Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»Сторінка1/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ________________С.В. Іванов

(підпис)

«___» __________________ 20 р.
ПРАКТИЧНИЙ АУДИТ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

денної та заочної форм навчання

в тому числі перепідготовка спеціалістів

за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам


Підпис(и) автора(ів)_____________

«___» ____________________2014р.
СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

обліку і аудиту

Протокол № 5

від 13.11. 2014 р.

Реєстраційний номер

електронних методичних рекомендацій

у НМВ 49.56-17.11.2014


КИЇВ НУХТ 2014Практичний аудит [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»: /уклад. Н.І. Беренда, - К.: НУХТ, 2014. – 40 с.

Рецензент Л.М.Духновська, канд. екон. наук, доц.


Укладач Н.І. Беренда, канд. екон. наук, доц.
Відповідальний за випуск: Л.М. Чернелевський, канд. екон. наук, проф.
Подається в авторській редакції


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин потребує вдосконалення функцій керування процесом виробництва, в тому числі й контролю економіки. Контроль як функція керування підпорядкований вирішенню завдань системи керування. Функції економічного контролю поширюються на економічну діяльність усіх ланок народного господарства. Одним із результативних видів економічного контролю є незалежний аудит. Незалежний аудиторський контроль ґрунтується на високих професійних і моральних якостях аудиторів, науковій організації та прогресивній методології аудиторського процесу.
Предметом дисципліни «Практичний аудит» є дослідження процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту і додержання його економіко-правового регулювання в умовах ринкової економіки. В процесі функціонування аудиторський контроль сформулював свій метод в системі прикладних економічних наук – це спосіб дослідження, який визначає підхід до об‘єктів, що аудиюються, та являє собою сукупність загальнонаукових і власних методичних прийомів.
Міждисциплінарні зв’язки.

Курс «Практичний аудит» належить до циклу професійної підготовки дисциплін. Він пов'язаний з такими дисциплінами, як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Аудит», «Державний контроль і ревізія», «Управлінський облік» та ін. Викладання дисципліни «Практичний аудит» ґрунтується на попередньому вивченні перелічених дисциплін.Знання, отримані з курсу «Практичний аудит», студенти використовують при вивченні таких дисциплін, як «Особливості управлінського обліку в харчовій промисловості», «Облік ЗЕД», «Фінансовий менеджмент», «Звітність підприємств», «Організація обліку», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та виконанні розділу дипломної роботи тощо.

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета вивчення дисципліни – навчити студентів застосовувати в практичній діяльності отримані теоретичні знання з основ аудиту, фінансового, управлінського обліку, економічного аналізу, вміти усувати недоліки і порушення фінансово-господарської діяльності підприємств, кваліфіковано використовувати на практиці сучасні методи і прийоми аудиту.

Професійна підготовка студентів включає в себе не лише вивчення теоретичних аспектів аудиту, а й набуття практичних навичок у проведенні аудиторської перевірки.

Таким чином, основні завдання вивчення дисципліни:

аналіз систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

дослідження фінансової і оперативної інформації щодо відповідності її визначеним критеріям;

аналіз ефективності та економічності управлінських рішень на різних рівнях їх прийняття;

розробка проектів управлінських рішень;

здійснення фінансово-стратегічного аналізу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

поняття, суть аудиту, аудиторських послуг, організації та методика проведення аудиторських перевірок;

системи організації і регулювання аудиторської діяльності та напрями їх вдосконалення;

класифікацію об’єктів аудиторської перевірки;

законодавчі та нормативні документи щодо здійснення аудиторської діяльності.

вміти:

аналізувати та використовувати нормативно-правові документи щодо здійснення аудиторської діяльності;

планувати організацію аудиторської перевірки по окремих об’єктах діяльності;

аналізувати об’єкти, завдання аудиторської перевірки;

вибирати та застосовувати методи, прийоми, критерії для вирішення поставлених завдань щодо здійснення аудиторської перевірки.

мати навички:

правильного складання відповідних видів аудиторських висновків;

формулювання рішень щодо здійснення та виконання відповідних рекомендацій та пропозицій по результатах аудиторської перевірки.

Таблиця 1Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Скорочена форма навчання

Перепід-готовка спеціа-лістів

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»Варіативна


Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит»Модулів –2

Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

5-й

5-й

2-й

Індивідуальне завдання курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин: -144 годин

8-й

9-й

9-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 7


Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр», «Спеціаліст»


18 год.

4 год.

6 год.

6 год

Практичні, семінарські
18 год.

2 год.

2 год

2 год

Лабораторні

18 год.

0 год.

0 год.

-

Самостійна робота

72 год.

120 год.

118 год.

118 год.

Індивідуальні завдання: год.

18 год

18 год

18 год

18 год

Вид контролю: екзамен

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка