Методичні рекомендації до вивчення дисципліни №4686 2005 Міністерство освіти і науки України


завдання на КОНТРОЛЬНу РОБОТу для студентів заочної форми навчанняСторінка4/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.51 Mb.
#10928
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

завдання на КОНТРОЛЬНу РОБОТу для студентів заочної форми навчання


Контрольна робота складається з практичної і теоретичної частин, зміст яких визначається останньою цифрою залікової книжки студента. При цьому в теоретичній частині роботи необхідно повною мірою розкрити сутність зазначеного питання, а в практичній – представити детальне рішення задач з відповідними висновками. Обсяг теоретичної частини роботи повинен складати 15-20 сторінок формату А4.

Теоретична частина контрольної роботи


Сформулювати особливості проведення окремих аспектів проектного аналізу в наступних галузях економіки:

Варіант

Галузь

Аспекти проектного аналізу

1

важке машинобудування

Життєвий цикл проекту, технічний і екологічний аналіз

2

чорна металургія

Життєвий цикл проекту, технічний і екологічний аналіз

3

переробка сільського-сподарської продукції

Життєвий цикл проекту, соціальний і фінансовий аналіз

4

легка промисловість

Життєвий цикл проекту, соціальний і комерційний аналіз

5

харчова промисловість

Життєвий цикл проекту, соціальний і комерційний аналіз

6

сфера послуг, туризм

Життєвий цикл проекту, комерційний і інституціональний аналіз

7

міський транспорт

Життєвий цикл проекту, екологічний і комерційний аналіз

8

вуглевидобувна промисловість

Життєвий цикл проекту, технічний і екологічний аналіз

9

зв'язок

Життєвий цикл проекту, технічний і комерційний аналіз

0

виробництво комп'ютерів

Життєвий цикл проекту, технічний і комерційний аналіз

Практична частина контрольної роботи


1. Самостійно вибрати п'ять типів підприємств (наприклад, маслозавод, швейна фабрика, виробництво соків і т.п.). Для обраних типів підприємств проаналізувати, які основні фактори впливають на вибір місця їхнього розміщення (місце реалізації проекту) і яким чином. Своє рішення аргументуйте!

2. Обґрунтувати можливі масштаби виробництва на обраних у першому практичному завданні типах підприємств, виходячи з обсягів потенційного попиту.

3. Скласти схему виробничих потоків на одному з обраних типів підприємств.

4. Проаналізувати ефективність існуючої на Вашому підприємстві структури керування (з використанням штатного розкладу). З цією метою необхідно порівняти реальну кількість посадових зв'язків на підприємстві і граничну кількість працівників, якими може ефективно управляти один керівник. За результатами розрахунків розробити конкретні пропозиції з удосконалення існуючої системи управління.

5. Запланований проект характеризується наступними параметрами:

Параметр

Рік


2010

2011

2012

2013

2014

Обсяг виробництва, од.

0

5*00

5*00

5*00

5*00

Обсяг реалізації, од.

0

5000

5*00+(*00)

5*00

5*00

Капітальні вкладення, грн.

5*0000

3*0000

0

0

0

Вартість устаткування, грн.

0

7*0000

0

0

0

Прямі матеріальні витрати на од., грн.

1*0

Заробітна плата з нарахуваннями на од., грн.

(45+*)

Примітка. В умові задачі символ “*” необхідно замінити останньою цифрою залікової книжки.

На підставі приведених у таблиці даних необхідно: 1) розрахувати виручку від реалізації продукції і чистий обсяг продажів по роках; 2) визначити обсяг беззбитковості аналітичним і графічним способами; 3) обґрунтувати економічну доцільність здійснення проекту за допомогою чотирьох динамічних показників; 4) оцінити чутливість проекту (у розрізі двох аналізованих показників з числа обраних) до основних параметрів його реалізації (мінімум два параметри).

У процесі рішення задачі необхідно врахувати наступні показники: 1) податок на прибуток складає 25%; 2) податок на додаткову вартість з урахуванням змін у законодавстві; 3) норма амортизації устаткування – 6% у квартал; 4) альтернативна вартість капіталу – (1*) %; 5) рентабельність продукції – (1*) %.


Завдання на контрольну роботу для студентів денної форми навчання

Підприємство планує розпочати проект із випуску і реалізації двох виробів – А і Б. Виріб А виготовлятиметься цехом №1, а виріб Б – цехом №2. Прогнозовані витрати на основні матеріали та оплату праці такі: матеріал 1, за 1 од. – 2,4 грн.; матеріал 2, за 1 од. – 4,2 грн.; годинна тарифна ставка основних виробничих робочих – 5,1 грн.

Непрямі витрати підприємства розподіляються пропорційно показникам робочого часу основних виробничих робочих. Прогнозовані витрати основних матеріалів і робочого часу на одиницю виробу наведені в таблицях 1-7. Використовуючи наведені нижче прогнозовані та нормативні дані, підготувати прогноз таких документів за проектом на наступний рік: програма збуту; виробнича програма; кошторис використання основних матеріалів; кошторис витрат на придбання основних матеріалів; кошторис витрат на оплату праці основних робочих; кошторис загальновиробничих непрямих витрат; кошторис відділу збуту та адміністрації; калькуляція одиниці продукції; прогноз грошового потоку; прогнозований звіт про фінансові результати; прогнозована балансова модель фінансових показників і баланс на наступний рік; прогнозований кошторис за центрами відповідальності.

Проаналізувати доцільність реалізації проекту за умови, що капітал, задіяний в проекті, складається з двох джерел - власного і залученого, плата за використання останнього складає 17% на рік, життєвий цикл проекту – 4 роки.

Для аналізу використати рекомендовані форми, наведені в таблицях 8-18. Зробити висновки.
Таблиця 1 – Витрати матеріалів і праці на вироби
Виріб А

Виріб Б

Матеріал 1, кількість одиниць

12

9

Матеріал 2, кількість одиниць

6

8

Фонд часу роботи виробничих робочих, годин

11

12

Таблиця 2 – Баланс звітного року на початок реалізації проекту, грн.Рядки

Сума

Актив

1. Необоротні активи
Основні засоби

905000

Знос

90000

Залишкова вартість

815000

2. Оборотні активи
Виробничі запаси

115614

Готова продукція

93380

Дебіторська заборгованість

235000

Грошові кошти

6900

Усього оборотних коштів

450894

Баланс

1265894

Пасив

Статутний капітал

979894

Резервний капітал

280000

Кредиторська заборгованість

6000

Баланс

1265894

Таблиця 3 – Готова продукція


Виріб А

Виріб Б

Прогнозований обсяг продажу, од.

12*00

6*00

Ціна реалізації, грн.

170

195

Необхідні запаси на кінець прогнозованого періоду, од.

500

300

Запаси на початок прогнозованого періоду, од.

450

250

* - остання цифра залікової книжки
Таблиця 4 – Основні матеріали

Показники

Матеріал 1

Матеріал 2

Запаси на кінець прогнозованого періоду, од.

20100

12070

Запаси на початок прогнозованого періоду, од.

25300

13070

Таблиця 5 – Позавиробничі непрямі витрати, грн.Заробітна плата відділу збуту та адміністрації

22700

Транспортні витрати відділу збуту

26300

Реклама

2400

Разом

73000

Таблиця 6 – Кошторисна ставка розподілу непрямих витрат (на годину праці основних виробничих робочих)Показники

Цех №1, грн.

Цех№2, грн.

Усього

Допоміжні матеріали

0,32

0,21
Праця допоміжних робочих

0,32

0,32
Енергія (змінна частина)

0,18

0,12
Ремонт і технічне обладнання (змінна частина)

0,06

0,10
Кошторисні постійні непрямі витрати, грн.

Амортизація

50000

40000

90000

Енергія (постійна частина)

43000

9000

52000

Ремонт і технічне обслуговування (постійна частина)

28600

2550

31150

Разом

121600

51550

173150

Таблиця 7 – Грошовий потік на прогнозований період за проектом, грн.Показники

Квартали

1

2

3

4

Надходження від дебіторів

Платежі за матеріали

Заробітна плата з відрахуваннями

Інші витрати
Таблиця 8 – Програма збуту на прогнозований періодПродукція

Обсяг реалізації, од.

Ціна од., грн.

Виручка від реалізації, грн.

А


Б


Разом

Таблиця 9 – Виробнича програма


ПоказникиКількість одиниць

Цех№1

Цех№2

Кількість виробів для реалізаціїПрогнозований запас на кінець рокуРазом для реалізаціїПрогнозований запас на початок прогнозованого періодуОбсяг виробництва


Таблиця 10 – Кошторис використання основних матеріалівМатеріалиЦех№1

Цех№2

Усього

Кількість одиниць

Ціна од., грн.

Усього, грн.

Кількість одиниць

Ціна од., грн.

Усього, грн.

Кількість одиниць

Ціна од., грн.

Усього, грн.

Матеріал 1
Матеріал 2
РазомТаблиця 11 – Кошторис витрат на придбання матеріалівПоказники

Матеріал 1

Матеріал 2

Усього

Кількість матеріалів, необхідна для забезпечення потреб виробництва згідно з кошторисом використання основних матеріалів


Прогнозований запас на кінець року, од.


Разом потреби і запаси на кінець прогнозованого року, од.


Прогнозований запас на початок року, од.


Усього потрібно придбати матеріалів, од.


Прогнозована ціна за од. матеріалу, грн.


Разом витрат на закупівлю матеріалів, грн.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка