Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістівСторінка1/6
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор _________ А.І.Українець

(підпис)


«___» __________________ 2015 р.


ОБЛІК У БАНКАХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

в тому числі перепідготовка спеціалістів

за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»

денної та заочної форм навчання


Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам


Підпис(и) автора(ів)_____________

«___» ____________________2015р.
СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

обліку і аудиту

Протокол № 13

від 14.05.2015 р.

Реєстраційний номер

електронних методичних

рекомендацій у НМВ

№49.65-18.05.2015

КИЇВ НУХТ 2015

Облік у банках [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / уклад. Ю.Л.Темчишина, І.Й.Кравченко. – К. : НУХТ, 2015. – 35 с.

Рецензент: Г. Г. Осадча, канд. екон. наук


Укладачі: Ю.Л. Темчишина, канд. екон. наук

І.Й. Кравченко

Відповідальний за випуск Л.М.Чернелевський, канд. екон. наук, проф.Подано в авторській редакції

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Банківська система є важливою ланкою економіки країни, оскільки банки виступають в ролі фінансових посередників на грошовому ринку, здійснюючи перерозподіл грошових ресурсів як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях. Специфіка діяльності банку як суб’єкта господарювання полягає в тому, що банківські установи мобілізують тимчасово вільні грошові кошти суб’єктів ринку – юридичних і фізичних осіб, задовольняють їхні потреби в додаткових фінансових ресурсах та здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.

Бухгалтерський облік у банках є інформаційною системою, що містить вичерпні фінансові відомості про банк як суб’єкт господарської діяльності. Бухгалтерська інформація, базуючись на документальних доказах, дає змогу простежити активи банку від моменту, коли було отримано відповідний дозвіл та придбано ці активи, до їх списання чи реалізації. Те саме стосується і пасивів – від виникнення зобов’язань до їх погашення. Система бухгалтерського обліку має бути надійною і ефективною.


Предметом вивчення навчальної дисципліни «Облік у банках» – власні і залучені кошти та операції з їх розміщення в активах кредитного й інвестиційного портфелів, основних засобах і нематеріальних активах, а також на рахунках грошових коштів у касі та банках.


Міждисциплінарні зв’язки.

Курс «Облік у банках» пов'язаний з такими дисциплінами, як «Бухгалтерський облік», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Гроші і кредит», «Економіка підприємства», «Фінансовий облік» та ін. Викладання дисципліни «Облік у банках» ґрунтується на попередньому вивченні перелічених дисциплін.1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення дисципліни полягає у набутті студентами ґрунтовних знань з основних тем курсу; вмінь, спрямованих на оволодіння методикою фінансового обліку в комерційних банках; практичних навичок із застосування отриманих знань на практиці у процесі винесення обґрунтованих управлінських рішень в системі банківського обліку, внутрішньобанківського аудиту та менеджменту в банках.

Завдання дисципліни «Облік у банках»: навчитись оперувати даними балансу та інших форм фінансової звітності; навчитись користуватися інформацією з рахунків бухгалтерського обліку в управлінні процесами формування власних і залучених коштів з метою ефективного їх використання шляхом надання кредитів, придбання і торгівлі цінними паперами, через інвестиційні вкладення в інші банки та підприємства, через депозити.

Після вивчення дисципліни “Облік у банках” студент повинензнати: функції обліково-операційного апарату банку; сутність і класифікацію звітності банківських установ, загальні вимоги до формування фінансової звітності; порядок здійснення касових операцій; загальну схему документообігу під час виконання касових операцій установами банків; загальну схему документообігу при здійсненні банком операцій з платіжними картками; порядок обліку операцій з формування статутного капіталу; порядок обліку розрахунків з акціонерами банку; порядок здійснення операцій банків з іноземною валютою; порядок обліку операцій з цінними паперами та довгостроковими вкладеннями банку; порядок обліку міжбанківських розрахунків; порядок обліку кредитних операцій; порядок обліку операцій з основними засобами і нематеріальними активами;

уміти: аналізувати дані балансу; відображати в обліку операції з платіжними картками; складати бухгалтерські проводки за касовими операціями; відображати в обліку нарахування доходів; відображати в бухгалтерському обліку нарахування витрат; відображати в обліку кредитні операції; відображати в обліку міжбанківські розрахунки; складати бухгалтерські проводки з викупу банком акцій власної емісії та з обліку формування статутного капіталу; відображати в обліку видачу і погашення банківського кредиту; розраховувати доход вкладників та загальний розмір вкладів на кінець встановленого періоду; відображати в бухгалтерському обліку вкладення банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком для їх подальшого продажу; здійснювати кореспонденцію рахунків за операціями банків з іноземною валютою;

мати навички: самостійної роботи з спеціальною літературою; формування звітності комерційного банку відповідно до МСФЗ.

У відповідності з поставленими завданнями побудовано і зміст дисципліни, викладений у програмі.

Опис навчальної дисципліни наведено у табл. 1.

Таблиця 1


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка