій літературі XVII ст.

Тема № 4. Іспанська література XVII ст.

Економічне та політичне становище в країні. Значення церкви у суспільному житті Іспанії.

Ренесансний реалізм у літературі. Теорія національної драми. Творчість Лопе де Вега. Демократичні тенденції. Героїчнна драма "Вівчане джерело". Антидворянська критика в драмі "Зірка Севільї". Оптимізм поезії Лопе де Вега. Політична сатира в іспанській прозі. Консаптизм в іспанській прозі. Гонгора і гонгоризм.

Творчість Кальдерона. Філософська драма письменника "Життя є сон". Алегорія в драматургії Кальдерона. Роль філософської абстракції. Сюжет і характери. Мова персонажів.Тема № 5. Французька література XVII ст.

Економічне та політичне становище в країні. Класицизм як живий стильовий напрямок у французькій літературі XVII ст. Історичні причини, що зумовили розквіт класицизму у Франції. Загальноєвропейське значення теорії та практики французького класицизму. Два періоди в історії французького класицизму.

Трагедія Корнеля "Сид", "Горацій", "Цинна", "Полієвкт". Критика політики Рішельє. Політична проблематика трагедій Корнеля. Основні теми його трагедій, характери. Критика французькою академією трагедії "Сид".

Трагедія Расіна "Андромаха", "Британік", "Федра", "Іфігенія в Авліді". Політичні та морально-психологічні проблеми в трагедіях Расіна. Відмінність героїв Расіна від героїв Корнеля. Драматичні конфлікти театру Расіна. Останній період творчості Расіна. Трагедія "Аталія".

Творчість Мольєра. Естетичні погляди. Комедії "Тартюф", "Дон Жуан", "Мізантроп", "Скупий", "Учені жінки", "Міщанин при дворянстві". Політичні та філософські проблеми в комедіях Мольєра. Художній метод Мольєра і класицизму. Фарсовий елемент в комедіях Мольєра.

Теоретичний трактат Буало "Поетичне мистецтво". Жанр афоризму у французькій прозі XVII ст. (Ларошфуко). Жанр байки у французькій поезії XVII ст. (Лафонтен). Сатирична проза (Шарль Сорель).

Преціозна література, її зв'язок з марінізмом і гонгоризмом. Критика преціозної літератури Мольєром.

Тема № 6. Англійська література XVII ст.

Економічне та політичне становище в країні. Криза феодалізму в Англії в І половині століття та його відображення в літературі.

Ренесансний реалізм в англійській літературі, в творчості Бена Джонсона.

Буржуазна революція середини XVII ст. і творчість Мільтона. Публіцистичні твори. Поеми "Загублений рай", "Повернений рай", трагедія "Самсон-борець". Політична тенденційність поета. Старозавітня символіка в творах Мільтона. Протиріччя між пуританськими поглядами і гуманістичними ідеями поета. Пушкін про Мільтона.

Література епохи Реставрації (комедії Уічерлі та Конгріва).

Класицизм в Англії. Творчість Драйдена.РОЗДІЛ V. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVIII СТ.

Тема № 1. Вступ.

Історична своєрідність просвітницького руху в різних країнах Західної Європи. Етапи західноєвропейського просвітництва. Основні положення просвітницької естетики. Просвітницький класицизм та його відмінності від класицизму XVII ст.("Едип" Корнеля й "Едип" Вольтера). Проблема просвітницького реалізму.

Політична тенденційність літератури як головний принцип просвітницької естетики. Політична та філософська тема. Питання про позитивного героя. Сентиментальний та сатиричний напрямок, їх відмінні риси в національних літературах Західної Європи (англійській, німецькій, французькій). Філософський роман та філософська повість як головні жанри просвітницької літератури. Алегоричний елемент у філософській повісті. Сюжет, характери героїв, їх роль у політичних та філософських задумах автора. Переплетення сатиричного та сентиментального елементів у філософській повісті. Просвітницький класицизм в трагедії. Жанр драми і драматургічна реформа (Дідро, Лессінг, Бомарше).

Тема № 2. Англійська література XVIII ст.

Особливості англійського Просвітництва. Формування в Англії буржуазного устрою, конституціоналізм, компроміс дворянства і буржуазії. Розвиток помисловості, торгівлі, морські відкриття.

Періодизація англійського Просвітництва. Основні напрямки в літературі англійського Просвітництва.

Перша половина XVIII ст.

Роль сатирико-моралістичних журналів Джозефа Адджона і Річарда Стиля ("Базіка", "Глядач") у становленні реалізму. Просвітницький класицизм і просвітницький реалізм. Олександр Поп - поєднання в його творчості класицизму і реалізму. Естетика О.Попа.

Даніель Дефо. Просвітницькі ідеї його публіцистики. Дефо - творець англійського реалістичного роману. "Робінзон Крузо" - проблема "природньої людини", проблема праці та її значення.

Розумна ініціатива в улаштуванні життя і релігійні норми Робінзона Крузо. Філософський зміст роману у ствердженні необмежених можливостей людини. Ідейні вартості та протиріччя роману. Стиль документальної оповіді Дефо. Поєднання документальності з "експериментальністю" обставин. Роман-притча. Руссо про виховну роль роману. Традиція роману Дефо у світовій літературі.

Роман "Моль Флендерс", елементи соціального критицизму і психологізму. Особливості реалістичного методу Дефо.

Джонатан Свіфт. Світогляд Свіфта. Ставлення до просвітницьких ідеалів і розвитку науки. Антицерковна алегорична сатира "Казка про діжку". Памфлети Свіфта на захист прав та інтересів ірландського народу ("Листи сукнаря", "Скромна пропозиція ірландським біднякам"). Роман "Пригоди Гулівера" - аналітична сатира. Широкий соціально-критичний та філософський зміст роману. Питання суспільного устрою, релігії, культури, науки, моралі, сім'ї та виховання.

Йеху-гротескний образ зла, що поширюється у світі. Варварство, жорстокість, жадоба як можлива переспектива людського суспільства, якщо воно не прийме заходи до удосконалення. Гуінгми і теорія "природньої людини".

Гулівер, що оцінює реальну та фантастичну дійсність спочатку з позицій компромісу, а потім, в міру своєї еволюції, - з позицій заперечення. Коливання оповідача між вірою в те, що люди сприймуть його урок, не допустять зла, та відчайдушною мізантропією.

Роман Свіфта і жанр памфлету. Гротеск, пародії, іносказання в романі та їх художні функції. Вплив Свіфта на англійську літературу.

Становлення прсвітницької реалістичної комедії 40-60 р.р. "Опера убогого" Джона Гея, її історико-літературне значення. Створення побутової повчальної комедії Джорджем Лілло ("Лондонський купець").

Семюель Річардсон. Створення психологічного повчального роману в епістолярній формі. Уславлення моральних благочинностей простолюдина в романах "Памела, або Винагороджена доброчинність", "Клариса, або історія молодої леді". Проблеми сім'ї та власності. Реалізм і сентименталізм романів Річардсона. Значення письменника для розвитку англійського та європейського роману.

Генрі Філдінг - творець англійського реалістичного роману XVIII ст. Відгуки про Філдінга Байрона, В.Скотта, Теккерея та ін.

Філдінг як сатирик, драматург, публіцист. "Джозеф Ендрюс" і полеміка Філдінга з Річардсоном, художні засоби цієї полеміки. Протест проти абстрактного моралізування Річардсона. "Історія Тома Джонса, знайди" - реалістична картина соціальної дійсності Англії XVIII ст. Естетичні принципи Філдінга. Гумор і сатира. Роль авторських відступів. Особливості стилю. Значення Філдінга в історії англійської літератури.

Тобайас Смоллет. Зв'язок Смоллета з традицією Свіфта ("Пригоди Родріка Рендома", "Пригоди Перігріна Пікля"). Наступна еволюція творчості (роман "Мандрівка Хемфрі Клінкера"). Іронія Смоллета. Особливості стилю.

Друга половина XVIII ст.

Промисловий переворот 40-50-х років і його соціально-політичне значення. Народний рух в Англії й Шотландії.

Сентименталізм. Естетична і філософська концепція сентименталізму. Поезія Джеймса Томсона. Тема природи і суспільства. "Кладовищенська поезія" Едварда Юнга і Томаса Грея, її характерні риси: меланхолія і релігійність. Естетика Юнга і Грея. Обробка фольклору-пісень, балад.

Лоренс Стерн. Засудження філософії "здорового глузду". Пріоритет почуттів. Проблеми, сюжет і образи роману "Тристрама Шенді". Образи "диваків", принципове значення "шендізму". Руйнування традиційного просвітницького роману. "Сентиментальна подорож...". Програмне значення книги. Образ Йорика. Психологізм Стерна. Новаторство художньо-зображальних засобів письменника.

Олівер Голдсміт. Особливості сентименталізму та протиріччя творчості. Поема "Кинуте село". Роман "Векфілдський священик". Картини побуту, нравів, критика сучасності. Гумор і дидактичні мотиви в романі.

Річард Брінслі Шерідан. Політична діяльність. Реалізм і традиція просвітницького класицизму в комедіях Шерідана. Теорія комедії у письменника. "Школа лихослів'я" - сценічна історія комедії. Тема, сюжет, герої, драматургічні принципи.

***


Соціально-політичне становище в Англії в 60-90 рр. Вплив на неї французької буржуазної революції. Діяльність "кореспондентських товариств". Вплив теорії Томаса Пейна на англійську думку і літературу.

Звернення до народно-героїчного епосу і балад. Джеймс Макферсон та його епос про Оссіана.

Розвиток селянської теми у Вільяма Каупера, Джорджа Крабба, Роберта Бернса.

Роберт Бернс - народний поет Шотландії й Англії. Реалістичні картини селянського побуту в ліриці Бернса ("Радісні убогі", "Два собаки", "Ода на смерть місіс Освальд"). Епіграми на аристократів і буржуа. Висміювання кладовищенської поезії сентименталістів у жартівливій поемі "Тер О'Шентер".

Лірика Бернса і народна шотландська поезія. Жанр балади і балади Бернса "Джон-ячмінне зерно". Гуманізм, народність, гумор балади. Політичні ідеали Бернса. Особливості його стилю. Значення поезії Бернса. Переклади Бернса російською мовою.

Криза просвітництва і "готичний роман". Страшне, іраціональне в образах злодіїв в "готичному романі". Психологізм, захопливий сюжет, багатство фантазії (романи Хораса Уолпола, Ганни Радкліф, Метью Грегорі Льюіса). Вплив на романтиків.

Передромантизм як перехід до романтизму. Його ідейний та художній зміст. Поетизація повернення до природи, прославлення почуттів, інтерес до народної творчості, до національного минулого. Зв'язок із сентименталізмом і "готичним романом".

Вільям Годвін. Філософсько-публіцистична книга "Політична справедливість". Проблема власності, шлюбу, освіти, революції, риси анархізму. Вплив Годвіна на ранню творчість Колріджа, Сауті та Шеллі. Прогресивність роману "Речі як вони є", "Пригоди Калеба Вільямса" і його слабкі сторони. Художні особливості роману.

Вільям Блейк. Ідейний зміст, проблематика й художні особливості його поезії. "Пісні невинності" і "Пісні досвіду". Алегорії, символи, образність, мелодійність поезії Блейка.

Тема № 3. Французька література XVIII ст.

Криза феодалізму у Франції XVIII ст. Віддзеркалення цього процесу у мистецтві. Література рококо як вираження дворянського феодального декадансу в культурі. Мотиви еротики й вишуканого гедонізму. Декоративність образної системи поетів рококо (Грекур, Парні). Два етапи французького Просвітництва. Перший, пов'язаний з іменами Вольтера і Монтеск’є. Початок наступу проти абсолютизму і системи поглядів дворянського суспільства. Другий етап, що передував революції, пов'язаний з іменами Дідро, Руссо. Історична місія французьких просвітників, що ідеологічно підготували буржуазну революцію.

Монтеск’є - засновник французького Просвітництва. "Дух законів" - соціально-політична програма буржуазії. Критика французького абсолютизму в "Персидських листах". "Персидські листи" і жанр просвітницького філософського роману. Епістолярна форма роману.

Прийоми розкриття політичної теми. Теорія "природньої людини" та її розкриття художніми засобами роману. Відображення дійсності через сприйняття іноземця, дикуна, довірливої людини (прийом "освіження сприйняття1').

Вольтер. Соціальні, політичні і філософські погляди Вольтера. Просвітницька програма Вольтера, її сильні та слабкі сторони. Критика придворно-салонної літератури. Критичні судження про класичну трагедію. Вольтер про Гомера і Шекспіра. "Храм смаку" - літературний маніфест Вольтера.

Театр Вольтера. Трагедії "Брут", "Заїра", "Магомет". Вольтер як епічний поет. Поеми Вольтера "Генріада" і "Орлеанська діва". Філософська повість "Кандид, або Оптимізм", у якій стверджується, що будь-яка концентрація зла і негаразд на землі (насилля, епідемії, свавілля) повинні лише посилити потяг до перетворень її в квітучий сад. Експериментальні, фантастичні обставини, в яких розум, мораль героя проходять через низку випробувань.

Протиставлення "цивілізованої" зіпсованості дворянського суспільства і моральної чистоти "природньої" людини в повісті "Простодушний". Мова філософської повісті, іронічний підтекст фрази.

Вольтер як вчений і історик. Інтерес Вольтера до Росії. Книга Вольтера "Історія Росії за царювання Петра Великого". О.С. Пушкін і О.І. Герцен про Вольтера.

Дідро і "Енциклопедія" французьких просвітників. Дідро як теоретик мистецтва: "Салони", "Про драматичну літературу", "Парадокс про акт". Естетична програма Дідро з орієнтацією на реалістичне зображення життя у всій її повноті. Діалог "Племінник Рамо" як художній документ, що висвітлює ідеї Просвітництва з ідеями влади заможних. Суворі моральні критерії автора, його багатостороння характеристика дворянського суспільства. Повість "Черниця", спрямована проти церковних обмежень свободи особистості. Прагнення автора, який полемізує з Вольтером, будувати сюжет, не звертаючись до фантастики і умовних обставин. Використання письменником епістолярної форми /записки-сповідь "Черниця"/ і діалогу /"Племінник Рамо"/.

Загальна характеристика драматургії Дідро, вільної від канонів класицизму, затверджуючого право третього стану на роль носія найвищої моральності / "Побічний син", "Батько сімейства"/. Значення творчості Дідро для розвитку європейської літератури.

Ж.Ж. Руссо. Соціально-філософська концепція Руссо. Критика дворянської цивілізації і теорія "природнього стану" /"Роздуми про походження і основи моральності"/. Пафос і однобічність викриття в трактаті "Роздуми про науки і мистецтва".

Ідеї Руссо в період французької революції. Педагогічні ідеї Руссо в романі "Еміль". Зв'язок педагогічної теорії Руссо з його суспільно-політичними і філософськими поглядами. Руссо як засновник французького сентименталізму. Зв'язок сентименталізму Руссо з його соціально-політичною програмою /розкріпачення людини, звільнення почуттів/.

"Нова Елоїза" і жанр сентиментального роману. Політична і філософська теми в романі. Теорія "природньої людини" і її розкриття художніми засобами роману. Поетизація почуттів. Культ природи.

Центральне місце автобіографічної повісті "Сповідь" в літературній творчості Руссо. Крупномасштабний образ просвітника-борця. Широкий соціальний фон, на якому розкривається неординарна особистість просвітника.

Місце "Сповіді" Руссо в світовій літературі.

Вплив Руссо на громадську думку і мистецтво XIX ст., на романтиків і реалістів.

П.О. Бомарше. Викриття беззаконь і розкриття неспроможності державного устрою в "Мемуарах" Бомарше. "Севільський цирульник" і "Одруження Фігаро" - найбільш значні твори французької драматургії XVIII ст. Гумор у зображенні морально неспроможного графа Альмавіви і гумор в розкритті характеру Фігаро. Висока самосвідомість Фігаро, виражена у розгорнутих монологах, світобачення людини з народу і пристрасть до шахрайських витівок. Роль інтриги і саморозвитку характерів в п'єсах Бомарше. Різноманітність прийомів комічного.

Опери Россіні і Моцарта на сюжети Бомарше.Тема № 4. Німецька література XVIII століття.

Соціально-політичне становище Германії в XVIII ст.

Лессінг - засновник Просвітництва в Германії. Ідейна співдружність Лессінга з французькими просвітниками. Боротьба Лессінга проти естетики Готшеда і традицій французького класицизму.

Лессінг як теоретик мистецтва. Обгрунтування реалістичних принципів мистецтва в "Лаокооні". Соціально-моральні драми: "Мінна фон Бархельм" і "Емілія Галотті". Філософька трагедія "Натан Мудрий", що розкриває просвітницький ідеал Лессінга: гуманізм, віротерпимість, свобода й рівність. Умовно-історичний сюжет, спроектований в сучасність. Драма-притча. Роль Лессинга у створенні німецького театру.

Загальна характеристика літератури "Бурі й натиску". Антифеодальний і антифілістерський зміст бунту штюрмерів. Індивідуалізм в основі соціального протесту штюрмерів /культ "геніальної особистості "/. Звернення Гердера до народної пісні. Риси історизму в естетиці Гердера. Оцінка античності і Шекспіра і теорія народності в мистецтві. Вплив на штюрмерів англійських сентименталістів. Штюрмери і Ж.Ж.Руссо.

І.В. Гете. Синтез розвитку світової літератури на рубежі XVIII - XIX ст. в творчості Гете. "Гец фон Берлінхінген" і реалістичні традиції історичної драми Шекспіра. Прагнення досліджувати роль особистості в гострій конфліктній ситуації. Штюрмерські риси в образі Геца.

Переломлювання принципів сентименталізму в романі "Страждання молодого Вертера". Глибоке дослідження протиріч духовного життя, гострі соціальні характеристики і моральні оцінювання діючих осіб, що готують реалістичний соціально-психологічний роман XIX століття. Образи Вертера, Шарлотти, Альберта.

Лірика Гете в період "Бурі і натиску". Збір і обробка народних пісень, відтворення національного пейзажу /"Ранкова пісня мандрівника", "Ганімед"/. Богоборча і тираноборча сутність "Прометея". Протиріччя Гете веймарського періоду /"Нічна пісня мандрівника", "Герман і Доротея"/.

Загальна характеристика "Західно-східного дивану", в якому класична іранська поезія переосмислюється у співвіднесенні з німецькою свідомістю і просвітницькими ідеалами Гете.

Трагедія "Фауст". Літературні витоки п'єси. Спроба синтезувати риси великого перетворювача науки, що виявився у різних епохах - Відродження і Просвітництва. Звідси - у свідомості Фауста елементи середньовічного мислення і логіка мислителя пізнішої епохи, що бачить ідеал у звільненій праці людини.

Ключова роль "Прологу на небесах" для розуміння ідейного змісту трагедії. XVIII ст. Сумніви й пошуки Фауста, шлях подоланнь ї самовизначень: союз з Мефістофелем і безперервна суперечка з ним. Діалектика боротьби двох тенденцій в трагедії, закладених в образах Фауста і Мефістофеля. Недовольство кабінетною наукою і пошуки продуктивних контактів з дійсністю. Захоплення античною культурою і розуміння неможливості повернення її гармонії. Усвідомлення найвищої мети - діяльної участі в соціальному прогресі людства. Подолання трагедії творчою діяльністю. Персоніфікація соціально-філософських ідей в образах Мефістофеля, Єлени і, почасти, самого Фауста. Фауст і трагедія Маргарити. Масові сцени /народний фон і Фауст/, просторіччя в першій частині "Фауста". Іронічне зображення придворних кіл, розкриття удаваної урочистості в поведінці імператора у П-й частині трагедії.

Фантастичні образи фольклорного /міфологічного/ походження і ступінь їх участі у створенні широкої панорами буття.

Багатомірність жанрової і стильової структури "Фауста", особливості жанру просвітницької трагедії. Світове значення трагедії "Фауст". Фауст як-один з "вічних образів".

Ф.Шиллер. Віддзеркалення ідей "Бурі й натиску" в ранніх драмах Шиллера /"Розбійники", "Підступність й кохання"/. Програмні герої ранніх драм /К. Моор, Фердинанд, Луїза/. Конфлікт героя з моральними і державними усталеностями феодальної Германії. Республіканський ідеал в "Розбійниках".

Оптимізм поета, виражений в ідеї майбутнього братства людей: "До радості". Розвиток ідей цієї оди Бетховеном у фіналі Дев'ятої симфонії.

Суперечливе ставлення Шиллера до французької революції.

Вплив на Шиллера філософії й естетики Канта. Розробка жанру філософської балади, в якій локальна й міфологічна фабула переосмислюється як прояв деякої загальної закономірності.

Естетична програма веймарського класицизму. Вірші Шиллера, які затверджують особливий напрямок мистецтва /"Пегас", "Розподіл землі", балада "Івікови журавлі"/

Пізні драми Шиллера, відмінність їх від ранніх, штюрмерівських. Прагнення до масштабності дії, постановка загальнолюдських характерів на історичному матеріалі.

Шиллер і Гете. Дружба і розбіжності. Ідея вільнолюбства в драмі "Вільгельм Тель". Прагнення Шиллера осягти роль сильної особистості, виступаючої від імені мас в історичному процесі. Своєрідність художнього методу Шиллера.Тема № 5. Італійська література XVIII століття.

Економічне та політичне становище в країні. Просвітницькі ідеї в літературі.

Творчість Гольдоні. Боротьба за реформу італійської комедії.

Полеміка з Гоцці. Комедія Гольдоні "Трактирниця" і "Слуга двох господарів". Мемуари Гольдоні. П'єси Гольдоні на сучасній сцені.

Творчість Гоцці. Традиції комедії "дель арте" в п'єсах Гоцці "Любов до трьох апельсинів", "Принцеса Турандот", "Король-олень". Казковий елемент в театрі Гоцці.

П'єси Гоцці на сучасній сцені.Практичне заняття №1

Французький класицизм. Творчість П'єра Корнеля

План


 1. Основні принципи естетики класицизму.

 2. Етапи творчості П.Корнеля.

 3. Конфлікт у трагедії Корнеля «Сид»:

а) героїчний характер як рушійна сила сюжету;

б) образи Родриго і Химени;

в) категорія трагічного в естетиці П. Корнеля.
Література:


 1. Корнель П. Трагедии, серия «Литературные памятники». - М.:Академия, 1973.

 2. Обломиевский Д. Французский классицизм. - М.: Наука, 1968.

 3. Виппер Ю.Б Курс лекций по истории иностранной литературы XVIIв. - М.: Изд. МГУ, 1954.

 4. История всемирной литературы в 9-ти т. Т 4. - М.: Наука, 1987. С. 120-127.

 5. Литературный энциклопедический словарь. - М.: Наука, 1987.

Практичне заняття №2

Творчість Ж - Б. Мольєра

План
1 .Проблематика й особливості конфлікту в п'єсах Мольєра.

Задача:


- дати визначення поняттям - конфлікт, тема, сюжет, образ художнього твору;

- дати порівняльну характеристику п'єс «Скупий» і «Тартюф», «Мізантроп» і «Тартюф».

2. Прийоми створення комічного і способи характеристики персонажів:

Задача:


- визначити види комічного /гумор, іронія, сатира, сарказм/;

- виділити фрагменти, епізоди, сцени в яких Мольєр використовує прийоми фарсу, традиції народного театру;

- назвати героїв, прийоми їхньої характеристики, композиційні та ін. структурні елементи комедії, що втілюють принципи естетики класицизму;

- визначте художні засоби, що порушують канони класицизму (на прикладі комедії «Дон Жуан»).

3. Проблема художнього методу в комедіях:

- сутність конфлікту в комедії. Відображення соціальних протиріч епохи абсолютизму;

- реалістичні елементи в комедіях Мольєра.

4. Основні етапи творчості Ж.- Б. Мольєра, його співробітництво з Люлли в створенні комедій-балетів. Значення внеску Мольєра в розвиток світової драматургії.


Література:

 1. Мольєр Ж.- Б. Полное собр. соч. в 3-х томах. - М: Искусство, 1987.

 2. Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. – М.: Наука, 1968.

 3. История всемирной литературы. В 8-ти томах. Т. 4. - М.: Наука, 1987.

 4. Булгаков М А. Жизнь господина де Мольера. – М.: Молодая гвардия, 1979.

 5. Литературный энциклопедический словарь. - М.: Наука, 1987.

 6. Бояджиев Г.Н. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. - М., 1967.

 7. История эстетических учений. - М., 1962.

 8. Мокульский С.В. О театре. - М., 1963.

Практичне заняття №3

Французький просвітительський роман

План
1. Вплив передової думки XVIII в. на ідейний зміст і формальну структуру художньої прози:

- «Перські листи» Шарля-Луї де Монтеск'є (1689-1755);

- «Філософські листи» Франсуа Марі Аруе Вольтера (1694-1778).

2. Антифеодальна й антиклерикальна спрямованість творчості письменників епохи: • «Орлеанська діва», «Магомет», «Смерть Цезаря» і філософські повісті «Кандид, чи Оптимізм», «Простодушний» - шлях еволюції Вольтера від класицизму до реалістичних принципів в естетиці;

 • роль сатиричного у творах Вольтера (та ін. літераторів-просвітителів). Сатира як особливий вид кумедного. Сатира як жанр літератури. Прийоми сатиричного осміяння.


Література:

1. Вольтер Ф. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести.- Библ. Всемирной литературы. - М.: Худ. лит., 1977. Т. 49. 1. Монтескье Ш.-Л. Персидские письма и др. пр - я. - М.: Наука, 1976.

 2. История всемирной литературы. Т. 5. - М.: Наука, 1988.

 3. Проблемы Просвещения в мировой литературе./ Под ред. ТураеваС.В. - М.: «Наука», 1970.

 4. Артамонов С.Д. Вольтер и его время. - М.: Просвещение, 1980.

 5. Литературный энциклопедический словарь. - М.: Наука, 1989.

Практичне заняття №4

Англійський просвітницький роман

План


 1. Філософські ідеї Д. Локка та У. Берклі. їх етико-естетична концепція. А.Шефтсбері - ідеологічна підстава англійського Просвітництва.

 2. Англійська журналістика XVIII в. і публіцистика Д. Дефо, Д.Свифта, Г. Філдінга та ін.

 3. Локковська теорія суспільного договору в романі Дефо "Життя і дивні пригоди Робінзона Крузо":

- жанрові особливості твору Дефо: роман-подорож, роман виховання, роман - алегорія;

4. Полеміка з Д.Дефо в романі Дж. Свифта «Подорож Гулливера». Сатира і сарказм як художні прийоми загострення ідеологічної суперечки.


Література:

1. Дефо Д. Т. 36. БВЛ. 1. Свифт Дж. Т. 37. БВЛ.

 2. История всемирной литературы. Т. 5. - М: Наука, 1988.

 3. Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения. - М.: Наука, 1966.

5. Ингер А.Г. Из истории английской журналистики. - М.: Высшая школа, 1969.

6. Трофимов П. Гармонический человек. - М.: Наука, 1965.Практичне заняття №5

Творчість Генрі Філдінга

План
1. Драматургія Г. Філдінга - соціально-політична сатира:

 • Аристофанів дух комедій Філдінга: злободенність і гротеск, традиції народної коміки (казок, театру ляльок, баладної опери, пісень) і літературні традиції (Сервантес і Шекспір) у п'єсах «Дон Кіхот в Англії» і «Пасквин»;

 • Критика політичної і правової системи Англії з позиці просвітительського гуманізму в п'єсах Філдінга.

2. Естетичні принципи Філдінга - романіста: сатира і гумор – засоби вираження авторського відношення до персонажів, іронія та пародіювання як спосіб полеміки з питань етики та естетики;

 • роман «Історія пригод Джозефа Ендрюса» - полемічна пародія на роман Ричардсона «Памела».

 • «Історія Тома Джонса, знайди» - реалістична картина суспільства і проблема позитивного ідеалу в романі.

3. Значення творчої спадщини Г. Філдінга для розвитку англійської літератури.
Література:

 1. Филдинг Г. Избранные произведения в 2-х томах. - М.: Худ. лит, 1954.

 2. История зарубежной лит. XVIII в. - М.: Изд. МГУ, 1974.

 3. Роджерс Пэт. Генри Филдинг (биография). - М.: Радуга, 1984.

 4. Алексеев М.П. Сатирический театр Филдинга. //В кн. Из истории английской литературы. - М., Л.: Просвещение, 1960.

 1. Декс П. Семь веков романа. - М., Наука, 1962.

 2. Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения. - М.: Наука, 1966.

7. Шкловский В. Английский классический роман (Филдинг, Стерн, Локк)// В кн. Повести о прозе. Т.1. - М.: Худ. лит., 1966.

Практичне заняття № 6

Сентименталізм у європейській літературі II половини XVII ст.

План
1. "Життя і думки Тристана Шенді, джентльмена" і "Сентиментальна подорож по Франції та Італії" Лоренса Стерна - початок нового напрямку в літературі:

 • особливості композиції та стилю;

 • новий тип позитивного героя;

 • психологічний суб'єктивізм героїв Стерна ставить під сумнів раціоналізм просвітителів.

2. Жан-Жак Руссо:

 • радикальний демократизм його політичних поглядів ("Суспільний договір") і естетична програма ("Лист до Даламберу про спектаклі");

 • роман "Нова Елоїза": ідеал природної людини і критика суспільних забобонів і соціальної несправедливості;

 • конфлікт між "героїчною" чеснотою і "природним" почуттям.


Література:

 1. Стерн Л. (будь-який твір).

 2. Руссо Ж.-Ж. Избранные соч. В 3-х томах. - М.: Гослитиздат, 1961.

 3. История социалистических учений. - М., 1964. - С. 209-222, 199-208.

 4. Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо. - М: Знание, 1962.

 5. Тронская М.Л. Романы Л.Стерна.// В кн. Литература и эстетика. - Л.: Изд. ЛГУ, 1960.

 6. Иткина Н.Л. Филдинг и Стерн /Уч. зап. Московского пед. инст-та, 1967 - № 280.-с. 140-154.

Практичне заняття №7

Німецька література XVIII сторіччя

План
1 .Естетичні програми Готшеда, Винкельмана і Лессинга.

 1. Рейнський кружок і рух «Бури і натиску». Естетичні погляди штюрмерів, їхня роль у створенні національного німецького театру. (Я.Р.Ленц, Ф.М. Клингер, Й.Г. Гердер).

 2. Творчість И.В.Ґете першого періоду, сентиментальні тенденції в романі «Страждання юного Вертера».

 3. Художні принципи «веймарського класицизму»:

- «античні» теми й образи в поезії Ґете;

 • трагедія «Дон Карлос» Ф. Шиллера: класична форма і реалістичність психологічної характеристики героїв;

 • проблема позитивного ідеалу у творчості Ґете і Шиллера 80-90-х років.


Література:

1. История всемирной литературы в 8 томах. Т. 5. - М.: Наука, 1987. (раздел - литература Германии).

2. История зарубежной литературы (учебник)/ под ред. Самарина Р.М. - М.: изд. МГУ, 1974.

3. Абуш А. Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения. - М.: Прогресс, 1964.

4. Анисимов И.И. Шиллер.// В кн. Классическое наследие и современность. - М., 1960. С. 62-83.


 1. Берковский Н.Я. Театр Шиллера// В кн. Статьи о литературе. - М., Л.: Наука, 1962. С.131-203.

 1. Миримский Й. «Страдания юного Вертера».// В кн. Статьи о классиках. - М.: Высш. шк., 1966.

Практичне заняття № 8

Трагедія «Фауст»

План


 1. Сюжет і композиція трагедії, особливості жанрової форми.

 2. Образи Фауста і Мефістофеля (фольклорна основа і зміст цих образів у творі Ґете).

 3. Сутність конфлікту в трагедії «Фауст», його філософський характер.

 4. Проблема позитивного ідеалу у творчості Ґете. Шлях до істини - крізь сумніви і заперечення, шлях до гармонійної досконалості - крізь творчість страждання.


Література:

1. Гете Я.В. Собрание соч. в 10-ти томах. Т.2. - М.: Худ. лит., 1980.

2. Манн Т. Гете как представитель бюргерской эпохи. Путь Гете как писателя. Фантазия о Гете.// В кн.: М. Прогресс. - Собр. соч. в 10-ти томах. Т. 10., 1961. С.37-101, 233-248, 392-437.

3. Копелев Л.З. «Фауст» Гете. - М.: Гослитиздат, 1962.

4. Чечерин А.В. Гете у истоков романа нашего времени.// В кн.: Идеи и стиль. - М.: Наука, 1965. С. 55-93.

Вопросы к экзамену
1. Литература барокко в Испании: причины формирования художественного метода и его эстетические принципы. Творчество Л. де Гонгора и П. Кальдерона.

2. Реалистические традиции Ренессанса, проблематика и особенности художественной формы в романе. Л. В. Гевары «Хромой бес».' 1. Принципы классицизма. I этап французского классицизма: пьесы П.Корнеля.

 2. Сущность конфликта в трагедиях Корнеля «Гораций», «Никомед».

 3. Образ положительногоо героя в трагедиях Ж. Расина «Андромаха», «Британик», «Федра».

 4. II-й этап французского классицизма. Своеобразие творчества Расина.

 5. Особенности художественного метода Ж.Б. Мольера. I период творчества.

 1. Жанр «высокой комедии» в драматургии Мольера. Сущность конфликта в комедиях «Тартюф», «Мизантроп» и «Дон Жуан».

 2. Художественные особенности басен Лафонтена. Концепции классицизма в жанре сатирической басни.

 3. Поэзия немецкого классицизма. Особенности творчества М. Опица, П.Флеминга, Ф. Логоу.

 4. А. Грифиус поэт и драматург. Причины и особенности формирования эстетики барокко в немецкой литературе XVII века.

 5. Традиции ренессансного реализма и немецкого фольклора в творчестве Г.Гримельсгаузена. Образ Симплиция; его развитие.

 6. Особенности поэтики романа «Симплиций Симплициссимус», композиция, аллегория, фантастика, сатира, авантюрный сюжет, роль иронии.

 7. Барочные школы в английской литературе I-й половины XVI столетия. Д. Донн и поэтьг-«метафизики», «кровавая трагедия» и поэзия «кароланцев».

 8. Английская публицистика эпохи революции: Д. Мильтон. Д. Лильберн, Д. Уинстенли.

 9. Периодизация творчества Д. Мильтона. Столкновения гуманистических и религиозных тенденций в поэме «Потерянный рай». Образы Люцифера, Адама и Евы.

 10. Английская драма XVII века. Д. Драйден.

 11. Особенности английского просвещения, его периодизация. Влияние английской философии.

 12. Творчество Д. Свифта. Идейно-художественное своеобразие романа «Путешествие Гулливера».

 13. Творчество Д. Дефо. Концепция положительного героя и общественно-политические взгляды писателя.

 14. Особенности композиции рассказчика в романе «Робинзон Крузо».

 15. Творчество Г. Филдинга. Эстетическая программа в романе «История Тома Джонса Найденыша».

 16. Своеобразие творчества Т. Смоллетга. Проблематика и художественная форма (жанр эпистолярного романа).

 17. Сентиментализм в английской поэзии. Творчество Томпсона, Юнга, Грея.

 18. Сентиментализм в прозе. Творчество С. Ричардсона, О. Голдсмитта.

 19. Творчество Л. Стерна. Особенности композиции и стиля, позиции рассказчика и образ героя в романе «Жизнь и мнения Тристана Шенди».

 20. Просветительский реализм в английской драме XVIII века. Творчество Р. Бринсли Шеридана «Школа злословия».

 21. Творчество Р. Бернса.

 22. Французский просветительский роман XVIII века. Ш. Л. Монтескье. «Персидские письма».

 23. Творчество А. Прево. Конфликт чувства и морали. Социальное неравенство, деспотии феодального права и духовенства в романе «Манон Леско».

 24. Творчество Вольтера; периодизация и характеристика идейно-художественной особенности поэмы «Орлеанская девственница».

 25. Своеобразие жанра, стиля и художественных принципов философских повестей Вольтера.

 26. Образ Сюзанны Симонет в повести «Монахиня». Приём самоанализа героини в жанре исповеди. Проблематика повести.

 27. Творчество Ж. Ж. Руссо.

 28. Трилогия о Фигаро П.О. Бомарше. Социальная направленность комедии. Образ Фигаро. Проблема положительного героя.

 29. Особенности немецкого Просвещения. Периодизация, характеристика основных этапов.

 30. Творчество Фр. Шиллера.

 31. Творчество И.О. Гёте: периодизация, характеристика I периода.

 32. Трагедия «Фауст». Композиция, система персонажей и особенность конфликта. Роль пролога.

 33. Образы Мефистофеля и Фауста в трагедии «Фауст».

Література

Основна література:

Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 г.// Полн. собр. соч.: В 13 т. - М: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 10.

Белинский В .Г. Робинзон Крузо: Роман для детей// Там же. Т.6.

Белинский В.Г. Тереза Дюнойе//Там же. Т. 10

Белинский В.Г. Мендель, критик Гёте// Там же. Т. 3.

Белинский В.Г. Римские элегии. Сочинение Гёте//Там же. Т. 5.

Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды// Там же. Т. 5.

Белинский В.Г. Герман и Доротея. Поэма в IX песнях Гёте//Там же. Т.6.

Белинский В.Г. Современные заметки//Там же. Т. 10.

Герцен А.И. Дневник 1842-1845// Собр. соч.: В 30 т. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 2.

Герцен А.И. Письма из Франции и Италии//Там же, Т.З.

Горький М. О литературе. - М.: Гослитиздат, 1961.

Добролюбов Н.А. «Потерянный рай». Поэма Мильтона//Полн. собр. соч.: В 6 т. - М.; Л.: ТИХЛ, 1934. Т. 2.

Добролюбов Н.А. Шиллер в переводе русских писателей // Там же, Т.1.

Луначарский А.В. История западноевропейской литературы в её важнейших моментах// Собр. соч.: В 8 т. - М.: Худож. лит., 1963-1967. Т. 4.

Писарев Д.И. Популяризаторы отрицательных истин// Избранные философские и общественно-политические статьи. - М.: Госполитиздат, 1949.

Пушкин А.С. Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям»// Полн. собр. соч.: В 16 т. - М., 1937-1950. Т. 7.

История эстетики: Памятники мировой и эстетической мысли: В 5 т. - М.: Изд-во АН СССР, 1964. Т. 2.

Лекции по истории эстетики: В 2 т. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973-1974. Т. 1,2.

Мелехов О.В. История зарубежной литературы ХVII-ХVII вв. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. 95 с.Література XVII сторіччя

Художня література:

Мильтон Д. Потерянный рай. Самсон-борец.

Корнель П. Сид. Гораций. Никомед.

Расин Ж. Андромаха. Федра. Гофолия.

Мольер Ж.Б. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Плутни Скапена. Мещанин во дворянстве. Мнимый больной. Скупой.

Лафонтен Ж. Басни.

Фюретьер. Мещанский роман.

Буало Н. Поэтическое искусство.

Кальдерон П. Саламейский алькад. Жизнь есть сон.

Гонгора. Лирика.

Кеведо. История жизни пройдохи по имени дон Паблос.

Гевара. Хромой бес.

Кампанелла Т. Город солнца.

Гриммельсгаузен Г. Симплициус Симплициссимус.

Слово скорби и утешения. Народная поэзия времен Тридцатилетней войны 1618-1648 годов/ Пер. Л. Гинзбурга.

Основна література:

Европейская поэзия XVII в. - М.: Худож. лит., 1977. 926 с.

Литературные манифесты западноевропейских классицистов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 616 с.

Младшие современники Шекспира. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 590с.

Ренессанс, барокко, просвещение. – М.: Искусство, 1977. С. 141-149, 169-464.

Пуришев Б.И. Хрестоматия по западноевропейской литературе XVII века. - М.: ГИХЛ, 1949.

Мокульский С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. - М.: Искусство, 1953. Т. I. 816 с.

История всемирной литературы: В 9 т. - М.: Наука, 1987. Т. 4. С. 7-280.

Виппер Ю.Б., Самарин Р. М. Курс лекций по истории зарубежных литератур XVII века. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1954. С. 31-123, 155-165, 221-263, 370-429,718-770.

История зарубежной литературы XVII века. - М.: Высш. шк., 1987. 248с.

XVII век в мировом литературном развитии. - М.; Наука, 1969. С. 11-298.

История французской литературы. - М.: Высш. шк., 1987. С. 141-267.

Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе. - М.; Л.: Гослитиздат, 1960. С. 321-345.

Самарин Р.М. Творчество Джона Мильтона. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. 484 с.

История французской литературы: В 4 т. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. Т. I.

История западноевропейского театра: В 2 т./ Под ред. С.С.Мокульского. - М.: Искусство, 1956. Т. I. С. 590-605, 606-618.

Виппер Ю.Б. Формирование классицизма во французской поэзии начала XVII века. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. 543 с.

Бояджиев Г.Н. Мольер. - М.: Искусство, 1967. 554 с.

Гриб В.Р. Расин. Мольер// Избранные работы. - М: ГИХЛ, 1956. С. 303-335, 356-392.

Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. - М.: Наука, 1968. С. 55-116.

Разумовская М.В. Ларошфуко, автор «Максим». - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. 134 с.

Сигал Н.А. Пьер Корнель. - Л.;М.: Искусство, 1952. 123 с.

Голенищев-Кутузов И.Н. Романские литературы. - М.: Наука, 1975. С. 218-277.

Балашов Н.И. Новые аспекты истории испанской драмы позднего Возрождения//Литература эпохи Возрождения. - М.: Наука, 1967. С. 213-352.

Балашов Н.И. Испанская классическая драма. - М.; Наука, 1975. 333 с.

Томашевский Н. Театр Кальдерона// Кальдерон П. Пьесы. - М.: Искусство, 1961. С. 5-46.

История немецкой литературы: В 5 т. - М.: Наука, 1962. Т. 1. 470 с.

Пуришев Б.И. Очерки немецкой литературы ХV-ХVII вв. - М.: ГИХЛ, 1955. 391 с.

Морозов А. Ганс Якоб Кристофор Гриммельсгаузен и его роман «Симплициссимус»// Гриммельсгаузен Г. Симплициссимус. - Л.: Наука, 1967. С. 475-606.

Література XVIII сторіччя.

Художня література:

Дефо Д. Робинзон Крузо.

Свифт Д. Путешествие Гулливера. Сказка бочки.

Филдинг Г. Джозеф Эндрюс (или История Тома Джонса, Найдёныша).

Смоллет Т. Приключения Родерика Рандрома (или Приключения Перегрина Пикля).

Голдсмит. Вексфилдский священник.

Стерн Л. Тристрам Шенди. Сентиментальное путешествие.

Берне Р. Избранные стихотворения.

Шеридан Р. Б. Школа злословия.

Лесаж А.Р. Тюкаре.

Прево А.Ф. Манон Леско.

Монтескье Ш. Персидские письма.

Вольтер Ф.М. Орлеанская девственница. Кандид. Простак.

Дидро Д. Рассуждения о драме. Отец семейства. Монахиня. Племянник Рамо.

Руссо Ж. Ж. Исповедь. Новая Элоиза.

Бомарше П. О. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро.

Гольдони К. Деревенская трактирщица.

Гоцци К. Принцесса Турандот.

Лессинг Г.Э. Письма о новейшей литературе (Семнадцатое письмо). Лаокоон. Гамбургская драматургия (выборочно). Минна фон Барнгельм. Эмилия Галотти. Натан Мудрый.

Гердер И.Г. Шекспир. Извлечение из переписки об Оссиане и о песнях древних народов.

Гёте И. В. Гец фон Берлихинген. Страдания молодого Вертера. Ифигения в Тавриде. Эгмонт. Фауст. Лирика. Баллады. Ко дню Шекспира. Винкельман.

Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. Дон Карлос. Валленштейн. Вильгельм Телль. Лирика. Баллады. О наивной и сентиментальной поэзии.Основна література:

Хрестоматия по зарубежной литературе ХVШ века: В 2 т. - М.: Высш. шк., 1970-1972.

Т. I. Сост. Б.И. Пуришев, Б.И. Колесников. 1970. 462 с.

Т. 2. Сост. Б.И. Пуришев, Ю.И. Божор. 1972. 446 с.

Мокульский С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. - М.: Искусство, 1955. Т. 2. 1054 с.

История зарубежной литературы ХVШ века/ Под ред. В.П. Неустроева. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 404 с.

История зарубежной литературы ХVШ века. - М.: Высш. шк., 1967. 527с.

История французской литературы. - М.: Высш. шк.,1987. С. 203-276.

Проблемы Просвещения в мировой литературе. - М.: Наука, 1970. С. 7-100.

Тураев С.В.От Просвещения к романтизму. - М.: Наука, 1983. С 3-57.

История английской литературы: В 3 т. - М.; Л.: Наука, 1945. Т. I., вып. 2. 655 с.

Сидорченко Л.В. Александр Поуп. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. 165 с.

История западноевропейского театра: В 2 т./ Под ред. С.С. Мокульского. - М.: Искусство, 1957. Т. 2. 906 с.

Елистратова А. А. Английский роман эпохи просвещения. - М.: Наука, 1966. 472 с.

Кетлл А. Введение в историю английского романа (ХVШ век). - М.: Прогресс, 1966. 466 с.

Аникст А. А. Даниэль Дефо. - М.: Учпедгиз, 1957. 136 с.

Луначарский А.В. Джонатан Свифт и его «Сказка бочки»//Собр. Соч. Т.5.

Дубашинский И. «Путешествие Гулливера» Д. Свифта. - М.: Высш. шк., 1969. 111 с.

Маршова Н. Ричард Бринсли Шеридан. - М.: Искусство, 1960. 133 с.

Колесников Б. Роберт Берне. - М.: Просвещение, 1967. 240 с.

Соколянский М.Г. Творчество Генри Филдинга. - Киев: Изд. Киев. ун-та, 1975. 174 с.

Плеханов Г.В. Французская драматическая литература и французская живопись ХVШ века с точки зрения социологии// Плеханов Г.В. Искусство и литература. - М.: Гослитиздат, 1948. С. 165-187.

Плеханов Г.В. Рецензия на книгу «История французской литературы» Г. Лансона// Там же. С. 835-848.

История французской литературы: В 4 т. - М.; Л.: Изд. АН СССР, 1946. Т. I С. 587-807.

Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. - М.: Наука, 1968. С. 293-374.

Барская Т. Дени Дидро. - М.; Л.: Искусство, 1962. 114с.

Верцман И. Жан-Жак Руссо. - М.: Худож. лит., 1976. 310 с.

Финкельштейн Е. Бомарше. - М.; Л.: Искусство, 1957. 127 с.

Обломиевский Д.Д. Литература французской революции 1789-1794 гг. - М: Наука, 1964. 355 с.

Реизов Б.Г. Карло Гольдони. - М.; Л.: Искусство, 1957. 189 с.

История американской литературы: В 2 т./ Под ред. Н.И. Самохвалова. - М.: Просвещение, 1971. Т. I.

Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. - М.: Изд-во иностр. лит., 1962. 631 с.

Асмус В. Немецкая эстетика XVIII века. - М.: Искусство, 1962. 311с.

Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. - Л.: Худож. лит., 1972. 495 с.

История немецкой литературы: В 5 т. - М.: Наука, 1963. Т. 2.

Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи Просвещения. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958. 466 с.

Тронская М.Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. 273 с.

Добролюбов Н.А. «Лаокоон...» Соч. Лессинга (рец.)// Собр. соч.: В 9 т. - М.; Л.: Гослитиздат, 1962. Т. 4.

Гриб В.Р. Жизнь и творчество Лессинга//Гриб В.Р. Избранные работы. - М.: Гослитиздат, 1956. С. 17-152.

Фридлендер Г. Лессинг: Очерк творчества. М.: ГИХЛ, 1957. 239 с.

Гулыга А.В. Гердер. - М.: Соцэкгиз, 1963. 199 с.

Абуш А. Шиллер. Величие и традиция немецкого гения/ Вступ. ст. Р.Самарина. - М.: Прогресс, 1964. 311 с.

Луначарский А.В. Шиллер и мы// Собр. соч. Т. 6.

Шиллер Ф.П. Фридрих Шиллер. - М.: ГИХЛ, 1955. 430 с.

Верцман И. Эстетика Гёте// Верцман И. Проблемы художественного познания. - М.: Искусство, 1967. 342 с.

Вильмонт Н. Гёте. - М: ГИХЛ, 1959. 334 с.

Волков И.Ф. «Фауст» Гёте и проблема художественного метода. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. 263 с.

Луначарский А.В. Вольфганг Гёте. Гёте-драматург// Собр. соч. Т. 6. С. 173-225.Манн Т. Гёте как представитель бюргерской эпохи. Путь Гёте как писателя. Фантазия о Гёте// Собр. соч.: В 10 Т. - М.: Гослитиздат, 1961. Т. 10.

Меринг Ф. И.В. Гёте. Гёте и современность// Меринг Ф. Литературно-критические статьи: В 2 т. - М.; Л.: Academia, 1934. Т. I. 748 с.
Каталог: biblioteka
biblioteka -> Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
biblioteka -> Методист інклюзивна освіта: наукові засади, проблеми та перспективи впровадження в загальноосвітній навчальний заклад
biblioteka -> Затверджено на методичній Учбовий предмет: нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і
biblioteka -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспект
biblioteka -> І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
biblioteka -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
biblioteka -> Івано-франківська
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р

Скачати 344.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка