Методичні рекомендації до вивчення дисципліни №4686 2005 Міністерство освіти і науки України


Фаза впровадження включає наступні стадії (підхід Всесвітнього банку) (зайве вичеркнути)Сторінка2/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.51 Mb.
#10928
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

58. Фаза впровадження включає наступні стадії (підхід Всесвітнього банку) (зайве вичеркнути):


а) переговори а) експлуатація а) ідентифікація

б) реалізація б) розробка б) завершувальна оцінка

в) розробка в) реалізація в) переговори

г) завершувальна оцінка г) переговори г) реалізація59. Ідея проекту може бути обумовлена (доповнити перелік):

а) незадоволенням потреб в країні а) наявністю невикористаних ресурсів

б) нестачею виробничих потужностей б) прагненням створити сприятливі

умови праці

в) в)

г) г)

Тема 2. Концепція вигід і витрат в проектному аналізі, цінність грошей в часі


Основні питання, що підлягають вивченню.

Цінність проекту. Поняття вигід і витрат проекту. Види витрат проекту. Альтернативна вартість і альтернативні рішення. Чинники зміни вартості грошей у часі: ризик, інфляція, схильність до ліквідності. Норма дисконту. Середньозважена вартість капіталу.Тестові завдання

1. Цінність проекту визначається як

а) добуток прибутку і величини амортизаційних відрахувань;

б) сума валових доходів і чистого прибутку;

в) різниця його позитивних та негативних результатів;

г) величина чистого прибутку за вирахуванням відсотків за користування кредитом.

2. Концепція граничності заснована на використанні таких показників:

а) додаткових вигід;

б) чистого прибутку;

в) амортизаційних відрахувань;

г) додаткових витрат.

3. Безповоротні витрати – це

а) зміна витрат в результаті проекту;

б) вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати шляхом реалізації або відмови від проекту;

в) витрати на придбання обладнання для реалізації проекту;

г) втрачена вигода в результаті реалізації проекту.

4. Неявні вигоди – це

а) вигоди від реалізації проекту, що збільшують грошові надходження підприємства;

б) величина чистого прибутку від реалізації проекту;

в) неодержані доходи від найкращого альтернативного використання активу, внаслідок чого відбувається збільшення грошових надходжень ;

г) альтернативна вартість капіталу.

5. Альтернативна вартість – це вартість, яка визначається

а) співставленням вигід і витрат проекту з урахуванням фактора часу;

б) цінністю грошових коштів на початок життєвого циклу проекту і в точці закінчення реалізації проекту;

в) величиною показника альтернативної вартості капіталу;

г) цінністю, яку міг би мати проект при використанні коштів найкращим з можливих способів.

6. Головні причини зміни вартості грошей у часі - це

а) інфляція;

б) суспільні потреби;

в) схильність до ліквідності;

г) ризик;

д) надмірна емісія грошей.7. Інфляція - це

а) ризик зміни оточення проекту;

б) процес, що характеризується збільшенням рівня цін і збільшенням купівельної спроможності грошей;

в) процес, що характеризується підвищенням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей;

г) зміни в курсах валют.

8. Ризик – це

а) нестабільність;

б) непевність у майбутньому;

в) зміна рівня цін;

г) збільшення курсу національної валюти.

9. Схильність до ліквідності – це

а) перевага грошей перед іншими цінностями і ризиковими вкладеннями;

б) перевага одного проекту перед іншим;

в) перевага національній валюті перед іноземною;

г) перевага, створювана податковим законодавством (надання пільг).

10. Вигоди проекту не включають

а) кошти від продажу застарілих фондів;

б) амортизаційні відрахування;

в) поточні витрати на енергетичні матеріали;

г) пільги з оподаткування.

11. Витрати проекту не включають

а) амортизаційні відрахування;

б) щорічні витрати на виробництво продукції;

в) втрати доходів від продажу застарілих фондів;

г) витрати на капітальний ремонт обладнання.

12. Норма дисконту приймається на рівні середньозваженої вартості капіталу, коли

а) проект фінансується виключно власними коштами;

б) проект фінансується тільки залученими коштами;

в) проект фінансується за рахунок змішаних джерел (як власних, так і залучених);

г) ніколи.

Практичні завдання

Завдання 1. Визначення та аналіз елементно-технологічної структури виробничих інвестицій. За перспективним планом розвитку промисловості будівельних матеріалів в одній із областей України передбачено спорудити два дробарно-сортувальні заводи з виробництва гравію потужністю відповідно 400 і 600 тим.м3/рік. Для цього вділено 8200 тис.грн. капітальних вкладень.

1. Визначити загальну кошторисну вартість споруджуваних заводів, якщо відомо, що протягом останніх років питомі капітальні вкладення в розрахунку на 1000 м3 гравію по підприємствах планованої потужності становили відповідно 9250 і 7500 грн.

2. Розрахувати відносну елементно-технологічну структуру капітальних вкладень окремо по кожному заводу, спираючись на вихідні дані, наведені в табл.1. порівняти цю структуру із середньою на промислових підприємствах України за останні 10 років (витрати на будівельно-монтажні роботи – 35-40%, на придбання устаткування – 45-50%, інші капітальні роботи і витрати – 10-20%) і зробити висновок щодо її раціональності.

Таблиця 1 – Абсолютна елементно-технологічна структура капітальних вкладень двох дробарно-сортувальних заводів, тис.грн.Показник

Потужність заводу, тис.м3

400

600

Витрати на будівельно-монтажні роботи

Витрати на придбання устаткування

Інші капітальні роботи і витрати


1400

2040


260

1750

2300


450

Разом

3700

4500


Завдання 2. Обчислення необхідного розміру капітальних вкладень з використанням нормативної питомої їх величини. Виявлений у процесі маркетингового дослідження попит на внутрішньому ринку на продукцію підприємства "Біомедскло" становить 120000 одиниць. виробнича потужність підприємства на початок розрахункового періоду становить 80000 одиниць. Очікуваний коефіцієнт використання виробничої потужності протягом наступних трьох років не перевищуватиме 0,85. З метою повного задоволення потреб ринку у продукції цього підприємства передбачається протягом трьох років ввести в дію відповідні виробничі потужності. За попередніми розрахунками норматив питомих капітальних вкладень на забезпечення приросту 1000 одиниць становить 150 тис.грн. Використавши зазначений норматив, визначити розмір капітальних вкладень, що забезпечить приріст обсягу продукції підприємства, достатній для повного задоволення попиту на внутрішньому ринку.

Завдання 3. Розрахунок необхідного обсягу основного та оборотного капіталу для започаткування бізнесу. Невелика група підприємців має намір створити товариство з обмеженою відповідальністю. яке вироблятиме і реалізовуватиме лічильники виробничого призначення "Сатурн". Для цього потрібно знайти та орендувати придатне для виробничо-господарської діяльності приміщення; придбати виробниче устаткування на суму 700 тис.грн.; закупити офісні меблі й господарський інвентар загальною вартістю 300 тис.грн

У розрахунку на одиницю продукції матеріальні витрати становитимуть 48 грн., а інші змінні витрати – 32 грн. Усі витрати на виробництво розподіляються рівномірно протягом виробничого циклу. Придбання сировини і виготовлення виробів здійснюється щодня партіями по 200 штук. Ціна реалізації одиниці продукції – 130 грн.

Матеріальні ресурси перебуватимуть у виробничих запасах протягом 20 днів, а в незавершеному виробництві – 10 днів. Запас готової продукції на складі підприємства має бути розрахований приблизно на 4 доби. Комерційний кредит під половину щоденної реалізації продукції братиметься терміном на 60 днів. сума орендної плати за користування приміщенням становитиме 20 тис.грн., а створюваний резерв грошових коштів – 10 тис.грн.

Обчислити загальну потребу підприємців у основному та оборотному капіталі для започаткування бізнесу.Завдання 4. Визначення необхідної суми капіталу і кредиту на закупівлю матеріалів для започаткування бізнесу. Підприємець має намір створити невелику виробничо-торгівельну фірму. З цією метою він бере в оренду потрібні приміщення та виробничі потужності. Як показали попередні розрахунки, протягом першого року господарювання показники бізнесу можуть бути такі:

 1. виручка від реалізації продукції 1660 тис.грн.;

 2. витрати на придбання устаткування – 100 тис.грн.;

 3. витрати на закупівлю матеріалів – 800 тис.грн.;

 4. оплата праці – 200 тис.грн.;

 5. орендна плата, яка вноситься щоквартально, - 80 тис.грн.;

 6. готівка в касі підприємства – 250 грн.;

 7. кількість оборотів оборотних коштів – 6;

 8. податок на додану вартість (ПДВ) – 20%;

 9. термін, на який бажано одержати кредит, - 3 місяці;

 10. кредитування покупців: 50% обсягу реалізації – за готівку; 25% - на умовах одномісячного і 25% - на умовах двомісячного кредиту.

Визначити необхідну підприємцеві загальну суму власного капіталу та кредиту на закупівлю матеріалів для започаткування бізнесу.

Завдання 5. Визначення загального обсягу капітальних вкладень у розвиток підприємства. Вихідна інформація для потрібних розрахунків по підприємству "Орбіта":

1. Балансова вартість основних виробничих фондів підприємства на початок розрахункового періоду досягла 120 млн.грн., у тому числі активної їх частини – 45%. Середній нормативний (економічно виправданий) строк експлуатації активної частини основних фондів становить 5-7 років, а пасивної – 25 років. Протягом розрахункового п'ятирічного періоду середньорічний приріст основних фондів підприємства має становити 6%, у тому числі активної їх частини – 9%. Коефіцієнти вибуття основних фондів залежно від строку експлуатації і темпів приросту наведено в таблиці 1.


Таблиця 1 – Рекомендовані коефіцієнти вибуття основних фондів залежно від строку їх експлуатації та темпів приросту

Строк експлуатації, років

Темпи приросту, %

1

3

6

9

3

5

1015

25


0,33

0,196


0,0956

0,0621


0,0354

0,3235

0,1884


0,0872

0,0538


0,0274

0,03141

0,1774


0,0759

0,0429


0,0182

0,3050

0,1671


0,0658

0,0341


0,0118

Витрати, що не збільшують вартості основних фондів, дорівнюють 5% тих капітальних вкладень, що спрямовуються на відшкодування вибуття основних фондів.

2. Попит внутрішнього ринку на продукцію підприємства становитиме 80 тис.т. на кінець розрахункового періоду. Виробнича потужність підприємства на початок розрахункового періоду дорівнювала 65 тис.т. Очікуваний коефіцієнт використання виробничої потужності впродовж цього періоду в середньому дорівнюватиме 0,87. Необхідні виробничі потужності протягом розрахункового періоду вводитимуться в таких розмірах (% до підсумку): перший і другий рік – по 15; третій і четвертий – по 20, п’ятий – 30. Відповідно до нормативів нововведені виробничі потужності освоюються протягом двох років, у тому числі в рік уведення в дію – на 60%. За існуючими нормами питомі капітальні вкладення становлять 900 грн. у розрахунку на 1 т. приросту виробничої потужності.

3. З метою подальшого нарощування виробничих потужностей підприємства в наступному за розрахунковим періоді передбачається на останній рік розрахункового періоду створити резерв потужностей з основних фондів вартістю 18 млн.грн.. При цьому середній коефіцієнт готовності виробничих об’єктів, що перебуватимуть у будівельному заділі протягом останнього року розрахункового періоду, дорівнюватиме 0,15.

Визначити:


 1. необхідний обсяг капітальних вкладень у відшкодування виведених основних фондів і підтримку існуючого рівня виробництва;

 2. обсяг реальних інвестицій для забезпечення приросту виробничої потужності підприємства;

 3. розмір капітальних вкладень для створення будівельного заділу;

 4. загальний обсяг капітальних вкладень, необхідних для технічного розвитку підприємства в розрахунковому періоді.

Завдання 6. Визначення вартісної оцінки основних результатів використання нових предметів праці. Спираючись на вхідну інформацію (таблиця 2), визначити вартісну оцінку основних результатів використання нових предметів праці в кількох виробничих сферах.
Таблиця 2 – Обсяг використання предметів праці та ціна одиниці продукції

Показники

Сфера використання предметів праці

1

2

3

4

Обсяг застосовуваних нових предметів праці, кг.

Витрати предметів праці на одиницю продукції, кг.

Ціна одиниці продукції, грн..


70000

2,0


40,0

20000

2,5


30,0

20000

1,0


25,0

16000

3,2


65,0


Завдання 7. Планується реалізувати проект через 12 років. Його вартість складає 20000 умовних одиниць. На сьогоднішній момент інвестор має лише 10000 умовних одиниць, які можна інвестувати. Яку необхідну ставку доходу на інвестиції необхідно мати, щоб покрити витрати на реалізацію проекту?

тема 3. Грошовий потік


Основні питання, що підлягають вивченню.

Поняття і види грошового потоку. Склад грошового потоку. Вплив величини амортизаційних відрахувань на грошовий потік. Врахування інфляції в побудові грошових потоків: формула Фішера.Тестові завдання

1. Традиційно грошовий потік включає

а) оподатковуваний прибуток;

б) суму чистого доходу і нарахованих амортизаційних відрахувань;

в) суму податку на прибуток і амортизаційні відрахування;

г) суму чистого прибутку і валових витрат.

2. Чистий потік представляє собою

а) зміни в обліковій політиці підприємства;

б) зміни в надходженнях проекту;

в) зміни в платежах проекту;

г) загальні зміни у залишках грошових коштів від реалізації проекту.

3. Операційний грошовий потік характеризує

а) фактичні надходження/втрати грошових коштів в результаті діяльності підприємства;

б) надходження і витрати від фінансової діяльності;

в) втрати підприємства від реалізації проекту;

г) вигоди підприємства від реалізації проекту.

4. Фінансовий потік призначений для

а) визначення вигід підприємства від реалізації проекту;

б) визначення втрат підприємства від реалізації проекту;

в) аналізу фінансового стану підприємства;

г) характеристики надходжень та витрат грошових коштів, пов’язаних із змінами капіталу підприємства.

5. Загальний грошовий потік представляє собою

а) фактичні чисті грошові кошти від реалізації проекту;

б) аналіз фінансового стану підприємства;

в) втрати підприємства від реалізації проекту;

г) вигоди підприємства від реалізації проекту.

6. Грошовий потік – це

а) не існує визначення;

б) характеристика технологічного стану підприємства;

в) різниця між грошовими надходженнями і витратами;

г) гіпотетична величина витрат проекту.

7. Релевантні грошові потоки характеризують

а) втрати підприємства;

б) вигоди підприємства;

в) грошові потоки, що розглядаються в процесі аналізу ефективності проекту;

г) платоспроможність підприємства.

8. Додаткові грошові потоки представляють собою

а) показники фінансового стану підприємства;

б) характеристику додаткових вигід і витрат проекту;

в) характеристику прибутковості проекту;

г) характеристику терміну окупності проекту.

9. Кумулятивний грошовий потік представляє собою

а) характеристику прибутковості проекту;

б) характеристику терміну окупності проекту;

в) характеристику додаткових вигід і витрат проекту;

г) чистий грошовий потік протягом періоду життєвого циклу проекту.

Практичні завдання


Завдання 1. Визначення ефективності запровадження прогресивного способу ультразвукової обробки друкованих плат. На приладобудівному заводі “Мікроприлад” запроваджено прогресивний спосіб ультразвукової обробки за допомогою інструмента, що обертається, отворів у штампованих платах із ситалу. Це дозволило суттєво підвищити продуктивність праці, знизити собівартість обробки плат і зменшити втрати від браку продукції. Порівняльні техніко-економічні показники за базовим і новим технологічним процесом наведено в таблиці 1.

Скласти грошовий потік проекту, якщо відомо, що його життєвий цикл складає 7 років, і в кінці цього періоду обладнання продається за залишковою вартістю. Визначити річний економічний ефект використання нового способу обробки печатних плат, якщо нормативний коефіцієнт прибутковості інвестицій становить 0,1.

Таблиця 1 – Вхідні дані для розрахунку економічного ефекту від застосування ультразвукової обробки друкованих плат

Показник

Технологічний процес

базовий

новий

Річний обсяг реалізації друкованих плат, шт.

Трудомісткість свердління однієї печатної плати, хв.

Погодинна тарифна ставка, грн.

Коефіцієнт, що враховує доплати до основної заробітної плати і відрахування на соціальне страхування

Річна витрата інструменту, шт.

Ціна одиниці інструмента, грн.

Коефіцієнт експлуатації інструменту

Потужність електродвигунів, кВт

Коефіцієнт використання електродвигунів за часом та потужністю

Тариф на електроенергію, грн./кВт-год.

Балансова вартість од. устаткування, грн.

Виробнича площа, яку од. займає устаткування, м2

Вартість одиниці виробничої площі, грн.

Амортизаційні відрахування від вартості, %:

Устаткування

Виробничої будівлі

Дійсний річний фонд часу роботи од. устаткування, год.

Вартість однієї маш.-год. роботи устаткування, грн./од.

Собівартість однієї печатної плати (до її свердління), грн.

Коефіцієнт, що враховує втрати від браку8000

110


2,8

1,45


5000

8,0


1,25

2,8


0,76
0,15

28000


8,0

1500
24,0

8,0

1860
1,458,5
0,4

8000

22

3,21,45

400


27,5

1,25


0,9

0,68
0,15

40000

4,0


15000
24,0

8,0


1860
2,20

8,5
0,2
Завдання 2. Розрахунок економічного ефекту від введення в дію установки для приготування рідко рухомої суміші. На машинобудівному заводі “Аверс” замість глиняних стрижнів, що застосовувались у ливарному виробництві, використано винахід – установку для приготування рідко рухомої суміші. Це уможливило зниження трудомісткості виготовлення стрижнів, усунути їх теплове сушіння, зменшити витрати стисненого повітря, пиломатеріалів і чорних металів для виробництва каркасів. Вхідну інформацію для розрахунку економічного ефекту від використання зазначеного винаходу наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняльні показники процесів виготовлення глиняних стрижнів і рідко рухомих сумішей


Показник


Базовий рік (виробництво глиняних стрижнів)

Рік використання винаходу технології приготування рідко рухомої суміші

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Обсяг виробництва чавунного лиття, т

Вартість камерної сушарки, грн.:

Повна

ЗалишковаЛіквідаційна

Вартість установки для приготування рідкорухомої суміші (з урахуванням доставки та монтажу), грн.

Собівартість виготовлення стрижнів у розрахунку на 1 т лиття, грн.


15000

70000


30000

2500


-

165


15100

-

--

320000


128

15600

-

--

322500


126

16500

-

--

325000


124

18000

-

--

327500


120

20000

-

--

330000


116

Обчислити загальну суму інвестицій в освоєння виробництва рідко рухомої суміші для ливарного цеху, сформувати грошовий потік проекту і величину економічного ефекту за кожний розрахунковий рік п’ятирічного періоду. На підставі порівняння витрачених інвестиційних ресурсів та очікуваного економічного ефекту зробити висновок щодо ефективності використання нових матеріалів у ливарному виробництві.


тема 4. Стандартні фінансові і неформальні критерії прийняття рішень


Основні питання, що підлягають вивченню.

Поняття критеріїв прийняття рішень. Статичні та динамічні показники ефективності проектів. Методи доходів, витрат, рентабельності, терміну окупності, обсяг беззбитковості. Чиста приведена вартість, внутрішня норма доходності, модифікована внутрішня норма доходності, дисконтований період окупності, коефіцієнт вигід/витрат, індекс прибутковості. Неформальні методи оцінки ефективності проектів: рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного клімату, рівень здібностей керівництва фірми, рівень розвитку інфраструктури для реалізації проекту. Соціальні та політичні мотиви прийняття інвестиційних рішень.Тестові завдання

1. До якого виду поточних витрат не можуть відноситися витрати на оплату праці:

а) прямих витрат;

б) умовно-змінних витрат;

в) загальнозаводських витрат;

г) загальних витрат;

д) витрат на персонал.2. Амортизація відноситься до:

а) експлуатаційних витрат;

б) непрямих витрат;

в) матеріальних витрат;

г) операційних витрат;

д) умовно-змінних витрат.3. Витрати на сировину становлять 100 одиниць, на оплату праці з відрахуваннями – 60 од., амортизація – 30 од., виплата процентів за борговими зобов’язаннями – 10 од., витрати на рекламу – 40 од., витрати на обслуговування виробничого процесу – 30 од. Непрямі витрати становитимуть:

а) 160; б) 110; в) 90; г) 70; д) 60.4. Змінні витрати становлять 16 грн. на одиницю продукції. Ціна – 36 грн. за одиницю. Постійні витрати – 600 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює, тис.грн.:

а) 40; б)60; в) 30; г) 400.5. З річних поточних витрат фірми $ 3,6 млн. постійні витрати становлять $ 1,6 млн. Продається один вид продукції по ціні $ 100 за тону. При якому обсязі реалізації (в млн. дол.) точка беззбитковості дорівнюватиме 80 тис. т.:

а) 8; б)10; в)16; г)36; д)80.6. Чистий обсяг продажу продукту “А” – 100 тис. грн., частка продукту “Б” у чистому обсязі продажу – 75%, прямі витрати на реалізацію продукту “А” - 60 тис. грн., продукту “Б” – 140 тис. грн. Непрямі витрати – 250 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює:

а) 100 тис. грн.; б) 250 тис. грн.; в) 400 тис. грн.; г) 500 тис. грн.7. Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків ефективності проекту не є необхідним:

а) узгодженість у розрахунках по часу грошових потоків;

б) врахування масштабу проекту;

в) вибір моменту часу для дисконтування;

г) вимір витрат і вигід проекту.

8. Найчастіше уживаними критеріями є:

а) чиста поточна вартість;

б) внутрішня норма рентабельності;

в) коефіцієнт вигід/витрат;

г) критерій прибутку в перший рік експлуатації.

9. NPV являє собою:

а) різницю між майбутньою вартістю потоку майбутніх вигід та поточною вартістю теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу;

б) майбутню вартість вигід від зроблених капіталовкладень;

в) поточну вартість вигід від зроблених капіталовкладень;

г) алгебраїчну дисконтовану суму поточної вартості майбутніх вигід та поточної вартості теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу.

10. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:

а) менша нуля; б) більша нуля; в) дорівнює нулю;

г) більша одиниці; д) менша одиниці.

11. Неможливо однозначно встановити значення IRR проектів, у яких:

а) зміна знака NPV відбувається більше одного разу;

б) існує різний масштаб проекту;

в) існує різна тривалість проекту;

г) один з проектів є складним.

12. При взаємовиключних проектах використовуються:

а) NPV та IRR; б) тільки NPV; в) тільки IRR;

г) NPV, IRR та BCR; д) NPV та BCR.

13. Основне співвідношення моделі CAMP має вигляд:

а) Кs = Кrf +rs;

б) Кs = Кrf +( Кm-Кrf)*bs;

в) bКs = Кrf +rs;

г) Кs = Кrf +( Кm-Кrf)*bs*b;

14. Життєвий цикл проекту – 2 роки. Перший рік вважається нульовим з коефіцієнтом приведення 1. Вигоди проекту в перший рік – 0, в другий – 2000, витрати відповідно 500 і 1000. Ставка дисконту – 15%. При зростанні витрат у другому році на 5% аналіз чутливості показує, що NPV:

а) зменшиться на 12%; б) збільшиться на 12%;

в) зменшиться на 20%; г) збільшиться на 20%;

д) зменшиться на 88%.15. До показників ефективності інвестиційного проекту включаються (зайве викреслити):

а) обсяг прибутковості; б) внутрішня норма прибутковості;

в) обсяг реалізації; г) чиста дисконтована вартість.

16. Чиста дисконтована вартість визначається як... (обрати правильну відповідь):

а) різниця між вигодами та витратами;

б) різниця між дисконтованими на даний час вигодами та витратами;

в) різниця між дисконтованими на початок інвестування вигодами та витратами;

г) різниця між дисконтованими надходженнями від реалізації інвестиційного

проекту та його витратами.17. Внутрішня норма прибутковості означає (обрати правильну відповідь):

а) ставку відсотка коефіцієнта дисконтування, при якій чиста дисконтована вартість досягає мінімального розміру;

б) ставку відсотка коефіцієнта дисконтування, яка дорівнює ставці по депозитних рахунках підприємств;

в) ставку відсотка коефіцієнта дисконтування, при якій чиста дисконтована вартість дорівнює нулю;

г) ставку відсотка, при якій чиста дисконтована вартість досягає максимального розміру.

18. Строк окупності проекту означає, що (обрати правильну відповідь):

а) вигоди проекту зрівнялися із його витратами;

б) вигоди проекту перевищили його витрати;

в) вигоди проекту менші ніж витрати;

г) вигоди, отримані по проекту забезпечили заздалегідь визначений їх рівень.

19. Проект є прийнятним до виконання, якщо індекс його рентабельності (обрати правильну відповідь):

а) дорівнює нулю;

б) дорівнює одиниці;

в) перевищує одиницю;

г) має величину, меншу за одиницю.

20. Яке рішення найбільш доцільно прийняти відносно ухвалення чи відхилення інвестиційного проекту, якщо... (обрати правильну відповідь):

а) внутрішня норма прибутковості його вища за відсоток по депозитних внесках;

б) внутрішня норма прибутковості його нижча за відсоток по депозитних внесках;

в) внутрішня норма прибутковості його дорівнює відсотку по депозитних внесках;

г) внутрішня норма прибутковості його виходить за межи визначеного періоду дослідження.

21. Визначити виникнення ситуації, коли проект визнається ефективним (обрати правильну відповідь):

а) внутрішня норма прибутковості перевищує ставку відсотку по депозитних внесках;

б) строк окупності вищий за раніш визначений граничний рівень;

в) індекс рентабельності нижче одиниці;

г) обсяг беззбитковості перевищує обсяг реалізації.

Практичні завдання

Завдання 1. Обчислення економічного ефекту капіталомісткого заходу на виробничих підприємствах концерну. Практична реалізація розробленого спеціалістами-винахідниками технічного заходу забезпечує на підприємствах концерну “Укральянс” зниження собівартості одиниці продукції з 12 до 10 грн. Для здійснення цього заходу потрібно 200 тис.грн. капітальних вкладень. Річна програма випуску виробів після запровадження технічного заходу розширилася, і тепер згідно з нею окремі підприємства концерну мають випустити, тис.штук: фірма “Алекс” – 10; компанія “Троянда” – 12; спільне підприємство “Україна-Сіменс” – 50. Внутрішня ставка дохідності інвестицій становить 0,15.

Визначити економічний ефект капіталомісткого технічного заходу і ступінь його ефективності за кожним підприємством концерну “Укральянс”.Завдання 2. Визначення найефективнішого вирішення виробничо-господарського завдання. Потрібно на підставі економічних розрахунків відшукати найефективніший варіант вирішення виробничо-господарського завдання, використовуючи методи зведених витрат і ланцюговий. Вихідні дані наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Вихідні показники для визначення найефективнішого вирішення виробничо-господарського завданняПоказник

Варіанти

1

2

3

4

5

Капітальні вкладення, тис.грн.

Собівартість річного випуску продукції, тис.грн.

Нормативний коефіцієнт дохідності інвестицій


600

500
0,20640

490
0,20670

485
0,20690

480
0,20675

487
0,20Завдання 3. Обґрунтування найефективнішого варіанта капітальних вкладень у різні форми розширеного відтворення основних фондів. Збільшення випуску продукції до необхідних обсягів, з метою найбільш повного задоволення потреб ринку, може бути досягнуто за рахунок реконструкції діючого підприємства або спорудження нового. Техніко-економічні показники можливих форм збільшення обсягів виробництва подано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Визначальні техніко-економічні показники діючого (нереконструйованого, реконструйованого) і нового підприємства


Показник


Діюче підприємство

Нове підпри-ємство

до реконструкції

після реконструкції

Річний обсяг продукції, штук

Собівартість одиниці продукції, грн.

Договірна ціна одиниці продукції, грн.

Капітальні вкладення, грн.11000

210
250

-


30000

205
250

57600


19000

190
250

79800


Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій дорівнює 0,15.

1. Розрахувати прибутковість виробничих інвестицій і вироблюваної продукції у разі різних форм збільшення обсягів виробництва.

2. На підставі цих розрахункових показників визначити найвигідніший варіант інвестування виробничих об’єктів.

Завдання 4. Визначення найефективнішого варіанта інвестування придбання нового верстата. Виробничій фірмі “Атланта” запропоновано придбати на вибір один з двох токарних верстатів. Експлуатація того чи іншого металообробного верстата дає змогу зменшити операційні витрати згаданої виробничої фірми. Проте це зменшення за варіантами придбання нової техніки різне, що підтверджується даними таблиці 1.

Таблиця 1 – Розмір інвестицій на придбання та зменшення операційних витрат у процесі експлуатації нових верстатів, грн.Показник

Верстат ТВ-210

Верстат ТВ-250

Сума інвестицій на придбання верстатів

Річна економія операційних витрат протягом року:

першого

другого


третього

четвертого

п’ятого


20000

4000


6000

6000


7000

6000


25000

8000


6000

5000


6000

8000

Вартість верстатів після п’яти років їх експлуатації має дорівнювати нулю. Застосовувана при розрахунках чистої теперішньої вартості ставка дисконтування становить 12%.

Економічними розрахунками обґрунтувати, який з двох нових верстатів вигідніше придбати фірмі.Завдання 5. Визначення порівняльної ефективності капітальних вкладень у листопрокатне виробництво. На основі вивчення матеріальних балансів установлено, що потреба внутрішнього й зовнішнього ринків у тонкому сталевому прокаті в 3 млн. т. перевищує виробничі можливості вітчизняного металургійного комбінату, який є монополістом в Україні по випуску цього виду продукції. Спеціалісти комбінату запропонували кілька варіантів нарощування виробничої потужності листопрокатного виробництва з метою покриття дефіциту цього виду продукції.

Варіант 1. Реконструкція кількох діючих листопрокатних станів, що дозволить збільшити випуск тонкого листа на 3 млн.т. при цьому необхідний обсяг капітальних вкладень становить 90 млн.грн., а собівартість річного випуску продукції – 126 млн.грн.

Варіант 2. Спорудження напівбезперервного прокатного стану, здатного забезпечити випуску 2,5 млн.т. тонкого листа на рік, і реконструкція двох діючих листопрокатних станів. Капітальні вкладення в нове виробництво дорівнюватимуть 85 млн.грн., а в реконструкцію – 15 млн.грн. Собівартість річного випуску продукції становитиме відповідно 102 і 21 млн.грн.

Варіант 3. Спорудження нового безперервного прокатного стану, потужність якого забезпечить потрібний випуск додаткової кількості тонкого листа. При цьому необхідні капітальні вкладення становитимуть 105 млн.грн., а собівартість усього річного обсягу продукції – 120 млн.грн.

Визначити двома способами найефективніший варіант нарощування виробничої потужності листопрокатного виробництва, враховуючи, що нормативний коефіцієнт прибутковості капітальних вкладень дорівнює 0,16.Завдання 6. Обчислення порівняльної та абсолютної ефективності капітальних вкладень у розвиток виробництва мінеральних добрив. За прогнозними розрахунками протягом наступних п’яти років є потреба збільшити обсяг виробництва на комбінаті фосфатних мінеральних добрив “Азот” до 400 тис.т. з одночасним поліпшенням їх якості. Цьому сприятиме запровадження нової технології, що уможливить підвищення вмісту у кінцевому продукті поживної речовини (Р2О5) із 45 до 50%. Нарощування виробничої потужності до необхідного середньорічного значення можливе в разі реконструкції або розширення діючого виробництва із запровадженням нової технології. При цьому капітальні та поточні витрати за варіантами будуть різними (таблиця 1).

Економічними розрахунками визначити найраціональніший варіант нарощування виробничої потужності комбінату “Азот” і за ним обчислити абсолютну ефективність капітальних вкладень. У розрахунках узяти до уваги, що економічно прийнятні коефіцієнти порівняльної і загальної (абсолютної) ефективності капітальних вкладень становлять відповідно 0,14 і 0,16.

Таблиця 1 – Вихідні показники для обґрунтування найраціональнішого варіанта інвестування розвитку виробництва мінеральних добрив

Показник


Технологія виробництва

Існуюча


Нова

реконструкція діючого підприємства

розширення діючого підприємства

Річний обсяг виробництва мінеральних добрив, тис.т.

Собівартість виробництва 1 т. добрив, грн..

Оптова ціна 1 т. добрив при вмісті Р2О5, грн.:

45%


50%

Питомі капітальні вкладення, грн./т.200
800

990


-

1100


400
750

-

1090720

200
770

-

1090950


Завдання 7. Економічна оцінка доцільності реалізації проекту започаткування виробництва нового продукту. Компанія “Прогрес” планує розпочати виробництво нового продукту підвищеної якості замість застарілого й такого, що не має попиту на внутрішньому ринку. За попередньою оцінкою інвестора на практичну реалізацію цього проекту необхідно витратити протягом першого року інвестиційного циклу 700 тис.грн., а другого року – 1000 тис.грн. Очікується, що протягом життєвого циклу інвестиційного проекту можливі грошові потоки розподілятимуться за роками: кінець 2-го року – 250 тис.грн., кінець 3-го року – 300 тис.грн., кінець кожного наступного року (з 4-го по 10-й включно) – 400 тис.грн. Хоча інвестиційний проект може біти дієздатним і через 10 років, виробнича компанія вважає за доцільне обмежити економічні розрахунки саме цим періодом.

1. Відповісти на питання:

- чому дорівнюватиме чиста поточна вартість проекту, якщо дисконтна ставка становитиме 15%

- як зміниться ситуація, якщо дисконтна ставка дорівнюватиме 10%.

2. Розрахувати внутрішню норму прибутковості проекту і термін окупності інвестицій.

Завдання 8. Визначення оцінних показників ефективності інвестування проекту, згідно з яким має зрости обсяг виробництва і підвищитися техніко-експлуатаційні та естетичні параметри вироблюваної продукції. Акціонерне товариство відкритого типу “Струм-прилад” спеціалізується на виробленні електропобутової техніки. Адміністрацією ВАТ досліджується доцільність збільшення виробничих потужностей і можливість підвищення техніко-експлуатаційних та естетичних параметрів виготовлюваних виробів. Для практичної реалізації цієї підприємницької ідеї необхідно фінансування, обсяг і джерела якого наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Необхідний обсяг і можливі джерела фінансування капітальних вкладень у розвиток ВАТ “Струм-прилад”, тис.грн.Рік

Необхідний обсяг капітальних вкладень

Джерела фінансування

Власні

Позикові

2009

2010


2011

800

500


250

200

-

150600 на 3 роки під 10% річних

500 на 2 роки під 12% річних

100 на 2 роки під 11% річних

Динаміку випуску продукції за роками прогнозованого періоду наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Прогноз обсягу окремих видів виробів у ВАТ “Струм-прилад” на 2010- 2016, тис.штук

Вид продукції

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Тостер

Міксер


Фритюрниця

8

12

512

16

1016

20

1520

20

2024

20

2030

20

2030

20

20


Очікувані витрати на виробництво і реалізацію та ціна одиниці окремих видів продукції наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 – Розрахункові витрати на виробництво й реалізацію та договірна ціна одиниці продукції ВАТ “Струм-прилад”, гр.од.

Вироби

Витрати на виробництво й реалізацію одиниці продукції

Договірна ціна

Тостер

Міксер


Фритюрниця

72

41

23880

45

250Поточні витрати на виробництв та реалізацію продукції подані без урахування сум амортизаційних відрахувань.

Необхідно також зауважити, що наприкінці 2010 року можна буде продати частину обладнання фірми залишковою вартістю 80 тис.грн. За розрахунковий береться 2009 рік.

Визначити: 1) чисту теперішню вартість проекту за умови, що дисконтна ставка дорівнюватиме 15 і 10%; 2) термін окупності та індекс рентабельності інвестицій, необхідних для практичної реалізації проекту; 3) дисконтну ставку, за якої чиста теперішня вартість дорівнюватиме нулю.

Завдання 9. Розрахунок чистого приведеного доходу від реалізації інвестиційного проекту. Виробничо-торговельна фірма “Техноцентр” вирішила створити сучасний центр з технічного обслуговування і продажу легких автомобілів закордонного виробництва. Як показали попередні розрахунки, реалізація проекту потребує витрат інвестиційних ресурсів, але не може забезпечити грошові надходження в розмірах, що їх відбиває таблиця 1.

Таблиця 1 – Грошові витрати і надходження за інвестиційним проектом створення технічного центру, грн.Рік

Інвестиційні витрати

Грошові надходження

2007

2008


2009

2010


2011

2012


2013

2480

4320


5970

1730


-

-

--

-

-1800

2300


3600

8480


Разом

14500

16180

Обчислити: 1) чистий приведений дохід від реалізації інвестиційного проекту за умови застосування дисконтної ставки, яка дорівнює 10%; 2) індекс дохідності інвестиційного проекту.

Завдання 10. Обґрунтування економічної доцільності придбання акцій підприємства інвестором. Потенційний інвестор отримав пропозицію щодо придбання акцій великого металургійного комбінату. Вартість однієї акції становить 10 грн. У проспекті емісії акцій наведено прогноз, за яким через п’ять років вартість акцій зросте вдвічі.

Обґрунтувати доцільність придбання запропонованих акцій підприємства за умови, що існують альтернативні варіанти вкладення капіталу з рівнем його дохідності, який дорівнює 10%, використовуючи два способи – обчислення майбутньої та теперішньої вартості доходу.Завдання 11. Визначення економічної ефективності реалізації інвестиційного проекту придбання нових швейних машин. Товариство з обмеженою відповідальністю “Соната”, що спеціалізується на пошитті чоловічого верхнього одягу, вирішило придбати нові більш продуктивні швейні машини. Згідно з розрахунками, виконаними на цьому підприємстві, для реалізації проекту необхідно взяти в комерційному банку кредит загальною сумою 12 тис.грн. Життєвий цикл проекту до кінця розрахункового періоду дозволяє повернути кредит банку і забезпечити приплив чистих грошових коштів (надходжень) на суму 1500 грн. Пошуки банку-кредитора закінчилися виявленням можливості одержання кредиту під 10% річних.

Обґрунтувати економічну доцільність реалізації розглянутого інвестиційного проекту.Завдання 12. Визначення ефективності підприємницького проекту придбання, експлуатації і продажу невеликого заводу керамічного посуду. За власною ініціативою група підприємців розглядає можливість придбання на аукціоні невеликого заводу керамічного посуду. Вартість цього підприємства становитиме щонайбільше 15 млн.грн. Крім того, за попередніми розрахунками для модернізації цього підприємства впродовж першого року його експлуатації необхідно витратити ще 500 тис.грн.. проте при цьому очікується, що протягом наступних восьми років, починаючи з другого, функціонування заводу забезпечуватиме щорічні грошові надходження в розмірі 2500 тис.грн. На початку дев’ятого року експлуатації заводу передбачається його продаж за залишковою вартістю, яка за розрахунками дорівнюватиме 8000 тис.грн. Рівень дохідності проданої нерухомості становитиме не менш як 10%. За розрахунковий узяти перший рік реалізації інвестиційного проекту.

Обчислити чистий приведений дохід; індекс рентабельності проекту; термін окупності вкладеного капіталу; внутрішню норму дохідності інвестицій.Завдання 13. Визначення привабливішого варіанта залучення коштів. Підприємство має інвестиційну потребу 2 млн.грн. Існує 2 варіанти альтернативних джерела фінансування: випуск простих акцій і отримання кредиту. Вартість обох альтернатив складає 20%. Інвестиційний проект незалежно від джерела фінансування забезпечує отримання доходу в розмірі 8,5 млн.грн., собівартість продукції склада 4,6 млн.грн. Обґрунтування доцільно розрахувати в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розрахунок чистого прибутку при двох альтернативних варіантах інвестуванняПоказник

Фінансування за рахунок власних коштів

Отримання кредиту

1. Виручка від реалізації продукції2. Собівартість продукції3. Виплата відсотків4. ПДВ5. Валовий прибуток6. Податок на прибуток7. Дивіденди8. Чистий прибутокЗавдання 14. Визначення ефективності кредиту. Визначити ефективність використання кредиту, який може бути отриманий підприємством у комерційному банку на основі даних, що приведені в таблиці 1. Ефективність кредиту визначається відношенням суми прибутку до суми кредиту разом з відсотками.

Таблиця 1 – Розрахунок ефективності кредиту


Показники


Базовий рік


Звітний рікДинаміка

відносне відхилення

абсолютне відхилення

Виручка від реалізації, грн.

400000

500000Рентабельність, % до виручки

6

6Сума кредиту, грн.

100000

120000Відсоток по кредиту, %

65

65Ефективність кредиту

Завдання 15. Оцінка доцільності реалізації проекту. Використовуючи наявний баланс активів та пасивів (таблиця 1), необхідно обґрунтувати доцільність реалізації проекту з рівнем прибутковості 12%. При цьому необхідно враховувати, що поточна ціна простої акції компанії АВС складає 36 грн., очікувані дивіденди 3,18 грн., темп зростання – 6%, чистий дохід від продажу акції складає 32,4 грн. за одиницю. Вартість боргу компанії до сплати податків складає 13%, середня ставка податку 25%.

Таблиця 1 – Баланс


Активи, грн.


Пасиви, грн.

Готівкові гроші – 120

Отримані розрахунки – 240

Інвентар – 360

Обладнання – 2160

Всього - 2880


Довгостроковий борг – 1728

Власний капітал – 1152

Всього – 2880


Завдання 16. У підприємця на банківському рахунку 2 млн.грн. Банк пропонує виплачувати 18% річних. Підприємець розраховує увійти всім капіталом в організацію підприємства. Розрахунки показали, що через 6 років капітал збільшиться в 3 рази. Визначити доцільність організації підприємства.

Завдання 17. Обґрунтування доцільності застосування нової технології зварювання. На автомобільному заводі змонтовано нову автоматичну лінію складання кузова легкового автомобіля. Це дозволило використати у виробництві досконалішу технологію зварювання окремих деталей, яка забезпечує суттєве підвищення продуктивності праці й зниження поточних валових витрат.

Завдяки застосуванню нової технології зварювання валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції становить 4100 грн.

Нову автоматичну лінію розраховано на випуск 120 тис. кузовів щороку. На її придбання і введення в дію вкладено 75280 тис.грн. інвестицій.

Обґрунтувати економічну доцільність застосування нової технології зварювання кузова легкового автомобіля та розрахувати: 1) коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) реалізації проекту; 2) термін окупності капітальних вкладень; 3) рівень рентабельності нової автоматичної лінії.Завдання 18. Визначити, яку суму необхідно покласти в банк сьогодні, щоби через 5 років отримати 50000грн. Процентна ставка банка - 28%.

Завдання 19. Проект, розрахований на 10 років, потребує інвестицій в розмірі 350тис.грн. В перші два роки прибуток не очікується, в наступні роки щорічний доход складає 100 тис.грн. Оцінити доцільність реалізації такого проекту, якщо ставка дисконтування складає 12%? 18?

Завдання 20. Визначити чистий приведений дохід, внутрішню норму доходності, термін окупності та індекс рентабельності інвестицій, якщо підприємство передбачає реалізувати інвестиційний проект вартістю 12 млн.грн. Щорічний прибуток складає 4млн.грн., термін експлуатації об’єкта – 10 років. Ставка процента: 15%, 18%, 28%, 16%, 12%, 17%, 24%, 8%, 12%, 6%.

тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту


Основні питання, що підлягають вивченню.

Структура і види витрат проекту. Управління структурою витрат: операційний ліверидж. Маржинальний дохід на одиницю продукції. Обсяг беззбитковості у натуральному вимірі. Запас міцності.Тестові завдання

1. Витрати за проектом поділяються на

а) операційні;

б) інвестиційні;

в) фінансові;

г) поточні.

2. До інвестиційних належать витрати

а) на інвестиції в основний капітал, передвиробничі витрати, потреби в оборотному капіталі;

б) на інвестиції в основний і оборотний капітал підприємства;

в) на інвестиції в статутний капітал, основний капітал підприємства;

г) на фінансові інвестиції.

3. До поточних витрат належать

а) витрати на придбання обладнання для проекту;

б) витрати на фінансовому ринку;

в) витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

г) витрати на випуск продукції.

4. Непрямі витрати включають

а) експлуатаційні;

б) адміністративно-збутові;

в) матеріальні;

г) амортизацію виробничої частини основних фондів.

5. Загальні витрати включають такі витрати

а) матеріальні;

б) амортизацію;

в) операційні витрати за вирахуванням витрат на виплату процентів за кредитами;

г) непрямі.

6. Обсяг беззбитковості представляє собою обсяг, при якому

а) витрати проекту не покриваються грошовими надходженнями;

б) доходи від реалізації проекту дорівнюють його вартості;

в) доходи від реалізації проекту дорівнюють витратам;

г) витрати проекту дорівнюють його чистій дисконтованій вартості.

7. Запас міцності – це

а) величина, на яку фактичний обсяг реалізації перевищує критичний;

б) величина, при якій доходи проекту дорівнюють його витратам;

в) величина, за якої чистий прибуток від реалізації проекту дорівнює амортизаційним витратам;

г) постійна величина для всього життєвого циклу проекту.

8. Обсяг беззбитковості визначається за наступною формулою

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Практичні завдання

Завдання 1. Запланований проект характеризується наступними параметрами, представленими в таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні параметри проекту


Параметр

Рік


2010

2011

2012

2013

2014

Обсяг виробництва, од.

0

5100

5200

5300

5400

Обсяг реалізації, од.

0

4900

5300

5000

5400

Капітальні вкладення, грн.

570000

380000

0

0

0

Вартість устаткування, грн.

0

790000

0

0

0

Крім того, відомо, що прямі матеріальні витрати заплановані на рівні 110 грн. на одиницю продукції, величина заробітної плати і нарахувань складає 52грн. на одиницю продукції, а рентабельність продукції складає 25%.

На підставі приведених у таблиці даних необхідно визначити обсяг беззбитковості аналітичним і графічним способами.
Завдання 2. Запланований проект характеризується наступними параметрами, представленими в таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні параметри проекту


Параметр

Рік


2011

2012

2013

2014

2015

Обсяг виробництва, од.

0

15000

15000

15000

15000

Обсяг реалізації, од.

0

15000

5300

5000

34700

Капітальні вкладення, грн.

15000000

4500000

0

0

0

Вартість устаткування, грн.

0

30000000

0

0

0

Крім того, відомо, що прямі матеріальні витрати заплановані на рівні 19 грн. на одиницю продукції, величина заробітної плати і нарахувань складає 52 грн. на одиницю продукції, а рентабельність продукції складає 25%. Витрати на складування та зберігання 1 одиниці продукції на термін 1 рік складають 110 грн.

На підставі приведених у таблиці даних необхідно: 1) визначити обсяг беззбитковості аналітичним і графічним способами; 2) проаналізувати чутливість обсягу беззбитковості за показниками маржинального доходу і змінами в розподільчій логістиці.

Завдання 3. Визначити обсяг беззбитковості, якщо відомо, що витрати на виробництво продукції складають 560 тис.грн., питома вага постійних витрат – 38%. Кількість виробів планується на рівні 120000 виробів на рік. Рентабельність планується на рівні: 10%, 15%, 20%, 18%, 25%, 40%, 5%, 35%, 27%, 40%.

тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику і невизначеності


Основні питання, що підлягають вивченню.

Поняття ризику і невизначеності проекту. Методи визначення величини ризику проекту: об’єктивний, суб’єктивний. Аналіз чутливості проекту до зміни основних параметрів. Критерії прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності: метод сценаріїв, критерій Вальда, критерій Севіджа, критерій максимакса, критерій Гурвиця.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка