Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»Скачати 133.9 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір133.9 Kb.
#206
ТипМетодичні рекомендації
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Інститут післядипломної освіти

Методичні рекомендації до вивчення курсу

«Психологія управління»

для підготовки студентів

за спеціальністю «Психологія»

Укладач: О.В. Дробот,

кандидат психологічних наук

Київ – 2012
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління» (укладач Дробот О.В., к.психол.н.) для підготовки студентів за спеціальністю «Психологія» рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол від 2012рокуЗМІСТ


 1. Пояснювальна записка .

 2. Навчально-тематичний план курсу.

 3. Навчальна програма курсу.

 4. Питання до заліку.

 5. Література до курсу.


1. Пояснювальна записка з курсу «Психологія управління»
Психологія управління є відносно молодою галуззю наукових знань. Вона зароджується приблизно на початку ХХст. обєднуючи в собі знання й зрілість суспільних (передусім психології ) та економічних наук.

Психологія управління розглядається як комплексна психологічна наука, що вивчає різні аспекти управлінських відносин, котрі функціонують у процесі міжособистісної та міжгрупової взаємодії людей, залучених у трудову діяльність. Для будь який організації, від малого до великого бізнесу, актуальним є питання її успішності та ефективності, що на пряму залежить від лідерів і керівників цього підприємства, їх особистісних якостей.

Для здійснення бізнес діяльності керівництво повинно вирішувати цілу низку питань: яка повинна бути функціональна й комунікаційна структура на підприємстві; формальні та неформальні відносини у соціальних групах та їх впливовість на організаційну результативність ; форми впливу на працівників з боку управлінської системи підприємства; яка повинна бути керівна ланка, її прфесійно-психологічні основи для налагодження ефективної роботи; підтримка соціально-психологічного клімату в колективі на достатньому, що до розуміння особистості, рівні та інш…

Тому наука «Психологія управління» продукує психологічні знання про управлінську діяльність та її наслідки, узагальнює результати управлінської практики, психологічних спостережень та теоретичних прогнозів, що до її розвитку в зв'язку з постійними соціальними, економічними та політичними змінами у нашої країні і у суспільстві в цілому.
2. Навчально-тематичний план
Тема

Кількість годинВсього

Лекції

Семінарські заняття

1

Теоретичні і методологічні основи психології управління

2

2
2

Психологія особистості в управлінні2
2

3

Психологія управління основними процесами в організації для забезпечення її ефективності

2

2
4

Психологія керівництва та лідерства.

2
2

Залік

2
Всього

10

4

4

Форма індивідуального контролю - залік3. Навчальна програма курсу «Психологія управління»
3.1. Лекційні заняття

Лекція 1.

Тема 1. Теоретичні і методологічні основі психології управління
Поняття «управління». Психологія управління як наука, її об'єкт і предмет. Методи психології управління. Сучасні теорії управління, школи менеджменту. Структури та рівні управління в організаціях. Хто такий менеджер, його основний продукт. Функціональні групи управлінців та сутність їх діяльності.
Лекція 2.

Тема 3. Психологія управління основними процесами в організації для забезпечення її ефективності
Сутність, роль і місце організації в управлінні. Класифікація та психологічний зміст функцій управління в організаціях. Процес прийняття управлінських рішень. Процеси мотивування персоналу, основні теорії мотивації. Психологія конфліктних процесів в організаціях та шляхи їх розв'язання. Комунікаційні процеси в організації, їх психологічне забезпечення.

3.2. Семінарські заняття

Заняття 1.

Тема 2. Психологія особистості в управлінні

Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління (темперамент, характер, здібності, воля, емоції…). Особливості поведінки особистості у групі. Психогеометричний тест Сьюзен Деллінгер ( адапт. А.А. Алексеев, Л.А. Громова). Психологічні особливості добору кадрів.Література

 1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Х.: Фортуна-Пресс, 1998. – 464 с.

 2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. - К.: ЕксОб, 2000.

 3. Психология в управлении человеческими ресурсами: Учебное пособие /. Т. С. Кабаченко. — СПб.: Питер, 2003. — 400 с. — (Серия «Учебное пособие»).

 4. Психология менеджмента: практикум\ Под ред. Проф. Г.С. Никифорова. СПб.: 2010. – 535 с.

 5. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003.- 568 с. (Альма-матер)

 6. Психологические портрети персонала: типология и диагностика / Под ред. Ю.П. Платонова. Учеб. Пособие.- СПб.: Речь, 2003. – 416 с.

 7. Шепель В.М. Управленческая психология. М..: Экономика, 1984 – 363 с.

 8. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностикас: познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-метод. Пособие. – 2-е мзд., - К.: МАУП, 2001. – 616 с.


Заняття 2.

Тема 4. Психологія керівництва та лідерства
Психологія особистості керівника. Управлінські ролі керівників. Психологічні особливості стилів керівництва. Психологія лідерства. Типи лідерів у різних групоутвореннях. Поняття відповідальності і влади. Тест «Якоря карєри» Е. Шейна, методика діагностики цінностних орієнтацій у кар'єрі (переклад і адаптація В.А.Чикер, В.Э.Винокурова)

Література

 1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 2001.-432 с.

 2. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Х.: Фортуна-Пресс, 1998. – 464 с.

 3. Блейк Г.Д., Моутон Ж.С. Научніе методы управления: Пер. С англ.– К., 1996.-247с.

 4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: - К.: ЕксОб, 2000.

 5. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003.- 568 с. (Альма-матер)

 6. Потеряхин А.Л., Психология управления. – К., 1999.

 7. Психология менеджмента: практикум\ Под ред. Проф. Г.С. Никифорова. СПб.: 2010. – 535 с.

 8. Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління. Навчальний посібник. - К: Центр учбової літе­ратури, 2008. - 608 с.

 9. Швалб Ю.М., Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К., 1999

 10. Шепель В.М. Управленческая психология. М..: Экономика, 1984 – 363 с.

 11. Щёкин Г.В. Организация и психология управления персоналом. Учебно- методическое пособие. - К.: МАУП, 2002. - 832 с

 12. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностикас: познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-метод. Пособие. – 2-е мзд., - К.: МАУП, 2001. – 616 с.

 13. Шпалінський В.В.. Помазан К.А. Психологія управління Навчальний посібник для керівників навчальний закладів, практичних психологів,вчителів та вихователів. – Харьків Веста: Видавництво «Ранок», 2002.- 128 с.- (серія «управління школою»)


3.3 Теми рефератів з курсу «Психологія управління»

1. Психологія управління як галузь психологічної науки.

2. Структура, функції та основні категорії психології управління.

3. Школа людських відносин Е. Мейо.

4. «Психологія управління» і « психологія менеджменту», особливості цих наук.

5. Три підходу в теорії управління:процесний, системний, ситуаційний.

6. Влада як регулятор управлінської діяльності.

7. Здібності, щодо управлінської діяльності, як менеджерські характеристики.

8. Методи психології управління.

9. Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні.

10. Мотиви й мотивація.

11. Соціальні установки.

12. Психологічні особливості стилів керівництва.

13. Психологічні типи керівників.

14. Вимоги та обмеження у роботі керівників.

15. Проблема статі в управлінні.

16. Поняття стресу, стреси в житті людини: причини виникнення і шляхи подолання..

17. Регрес у керівників, управлінська деформація.

18. Сутність та роль організації в управлінні.

19. Психологія групи як структурного елемента організації.

20. Етнокультурні та етнопсихологічні особливості людей у бізнесі.

21. Сутність та елементи іміджу.

22. Основні джерела особистісного розвитку індивіда в групі.

23.Життєвий шлях, життєві та вікові кризи особистості.

24. Статус особистості в групі та вплив групи на формування особистості.

25. Конфліктні ситуації та шляхи їх розв'язання..

26. Темперамент і характер.

27. Новітні тенденції в теоретичній розробці проблем менеджменту.

28. Культурно-історичний підхід до вивчення особистості управлінця.

29. Формування та розвиток особистості керівника.

30. Мотиваційне-психологічні фактори, які сприяють і заважають досягненню успіхів.

31. Шляхи покращення точності і правильності міжособистісного сприймання.


4. Питання до заліку


 1. Поняття про науку управління.

 2. Організація, трактування цього поняття у науці управління

 3. Психологія управління як наука, її об'єкт і предмет

 4. Психологія управління на Заході, соціально-психологічний аспект

 5. Методи психології управління.

 6. Сучасні теорії управління.

 7. Школи менеджменту.

 8. Підходи до управління

 9. Структури та рівні управління в організаціях, їх взаємозв'язок

 10. Хто такий менеджер, його основний продукт.

 11. Функціональні групи управлінців та психологічна сутність їх діяльності

 12. Сутність, роль і місце організації в управлінні

 13. Класифікація та психологічний зміст функцій управління в організаціях.

 14. Процес прийняття управлінських рішень

 15. Мотивація як вид управлінської діяльності.

 16. Психологія мотивування персоналу

 17. Основні теорії мотивації

 18. Мотиви трудової діяльності їх характеристика

 19. Психічні стани в трудової діяльності: особливості, класифікація, характеристика.

 20. Конфлікти в організаціях і методи їх подолання

 21. Психологічний аналіз конфліктів

 22. Класифікація конфліктів і причини їх виникнення

 23. Психологія комунікаційних процесів в організаціях.

 24. Темперамент і характер

 25. Характер і особистість: загальне і відмінне в цих поняттях

 26. Воля і мотивація, їх взаємодія

 27. Темпераментний та індивідуальний стиль діяльності

 28. Екстраверсія та інтроверсія як характерні особливості діяльності менеджера

 29. Розвиток здібностей у людини в організації

 30. Особливості поведінки особистості у групі

 31. Рівень домагань особистості та їх значення в управлінських відносинах

 32. Соціальні норми як регулятори поведінки особистості

 33. Критерії та показники ефективності управлінської діяльності

 34. Функції та структура діяльності керівника

 35. Диапозон управління та його оптимізація

 36. Ефективність діяльності керівника

 37. Характеристика сучасного менеджера-управлінця.

 38. Оцінювання працівників у процесі управління

 39. Управлінські ролі керівників

 40. Психологічні особливості стилів керівництва.

 41. Теорії лідерства в західній психології управління

 42. Типи лідерів у різних групоутвореннях.

 43. Лідерство і керівництво

 44. Стилі керівництва і лідерства

 45. Функції планування і прогнозування

 46. Ситуації прийняття управлінських рішень

 47. Поняття і класифікація управлінських рішень

 48. Делегування повноважень

 49. Влада й відповідальність

 50. Види управлінських відносин в організаціях: керівник - підлеглий

 51. Типи організаційних структур

 52. Управлінське консультування, його види та результативність

 53. Етапи та основні особливості роботи консультанта в організації 1. Література до курсу «Психологія управління»
 1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Андреева Г.М. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 375 с.

 2. Анисимов О.С. Принятие управленческих решений: Методология и технология. М.: ФГОУ РосАКО АПК, 2004.– 503 с.

 3. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Х.: Фортуна-Пресс, 1998. – 464 с.

 4. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с.

 5. Блейк Г.Д., Моутон Ж.С. Научніе методы управления: Пер. С англ.– К., 1996.-247с.

 6. Буткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с.

 7. Грейсон Дж. К., О, Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI: Пер. с англ. – М., 1991. – 319 с.

 8. Дробот О.В. Психосемантичні особливості професійної свідомості майбутніх менеджерів : Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. , 2009. – 18 с.

 9. Дьякова B.B. Философские основы новых подходов к процессу управления: эволюция сознания управленцев в ХХ столетии/ Дьякова B.B. // Общественные и гуманитарные науки [Электронный ресурс] – Режим доступа : http: ftp://lib.herzen.spb.ru/text/djyakova_27_61_105_110.pdf

 10. Технологіх роботи організаційних психологів / Навч. посіб. Для студентів вищ. Навч. закл. Та слухачів ін-тів післядиплом. Освіти / За наук. Ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с. – Бібліогр. В кінці розділів.

 11. Карнегі Дейл. Як завойовувати друзів та впливати на людей. – Харків: Промінь,2001.–560с.

 12. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2005.- 584 с.

 13. Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 292 с..

 14. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997.–248с.(тема13).


 15. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК","ЕксОб",2000.–512с.

 16. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера / Молл Е.Г. – СПб.: Питер, 2003.–352 с.

 17. Психология в управлении человеческими ресурсами: Учебное пособие /. Т. С. Кабаченко. — СПб.: Питер, 2003. — 400 с. — (Серия «Учебное пособие»).

 18. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего: учеб. пособие для вузов: пер. с анг. / Нюттен Ж. – М. : Смысл, 2004.- 607 с.

 19. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління6 Посібник. – К.: Академвидав, 2003.- 568 с. (Альма-матер)

 20. Парыгин Б. Д. Социальная психология. Истоки и перспективы / Б.Д. Парыгин. – СПб: СПбГУП, 2010. – 533 стр.

 21. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. – К.: Каравела, 2006. – 408 с.

 22. Платонов Ю.П. Путь к лидерству. – СПб.: Речь, 2006. – 348 с.

 23. Психологические портреты персонала: типология и диагностика / Под ред. Ю.П. Платонова. Учеб. Пособие.- СПб.: Речь, 2003. – 416 с.

 24. Психология деловых конфликтов. Хрестоматия: Учеб. пособ. Для факультетов: психологических, економических и менеджмента. – Самара: Издательский дом «Бахрам-М», 2007. – 748 с.

 25. Психология менеджмента: практикум\ Под ред. Проф. Г.С. Никифорова. СПб.: 2010. – 535 с.

 26. Похилько В. И. Когнитивная дифференцированность / В. И. Похилько // Общая психодиагностика / под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – С. 238–240.

 27. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с. – (Серия "Высшее образование).

 28. Файоль А. Общее и промышленное управление / Файоль А. / Пер. С франц. – Научн. ред. и предисловие проф. Е.А. Кочерина. – М.: Журнал "Контролинг", 1992. – 111 с.

 29. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. Пер. с нем./ Хекхаузен Х. / Под ред. Б. М. Величковского– М: Педагогика, 1986 .– Т. 1.–408 с.

 30. Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління. Навчальний посібник. - К: Центр учбової літе­ратури, 2008. - 608 с.

 31. Швалб Ю.М., Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К., 1999

 32. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учебно-практическое пособие. - М: "Бизнес-школа", "Интел-Синтез", 1997. – 336 с.

 33. Шепель В.М. Управленческая психология. М..: Экономика, 1984 – 363 с.

 34. Шепель В.М. Менталитет руководителя. Управленческое мышление / Шепель В.М.– М: Народное образование, 2010.– 352 с.

 35. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностикас: познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-метод. Пособие. – 2-е мзд., - К.: МАУП, 2001. – 616 с.

 36. Щёкин Г.В. Теория социального управления: Монография. К.: МАУП, 1996. – 408 с.

 37. Щёкин Г.В. Организация и психология управления персоналом. Учебно- методическое пособие. - К.: МАУП, 2002. - 832 с

 38. Шпалінський В.В.. Помазан К.А. Психологія управління Навчальний посібник для керівників навчальний закладів, практичних психологів, вчителів та вихователів. – Харьків Веста: Видавництво «Ранок», 2002.- 128 с.- (серія «управління школою»)


Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі
books -> Єжи Брошкевич Брати Кошмарик, Магістр і я Розділ І

Скачати 133.9 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка