Методичні рекомендації до вивчення дисципліни №4686 2005 Міністерство освіти і науки УкраїниСторінка1/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.51 Mb.
#10928
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Донецький національний технічний університет


Проектний аналіз
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
4686

2005
Міністерство освіти і науки УкраїниДонецький національний технічний університет

Проектний аналіз
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

(для студентів спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”)4686Розглянуті

на засіданні кафедри “Економіка підприємства”

Протокол № 5 від 10.11.2004

Методкомісією спеціальності “Економіка підприємства”

Протокол № 4 від 6.12.2004

Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № 2 від 28.04.2005

2005
УДК


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Проектний аналіз” (для студентів спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”)/Укл. Степанова Т.О., Шилова О.Ю. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – 88 с.

Укладачі: Степанова Тетяна Олександрівна, доцент, к.е.н.

Шилова Ольга Юріївна, асистент
Рецензент: Стрілець Анатолій Іванович, професор, д.е.н.

Зміст стор.

1. Концепція проекту та його життєвого циклу 5

2. Концепція вигід і витрат в проектному аналізі, цінність грошей в часі 13

3. Грошовий потік 20

4. Стандартні фінансові і неформальні критерії прийняття рішень 24

5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 39

6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику і невизначеності 42

7. Маркетинговий аналіз 51

8. Технічний аналіз 54


9. Інституційний аналіз 56

10. Екологічний аналіз 58

11. Соціальний аналіз 61

12. Фінансовий аналіз 63

13. Економічний аналіз 71


Завдання на контрольну роботу для студентів заочної форми навчання 74

Завдання на контрольну роботу для студентів денної форми навчання 76

Рекомендована література 83


Тема 1. Концепція проекту та його життєвого циклу


Основні питання, що підлягають вивченню.

Сутність “проекту”. Основні риси проектів. Ознаки проектів. Поняття проектного аналізу, його аспектів та функцій. Чинники, що формують склад та параметри проектів – зовнішні та внутрішні. Склад зовнішніх чинників Склад внутрішніх чинників. Класифікація проектів за різними ознаками (масштабом, складністю, якістю, тривалістю тощо). Поняття життєвого циклу проекту. Аналіз життєвого циклу згідно з підходом ЮНІДО. Аналіз життєвого циклу проекту згідно з підходом Всесвітнього банку.Тестові завдання

 1. Проект – це:

а) план довгострокових фінансових вкладень;

б) бізнес-план;

в) програма дій по використанню фінансових ресурсів;

г) завдання з певними вихідними даними й планованими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його рішення;

д) комплекс взаємопов`язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.


 1. До головних ознак проекту не відносяться:

а) зміна стану на досягнення мети проекту;

б) обмеженість у часі;

в) обмеженість ресурсів;

г) складність;

д) неповторність.


 1. Визначення мети проекту не передбачає:

а) визначення результатів діяльності на певний термін;

б) обмеження ресурсів проекту;

в) кількісної оцінки результатів проекту;

г) доведення, що результати проекту можуть бути досягнуті;

д) визначення умов, за яких результати проекту можуть бути досягнуті.


 1. Проектний аналіз не може розглядатися як:

а) інструмент планування й розвитку певної діяльності;

б) сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити проект, визначивши умови його успішної реалізації;

в) стадія життєвого циклу проекту;

г) метод, який дозволяє системно оцінити достоїнства й недоліки проектів;

д) певна філософія бізнесу, опанувавши яку можна успішніше вести свої справи.


 1. До внутрішнього оточення проекту належать:

а) кліматичні умови;

б) рівень інформаційних технологій;

в) умови та рівень життя;

г) стиль керівництва проектом;

д) рівень оподаткування.


 1. До учасників проекту не відносяться:

а) замовник; б) субконтрактор; в) інвестор; г) контрактор; д) дилер.

 1. До властивостей проекту не відносять:

а) масштаб; б) складність; в) якість; г) ризикованість; д) тривалість.

 1. Середні проекти – це проекти вартістю, млн. USD (рівень держави):

а) від 1 до 5; б) від 5 до 10; в) від 10 до 50; г) від 50 до 100; д) від 100 до 500.

 1. Короткострокові проекти – це проекти тривалістю:

а) до 1 року; б) до 2 років; в) до 3 років; г) до 4 років; д) до 5 років.

 1. Інвестиції – це:

а) вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей в матеріальні й нематеріальні активи, корпоративні права й цінні папери з метою одержання прибутку або соціального ефекту;

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з метою одержання доходу;

в) капітальні вкладення;

г) кошти, вкладені в об`єкт розвитку. 1. До етапів управління проектом не відносяться:

а) початок та побудова проекту;

б) поточне управління та узгодження;

в) криза проекту;

г) оцінка проекту;

д) завершення проекту.


 1. На етапі початку та побудови проекту здійснюється:

а) планування та контроль;

б) управління ризиком;

в) управління організаційною структурою;

г) проектний аналіз за аспектами;

д) оцінка стану проекту.


 1. Визначити поняття проекту

 2. Продовжити фразу “Проект – це…..”

 3. Основні риси проекту (знайти зайве):

а) виникнення, існування це закінчення проекту в певному оточенні;

б) формування команди проекту;

в) зміна структури проекту на протязі його життєвого циклу;

г) наявність певних зв’язків між елементами проекту як системи. 1. Основні ознаки проекту (визначити зайве):

а) зміна стану проекту задля досягнення його мети;

б) обмеженість в неї;

в) обмеженість ресурсів;

г) наявність адміністративних перешкод. 1. Визначити поняття мети проекту.

 2. Продовжити фразу “Обмеженість проекту в часі означає … ”

 3. Продовжити фразу “Неповторність проекту означає…..”

 4. До логічної схеми проектного аналізу належить (визначити зайве):

а) збір це аналіз інформації;

б) визначення інвестиційних пріоритетів;

в) розгляд альтернативних варіантів;

г) доведення необхідності здійснення проекту. 1. До функцій проектного аналізу відносяться (визначити зайве):

а) підготовка пропозицій по зміні законодавства, регулюючого інвестиційну діяльність;

б) розробка впорядкованої структури збору даних;

в) оптимізація процесу прийняття рішень на підставі аналізу альтернативних варіантів;

г) чітке визначення різних проблем, що виникають на різних стадіях реалізації проекту. 1. Визначити поняття оточення проекту.

 2. Продовжити фразу: “До зовнішніх чинників впливу на підготовку та реалізацію проекту відносяться ….”

 3. До зовнішніх чинників, визначаючих оточення проекту, відносяться (доповнити перелік):

а) політичні; б) економічні.

25. До зовнішніх чинників, визначаючих оточення проекту, відносяться (доповнити перелік):

а) соціальні; б) правові.26. До зовнішніх чинників, визначаючих оточення проекту, відносяться (доповнити перелік):

а) науково-технічні; б) культурні.27. До зовнішніх чинників, визначаючих оточення проекту, відносяться (доповнити перелік):

а) економічні; б) правові.28. До зовнішніх чинників, визначаючих оточення проекту, відносяться (доповнити перелік):

а) природні; б) культурні.29. Визначити коло учасників проекту (доповнити перелік):

а) ініціатор проекту; б) замовник проекту.30. Визначити коло учасників проекту (доповнити перелік):

а) інвестор проекту; б) замовник проекту.31. Визначити коло учасників проекту (доповнити перелік):

а) споживач проекту; б) ініціатор проекту.32. Визначити внутрішні чинники, що визначають оточення проекту (доповнити перелік):

а) організація виконання проекту; б) професіоналізм команди проекту.33. Визначити внутрішні чинники, що визначають оточення проекту (доповнити перелік):

а) стиль керівництво проектом; б) засоби комунікацій.34. Проект класифікується за наступними ознаками (доповнити перелік):

а) за масштабом; б) за складністю; в) за тривалістю; г) за якістю.35. За складністю проекти поділяються на (визначити зайве):

а) гігапроект; б) мегапроект; в) монопроект; г) мультипроект;

а) мегапроект; б) монопроект; в) мікропроект; г) мультипроект.

36. За якістю проекти поділяються на (визначити зайве):

а) малі; б) дефектні; в) будефектні; г) надзвичайні.37. За якістю проекти поділяються на (визначити зайве):

а) малі; б) середні; в) великі; г) надвеликі

а) середні; б) великі; в) малі; г) гігантські;

а) надвеликі ; б) малі; в) великі; г) середні.38. За характером та сферою діяльності виділяють (доповнити перелік):

а) промислові проекти; б) проект дослідження і розвитку;

а) організаційні; б) економічні;

а) соціальні; б) промислові. 1. За класифікацією UNIDO виділяють такі фази проекту:

а) концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту;

б) попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок по проекту і рішення про інвестування;

в) аналіз проблеми, розробка концепції проекту, детальне подання проекту, використання результатів реалізації проекту;

г) передінвестиційна та експлуатаційна фази;

д) фаза проектування і впровадження.


 1. Цикл проекту – це час:

а) від ідентифікації до завершення впровадження проекту;

б) від ідентифікації до початку впровадження проекту;

в) від завершення підготовки проекту до завершення впровадження проекту;

г) від початку підготовки проекту до завершення впровадження проекту;

д) впровадження проекту.


 1. Кількість стадій циклу проекту:

а) 4; б) 6; в) 7; г) 8.

42. На стадії реалізації проект здійснюється до моменту:

а) підготовки технічних креслень;

б)виділення всіх необхідних ресурсів;

в) введення в експлуатацію;

г) завершення експлуатації.

43. На стадії завершальної оцінки проводиться оцінка:

а) прийнятності реалізації проекту;

б) перспективності проекту;

в) ступеня досягнення поставлених цілей;

г) витрат і вигід проекту.

44. При відборі ідей проекту не враховується:

а) ризик; б) зобов`язання зацікавлених сторін;

в) масштаб; г) витрати й вигоди проекту; д) грошова одиниця країни.

45. До аспектів проектного аналізу не відноситься:

а) технічний; б) екологічний; в) ергономічний;

г) комерційний; д) фінансовий.

46. На етапі ідентифікації не передбачається:

а) визначення джерел сприяння виконанню проекту;

б) визначення цілей проекту;

в) створення програми розробки проекту;

г) підготовка документів для одержання кредитів;

д) оцінка альтернативних варіантів.47. Аналіз здійснимості проекту не передбачає відповідей на запитання про:

а) технічну узгодженість проекту;

б) відповідність звичаям і традиціям;

в) політичну ситуацію;

г) обмінний курс валют;

д) рівень попиту на продукцію проекту.48. При проведенні технічного аналізу не передбачаються:

а) оцінка компонентів проекту;

б) аналіз розташування проекту;

в) розгляд процедур укладення контрактів;

г) аналіз витрат і вигід;

д) строки і фази виконання.49. При проведенні комерційного аналізу не передбачається:

а) визначення графіка поставок;

б) аналіз доступності та якості потрібних ресурсів;

в) визначення форм розрахунків за виконання поставок;

г) аналіз законодавчих обмежень.

50. При проведенні фінансового аналізу не розглядаються:

а) обґрунтованість фінансових прогнозів;

б) достатність оборотного капіталу;

в) доцільність використання національних ресурсів;

г) забезпеченість платоспроможності по кредитах.

51. Економічний аналіз не дозволяє оцінити:

а) чи виправдано використання проектом національних ресурсів;

б) конкретний попит на ці ресурси;

в) можливості фінансування за рахунок різних джерел;

г) вигоди суспільства в цілому в результаті реалізації проекту;

д) необхідні стимули для різних учасників проекту.52. Для досягнення максимальної ефективності оцінки проекту слід дотримуватися таких умов:

а) особи, які керували розробкою та здійсненням проекту, повинні брати участь у проведенні завершальної оцінки;

б) об`єктивність оцінки не повинна викликати сумнівів;

в) завершальній оцінці необхідно піддати якомога більше проектів;

г) всіх перелічених умов.

53. Дати визначення життєвого циклу проекту.

54. Продовжити фразу “Життєвий цикл проекту – це…..”

55. До основної діяльності по реалізації проекту відносяться (доповнити перелік):

а) аналіз проблеми а) базове не детальне проектування

б) формування цілей проекту б) виконання будівельно-монтажних та

пусконаладочних робіт

в) в)

г) г)
а) формування цілей проекту а) аналіз проблемиб) здача проекту в експлуатацію б) експлуатація проекту

в) в)


г) г)

56. Визначити фази та стадії циклу (підхід UNIDO)

57. Фаза проектування включає наступні стадії (підхід Всесвітнього банку) (зайве вичеркнути):

а) ідентифікація а) переговори а) розробка

б) розробка б) експлуатація б) експлуатація

в) експлуатація в) розробка в) завершувальна оцінка

г) реалізація г) ідентифікація г) ідентифікація


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка