Методичні рекомендації до вивчення дисципліни №4686 2005 Міністерство освіти і науки УкраїниСторінка6/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

Таблиця 18 – Прогнозований кошторис за центрами відповідальностіПоказники

Цех№1

Цех№2

1. Матеріали2. Оплата праці основних виробничих робочих з відрахуваннями на соціальні заходи3. Непрямі витрати, що контролюються:3.1. допоміжні матеріали3.2. оплата праці допоміжних працівників з відрахуваннями на соціальні заходи3.3. енергія (змінна частина)3.4. ремонт і технічне обслуговуванняУсього4. Витрати, що не контролюються:4.1. амортизація4.2. енергія (постійна частина)4.3. ремонт і технічне обслуговування (постійна частина)УсьогоРАЗОМ

Рекомендована література

 1. Бард В., Дирен Б. Экономика проектного анализа. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного банка. – 1991.

 2. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – М.: АОЗТ “Интерэкспорт”, 1995.

 3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: “ИТЕМ ЛТД”, 1995.

 4. Верба В.А. Проектний аналіз. – Київ: Лібра, 2001.

 5. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.:КНЕУ, 2000. – 292 с.

 6. Инвестиционное проектирование. / Под ред. Шумилина Н.М. – М.: Финстатпром, 1995.

 7. Ковалев А.А. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1997.

 8. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: “Прогрес”, 1992.

 9. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. В 2-х томах. – М.: “Прогрес”, 1981.

 10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: “Дело”, 1992.

 11. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : Учеб. пособие / Под ред. Б.А.Лагоши. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

 12. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – Киев: Лібра, 1998.

 13. Проектний аналіз. / Відп ред. Москвін С.О. – Київ: ТОВ “Видавництво Лібра”, 1998. – 368 с.

 14. Рекомендации по обоснованию промышленных инвестиционных проектов. / Под ред. В.М.Хобты. – Донецк, ДонГТУ, 1995.

 15. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Издательский дом “Максимум”, 2001. – 600с.

 16. Наукові праці Донецького національного технічного університету

Автори

Назва статті

випуск

поч. стр.

Гавриленко В.А., Звенячкіна В.Ю.

Економічна оцінка впливу способів відтворення основних засобів на ефективність виробництва

19

14

Гайдук В.А.

Механізм погодження інтересів учасників лізингової угоди

19

45

Фіщенко О.М.

Бюджет як інструмент управління інвестиційною діяльністю

19

79

Солодова О.А.

Методи обґрунтування господарських рішень на промисловому підприємстві в умовах ризику та невизначеності

19

112

Денисенко О.О.,

Карелов М.Б.Проблеми залучення капіталу

22

50

Пудрик Н.М.

Проблеми оптимізації інвестиційного клімату в Україні

22

63

Чередник А.Л.,

Інякін В.М.Особливості фінансування відновлення виробничих потужностей діючих підприємств

22

76

Рисухин Л.И.

Особенности инвестиционной поддержки малого бизнеса

22

86

Мартыненков И.Н.

Становление нормативно-правовой базы формирования крупных промышленно-финансовых структур в Украине

22

109

Хоменко Я.В.

Экономическая устойчивость объектов хозяйствования как критерий их инвестиционной привлекательности

22

134

Фесенко І.А.

Інноваційний потенціал вугледобувних підприємств

22

160

Ляшенко В.І.

Формування умов для лізингу й інвестицій на територіях пріоритетного розвитку в Донбасі

22

199

Шевченко В.В.,

Покотиленко Р.В.Проблемы экономической безопасности предприятий в период внедрения мероприятий по повышению эффективности производства

22

208

Иванов А.Г.

Институциональные ограничения иностранного инвестирования в Украину

26

30

Василенко В.М.

Шляхи підвищення ефективності реалізації спеціального режиму господарювання в Донецькій області

26

37

Кравченко С.І.

Оптимізація тривалості використання нововведень

26

203

Василенко В.Н.

Пути повышения эффективности реализации специального режима хозяйствования в Донецкой области

29

37

Малярчук В.А.

Формування інвестиційного клімату в Україні: інституційний аспект

29

43

Щелкунов В.І.,

Бабак С..Позитивний вплив іноземних інвестицій на економіку України

29

122

Хобта В.М.,

Попова О.Ю.Основні складові формування економічної ефективності інвестицій

37

6

Ястремська Е.Н.

Суть і аналіз функціонування організаційно-економічного механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств

37

37

Коноваленко М.К.

Життєвий цикл інновацій і його вплив на розробку і освоєння нового продукту

37

61

Абрамова В.О.

Проблеми і перспективи створювання та функціонування свободних економічних зон

37

93

Орловская Ю.В.

Роль иностранного капитала в развитии инвестицонно-строительой сферы региона

37

99

Риндзак О.Т.

Мотиваційні чинники інвестиційної діяльності в регіоні

37

110

Пудрик Н.М.

Системный подход в управлении мотивацией инвестора

37

113


Чередник А.Л.

Інституціональна складова інвестиційних проектів

37

195

Зензерова Л.В.

Организация процесса управления экологическими рисками

46

56

Сорокин М.Е.

До питання оцінки ризиків інвестування в умовах перехідної економіки

46

136

Стрижиченко Н.О.

Економічна безпека в інвестиційній сфері

46

143

Сорокін Б.А.,

Пишна О.Б.,

Болотський Ю.О.


Методи оцінки інвестиційного ризику при формуванні стратегії та тактики внутрішнього контролю на підприємстві

46

149

Суков Д.В.

Структурные изменения в экономике и эффективность функциорнирования предприятий машиностроительного комплекса

46

160

Коробко М.В.

Роль системы левериджей в риск-менеджменте предприятия

47

76

Чечоткіна Я.С.

Управління проектами реструктуризації підприємств

47

82

Єгоренко Д.В.

Модель оптимізації структури капіталу підприємств

47

142

Грицишин В.Е.

Проблеми удосконалювання інфраструктури ринку лізингових послуг

47

183

Ястремська О.М.

Інвестиційна привабливість регіонів України

49

26

Пономарев И.Ф.,

Полякова Є.И., Чалая С.В.Совершенствование упрпвления привлечением банковского кредита предприятием

49

35

Пономарев И.Ф.,

Шпика Е.В.Управление оптимизацией денежного потока предприятия

49

69


Макогон Ю.В.,

Гохберг Ю.А.,

Орехова Т.В.


К вопросу о совершенствовании механизма привлечения иностранных инвестиций в Украину

49

76

Кучеров А.В.

Нові можливості фінансування інноваційних проектів на регіональному рівні за участю венчурного капіталу

49

112

Пуртова Д.В.

Особливості використання спеціального режиму інвестиційної діяльності в Україні

49

134

Попова О.Ю.

Ефективність інвестування та її місце серед категорій ринкової економіки

49

147

Фіщенко О.М.

Оптимізація фінансування інвестиційного проекту на основі сітьових моделей

49

163

Деева Н.Э.

Сущность и классификация экологических рисков

49

219

Степанова Т.А.,

Пудрик Д.В.Управление рисками внешнеэкономической деятельности

53

29

Сумин В.А.

Формирование эффективной организационной структуры управления предприятием

53

45

Левіна І.В.

Заходи для забезпечення росту власних інвестиційних ресурсів підприємств

53

53

Андрєєва Н.М.

Механізм мотивації екологічно орієнтованих інвестиційних процесів в Україні

53

101

Гурнак О.В.

Визначення оцінки величини власного і позичкового капіталу в управлінні структурою капіталу підприємства

53

125

Малишко О.В.

Роль банків в обороті інвестиційного капіталу на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області

53

154

Карабун В.П.

Деякі особливості інвестиційних процесів в умовах транзитивної економіки

53

168

Галкіна А.С.

Удосконалювання методів застосування кредитно-фінансових інструментів при інвестуванні виробництва

53

234

Neverauskas B.,

Stankevicius V.Institutional cooperation in project initiation – an instrument decreasing regional development problems

55

235

Ястремська О.М.

Методологічні основи побудови та функціонування соціально-економічного інституту інвестиційної діяльності

56

5

Андреева Н.Н.

Механизмы мотивации экологически ориентированных инвестиционных процессов в Украине

56

71

Кучерук С.А.,

Далевская Н.М.Государственное регулирование инвестицонной деятельности: тенденции, перспективы

56

165

Евдокимов Ф.И.,

Бородина О.А.Упрапвление рисками на основе синергетического подхода

59

29

Кузьмін О.Є.,

Князь С.В.,

Фльорко В.А.


Проблеми створення і використання сприятливого інвестиційного клімату

59

43

Костенок І.В., Хоменко Я.В.

Перспективи використання проектного фінансування в умовах глобалізації фінансової системи

59

91

Євдокімов Ф.І., Мізіна О.В.

Економічна безпека інноваційних проектів

59

96

Хобта В.М.,

Мєшков А.В.Фактори формування інвестиційної привабливості підприємства

59

104

Чередник А.Л.

Інвестиційний потенціал основних промислово-виробничих фондів

59

195

Алексеєнко Л.М.

Управління фінансовим капіталом в умовах вибору інноваційної моделі розвитку економіки

60

129

Бойко В.В.

Визначення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

60

67

Гребенікова О.В.

Ефективність використання інвестиційного потенціалу підприємств

60

62

Солодова О.А.

Модели прогнозирования прибыли предприятия в условиях риска

60

85

Фищенко О.Н.

Использование экономико-математических моделей в инвестиционном планировании

68

40

Солодова О.А.

Модели оценки эффективности проектов с учетом факторов риска и антирисковых мероприятий

68

82

Андреева Н.Н.

Экологические инновации как базис процессов экологизации инвестиционной деятельности в Украине

68

101

Попова О.Ю.

Обоснование “зон безопасности” инвестиционных проектов на промышленных предприятиях в условиях переменчивости внутренней и внешней среды

68

174

Нейенбург В.Е., Драчук Ю.З.

Методические подходы к оценке эффективности инновационных проектов в угольном производстве в рисковых ситуациях

76

49

Евдокимов Ф.И.

Комплексная оценка экономической эффективности инновационных процессов

76

59

Буркинский Б.В., Молина Е.В.

Инвестиционное обеспечение инновационных процессов на предприятиях

76

67

Драгун Л.Н., Бородин М.О., Фисуненко П.А.

Инновационная модель предпринимательства как способ повышения эффективности использования финансовых ресурсов

76

74

Черничко Т.В.

Влияние бюджетно-налогового регулирования экономики на активизацию инвестиционных процессов в Украине

76

80

Фищенко О.М.

Проблемы финансового обеспечения инновационных процессов

76

88

Семенов И.Н.

Неравновесная модель инвестиционного процесса в инновационном сегменте рынка транспортных услуг

76

95

Туриянская М.М.

Инвестиционный климат: подходы к моделированию

76

103

Кравченко С.И.

Основные направления повышения эффективности управления инновационной деятельностью на отечественных предприятиях

76

159

Драгун Л.Н., Косенко Л.Е., Болсунова Н.А.

Теоретические основы управления эффективностью использования научно-технологического и инновационного потенциала предприятия на базе факторного анализа

76

163

Дорохова Л.В., Панфилова Т.С.

Основные критерии определения эффективности реализации инновационных проектов на металлургических предприятиях Украины

76

185

Шилова О.Ю.

Финансовое обеспечение инновационных проектов

80

172

Вирт-Кушнир Л.И.

Инновационная составляющая реструктуризации промышленных предприятий

80

118

Кравцова Е.М.

Роль инноваций в реструктуризационных процессах на предприятиях угольной отрасли

80

125
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка