Методичні рекомендації до вивчення дисципліни №4686 2005 Міністерство освіти і науки УкраїниСторінка3/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

Тестові завдання


1. Ризик інвестиційного проекту – це:

а) ймовірність того, що проект буде реалізовано;

б) очікуване значення NPV проекту;

в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту;

г) міра очікуваного рівня доходності даного проекту.

2. Несхильність інвесторів до ризику означає, що:

а) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

б) інвестори вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсоване додатковими доходами;

г) інвестори використовують ефект диверсифікації.

3. Статистична невизначеність має місце тоді, коли:

а) не визначено параметри проекту;

б) невизначені параметри можуть спостерігатися достатню кількість разів, щоб визначити частоти появи цікавих нам подій;

в) здійснюється нормальний закон розподілу випадкової величини;

г) дисперсія дорівнює нулю.

4. Для кількісної оцінки ризику використовується показник:

а) строк окупності;

б) коефіцієнт трансформації;

в) точка беззбитковості;

г) середньоквадратичне відхилення.

5. Проекти А, Б, В, і Г характеризуються показниками:

Проект

Очікуване значення доходності

Стандартне відхилення

А

100

30

Б

150

60

В

200

70

Г

250

80

Найризикованішим є проект:

а) А; б) Б; в) В; г) Г.6. Чим вищий ризик, тим більш:

а) пологою є крива нормального розподілу NPV проекту;

б) витягнутою вздовж осі OY є крива нормального розподілу NPV проекту;

в) увігнутою є крива нормального розподілу NPV проекту;

г) зміщеною вліво є крива нормального розподілу NPV проекту.

7. Необхідний рівень доходності проекту при заданому ризику – це:

а) очікуваний рівень доходності;

б) той граничний рівень доходності, нижче якого інвестори відхиляють проект;

в) рівень доходності, що дорівнює безризиковій ставці;

г) рівень доходності, що дорівнює NPV проекту.

8. За базовим сценарієм NPV дорівнює 400, за оптимістичним – 600, за песимістичним – 100. Ймовірність оптимістичного сценарію – 0,2, базового – 0,4, песимістичного – 0,4. Вважається, що ризик невеликий, якщо коефіцієнт варіації не більший 20%, середній – 40%, великий – 60%, надвеликий – 80%, неприпустимий – 100%. Ризик у даному прикладі:

а) невеликий;

б) середній;

в) великий;

г) надвеликий.

9. Ступінь ризику можна визначити як .... (викреслити зайве)

а) аварійний;

б) катастрофічний;

в) допустимий;

г) критичний.

10. Визначити правильну послідовність здійснення аналізу чутливості інвестиційного проекту:

а) установлення номінальних та граничних значень невизначених факторів;

б) вибір факторів, відносно яких розробник інвестиційного проекту не має
одностайної думки;

в) визначення ключового показника ефективності інвестиційного проекту;

г) розрахунок кількісного значення ключового показника ефективності
інвестиційного проекту.

11.Невизначеність проекту пов'язана із (зайве викреслити):

а) станом неоднозначності розвитку конкретних подій;

б) ступенем нашого незнання та неможливості точного передбачення
основних параметрів та показників;

в) станом діючого законодавства, регулюючого інвестування;

г) об'єктивними чинниками, притаманними підприємницькій діяльності.

12.Ризик — це ... (обрати найбільш інформативну відповідь):

а) можливість того, що відбудеться небажана подія;

б) можливість втрати або зниження прибутків;

в) можливість втрати ресурсів;

г) виникнення додаткових витрат, пов'язаних із здійсненням виробничої та
фінансової діяльності.

13.Визначити, якого ризику не існує:

а) ринкового;

б) інвестиційного;

в) психологічного;

г) політичного.

Практичні завдання

Завдання 1. Обґрунтування економічної доцільності реалізації інвестиційного проекту фірми за показниками розміру чистого приведеного доходу, індексу рентабельності та терміну окупності інвестицій. Компанія “Агропродукти”, що спеціалізується на переробці овочів та фруктів, вирішила розширити свою діяльність, розпочавши виробництво та збут кетчупу, який входить до складу традиційно використовуваних українськими та іноземними покупцями томатних приправ до різних страв.

Маркетингове дослідження показало, що впродовж трьох років (з моменту початку виробництва) є можливим реалізувати щорічно 15500 тис. упаковок місткістю 0,45 л кожна за ціною 2,6 грн., що на 20-30% нижче порівняно з цінами конкурентів. Починаючи з четвертого року виробництва компанія планує збільшити обсяги реалізації продукції за рахунок експортних поставок у країни близького зарубіжжя (приблизно 15% загального обсягу виробництва попереднього року), а також наростити обсяг продажу кетчупу через мережу власних фірмових магазинів (до 20% обсягу продукції, виготовленої третього року).

Собівартість однієї упаковки кетчупу становить 2,12 грн., а щорічна сума амортизаційних відрахувань дорівнює 400 тис.грн.

Реалізація проекту передбачає придбання та встановлення устаткування на суму 3450 тис.грн. у 2005 році, а на початку 2006 року – закупівлю сировини і пакувальної тари вартістю 2600 тис.грн. Дисконтна ставка дорівнює 10%.

Обмеживши розрахунковий період 2011 роком, обґрунтувати доцільність реалізації проекту за такими економічними показниками: 1) чистим приведеним доходом; 2) індексом рентабельності інвестицій; 3) терміном окупності капітальних вкладень; 4) визначити ступінь ризику реалізації проекту, якщо відомо, що за прогнозами існує 20% ймовірність зменшення величини попиту на продукцію на 15%, і 15% ймовірність його збільшення на 4%.

Завдання 2. Вибір найефективніших інвестиційних проектів, здійснюваних одночасно. Виробнича фірма “Борисфен” оцінює кілька можливих інвестиційних ситуацій. Перша з них передбачає організацію виробництва нової партії алюмінієвого посуду, друга – розширення виробництва керамічних печей, а третя – розробку нової високоякісної мікрохвильової печі. Кожна з цих ситуацій характеризує суть кожного окремого проекту, параметри яких наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Вихідні показники можливих інвестиційних проектів виробничої фірми “Борисфен”Проект

Необхідний обсяг інвестицій

Поточна вартість майбутніх грошових потоків

1

2

3200000

115000


270000

290000

185000


400000

Якщо одночасно реалізувати 1-й та 2-й проекти, то економії ресурсів і збільшення надходжень не буде, оскільки в цьому разі необхідний обсяг інвестицій та розмір грошових потоків дорівнюють сумі відповідних показників обох проектів.

За умови одночасного здійснення 1-го та 3-го проектів можна досягти економії інвестиційних ресурсів, оскільки один з проектів виробничого устаткування, що його фірма має придбати, може використовуватися в обох технологічних процесах. Загальний обсяг інвестицій, необхідний для здійснення 1-го та 3-го проектів, становить 440 тис.грн.

Якщо ж реалізовувати 2-й та 3-й проекти, то економії ресурсів можна досягти завдяки маркетинговій діяльності. Очікувана поточна вартість майбутніх грошових потоків у разі одночасного здійснення цих двох проектів дорівнюватиме 620 тис.грн.

Зрештою, в разі прийняття рішення щодо одночасної реалізації всіх трьох проектів можуть спостерігатися мультипліковані економічні ефекти. Але тоді додаткові витрати інвестиційних ресурсів становитимуть 92 тис.грн., оскільки його виробничі площі не дозволяють одночасно здійснювати всі три проекти. Натомість у цій ситуації загальна сума грошових потоків (надходжень) збільшиться на 30 тис.грн.

Економічно обґрунтувати висновок про те, якому інвестиційному проекту або якій сукупності таких проектів доцільно надати перевагу.Завдання 3. Оцінка ефективності кількох інвестиційних проектів і вибір найпривабливішого з них. Українська асоціація продовольчого машинобудування, яка об’єднує 22 підприємства та організації, здійснює інвестиційне проектування (розробку, оцінювання та вибір найефективніших інвестиційних проектів). На її замовлення розроблено три інвестиційних проекти для виробничого об’єднання “Полтавмаш” і Білопільського та Смілянського машинобудівних заводів. Вихідні показники для подальших розрахунків за кожним із трьох інвестиційних проектів наведено в таблицях 1-3.

1. Оцінити ефективність кожного інвестиційного проекту за загальноприйнятими показниками (чистою приведеною вартістю, чистим прибутком, коефіцієнтом прибутковості, терміном окупності інвестицій).


Таблиця 1 – Вихідні показники для оцінювання ефективності інвестиційного проекту для Білопільського машинобудівного заводу

Показник


Квартал

2007 рік

2008 рік

ІІІ

IV

I

II

III

IV

1. Інвестиції, тис.грн.

2.Обсяг виробництва,шт.:

лінія напівпотрошіння птиці

цех з виготовлення м’ясних консервів

установка рибо- та жироборошномельна

3. Валові витрати на виробництво, грн.:

лінії напівпотрошіння птиці

цеху з виготовлення м’ясних консервів

установки рибо- та жироборошномельної

4. Продажна ціна на одиницю продукції, грн.:

лінія напівпотрошіння птиці

цех з виготовлення м’ясних консервів

установка рибо- та жироборошномельна

5. Амортизаційні відрахування, грн.

6. Податок на прибуток, грн.


200,0
2
-
10

20412
-


111695

25200
-


148926
7500
25,0

-
5
10
5

20412
55080


11695

25200
64800


148926
7500
25,0

-
5
15
-

20412
55080


-

25200
64800


-
7500
25,0

-
10
15
-

20412
55080


-

25200
64800


-
7500
25,0

-
10
15
10

20412
55080


111695

25200
64800


148926
7500
25,0

-
10
15
10

20412
55080


11695

25200
64800


148926
7500
25,0

2. Проранжувати інвестиційні проекти за основними оцінними показниками та визначити найоптимальніший з них за ступенем ефективності.


Таблиця 2 – Вихідні показники для оцінювання ефективності інвестиційного проекту виробничого об’єднання “Полтавмаш”

Показник


Квартал

2007 рік

2008 рік

ІІІ

IV

I

II

III

IV

1. Інвестиції, тис.грн.

2.Обсяг виробництва,шт.:

маслоробний цех

мінімолокозавод

сироробний цех

фермерське молокопере-робне підприємство

3. Валові витрати на виробництво, грн.:

маслоробного цеху

мінімолокозаводу

сироробного цеху

фермерського молокопере-робного підприємства

4. Продажна ціна на одиницю продукції, грн.:

маслоробний цех

мінімолокозавод

сироробний цех

фермерське молокопере-робне підприємство

5. Амортизаційні відрахування, грн.

6. Податок на прибуток, грн.78000
2

4

-10

45380


33170

-

94000


49439


36000

-

96200


2850
25,0

-
2

-

6-

45380


-

62820


-

49439


-

67525


-
2850
25,0

-
4

-

--

45380


-

-

-


49439


-

-

-


2850
25,0

-
4

4

-10

45380


33170

-

94000


49439


36000

-

96200


2850
25,0

-
4

4

510

45380


33170

62820


94000

49439


36000

67525


96200
2850
25,0

-
4

4

5


10

45380


33170

62820


94000

49439


36000

67525


96200
2850

25,0


Таблиця 3 – Вихідні показники для оцінювання ефективності інвестиційного проекту Смілянського машинобудівного заводу


Показник


Квартал

2007 рік

2008 рік

ІІІ

IV

I

II

III

IV

1. Інвестиції, тис.грн.

2.Обсяг виробництва,шт.:

устаткування для отримання високосортного борошна “Фермер”

млин агрегатний вальцовий

борошномельний комплекс з вальцовим млином

агрегат борошномельний вальцовий

3. Валові витрати на виробництво, грн.:

устаткування для отримання високосортного борошна “Фермер”

млина агрегатного вальцового

борошномельного комплекса з вальцовим млином

агрегату борошномельний вальцовий

4. Продажна ціна на одиницю продукції, грн.:

устаткування для отримання високосортного борошна “Фермер”

млин агрегатний вальцовий

борошномельний комплекс з вальцовим млином

агрегат борошномельний вальцовий

5. Амортизаційні відрахування, грн.

6. Податок на прибуток, грн.140000
-

-
-
-


-

--
-

-

-


-
-
5250,0
25,0

-
2

-
5
4


102400


-

76800
119097


126420


-
96000
126480
5250,0
25,0

-
3

2
5
6


102400


206640

76800
119097


126420


252000
96000
126480
5250,0
25,0

-
3

2
-
4


102400


206640

-
119097


126420


252000
-
126480
5250,0
25,0

-
4

-
-
4


102400


-

-
119097


126420


-
-
126480
5250,0
25,0

-
4

-
-
4


102400


-

-
119097


126420


-
-
126480
5250,0
25,0


Завдання 4. Формування програми інвестиційних проектів. Необхідно обґрунтувати можливість формування програми інвестиційних проектів, яка складається з 4-х незалежних обов’язкових проектів, які мають наступні характеристики:

проект А – вартість 500 тис.грн., прибутковість 21%;

проект Б – вартість 300 тис.грн., прибутковість 28%;

проект В – вартість 400 тис.грн., прибутковість 26%;

проект Г – вартість 800 тис.грн., прибутковість 25%.

Обсяг вільних власних коштів складає 1400 тис.грн. Всі проекти мають однаковий рівень ризиковості, який незначно перевищує середній по підприємству (5%). Ефективність використання власного капіталу складає 15%. У підприємства існує можливість залучення додаткового капіталу.тема 7. Маркетинговий аналіз


Основні питання, що підлягають вивченню.

Мета та задачі маркетингового аналізу, а також основні об’єкти дослідження. Напрямки аналізу ринкових можливостей. Прогнозування обсягів збуту продукції. Формування комплексу маркетингу проекту. Вибір каналів розповсюдження продукції. Реалізація маркетингової стратегії проекту.Тестові завдання

1. Для аналізу умов ринку:

а) складають графік випуску продукції на майбутній період;

б) розраховують баланс грошових потоків;

в) вивчають екологічні наслідки здійснення проекту;

г) збирають і використовують відомості про попит, вимоги до продукції, характеристики конкурентів і споживачів, характеристики каналів руху товару.

2. Метод пробного маркетингу використовують для:

а) ознайомлення покупців з новим товаром;

б) прогнозування збуту;

в) оцінки ефективності маркетингової кампанії;

г) вивчення реакції конкурентів на продукцію.

3. Простий аналіз тренда – це:

а) метод вивчення цін на продукцію;

б) метод прогнозування обсягів збуту;

в) спосіб розрахунку собівартості продукції;

г) аналіз ефективності виставок-ярмарків.

4. Формування цін на продукцію полягає в:

а) постановці завдань ціноутворення та визначенні цінових меж попиту;

б) аналізі витрат і виборі методу ціноутворення;

в) аналізі цін і товарів конкурентів, а також у встановленні остаточної ціни;

г) в усіх вищеперелічених діях.

5. Прямі витрати – це:

а) операційні витрати;

б) витрати на маркетингові заходи;

в) сума прямих матеріальних і трудових витрат;

г) всі вищеперелічені.

6. Знижка – це:

а) зміна ціни при продажу в кредит;

б) зменшення ціни нового товару за умови здачі в утилізацію старого товару;

в) зменшення ціни товару за умови оплати авансом при купівлі значної партії товару, за посезонну покупку;

г) зниження ціни при доставці покупцем товару самостійно.

7. Конкурентоспроможність – це:

а) відповідність продукції вимогам ринку;

б) підтримання працездатності продукції протягом періоду експлуатації;

в) ефективна організація рекламної кампанії;

г) забезпечення схоронності продукції по закінченні гарантійного терміну.

8. Просування продукції – це:

а) транспортні послуги продавця;

б) створення мережі роздрібної торгівлі;

в) реклама, стимулювання збуту, пропаганда;

г) поєднання прямого й непрямого каналів руху товару.

9. Процес управління маркетингом полягає у:

а) аналізі ринкових можливостей;

б) відборі цільових ринків;

в) розробці комплексу маркетингу та втіленні в життя маркетингових заходів;

г) застосуванні всього вищепереліченого.

10. Аналіз ринкових можливостей полягає в:

а) аналізі мікросередовища маркетингу;

б) аналізі макросередовища маркетингу;

в) аналізі роздрібного та оптового ринків;

г) усіх вищеперелічених заходах.

11. Відбір цільових ринків полягає у:

а) вивченні попиту;

б) сегментуванні ринку і відборі цільових сегментів;

в) позиціюванні товару і прогнозі збуту;

г) всіх вищеперелічених діях.

12. Розробка комплексу маркетингу полягає в:

а) розробці товару;

б) ціноутворенні;

в) організації руху і просування товару;

г) усіх вищеперелічених заходах.

13. Життєвий цикл товарів відображає:

а) ефективність рекламної кампанії;

б) рівень витрат на гарантійне обслуговування;

в) порядок виведення на ринок нових моделей;

г) залежність грошових надходжень (обсягу збуту) від часу.

14. Сегментування ринку – це:

а) розподіл товарів на групи з огляду на їх споживачі якості;

б) розподіл регіонів збуту між основними виробниками;

в) процес поділу споживачів на групи на основі відмінностей у потребах, характеристиках і поведінці;

г) розподіл виробленої продукції між оптовими покупцями.

15. Комплекс заходів з просування товару – це:

а) створення мережі дилерів;

б) реклама, стимулювання збуту, пропаганда;

в) розширення каналів руху товару;

г) укладання угод про наміри щодо розширення збуту товарів проекту.

16. Розробка нових товарів – це:

а) розробка конструкторсько-технологічної документації;

б) генерування принципу дії нового товару;

в) пошук ідеї нового товару, розробка технічної документації, виготовлення та випробування дослідного зразка, організація серійного виробництва;

г) розробка товарної стратегії проекту.

тема 8. Технічний аналіз


Основні питання, що підлягають вивченню.

Визначення мети та завдань технічного аналізу проекту. Визначення виробничої потужності проекту. Обґрунтування вибору технології. Чинники вибору обладнання. Оцінка вартості споруджень та цивільних об’єктів. Оцінка потреби в трудових ресурсах за окремими категоріями. Визначення місця реалізації проекту та його чинники.Тестові завдання

 1. Метою технічного аналізу є:

а) вивчення споживачів продукції;

б) вивчення поточних витрат виробництва;

в) вивчення капітальних витрат;

г) вивчення капітальних витрат і поточних витрат виробництва.2. До змісту технічного аналізу входить:

а) аналіз ринку;

б) аналіз додаткового законодавства;

в) вибір організації управління підприємством;

г) вибір технологій.

3. При дослідженні місця реалізації проекту можна не розглядати:

а) розташування ринків збуту;

б) транспортний доступ до місця;

в) планування підприємства;

г) схеми земельних ділянок.

4. Дослідження масштабу проекту містить:

а) вивчення впливу ринків збуту на масштаб виробництва;

б) вивчення залежності капітальних та поточних витрат від масштабу виробництва;

в) вивчення фізичних та екологічних обмежень на масштаб виробництва;

г) все перелічене.

5. При аналізі вибору технології слід перевіряти обґрунтованість вибору з погляду:

а) сировини, що застосовується;

б) політичної обстановки в країні;

в) (а) і (б) разом;

г) ні (а), ні (б).

6. До переліку питань, що вивчаються при виборі обладнання, входить:

а) номенклатура обладнання та його постачальники;

б) організація контролю за поставками обладнання;

в) система ремонту обладнання;

г) все перелічене.

7. До об`єктів інфраструктури належать:

а) лінії електропередачі;

б) конвеєрні лінії;

в) кредитні лінії;

г) жодна з названих.

8. Якщо наявні не всі елементи інфраструктури, необхідні для здійснення інвестиційного проекту, то слід:

а) відмовитися від проекту взагалі;

б) проаналізувати витрати на створення цих елементів;

в) клопотатися перед урядом країни про бюджетне фінансування розвитку інфраструктури;

г) відкласти проект доти, доки не буде сформована вся інфраструктура.

9. Схема виробничих потоків – це:

а) графічне відображення руху сировини та напівфабрикатів по технологічному процесу;

б) схематичне зображення системи управління виробництвом;

в) графічне відображення зв`язків з постачальниками сировини та матеріалів;

г) схема поставки продукції виробництва її споживачам.

10. При підготовці та здійсненні інвестиційного проекту рекомендується наймати спеціалізовані фірми для:

а) закупівлі сировини;

б) монтажу обладнання;

в) наймання персоналу;

г) жодної з цих дій.

тема 9. Інституційний аналіз

Основні питання, що підлягають вивченню.

Мета, задачі і методи інституційного аналізу. Оточення проекту: зовнішні та внутрішні чинники та напрямки їх аналізу. Принципи формування цілей організації і їх основні різновиди.Тестові завдання

 1. Економічне середовище проекту не характеризується такими компонентами:

а) бюджетний дефіцит;

б) структура внутрішнього валового продукту;

в) вартість кредитів;

г) рівень безробіття;

д) рівень інфляції.

2. Для того, щоб організаційна роль існувала і мала сенс, вона має включати:

а) розподіл ролей;

б) чітке визначення основних обов’язків або сфер діяльності;

в) заданий ритм виконання;

г) інноваційний процес.

3. Структура організації є ефективною, якщо вона:

а) не сприяє досягненню цілей підприємства з мінімальними небажаними наслідками;

б) допомагає менеджеру розвинути свої здібності;

в) допомагає працівникам вносити свій вклад у досягнення цілей підприємства;

г) сприяє реалізації стратегічного плану боротьби з конкурентами.

4. Принцип абсолютної відповідальності означає, що:

а) відповідальність начальників перед підлеглими за результати своєї діяльності є абсолютною, а підлеглі не можуть ухилятися від цієї діяльності;

б) відповідальність підлеглих перед начальниками за результати своєї діяльності є абсолютною, а начальники не можуть ухилятися від цієї діяльності;

в) абсолютна відповідальність вимагає абсолютного контролю;

г) відповідальність підлеглих перед начальниками за результати своєї діяльності є абсолютною, незважаючи на делеговані повноваження;

д) відповідальність нижчих начальників перед вищими є абсолютною, але в них має бути менше делегованих повноважень.5. Кількість посадових взаємозв’язків дорівнює 100. За формулою Грайкунаса кількість підлеглих одного начальника може дорівнювати:

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6; д) 7.6. Функція підприємства – це:

а) його обов’язок;

б) його права;

в) його відповідальність;

г) його повноваження;

д) те, чим воно займається.тема 10. Екологічний аналіз


Основні питання, що підлягають вивченню.

Мета та задачі екологічного аналізу проектів. Поняття збитку оточуючому середовищу. Основні види збитків. Методи оцінки дії проекту на оточуюче середовище. Дії з усунення шкідливої дії проекту на навколишнє середовище, і розрахунок витрат на такі діїТестові завдання

1. Метою екологічного аналізу інвестиційного проекту є:

а) оцінка наслідків впливу на забруднення атмосферного повітря;

б) з’ясування однозначності всіх передумов проектного аналізу;

в) встановлення потенційної шкоди довколишньому середовищу під час здійснення та експлуатації проекту і визначення заходів, необхідних для її пом’якшення або відвернення

г) розробка плану збереження природного середовища.

2. Неодержана вигода – це:

а) шкода довколишньому середовищу;

б) витрата;

в) вигода мінус витрата;

г) вигода “з проектом” мінус витрата “без проекту”.

3. “Уявний” ринок – це підхід, при якому:

а) ринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосовують для оцінки “товарів” або “послуг” екологічного характеру, що не мають чіткої ціни;

б) неринкові ціни застосовують для оцінки “товарів” або “послуг” екологічного характеру, що не мають чіткої ціни;

в) ринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосовують для оцінки впливу проекту на довколишнє середовище;

г) неринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосовують для оцінки впливу проекту на довколишнє середовище.

4. Котра з методик не заснована на використанні ринкової ціни:

а) зміна продуктивності;

б) аналіз ефективності витрат;

в) втрата доходу;

г) альтернативна вартість.

5. Котра з методик не заснована на використанні порядку потенційних витрат:

а) витрати на заміну;

б) витрати на переміщення;

в) різниця в заробітній платі;

г) тіньовий проект.

6. Методика, заснована на втраті доходу, може бути застосована:

а) залежно від характеру захворювань;

б) незалежно від характеру захворювань;

в) при оцінці впливу на заповідні території;

г) при оцінці рівня радіаційного забруднення.

7. Методика, заснована на превентивних витратах, передбачає, що рівень можливої шкоди має бути:

а) менший витрат на зниженні шкоди;

б) менший зниженого рівня можливої шкоди плюс витрати на зниженні шкоди

в) рівний витратам на зниження шкоди;

г) більший зниженого рівня можливої шкоди плюс витрати на зниження шкоди.

8. Методика витрат на відшкодування передбачає, що величина шкоди може бути виміряна:

а) механічно; б) фізично; в) хімічно; г) біологічно.9. Котре з допущень не використовується в методиці тіньових проектів:

а) наявні ресурси незначні і мають високу цінність;

б) створені людиною альтернативні варіанти ресурсів є аналогічними природним;

в) всі використовувані ресурси мають ринкову вартість;

г) існуючий рівень товарів та послуг є бажаним.

10. Підхід з погляду характеристики власності означає, що:

а) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити менше за окремий товар, який являє собою нерухоме майно;

б) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити більше за певний товар, який являє собою нерухоме майно;

в) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити удвічі більше за певний товар, який являє собою нерухоме майно;

г) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити удвічі менше за певний товар, який являє собою нерухоме майно.

11. Що є основною для порівняння в оплаті праці:

а) ступінь ризику для життя і здоров’я та міські зручності;

б) забрудненні повітря і вода;

в) ступінь ризику для життя і вища оплата праці;

г) чисте повітря і відсутність каналізації.

тема 11. Соціальний аналіз


Основні питання, що підлягають вивченню.

Мета і напрями вирішення задач соціального аналізу проекту. Основні складові соціального аналізу. Поняття соціального оточення проекту, його склад і напрямки аналізу.Тестові завдання

1. Соціальна привабливість проекту визначається з точки зору:

а) користувачів проекту;

б) населення регіону, в якому реалізується проект;

в) поліпшення соціального середовища проекту;

г) усі попередні відповіді вірні.

2. На якій стадії життєвого циклу проекту відбувається пошук зацікавлених осіб проекту:

а) експертиза;

б) розробка концепції проекту;

в) реалізація проекту;

г) обґрунтування проекту.

3. Оцінка населення, що мешкає у зоні реалізації проекту, вимагає:

а) оцінити населення з точки зору демографічних, соціальних особливостей, умов мешкання, зайнятості, відпочинку та визначити ступінь впливу проекту на ці параметри;

б) оцінити можливість поліпшення рівня життя;

в) оцінити ступінь впливу проекту на умови мешкання, зайнятості та відпочинку населення тощо;

г) спрогнозувати зміни соціокультурних параметрів населення.

4. На які характеристики зовнішнього середовища у більшій мірі може вплинути проект:

а) природно-кліматичні;

б) демографічні;

в) соціально-культурні;

г) етнічні.

5. Що містить діагностика соціальної культури:

а) визначення фактичного стану, тенденцій розвитку та прогнозування структури зайнятості; так, ні;

б) оцінка рівня безробіття; так, ні;

в) визначення можливості працевлаштування безробітних; так, ні;

г) аналіз регіонального рівня зайнятості; так, ні;

6. Соціальний аналіз проекту передбачає:

а) визначення існуючого рівня соціального середовища;

б) прогнозування можливого впливу проекту на соціальне середовище;

в) оцінку можливості змін соціального середовища проекту;

г) усі попередні відповіді вірні;

д) вірні лише а) та б).7. Участь населення регіону у проекті означає:

а) надання робочої сили;

б) моніторинг проекту;

в) консультування з відбору та плануванню проекту;

г) усі попередні відповіді вірні;

д) вірні лише а) та б).8. Оцінка соціальних наслідків проектів проводиться:

а) бенефіциаторами проекту;

б) учасниками проекту;

в) населенням країни проекту;

г) аналітиками, що готують проект;

д) усі попередні відповіді вірні.тема 12. Фінансовий аналіз


Основні питання, що підлягають вивченню.

Сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Методи фінансового аналізу. Принципи фінансового аналізу. Показники для визначення фінансового стану підприємства у проектному аналізі. Принцип формування структури джерел фінансування проекту. Елементи фінансового плану. Мета та призначення балансу грошових потоків. Основні показники ефективності проекту.Тестові завдання

1. Мета фінансового аналізу:

а) оцінити підготовленість підприємства до виконання проекту;

б) розрахувати показники грошових потоків;

в) визначити, чи є проект рентабельним та ефективним;

г) розробити план інвестиційних витрат;

д) виявити джерела фінансування проекту.2. Принцип двоїстості у фінансовому аналізі означає, що:

а) доходи дорівнюють витратам;

б) джерела коштів дорівнюють фінансовим результатам ;

в) активи дорівнюють пасивам;

г) наявний двоїчний рахунок;

д) складаються два бухгалтерські баланси.3. Стаття агрегованого балансу “Основні кошти (капітал)” відображає:

а) статутний фонд підприємства, а також резервні, спеціальні та інші фонди, що належать підприємству;

б) залишкову вартість діючих і таких, що перебувають на консервації та в запасі основних фондів, вартість незакінченого будівництва і запасів невстановленого обладнання;

в) початкову вартість діючих і таких, що перебувають на консервації та в запасі основних фондів;

г) вартість будинків, споруд і передавальних пристроїв;

д) вартість виробничих основних фондів.4. Довгострокові фінансові вкладення – це:

а) дебіторська заборгованість строком погашання понад 1 рік, заборгованість за продані основні фонди;

б) узгоджені з банками суми заборгованості по одержаних від них кредитах на строк понад 1 рік;

в) інвестиції в доходні активи (цінні папери) інших підприємств, процентні облігації державних і місцевих позик, вклади у статутні фонди інших підприємств, інші вкладення на строк 1 рік;

г) суми заборгованості по додатковому кредиту та фінансової допомоги строком понад 1 рік;

д) залишок сум для фінансування капітальних вкладень.5. Амортизаційні відрахування не нараховуються на:

а) програмні продукти;

б) інструмент та інвентар;

в) права користування природними ресурсами;

г) передавальні пристрої;

д) гудвіл.6. Основні засоби по залишкової вартості становлять 200, статутний фонд – 150, нематеріальні активи по залишковій вартості – 50, короткострокові кредити банків – 40, виробничі запаси – 30, товари відвантажені, строк оплати яких не настав – 20, спеціальні фонди – 30, довгострокові кредити банків – 80, заборгованість по оплаті праці – 20, розрахунковий рахунок – 20. Поточні активи дорівнюють:

а) 20; б) 30; в) 50; г) 70; д)100.7. Витрати на виробництво реалізованої продукції – 200, доходи від здачі окремого майна в оренду – 50, виручка від реалізації продукції – 400, чистий обсяг продажів – 320, платежі в бюджет – 70, податок на подану вартість – 80. Чистий прибуток дорівнює:

а) 200; б) 150; в) 100; г) 80; д) 50.8. Рівень інфляції на збут розраховується як:

а) прогнозоване зростання (падіння) співвідношення курсу валют;

б) прогнозоване (зниження) у процентах за рік;

в) співвідношення зростання цін і доходів;

г) прогнозоване зростання перевищення грошової маси в обігу над пропозицією товарів;

д) індекс роздрібного товарообігу.9. Капітальні витрати можуть включати:

а) витрати на передінвестиційні дослідження, та витрати виробництва;

б) витрати на передінвестиційні дослідження, придбання обладнання та підготовку кадрів;

в) витрати на випуск продукції;

г) витрати на передінвестиційні дослідження та виплату процентів за кредит;

д) витрати на передінвестиційні дослідження та відрахування в інноваційні фонди.10. Річні поточні витрати фірми становитимуть $3,6 млн., а цикл обігу коштів – 90 днів. Мінімально необхідна сума грошей в обігу становитиме ($ тис.): а) 600; б) 900; в) 1200; г) 1500; д) 1800.

11. Акціонерним товариством вважається господарське товариство, яке:

а) має статутний фонд, поділений на акції, і відповідає по зобов’язаннях лише майном товариства;

б) має статутний фонд і відповідає по зобов’язаннях лише майном товариства;

в) має статутний фонд, поділений на акції, і відповідає по зобов’язаннях у межах вкладів акціонерів;

г) має статутний фонд, поділений на акції рівної номінальної вартості, і відповідає по зобов’язаннях лише майном товариства;

д) має статутний фонд, поділений на акції рівної номінальної вартості, і відповідає по зобов’язаннях у межах вкладів акціонерів.12. Портфельні інвестиції – це:

а) всі види цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інші види діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект;

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з метою одержання доходу;

в) капітальні вкладення;

г) кошти, вкладені в об’єкт розвитку;

д) інвестиції в цінні папери, випущені приватними кампаніями або державою, банківські депозити та ощадні сертифікати.13. Дивіденди – це:

а) доходи, нараховані у вигляді процентів на акції або на внески у статутні фонди, за винятком доходів, одержаних від торгівлі корпоративними правами, і доходів від операцій з борговими зобов’язаннями й вимогами;

б) прибуток від здійснення корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді процентів на акції або на внески у статутні фонди, за винятком доходів, одержаних від торгівлі корпоративними правами;

в) доходи, нараховані у вигляді процентів на акції або на внески до статутних фондів, за винятком доходів від операцій з борговими зобов’язаннями й вимогами;

г) прибуток від здійснення корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді процентів на акції або на внески до статутних фондів, за винятком доходів, одержаних від торгівлі корпоративними правами, і доходів від операцій з борговими зобов’язаннями й вимогами;

д) прибуток від здійснення корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді процентів на акції або на внески до статутних фондів, і доходи, одержані від надання коштів і матеріальних цінностей в кредит (позику) та нарахування у вигляді премій, виграшів або процентів від суми заборгованості.14. Прогнозоване значення дивідендів на 2006 рік – 5 коп. на просту акцію номінальною вартістю 1 грн. Середня прогнозована ринкова вартість акції на 2006 рік – 1,5 грн. Прогнозований темп приросту дивідендів – 0,2%. Ціна акціонерного капіталу дорівнює:

а) 0,2%; б) 2,3%; в) 3,5%; г) 5%; д) 5,3%.15. Фірмі необхідно оцінити вартість капіталу проекту. Джерелами фінансування є кредит банку під 20% річних, залучення інвесторів під випуск простих акцій з дивідендами 10% та реінвестиції з планованою дохідністю 5%. Вартість проекту 1 млн. 200 тис. грн. Реінвестиції становлять 300 тис. грн., емісія планується у розмірі 600 тис. грн. WACC дорівнює:

а) 20%; б) 11,25%; в) 10%; г) 15%Практичні завдання

Завдання 1. Визначте, чи прийняті умови фінансування проекту на основі наведених у таблиці даних.

Умови фінансування. Власні кошти фірми вкладаються у вигляді матеріальних активів – 2550 тис. дол., нематеріальних активів – 500 тис. дол., грошових коштів за рахунок нагромадженого прибутку – 50 тис. доларів. Всього капітальних витрат – 10100.


Таблиця 1 - Капітальні витрати проекту, тис. дол.

Статті

2009

2010

2011

 1. Передінвестиційні дослідження та підготовчі роботи

 2. Купівля землі, підготовка та освоєння земельної ділянки

 3. Будівництво, будівлі й споруди

 4. Машини та обладнання

  1. з них автомобільний транспорт, меблі, побутові електромеханічні прилади й інструменти

 5. Захист довколишнього середовища

 6. Технологія

 7. Накладні витрати

Разом капітальні витрати

50

100
750

1900

1000


500

170


3470

300

460


5000

310


6070

140
420

560

Таблиця 2 - У тому числі грошові капітальні витрати, тис.дол.Статті

2009

2010

2011

 1. Передінвестиційні дослідження та підготовчі роботи

 2. Купівля землі, підготовка та освоєння земельної ділянки

 3. Будівництво, будівлі й споруди

 4. Машини та обладнання

 5. Захист довколишнього середовища

 6. Технологія

 7. Накладні витрати

Разом капітальні витрати

50

100


50

170


370

300

460


5000

310


6070

140


420

560

Примітка. Іноземний інвестор вкладе в другому році на купівлю обладнання 5000 тис. доларів США.

Кредит українського банку 2000 тис. дол. на 5 років під 12% річних з виплатою процентів щорічно з другого року проекту і поверненням кредиту на 6 році (в рік повернення кредиту додатково виплачується 7%). Дивіденди на вкладені власні кошти передбачено у розмірі 15% щорічно на весь вкладений капітал з виплатою з 3-го року. Іноземному інвесторові, який вкладає 5000 тис. дол., пропонується повернення вкладених коштів з 4-го року.Завдання 2. Оцінка ринкової вартості акцій. Компанія планує випустити привілейовані акції номінальною вартістю 100 грн. Дохід на кожну акцію (дивіденди) складає 11%. Акції продаються на ринку за 97 грн. Витрати на випуск та розповсюдження акцій складають 5% від їх ринкової ціни. Чому дорівнює вартість привілейованих акцій компанії?

Завдання 3. Обґрунтування оптимальної структури капіталу. Обґрунтувати оптимальну структуру капіталу, що мобілізується для реалізації інвестиційного проекту з рівнем ризику 2%, а також оцінити доцільність його реалізації. Проект має наступні характеристики: вартість – 1000000 грн., прибутковість – 15,5%. Відомо, що підприємство має 400000 грн. Власного капіталу, середня ефективність використання якого складає 10%. У підприємства є можливість залучення зовнішніх коштів на наступних умовах: або ж банківський кредит за ціною 23% на місяць без урахування податку на прибуток або ж емісія облігацій зі ставкою купонного проценту 21% (рівень витрат на емісію складає 20%).

Завдання 4. Побудова фінансових потоків за проектом. Реалізується проект із загальним обсягом інвестицій 10 тис.грн. Обсяг власних коштів покриває 30% необхідних коштів. Банк згоден кредитувати проект під 15% річних з роздробленням загальної суми поверненого кредиту за бажанням клієнта, але на термін, не менший ніж 3 місяці.

Виходячи з очікуваного прибутку (таблиця 1) скласти найбільш вигідний графік кредитування проекту (місяць одержання кредиту, суму, місяць повернення кредиту з відсотками). Заповнити таблицю фінансових потоків (таблиця 2).


Таблиця 1 – Вхідні показники

Показники

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Інвестиції

4000

6000Чистий прибуток
1100

1300

1400

1500

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

Таблиця 2 – Таблиця грошових потоківПоказники

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів

Витрати коштів,

в т. ч. для погашення боргівНаявність вільних коштів

Заборгованість з одержаних кредитів


Завдання 5. Нарахування і витяг процентів. Аналізуються два варіанти накопичення коштів. Варіант перший: на депозит кожні півроку вноситься 500 грн. за умови, що банк нараховує 7% річних із піврічним нарахуванням процентів.

Варіант другий: робиться щорічний внесок у розмірі 1000 грн. на умовах 9% річних при щорічному нарахуванні процентів.

Визначте:

А) суму, що буде на рахунку через 10 років при реалізації кожного плану. Який варіант переважніший?

Б) чи зміниться ваш вибір, якщо процента ставка в плані 2 буде знижена до 8,0%.

Завдання 6. Підприємство має можливість брати участь у діловій операції, що принесе прибуток у розмірі 10 млн.грн. після закінчення двох років (рівень процентної ставки на капітал складає 5% на рік).

Виберіть один з двох варіантів одержання прибутку: або по 5 млн.грн. після закінчення кожного року, або одночасне одержання всієї суми наприкінці дворічного періоду. Чи існують такі умови, коли вибір варіанта буде байдужим? Чи зміниться ваше рішення, якщо прибуток другого року зменшиться до 4 млн.грн.?

Сформулюйте різноманітні умови, при яких варіант одночасного одержання прибутку може бути кращим.

Завдання 7. Номінальна вартість звичайних акцій 62000 грн., дивіденди виплачуються в розмірі 14%. Вартість привілейованих акцій 140000 грн. Дивіденди виплачуються в розмірі 10%. Кредит на суму 340000 грн. отримано під 9% річних. Оцінити вартість капіталу, що задіяний в інвестиційному процесі.

Завдання 8. У попередньому році підприємство оцінювало вартість власних акцій на рівні 10%. Номінальна вартість однієї акції дорівнювала 40 грн. В поточному році підприємство оголосило дробіння акцій і номінальна вартість дорівнювала 35 грн. Яка буде вартість акціонерного капіталу в поточному році, якщо для запобігання падінню курсової вартості підприємство забезпечує прибуток на 1 акцію на рівні попереднього року?

Завдання 9. Визначити можливість реалізації інвестиційного проекту за таких умов. Термін реалізації проекту 4 роки, обсяг інвестиції 200 тис.грн., очікуваний прибуток за рік 50 тис.грн., витрати на виробництво на місяць 30 тис.грн., умови фінансування 30% власні кошти, 70% залучені кошти, умови кредитування 15% річних, вартість власного капіталу 10%.

Скласти фінансовий план на 4 роки, якщо кредит повертається рівними частками наприкінці кожного року.тема 13. Економічний аналіз


Основні питання, що підлягають вивченню.

Мета і завдання економічного аналізу проектів. Оцінка економічної привабливості проектів. Напрямки взаємодії реалізації проекту і державної політики.Тестові завдання

1. Метою економічного аналізу є:

а) оцінка дохідності проекту;

б) визначення можливостей поліпшення життя населення внаслідок реалізації проекту;

в) оцінка можливості реалізації проекту у даному регіоні у певний період часу;

г) визначення доцільності реалізації проекту з точки зору інтересів суспільства в цілому, а не окремих власників.

2. Економічна привабливість проекту визначає:

а) можливість підвищення якості життя населення;

б) величину чистого економічного доходу проекту;

в) міру сприяння проекту досягненню встановлених країною цілей економічного розвитку;

г) найбільш привабливий з точки зору економічних вигід проект.

3. Визначення тіньової вартості ресурсів проекту не передбачається:

а) усунення викривлень трансферних платежів;

б) оцінку альтернативної вартості ресурсів;

в) розрахунок паритетних цін;

г) перерахунок вартості ресурсу з урахуванням коефіцієнта офіційного курсу місцевої валюти.

4. Якщо офіційний курс місцевої валюти завищено, то:

а) тіньова ціна місцевої валюти вища за офіційну;

б) тіньова ціна місцевої валюти нижча за офіційну;

в) відсутня премія до тіньового курсу;

г) реальна вартість місцевої валюти відображена в офіційному курсі.

5. Товари, залучені до зовнішньоторговельного обігу, - це:

а) товари, що мають можливість вільно експортуватися;

б) товари, вартість виробництва яких у державі менша FOB;

в) товари, вартість виробництва яких у державі менша CIF;

г) товари, що мають імпортні аналоги.

6. До побічних ефектів проекту не відносять:

а) збільшення обсягів попиту на ресурси, необхідні для реалізації проекту;

б) розвиток соціальної інфраструктури у регіоні здійснення проекту;

в) зміни у структурі сімей;

г) забруднення водного та повітряного басейнів.

Практичні завдання

Завдання 1. Визначте тіньову цінність проекту в національній валюті, якщо поданий проект передбачає імпорт 40 % комплектів загальних інвестиційних витратах. Офіційний обмінний курс занижений на 15 % і його величина дорівнює 12 гр. од. За оцінками спеціалістів, проект передбачає інвестиції в розмірі 430 млн. дол.

Завдання 2. Визначте паритетну ціну імпорту та експорту технологічної лінії на основі таких даних:

вартість товарів “біля воріт” виробника дорівнює 70000 дол.

величина місцевих зборів – 1000 дол.

вартість страховки – 15000 дол.

експортні мита – 2500 дол.

експортні субсидії – 7000 дол.

вартість транспортування всередині країни – 20000 дол.

монтаж і налагодження устаткування оцінюються в 12 % від ціниофіційний валютний курс у країні встановлено на рівні 1 дол.: 15 гр. од. місцевої валюти, а премія до нього становить 20 %.

Завдання 3. У країні встановився тіньовий курс місцевої валюти 1 дол.: 45 гр. од. Її офіційну вартість занижено на 30 %. Визначте офіційний курс валюти, величину премії та стандартний коефіцієнт перетворення.

Завдання 4. Визначте величину споживчого надлишку, якщо в результаті в результаті реалізації проекту ціна на продукт знизилася на 5 % становить 140 гр. од., а обсяг споживання збільшився з 200 до 240 млн. шт. за рік. Проілюструйте свою відповідь графіком.

Завдання 5. Визначте тіньову ціну металу, якщо його ціна в країні дорівнює 1300 гр.од. за 1 тону. Вартість транспортування світовий ринок становить 15 % від внутрішньої ціни. Світова ціна металу – 120 дол. за 1 т. Стандартний коефіцієнт перетворення дорівнює 0,8. Офіційний курс місцевої валюти – 18 гр. од. за 1 долар. Як ви вважаєте, цей товар є імпортованим чи експортованим для країни.

Завдання 6. Визначте перевідний коефіцієнт для імпортованої технологічної лінії вартістю 400 тис. гр. од., якщо її монтаж та налагодження вимагатиме 80 тис. гр. од., мито становить 30 % вартості, податок на продаж – 10 %, акцизний збір – 15 % , величина транспортних витрат – 50 тис. гр. од. (економічна вартість яких становить 40 % від їх фінансової величини). Прокоментуйте одержаний результат.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка