Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»Скачати 339.1 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір339.1 Kb.
#882
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення курсу


«Історія української культури»
для студентів І курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності 6.030301 – Журналістика

(за вимогами кредитно-модульної системи)

2015

Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с.


Укладач: І.Ю. Тонкіх, к.ф.н., доцент

Рецензент: В. Л. Погребна, д.ф.н., професор

Відповідальний за випуск: С.А. Панченко, к.ф.н., доцент

Затверджено

на засіданні кафедри журналістики
Протокол № 11

від “18” квітня 2015 р.
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………….…………4

Зміст курсу………………………………………………………………...9

Теми лекційних занять (денне відділення)…………………………….10

Теми лекційних занять (заочне відділення)……………………………12

Практичні заняття (денне відділення)………………………………….13

Практичні заняття (заочне відділення)…………………………………19

Тематика самостійної роботи і методичні рекомендації до її виконання………………...……………………………………………....20

Індивідуальні завдання………………………………………………….24Теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання……25

Вказівки до виконання контрольної роботи..………………………….26

Навчально-методичні матеріали.……………...….................................27

Перелік питань, що виносяться на рубіжний контроль…………….…29

ВСТУПМетою викладання навчальної дисципліни «Історія української культури» є ознайомлення студентів з основними історичними формами і типами української культури, закономірностями її функціонування і розвитку, надання уявлення про визначальні ментальні особливості і художньо-естетичні прояви української культури.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія української культури» є:

- оволодіння основними термінами і поняттями культурології на рівні відтворення, тлумачення та використання у повсякденному житті;

- вивчення культури в розвитку, в єдності та суперечності різних процесів і тенденцій, засвоєння сутності та цінностей основних здобутків культури, її суттєвих рис;

- розгляд української культури в контексті її історичного розвитку та досягнень світової і європейської культур;

- формування уявлення про особливості ментальності та закономірності загальнокультурного руху України;

- розгляд загальнокультурного та мистецького феномену України у контексті західноєвропейської та слов’янської культур;

- формування вмінь і навичок застосування знань з історії культури для визначення лінії власної поведінки в умовах розмаїття культур.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- визначення та зміст ключових культурологічних понять;

- головні етапи розвитку української культури;

- основні школи та концепції культурології;

- взаємозв’язок ідеологічних і гуманістичних тенденцій в художній культурі;

- історію культури України, її місце в системі світової культури та цивілізації.Уміти:

- пояснити феномен культури, її роль у людській життєдіяльності, мати уяву про способи набуття, збереження та передачі базових цінностей культури;

- аналізувати культуру як суспільне явище;

- визначати роль і місце української культури в світовій цивілізації;

- турбуватися про збереження та примноження національної та світової культурної спадщини.

Змістові модулі

1. Теорія культури. Культурні джерела українців.

2. Основні етапи розвитку української культури.
Міждисциплінарні зв'язки

Вивчення «Історії української культури» має спиратися на знання студентів, що були отримані ними в процесі вивчення таких навчальних дисциплін як «Історія України», «Філософія», «Психологія», «Релігієзнавство» та «Етика та естетика».Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на 2 рубіжних контролі, до складу яких входять блоки 2 змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).Видами навчальної діяльності згідно з навчальним планом є:

а) лекції;

б) практичні заняття;

в) самостійна робота студентів (СРС).

г) індивідуальна робота.

Застосовуються такі засоби визначення рівня підготовки студентів: тести, виконання творчих завдань, проведення індивідуального та фронтального усного опитування, реферування літератури, актуальних публікацій з періодичних видань.Види контролю

- поточний контроль: оцінюється самостійна робота студентів на практичних заняттях, виконання домашніх завдань;

- проміжний контроль: виконання завдань рубіжного контролю №1 і №2;

- підсумковий контроль: екзамен, здійснюється у письмовій формі.Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних змістових модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Структура навчальної дисципліни «Історія української культури»

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теорія культури. Культурні джерела українців

Тема 1. Предмет курсу «Історія української культури». Сутність культури.
2

2
1

5
11

9

Тема 2. Культура первісного суспільства. Витоки української культури
2

2
2

5

1

9

Тема 3-4. Культура Київської Русі
4

4
2

5
1

1
3

10

Разом за змістовим модулем 1

36

8

8
5

15

36

2

1
5

28Змістовий модуль 2. Основні етапи розвитку української культури

Тема 5. Українська культура кінця ХІІІ–ХVI ст.
2

2
1

4

1

7

Тема 6. Культура України ХVII–ХVIIІ ст.
2

2
1

4
11

7

Тема 7. ХІХ ст. в історії української культури
2

2
1

4

1

7

Тема 8. Основні етапи розвитку української культури у ХХ ст.
2

2
1

4
1

1
1

8

Разом за змістовим модулем 2

36

8

8
4

16

36

2

1
4

29

Усього годин


72

16

16
9

31

72

4

2
9

57

ЗМІСТ КУРСУ

Змістовий модуль 1. Теорія культури. Культурні джерела українців
Тема 1. Предмет курсу «Історія української культури». Сутність культури

Поняття культури. Історія терміну. Сучасні визначення. Структура і типологія культури. Поділ культури на матеріальну та духовну. Функції культури. Культура і мистецтво. Види і жанри мистецтва. Становлення культурологічної думки. Теорії культурних змін. Людина в культурному просторі. Культура поведінки і спілкування.


Тема 2. Культура первісного суспільства. Витоки української культури

Первісна епоха та її місце в історії людства. Світ і людина в архаїчній культурі. Найдавніші релігійні вірування. Поняття про етнічну культуру. Особливості етногенезу українського народу. Дослов’янська культурна традиція на території України: трипільська культура, скіфо-сарматська культура, антична культура, візантійська культура.


Тема 3-4. Культура Київської Русі

Матеріальна і духовна культура східних слов’ян. Дохристиянські вірування давніх слов’ян. Особливості прийняття християнства. Усна народна творчість, писемність і література. Традиції літописання. Освіта, наукові знання, мистецтво Київської Русі. Унікальність архітектури й образотворчого мистецтва. Іконопис, мозаїки, фрески.


Змістовий модуль 2. Основні етапи розвитку української культури

Тема 5. Українська культура ХIV–ХVI ст.

Українська культура після монголо-татарської навали. Історичні умови розвитку культури. Розвиток книжкової справи і літератури. Наука й освіта кінця ХІІІ–ХVI ст. Архітектура й образотворче мистецтво. Традиції іконопису.Тема 6. Культура України XVII-XVIII ст.

Передумови і труднощі культурного піднесення в Україні у XVI-XVIII ст. Поява і розвиток книгодрукування. Особливості релігійної ситуації в Україні. Бароко в українській літературі, музиці, архітектурі і живописі. Розвиток освіти і науки у XVI-XVIII ст. Роль Києво-Могилянської академії. Г. Сковорода. Виникнення й розвиток непрофесійного театру: шкільна драма, інтермедії, вертеп.


Тема 7. ХIХ ст. в історії української культури

Історичні умови розвитку та особливості культури XIX ст. Промисловий переворот. “Золотий вік” світової літератури. Художні стилі в літературі та образотворчому мистецтві. Романтизм. Реалізм. Імпресіонізм. Символізм. Декаданс. Реформа освіти початку XIX ст. і розвиток науки. Особливості українського літературного процесу. Національні культурні організації і рухи в умовах реакційної урядової політики. Перші професійні театри України.


Тема 8. Основні етапи розвитку української культури у ХХ ст.

Національно-культурне піднесення в Україні на поч. ХХ ст. та його занепад у 1930-х рр. «Розстріляне Відродження» української культури. Виникнення й розвиток українського кіномистецтва. Українська культура під час війни і у повоєнні роки. Модернізм і постмодернізм в українському мистецтві ХХ ст. Елітарна і масова культура. Українська культура за часів незалежності. Тенденції розвитку сучасної культури України.


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

(денне відділення)

Модуль №1. Теорія культури. Культурні джерела українців

Тема 1. Предмет курсу «Історія української культури». Сутність культури

 1. Поняття і сутність культури. Історія терміну і сучасні визначення

 2. Структура і типологія культури. Поділ культури на матеріальну та духовну.

 3. Основні функції культури.

 4. Становлення культурологічної думки. Теорії культурних змін.


Тема 2. Культура первісного суспільства. Витоки української культури

 1. Первісна доба в історії людства. Світ і людина в архаїчній культурі.

 2. Найдавніші релігійні вірування.

 3. Поняття «етнічна культура». Сучасні погляди на проблему етногенезу українців.

 4. Дослов’янська культурна традиція на території України: трипільський, скіфо-сарматський, античний культурні впливи.


Тема 3-4. Культура Київської Русі

 1. Матеріальна і духовна культура східних слов’ян.

 2. Дохристиянські вірування давніх слов’ян: язичництво. Традиційні народні свята.

 3. Особливості прийняття християнства.

 4. Усна народна творчість, писемність і література Київської Русі.

 5. Вплив прийняття християнства на розвиток освіти і науки.

 6. Архітектура й образотворче мистецтво Київської Русі.


Модуль №2. Основні етапи розвитку української культури

Тема 5. Українська культура ХIV–ХVI ст.

 1. Складнощі культурного розвитку України після монголо-татарської навали.

 2. Розвиток науки й освіти у ХIV–ХVI ст.

 3. Зародження книгодрукування. Основні літературні жанри.

 4. Архітектура й образотворче мистецтво.


Тема 6. Культура України XVII-XVIII ст.

 1. Історичні умови культурного розвитку України у ХVII–ХVIII ст.

 2. Розвиток книгодрукування на українських землях. Література і фольклор.

 3. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку освіти і науки. Г. Сковорода.

 4. Козацьке бароко в українському мистецтві ХVII–ХVIII ст.

 5. Становлення непрофесійного театру: шкільна драма, інтермедії, вертеп.


Тема 7. ХIХ ст. в історії української культури

 1. Історичні складнощі культурного розвитку України у ХIХ ст. Національні культурні організації і рухи.

 2. Освіта і наука у ХIХ ст. Виникнення вищих навчальних закладів.

 3. Романтизм і реалізм в українському мистецтві ХIХ ст. Особливості літературного процесу.

 4. Театральне мистецтво, архітектура, живопис.


Тема 8. Основні етапи розвитку української культури

у ХХ ст.

 1. Загальні особливості культурного розвитку України у ХХ ст.

 2. Культура України на початку століття. Модернізм у мистецтві. Літературні угруповання і рухи 1920-х рр.

 3. Трагедія української культури у період сталінізму. «Розстріляне відродження».

 4. Протиріччя культурного процесу 60-80-х рр. ХХ ст.

 5. Досягнення і проблеми культурного розвитку незалежної України.


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

(заочне відділення)

Тема 1. Предмет курсу «Історія української культури». Сутність культури

 1. Поняття і сутність культури. Історія терміну і сучасні визначення

 2. Структура і типологія культури. Поділ культури на матеріальну та духовну.

 3. Основні функції культури.

 4. Становлення культурологічної думки. Теорії культурних змін.


Тема 2. Культура Київської Русі

 1. Матеріальна і духовна культура східних слов’ян.

 2. Дохристиянські вірування давніх слов’ян: язичництво. Традиційні народні свята.

 3. Особливості прийняття християнства.

 4. Усна народна творчість, писемність і література Київської Русі.

 5. Вплив прийняття християнства на розвиток освіти і науки.

 6. Архітектура й образотворче мистецтво Київської Русі.


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

(денне відділення)

Змістовий модуль 1. Теорія культури. Культурні джерела українців
Тема 1. Поняття культури, її функції та типологія

 1. Історія терміну «культура», сучасні визначення культури (описові, історичні, нормативні, психологічні, структурні, генетичні, антропологічні, соціологічні, філософські).

 2. Історія розвитку культурологічної думки. Культурологічні концепції О. Шпенглера, А. Тойнбі, П. Сорокіна, З. Фрейда, К. Юнга, Й. Хейзінги.

 3. Функції культури.

 4. Поділ культури на матеріальну та духовну. Сутність духовної культури.

 5. Культура і мистецтво. Види і жанри мистецтва.

Література

 1. Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 392 с.

 2. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. – 3-тє вид., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 136 с.

 3. Закович М.М. та ін. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. пос. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

 4. Культурология. Уч. пособие / Под ред. Г.В. Драча. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 576 с.

 5. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. пос. / За ред.. І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 6. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За загальною редакцією Яртися А.В. – Львів: Світ, 1994. – 496 с.

 7. Матвєєва Л.Л. Культурологія: курс лекцій. Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 512 с.

 8. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.


Тема 2. Культура первісного суспільства

 1. Періодизація культури первісного суспільства. Основні особливості культурного розвитку кожного з періодів.

 2. Найдавніші релігійні вірування: тотемізм, фетишизм, магія, анімізм.

 3. Зародження мистецтва у добу первісного суспільства. Функції мистецтва в архаїчній культурі.

 4. Поняття «народ», «етнос», «етнічна культура».

 5. Проблеми етногенезу українського народу.

Література

 1. Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 392 с.

 2. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Академія, 2002.

 3. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. – 3-тє вид., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 136 с.

 4. Закович М.М. та ін. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. пос. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

 5. Культурология. Уч. пособие / Под ред. Г.В. Драча. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 576 с.

 6. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. пос. / За ред. І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 7. Культурологія: навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

 8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За загальною редакцією Яртися А.В. – Львів: Світ, 1994. – 496 с.

 9. Мишанич М. Вступ до українського народознавства: Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДНУ, 2003. – 232 с.

 10. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку ХVIIІ ст. – Львів, 2001.


Тема 3-4. Культурні джерела східних слов’ян. Культура Київської Русі

 1. Дослов’янська культурна традиція на теренах України:

 • трипільська культура;

 • скіфо-сарматська культура;

 • антична культура;

 • візантійська культура.

 1. Матеріальна і духовна культура східних слов’ян.

 2. Дохристиянські вірування давніх слов’ян.

 3. Особливості прийняття християнства.

 4. Усна народна творчість, писемність і література Київської Русі.

 5. Освіта й розвиток науки за часів Київської Русі.

 6. Архітектура й образотворче мистецтво Київської Русі. Іконопис, мозаїки, фрески.

Література

 1. Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 392 с.

 2. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Академія, 2002.

 3. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. – 3-тє вид., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 136 с.

 4. Закович М.М. та ін. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. пос. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

 5. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. пос. / За ред. І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 6. Культурологія: навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

 7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За загальною редакцією Яртися А.В. – Львів: Світ, 1994. – 496 с.

 8. Мишанич М. Вступ до українського народознавства: Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДНУ, 2003. – 232 с.

 9. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н.Я., Гелей С.Д., Росінська З.П. та ін. – Львів: Каменяр, 1992.

 10. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку ХVIIІ ст. – Львів, 2001.


Змістовий модуль 2. Основні етапи розвитку української культури

Тема 5. Культура України ХІV–ХVІ ст.

  1. Історичні умови культурного розвитку к. ХІІІ–ХVІ ст.

  2. Роль Галицько-Волинського князівства у збереженні та розвитку української культури.

  3. Розвиток науки й освіти у ХІV–ХVІ ст.

  4. Книжкова справа, література, архітектура й образотворче мистецтво к. ХІІІ-ХVІ ст.

Література

 1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c.

 2. Закович М.М. та ін. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. пос. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

 3. Історія України з давнини до початку XXI століття. Навчальний посібник / Авторський колектив: канд. іст. наук В.Т.Британ, канд. іст. наук О.Ю.Висоцький, О.В.Михайлюк, канд. іст. наук Н.Г.Мосюкова, канд. іст. наук Л.С.Підлісна. - Дніпропетровськ, 2007. – 170 с.

 4. Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура. Лекції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003 – Ч. І, ІІ. – 202 с.

 5. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. пос. / За ред.. І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 6. Культурологія: навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

 7. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку ХVIIІ ст. – Львів, 2001.

 8. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.


Тема 6. Культура України ХVІІ–ХVІІІ ст.

1.Братства та їх роль у національному й культурному піднесенні України.


2. Розвиток друкарської справи в Україні.


3. Освіта і наука ХVІІ–ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія.

4. Бароко в українському мистецтві ХVІІ–ХVІІІ ст.

5. Театр ХVІІ–ХVІІІ ст.: шкільна драма, інтермедії, вертеп.

Література


 1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c.

 2. Закович М.М. та ін. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. пос. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

 3. Історія України з давнини до початку XXI століття. Навчальний посібник / Авторський колектив: канд. іст. наук В.Т.Британ, канд. іст. наук О.Ю.Висоцький, О.В.Михайлюк, канд. іст. наук Н.Г.Мосюкова, канд. іст. наук Л.С.Підлісна. - Дніпропетровськ, 2007. – 170 с.

 4. Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура. Лекції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003 – Ч. І, ІІ. – 202 с.

 5. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. пос. / За ред.. І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 6. Культурологія: навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

 7. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н.Я., Гелей С.Д., Росінська З.П. та ін. – Львів: Каменяр. 1992.

 8. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку ХVIIІ ст. – Львів, 2001.

 9. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.


Тема 7. ХІХ ст. в історії української культури

1. Історичні умови культурного розвитку України у ХІХ ст.

2. Реформа освіти на поч. ХІХ ст. Розвиток науки.

3. Художні напрями й течії у мистецтві ХІХ ст. (романтизм, реалізм, імпресіонізм). Основні етапи літературного розвитку.

4. Театр і музична культура. Перші професійні театри України.

5. Архітектура й образотворче мистецтво.

6. Національні культурні організації і рухи українців в умовах реакційної урядової політики.

Література


 1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c.

 2. Закович М.М. та ін. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. пос. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

 3. Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура. Лекції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003 – Ч. І, ІІ. – 202 с.

 4. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. пос. / За ред.. І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 5. Культурологія: навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

 6. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н.Я., Гелей С.Д., Росінська З.П. та ін. – Львів: Каменяр, 1992.

 7. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку ХVIIІ ст. – Львів, 2001.

 8. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.


Тема 8. Основні етапи розвитку української культури у ХХ ст.

1. Культурне відродження України у 1920-х рр. та його занепад у 1930-х рр. «Розстріляне Відродження».

2. Культурний розвиток України у складі СРСР.

3. Модернізм і постмодернізм в українському мистецтві.

4. Поняття про масову та елітарну культуру.

5. Тенденції розвитку сучасної української культури.Література

 1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c.

 2. Закович М.М. та ін. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. пос. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

 3. Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура. Лекції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003 – Ч. І, ІІ. – 202 с.

 4. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. пос. / За ред. І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 5. Культурологія: навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

 6. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н.Я., Гелей С.Д., Росінська З.П. та ін. – Львів: Каменяр, 1992. – С.166.

 7. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку ХVIIІ ст. – Львів, 2001.

 8. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

(заочне відділення)

Тема 1. Основні етапи розвитку української культури у ХХ ст.

1. Культурне відродження України у 1920-х рр. та його занепад у 1930-х рр. «Розстріляне Відродження».

2. Культурний розвиток України у складі СРСР.

3. Модернізм і постмодернізм в українському мистецтві.

4. Поняття про масову та елітарну культуру.

5. Тенденції розвитку сучасної української культури.Література

 1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c.

 2. Закович М.М. та ін. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. пос. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

 3. Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура. Лекції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003 – Ч. І, ІІ. – 202 с.

 4. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. пос. / За ред. І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 5. Культурологія: навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

 6. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н.Я., Гелей С.Д., Росінська З.П. та ін. – Львів: Каменяр, 1992. – С.166.

 7. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку ХVIIІ ст. – Львів, 2001.

 8. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.


ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

До змістового модуля № 1.Теорія культури. Культурні джерела українцівТеми для самостій-ного вивчення

Вид завдан-ня

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

1

Людина у культур-ному просторі

Нотатки

Знання культурних форм та їх основних властивостей, розуміння ментального поля культури та структури культурного простору

Пере-вірка конс-пектів

Подольсь-ка Є.А., Лихвар В.Д., Іва-нова К.А. Культуро-логія: Навчаль-ний посібник: Вид.2-ге. – К., 2005. – 392 с.


2

Проблеми культур-ної полі-тики України

Нотатки

Принципи культурної політики України та проблеми її впровадження

Пере-вірка конс-пектів

Симонен-ко С.П. Проблеми культурної політики в Україні та світові інтеркуль-турні взаємодії / Універсальні виміри українсь-кої культури. – Одеса, 2000. – С. 43–55.

3

Культурні сценарії діяльності

Нотатки

Розуміння сутності і навички культури мислення, культури спілкування, культури навчання та праці

Пере-вірка конс-пектів

Подольсь-ка Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культуро-логія: Навчаль-ний посібник: Вид.2-ге. – К., 2005. – 392 с.


4

Глобальні проблеми людства. Культур-на універса-лізація

Нотатки

Знання сутності поняття «глобальні проблеми людства» та навички самостійного пошуку шляхів їх вирішення

Пере-вірка конс-пектів

Цимбал Т.В. Конспект лекцій з культуро-логії: Навчаль-ний посібник. Частина І. – Кривий Ріг, 2008. – 112 с.

До змістового модуля № 2Основні етапи розвитку української культури
Теми для самостій-ного вивчення

Вид завдан-ня

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

1

Формуван-ня націо-нальної самосвідо-мості у XVII ст.


Нотатки

Розуміння ролі визволь-ної боротьбі 1648-1654 рр. у формування національної самосвідо-мості

Пере-вірка конс-пектів

Шевченко І. Україна між Схо-дом і Захо-дом: Нари-си з історії культури до початку ХVIIІ ст. – Львів, 2001.

2

Українська церковно-полемічна література ХVI-XVII ст.


нотатки

Розуміння причин виникнення полеміки. Полемічна література як один із засобів захисту православної релігії

Пере-вірка конс-пектів

1. Грушев-ський М. Історія українсь-кої літера-тури: В 7 т. – К., 1993. – Т.2.

2. Шевчен-ко І. Украї-на між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку ХVIIІ ст. – Львів, 2001.3

Імпресіо-нізм, нео-романтизм і неокласи-цизм в ук-раїнському мистецтві к. ХІХ – поч. ХХ ст.

нотатки

Знання напрямків, течій і стилів в українсько-му мистецтві межі ХІХ – ХХ ст.

Пере-вірка конс-пектів

1. Почап-ська О. Неороман-тизм // http://theory-of-composition11zh.blogspot.com/2008/11/blog-post_5175.html

2.Твор-чість Юрія Клена в контексті українського неокла-сицизму: Збірник статей. – Дрогобич, 2004.

3. Кузне-цов Ю.Б. Імпресі-онізм в українсь-кій прозі кінця XIX - початку XX ст. (проблеми естетики і поетики): дис... д-ра філол. наук: К., 2004.


4

Феномен масового мистецтва ХХ ст.

нотатки

Знання основ-них ознак, ви-дів та жанрів масового мис-тецтва ХХ ст.

Пере-вірка конс-пектів

Українська та зарубіж-на культу-ра / За ред. Козира. – К., 2000.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тема № 1. Людина у культурному просторі. Культурні сценарії діяльності

1. Зробити порівняльний аналіз двох аспектів культури спілкування: зовнішнього (ритуального, «етикетного») і внутрішнього (соціально-психологічного).

2. Скласти перелік норм «внутрішньої культури» людини.

3. Порівняти формальне (функціональне) і неформальне спілкування. Виокремити правила формального спілкування.


Тема № 2. Проблеми культурної політики України

1. Проаналізувати сучасний стан культури України.

2. Підготувати доповідь «Протиріччя сучасної культурної політики України».

3. Скласти план першочергових заходів, що їх потребує сучасна українська культурна політика.


Тема № 3. Глобальні проблеми людства. Культурна універсалізація

1. Написати реферат на тему «Глобальні проблеми сучасної цивілізації і світова культура».

2. Проаналізувати сучасні тенденції культурного розвитку України та світу: глобалізація, універсалізація, комерціалізація тощо.
Тема № 4. Феномен масового мистецтва ХХ ст.

1. Зробити порівняльний аналіз творів масового та елітарного мистецтва різних видів. Результати представити у таблиці.

2. Підготувати реферат «Масове мистецтво України ХХ ст.».
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


 1. Культура як предмет культурології.

 2. Поняття субкультури. Різновиди молодіжної культури у ХХ ст.

 3. Культурологічні концепції ХХ ст. (О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Сорокін, Й. Хейзінга).

 4. Людина як біологічна, соціальна і культурна особистість.

 5. Культура і цивілізація: зіткнення понять.

 6. Етнос і культура.

 7. Міф як явище культури.

 8. Етногенез і формування української народності і нації.

 9. Витоки українського етносу.

 10. Теорії походження українців.

 11. Трипільська культура на території України.

 12. Скіфо-сарматська культура на території України.

 13. Антична культура на території України.

 14. Релігія в житті українського народу.

 15. Дохристиянські вірування давніх слов’ян.

 16. Календарно-побутова обрядовість українців.

 17. Традиційні свята українців.

 18. Українська міфологія і народна символіка.

 19. Роль Кирила та Мефодія у поширенні освіти у Київській Русі.

 20. Роль Володимира Великого у культурному розвитку Київської Русі.

 21. Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської Русі.

 22. Літературні пам’ятки Київської Русі.

 23. Занепад культурного розвитку під час монголо-татарської навали.

 24. Культурний розвиток Галицько-Волинського князівства.

 25. Історія книгодрукування в Україні.

 26. Історія українського театру.

 27. Традиції українського іконопису.

 28. Розвиток науки й освіти в Україні у ХVІ– ХVІІІ ст.

 29. Розвиток науки й освіти в Україні у ХІХ ст.

 30. Бароко в українському мистецтві.

 31. Романтизм в українському мистецтві.

 32. Реалізм в українському мистецтві.

 33. Модернізм в українському мистецтві.

 34. Постмодернізм в українському мистецтві.

 35. Український живопис ХХ ст.

 36. Елітарне та масове мистецтво в Україні.

 37. Історія українського кінематографу.

 38. Криза сучасного розвитку культури: проблеми і перспективи.

 39. Феномен масового мистецтва. Види та жанри.

 40. Постмодерністська модель світу в літературі ХХ ст.

 41. Елітарна та масова література ХХ ст.

 42. Провідні тенденції сучасного культурного розвитку.

 43. Стилі та жанри сучасної музики.

 44. Людина у культурному просторі: культура спілкування.

 45. Людина у культурному просторі: культура поведінки.


ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу у формі реферату. Номер варіанта завдання для контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової книжки “3”, то студент вибирає варіант 3.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти план роботи. Під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, наведені в навчальній програмі й рекомендовані на лекціях, а також підручники та методичні посібники, що відповідають темі роботи.

Обсяг контрольної роботи не має перевищувати 15 сторінок формату А4. Контрольна робота повинна містити вступ, основну частину, висновки. Наприкінці роботи необхідно подати список використаної літератури, вказати дату виконання й поставити підпис. Після перевірки викладачем контрольної роботи й одержання позитивної оцінки студента допускають до іспиту.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Основна література

 1. Бокань В. Культурологія: Навчальний посібник. 3-е вид. – К.: МАУП, 2004. – 136с.

 2. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 с.

 3. Історія України з давнини до початку XXI століття. Навчальний посібник / В.Т.Британ, О.Ю.Висоцький, О.В.Михайлюк, Н.Г.Мосюкова, Л.С.Підлісна. - Дніпропетровськ, 2007. – 170 с.

 4. Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура. Лекції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003 – Ч. І, ІІ. – 202 с.

 5. Крип’якевич І. Історія української культури. – К.: Либідь, 2002. – 656 с.

 6. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За загальною редакцією Яртися А.В. – Львів: Світ, 1994. – 496 с.

 7. Матвєєва Л.Л. Культурологія: курс лекцій. Навч. пос. – К.: Либідь, 2005. – 512с.

 8. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.

 9. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. М.М.Заковича. – К., 2000.

 10. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.


Допоміжна

 1. Бичко А.К. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 392 с.

 2. Білецький П.О. Нариси з історії українського мистецтва. - К., 1981.

 3. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Академія, 2002.

 4. Брайчевский В.Г. Утверждение христианства на Руси. – К., 1988.

 5. Греченко В., Чорний В., Кушнерук В. Режко В. Історія світової та української культури. - К., - 2000.

 6. Закович М.М. та ін. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навч. пос. – К.: Знання, 2004. – 567 с.

 7. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / За ред. С.М.Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К., 2001.

 8. Кармин А.С. Основы культурологи: морфология культуры. – СПб: Изд-во «Лань», 1997. – 512 с.

 9. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія. Історія і теорія світової культури ХХ століття. – Х., 2002.

 1. Культурологія: Навчальний посібник / А.Г. Баканурський та інші. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 208 с.

 2. Культурологія: навчальний посібник / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

 1. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. пос. / За ред. І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 2. Мишанич М. Вступ до українського народознавства: Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДНУ, 2003. – 232 с.

 3. Новиченко Л.М. Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутне. – К., 1990.

 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посібник. – Х., 1999.

 5. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

 6. Садохин А.П. Мировая культура и искусство. – М.: ЗАО «БММ», 2007. – 448с.

 7. Сапронов П.А. Культурология: курс лекций по теории и истории культуры. – СПб: Союз, 1998. – 560 с.

 8. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н.Я., Гелей С.Д., Росінська З.П. та ін. – Львів: Каменяр, 1992. – С.166.

 9. Цимбал Т.В. Конспект лекцій з культурології.: Навчальний посібник. Частина І. – Кривий Ріг, 2008. – 112 с.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ


 1. Поняття культури: історія терміну і сучасні визначення.

 2. Функції культури.

 3. Структура і типологія культури.

 4. Поділ культури на матеріальну та духовну.

 5. Культура і мистецтво. Види та жанри мистецтва.

 6. Становлення культурологічної думки. Теорії культурних змін.

 7. Первісна епоха та її місце в історії людства.

 8. Основні риси архаїчної культури.

 9. Зародження мистецтва у добу первісного суспільства. Функції мистецтва в архаїчній культурі.

 10. Найдавніші релігійні вірування.

 11. Поняття «народ», «етнос», «етнічна культура».

 12. Особливості етногенезу українського народу.

 13. Теорії походження українців.

 14. Дослов’янська культурна традиція на території України: трипільська, скіфо-сарматська, антична культура.

 15. Матеріальна і духовна культура східних слов’ян.

 16. Дохристиянські вірування давніх слов’ян. Язичництво.

 17. Особливості прийняття християнства.

 18. Усна народна творчість, писемність і література Київської Русі. Літературні жанри.

 19. Розвиток освіти й науки у Київській Русі.

 20. Унікальність архітектури й образотворчого мистецтва Київської Русі.

 21. Українська культура після монголо-татарської навали. Історичні умови розвитку культури.

 22. Наука й освіта кінця ХІІІ–ХVI ст.

 23. Роль Галицько-Волинського князівства у збереженні та розвитку української культури.

 24. Книжкова справа, література, архітектура й образотворче мистецтво к. ХІІІ – ХVІ ст.

 25. Передумови і труднощі культурного піднесення в Україні у XVІI-XVIII ст.

 26. Поява і розвиток книгодрукування у к. XVІ-XVIII ст.

 27. Характеристика українського бароко в літературі, музиці, архітектурі і живописі.

 28. Розвиток освіти і науки у XVІI-XVIII ст. Роль Києво-Могилянської академії. Г. Сковорода.

 29. Виникнення й розвиток непрофесійного театру у XVІI-XVIII ст.: шкільна драма, інтермедії, вертеп.

 30. Історичні умови розвитку та особливості української культури XIX ст.

 31. Загальні тенденції розвитку літературного процесу України у ХІХ ст.

 32. Філософські засади та особливості романтизму.

 33. Характеристика реалізму.

 34. Українське мистецтво на межі ХІХ – ХХ ст.

 35. Історичні умови та основні етапи культурного розвитку України у ХХ ст.

 36. Загальні особливості розвитку української культури у ХХ ст.

 37. Різноманітність видів та форм художньої культури модернізму.

 38. Національно-культурне піднесення в Україні у 1920-х рр. Літературні угруповання 20-х рр.

 39. Трагедія української культури у період сталінізму.

 40. «Розстріляне Відродження» української культури.

 41. Культурний розвиток України у складі СРСР.

 42. Протиріччя культурного процесу 60-80-х років ХХ ст.

 43. Поняття про елітарну і масову культуру.

 44. Постмодернізм: поглиблення естетичних експериментів ХХ ст.

 45. Протиріччя культурного розвитку України за часів незалежності.

 46. Тенденції розвитку сучасної культури України.

Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
konf -> Методичні вказівки до виконання контрольних завдань І їх оформлення
konf -> Тексти лекцій
konf -> Міністерство освіти І науки України Національний університет фізичного виховання І спорту України тези доповідей VIII міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь та олімпійський рух»
konf -> Методичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
konf -> Методика роботи з особовим складом модуль вп 10 " Організація та методика роботи з особовим складом"
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> «Особливості психологічного супроводу спортсменів у різних видах спорту»

Скачати 339.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка