Методичні рекомендації до виконання творчого проекту укладач: Вч. Трудового навчання Островський О. Г. Рівне 2009 ВступСкачати 415.2 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.05.2016
Розмір415.2 Kb.
  1   2   3Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ

Укладач: Вч. Трудового навчанняОстровський О.Г.

Рівне – 2009Вступ

Одним з основних структурних елементів закладених у трудове навчання – є метод проектів. Ефективність формування проектно-технологічних знань та умінь учнів залежить від активного залучення їх до проектної діяльності та вірного підбору суспільно корисних виробів, що проектуються та виготовляються.

На відповідних етапах виконання проекту необхідно використовувати такі методи як метод розв’язування технічних задач, методи конструювання і моделювання, словесні методи, методи демонстрації (зокрема, демонстрація прийомів роботи), методи практичної роботи (зокрема, тренувальні вправи, пробне виконання роботи) і ін. При цьому можливе дублювання ряду прийомів і операцій, що вже частково засвоєні учнями.

При виготовленні спроектованих виробів необхідно прищеплювати учням звичку планувати свою роботу, підбирати потрібні пристрої і інструменти, раціонально організовувати робоче місце, тощо. Для розвитку творчих здібностей учнів доцільно, щоб вони займались проектно-технологічною діяльністю, розв’язували технічні задачі, розробляли конструкції виробів, відпрацьовували технологію їх виготовлення, знайомилися з сучасними досягненнями техніки та технології. Важливо навчити учнів самостійно розробляти проекти, виконувати технологічну документацію та виготовляти вироби.

У процесі виготовлення виробів і засвоєння прийомів роботи варто звертати увагу учнів на правильність робочої пози і хватки інструменту, а також на відпрацювання техніки виконання технологічних операцій. Цьому сприяє використання у навчальному процесі тренажерів, та інших технічних засобів навчання.

Під час занять і уроків трудового навчання необхідно вимагати від учнів знань та дотримання правил безпеки праці і виконання санітарно-гігієнічних вимог. Загальні положення з правил безпеки праці слід вивчати у кожній майстерні на вступному занятті, а техніку безпеки при виконанні технологічних операцій – безпосередньо перед їх виконанням.

Кожен з етапів проекту оцінюється вчителем. В цілому за проект учень отримує оцінку після його захисту.

Виробами, які проектуються і виготовляються можуть бути пристрої, моделі або будь-які вироби, що будуть використані чи реалізовані.

Як зазначалось вище, успішність та ефективність проектування забезпечується за умови правильно та послідовної, організаційно-спланованої роботи вчителя та учня, в основ якої лежить логічна послідовність дотримання етапів виконання проектів. Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що деякі науковці пропонують розв'язувати творчі проекти через виконання трьох основних етапів: організаційно-підготовчий, технологічний та заключний етапи. На наш погляд, зміст виконання проектно-технологічної діяльності має складатися з таких етапів (стадій), які взаємопов'язані між собою і найефективніше розкривають послідовність розроблення та виконання проекту: організаційний, підготовчий, конструкторський,технологічний, заключний.

Організаційно-методичні умови проектно-технологічної діяльності школярів

Проектно-технологічний підхід докорінно змінює уявлення про методику трудового навчання, тому є необхідність в розкритті специфіки організації процесу трудового навчання під час реалізації цього: підходу. Навчання школярів проектно-технологічній діяльності є частиною технологічної освіти, що полягає в оволодінні школярами технологічною культурою, досягнутим рівнем перетворюючої діяльності в матеріальному І духовному виробництві і сфері послуг.

Результативність впровадження в освітній процес проектно-технологічної діяльності значною мірою визначається певними організаційно-методичними умовами. Адже особливістю проектно-технологічної діяльності є те, що учень повинен виявити та вивчити проблему, зібрати І проаналізувати необхідну інформацію, розробити ескіз власного виробу, виготовити його і привселюдно захистити свій проект, тобто організувати свою практичну діяльність у всій проектно-технологічний послідовності - проекти всі етапи: від ідеї до її втілення та реалізації в моделі, виробі.

Проблема ефективної організації проектно-технологічної діяльності досить складна і вимагає вирішення низки організаційних проблем як учнем, так і організаційно-методичних питань вчителем трудовою навчання.

Здійснений аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури, вивчення досвіду вчителів-практиків та власний педагогічний досвід дав нам можливість дійти до висновку, що успішним процес проектно-технологічної діяльності буде, якщо враховує наступні організаційно-методичні умови:

забезпечуватиметься відповідна теоретична, практична і методична підготовка вчителя трудового навчання до організації проектно-технологічної діяльності;

здійснюватиметься перспективне і поточне планування проектно-технологічної діяльності;

учні оволодіють основними етапами проектно-технологічної діяльності;

створюватиметься банк ідей та інформації про об'єкти проектування;

кожному учневі буде забезпечений вільний вибір об'єктів проектування та режим технологічної діяльності;

вчитель постійно стимулюватиме проектно-технологічну діяльність учнів;

буде постійно здійснюватися нормування на виготовлення об'єктів проектування;

вчитель реалізовуватиме особистісно орієнтований підхід на уроках трудового навчанні під час виконання творчих проектів;

забезпечуватиметься розвиток творчого потенціалу учнів під час виконання проектів;

органічно поєднуватиметься урочна та позаурочна навчально-трудова діяльність учнів з проектування і виготовлення виробів;

органічно поєднуватиметься індивідуальна, парна та групова форми виконання творчих проектів;

здійснюватиметься формування в учнів навичок самостійної діяльності.

Зміст кожної умови передбачає чітку, послідовну Й методично грамотну побудову навчально-виховного процесу на уроках трудового навчання під час організації проектно-технологічної діяльності. Розглянемо їх детальніше.

Реалізація в загальноосвітній школі нової програми, в основу якої покладений проектно-технологічний підхід, вимагає якісної підготовки і перепідготовки учителів трудового навчання. Адже роль учителя у ній змінюється, він перетворюється з „урокодавця" в організатора пізнавальної, творчої діяльності учнів, менеджера освіти. Вміння використовувати проектно-технологічну діяльність - показник високої кваліфікації педагога, його інноваційного мислення, орієнтації на особистісний та професійний розвиток дитини у процесі навчанні.

Змінюються й функції вчителя в процесі виконання учнями проектів, які полягають у:  • консультуванні, допомозі у підборі проектів;

  • спостереженні за ходом роботи учнів;

  • наданні допомоги окремим учням і стимулюванні їхньої навчально-трудової діяльності;

  • підтримці робочої обстановки в класі;

  • забезпеченні неперервного руху учнів під час роботи над проектом. Треба вміти допомогти учневі, не виконуючи роботи замість нього.

  • аналізі і узагальненні роботи окремих учнів;

  • оцінці проектно-технологічної діяльності на кожному етапі проектно-технологічної діяльності.

Оскільки в процесі проектно-технологічної діяльності інтегруються знання учнів з різних дисциплін, то вчитель повинен не лише добре шати свій навчальний предмет, а й бути творчим, винахідливим, компетентним в інших галузях науки, бачити точки їх зіткнення.

Педагогу необхідно добре знати своїх школярів, їхні можливості, інтереси, бажання. Психологічна грамотність і компетентність учителя вкрай важливі для вмілої та чіткої організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання в 5-9 класах.

Реалізація нових програм з трудового навчання вимагає від учителя трудового навчання високої спеціальної та методичної підготовки, постійного удосконалення своєї педагогічної фахової майстерності. Без цього він не зможе допомогти учневі розвинути його творчий потенціал в процесі проектно-технологічної діяльності.

Характеристика основних етапів проектно-технологічної діяльності

На кожному етапі учнями здійснюється відповідна система послідовних дій у виконанні проекту, вчитель при цьому стає дійсно організатором навчально-трудової діяльності.Пошук проблеми, усвідомлення проблемної сфери, вироблення ідей та варіантів, формування основних параметрів, вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту, аналіз майбутньої діяльності, прогнозування майбутніх результатів


Складання ескізу, розробка конструкторсько-технологічної документації, добір матеріалів, вибір інструментів та обладнання, вибір технології обробки деталей виробу, їх з'єднання, обробка, організація робочого місця, економічне та екологічне обґрунтування, мінімаркегингові дослідження.

Виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом, самоконтроль своєї діяльності, дотримання технологічної, трудової дисципліни, культури праці і оцінка якості варіантів конструкцій


Корегування виконаного виробу у порівняні із запланованим. Випробування проекту. Оформлення і самооцінка проекту. Аналіз підсумків. Захист проекту.
Організаційно-підготовчий етап

Перший етап проектно-технологічної діяльності - організаційно-підготовчий, на якому перед школярами постає важлива проблема - правильно вибрати об'єкт проектування, адже від цього залежить найбільшою мірою успіх подальшої роботи. Під час цього етапу учні повинні вибрати і поставити перед собою проблему, усвідомити значення майбутнього виробу як для учня самого, так і для суспільства в цілому, визначитись в доцільності використання проекту. На цьому етапі школярі формують та пропонують різноманітні ідеї, а згодом і варіанти конструкції, вбачають та обговорюють оптимальний варіант запропонованої конструкції, найбільш вдаліші параметри дій своєї майбутньої конструкції і поряд з цим вибирають найбільш сприйнятливі сторони конструкцій, тобто ті, які учні вважають найкращими та досконалішими у їхньому випадку, з погляду умов використання ряду «пропонованих з власного досвіду та досвіду оточуючих. Вся ця робота розпочинається з пошуку інформації, у тому числі з використанням інтернет, наукових і періодичних видань. Завдання - зібрати якомога більше інформації з даного питання..

На цьому етапі учні здійснюють генерацію ідей, що є найважливішим елементом у проектно-технологічній діяльності, адже саме тут відбувається інтелектуальне зростання людини, встановлення особистості. Учень навчається аналізувати, порівнювати, робити узагальнення, проводити корекцію, планує свою наступну діяльність, поряд з тим він узагальнює вивчений матеріал, цим самим включаючи його в загальну систему своїх знань і умінь.

Заключним елементом цього етапу буде узагальнені та визначення з дизайном, а також з часом, який буде необхідний для виготовлення об'єкту проектування.

Отже, цей етап проектно-технологічної діяльності складається з наступних стадій: пошук проблеми, усвідомлення проблемної сфери, вироблення ідей та варіантів, формування основних параметрів, вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту, аналіз майбутньої діяльності, прогнозування майбутніх результатів. Засобами діяльності виступають особистий досвід учнів, досвід вчителів, батьків, а також засоби масової інформації - журнали, книги, Інтернет та ін.

Результатами діяльності учнів на даному етапі є набуття нових знань, умінь, а також визначений оптимальний варіант конструкції.

Конструкторський етап

Наступним етапом проектно-технологічної діяльності учнів є конструкторський етап, на якому юні винахідники складають ескіз своєї досконалішої та найкращої конструкції, яка відповідає як його, так і сучасним вимогам та дизайну, здійснюють підбір матеріалів та Інструментів, визначають найбільш доцільну технологію виготовлення обраної конструкції, виконують економічні, екологічні та мінімаркетингові дослідження Засобами діяльності виступають всі робочі інструменти І пристрої, якими користуються учні при розробці проекту. Результатами діяльності учнів на цьому етапі є набуття нових знань, умінь і готові графічні документи.

Конструкторський етап містить так» стадії: складання ескізу, розробка конструкторсько-технологічної документації, добір матеріалів, вибір інструментів та обладнання, вибір технології обробки деталей виробу, їх з'єднання, обробка, організація робочого місця, економічне та екологічне обґрунтування, мінімаркегингові дослідження, в яких визначають доцільність виготовлення проекту з точки зору економи матеріалів та енергоресурсів для його виготовлення. Перед тим, як що-небудь виготовити, треба зважити, у що обійдеться пропонована робота. Яким буде прибуток чи збиток? Відповіді на ці запитання дають економічні розрахунки. Таким чином, необхідно вчити школярів знаходити раціональні конструкції, проявляти заповзятість, спритність, кмітливість, щоб виготовити корисну річ з мінімальними матеріальними затратами, з недорогих матеріалів (чи навіть з їхніх відходів, обрізків) і, разом із тим, наділивши її цілий рядом переваг.

У проспекті творчого проекту на цьому етапі необхідно дати: обґрунтування витрати необхідних матеріалів, засобів, енергії для виготовлення виробу; визначення собівартості виробу, що виготовляється; визначення ціни виробу, передбачуваних прибутку і термінів реалізації.

Наступним моментом цього етапу буде здійсненні екологічної експертизи, де школярі повинні дати повну характеристику з точки зору екологічної безпеки виготовлення і не менш важливим є обґрунтування використаної сировини. І, нарешті, учні мають вивчити достатність схожих конструкцій на ринку і спромогтися, наприклад, через виставки знайти пропозиції на виготовлення цієї конструкції для реалізації.

Технологічний етап

На 3-му етапі - технологічному, учні виконують заплановані операції, здійснюють самоконтроль та оцінку якості виробу. Мета - якісне і правильне виконання трудової операції. Предмет діяльності - створений матеріальний продукт, знання, вміння і навички. Засоби - інструменти і обладнання, з якими

працює учень. Результат - набуття знань» умінь, і навичок. Закінчені технологічні операції є проміжним результатом діяльності учнів на цьому етапі.

Цей етап проектно-технологічної діяльності передбачає такі стадії, як виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом, самоконтроль своєї діяльності, дотримання технологічної, трудової дисципліни, культури праці і оцінка якості варіантів конструкцій.Заключний етап

На заключному етані здійснюється кінцевий контроль, порівняння і випробування проекту, порівнюють виготовлену конструкцію із запланованою, якщо знайдені недоліки та неполадки, намагаються їх усунути, аналізують проведену роботу, встановлюють чи досягли учні своєї мети, який результат їхньої праці, здійснюють самооцінку спроектованого виробу. На закінчення всього, учні захищають свій проект (виріб, плен, модель) перед однокласниками шляхом оформлення звітів, демонстрацією та відповідають на запитання. Тут учні встановлюють, чи досягли вони своєї мети, який результат їхньої праці.


Практична реалізація проекту

На початковому етапі роботи визначали, який проект буде виконуватися; індивідуальний, парний чи груповий. Якщо проект парний або груповий, то відбувається формування мікрогруп за інтересами, розподіл ролей, завдань відповідно до рівня знань, бажаної практичної діяльності в рамках проекту. Етапи діяльності школярів під час виконання творчих проектів можна прослідкувати за схемою, поданою нижче (схема 1.1).

На різних етапах навчання школярів проектно-технологічній діяльності застосовуються різні методи. Так, наприклад, на організаційно-підготовчому етапі, крім вербальних методів (розповіді, пояснення), використовуються методи демонстрації зразків раніше виконаних проектів, інформаційної підтримки, мозкової атаки.

Основним методом навчання проектно-технологічної діяльності на технологічному етапі виступає метод вправ, за допомогою якого відпрацьовуються дії і прийоми виконання окремих операцій. Тут використовується також і метод інформаційної підтримки шляхом демонстрації автоматизованих схем, креслень, технологічних операцій, прогресивних технологій.

Як уже зазначалось, на заключному етапі проектно-технологічної діяльності відбувається коректування об'єкта, його контроль і випробування, підготовка до захисту і сам захист. Тут використовуються методи інформаційної підтримки, демонстрації, проведення конкурсів творчих проектів.

У процесі дослідницької роботи розроблено і обґрунтовано схему розподілу обов'язків між учителем і учнями (схема 1.2)

Схема 1.2 розподіл обов’язків між вчителем та учнями

Співробітництво вчителя та учнів в умовах здійснення проектно-технологічного підходу допомагає сформувати в школярів необхідні вміння і завдання, перетворюючи групові й індивідуальні консультації у дискусійний, дослідницький клуб, в якому розв'язуються складні і доступні для учнів проблеми.

В основі проекту лежить проблема. Для її розв'язання учням потрібне не тільки знання мовлення, але й володіння достатнім обсягом різноманітних предметних знань. Також вони повинні мати певні інтелектуальні (робота з інформацією, її аналіз, узагальнення і висновки), творчі (вироблення ідеї, варіантів розв'язання проблеми, прогноз результату запропонованого розв'язання), комунікативні (ведення дискусії, вміння слухати й чути співбесідника, відстоювати свою точку зору, висловлювати власну думку) вміння.

Під час виконання проектів учні приходять до висновку, що кожен виріб, послугу можна виконати різними шляхами, варіантів вирішення даного завдання є безліч. Тому все потрібно кілька разів намалювати, прочитати і, коли впевнений, який варіант найбільш технологічний, економічний, екологічний, відповідає вимогам дизайну, найбільш задовольняє вимоги школи, сім'ї або ринку, тільки тоді можна приступати до його виготовлення.Схема 1.1 Етапи діяльності школяра під час виконання творчих проектів

У творчу діяльність учні залучалися поступово. Для цього їм необхідно було ознайомитися з додатковою літературою з вибраної геми, розробити план її виконання. Основним принципом навчання за проектною методикою є особистісна орієнтація навчального процесу на інтереси і цілі учнів. Завдання вчителя полягає в тому, щоб допомогти школярам засвоїти інформацію, виразити своє ставлення до світу, подій.

Конкретизуємо більш детально зміст спільної роботи вчителя і учнів (таблиця II) на уроках трудового навчання в процесі проектно-технологічній діяльності на всіх етапах її виконання. Ця діяльність має відповідати правильній та логічній послідовності організації роботи як учня, так і вчителя також за визначеним, попередньо спланованим і обґрунтованим планом.№ з/п

Стадія виконання

проекту

Зміст діяльності вчителя і учня
Організаційно-підготовчнй етап
1

Пошук проблеми.

Учні уважно слухають вчителя і аналізують

його запропоновані проблеми.Вчитель пропонує учням ряд проблем. орієнтовний перелік об'єктів проектування, розповідає їм вимоги, які ставляться до проектів, якої необхідної технології потрібно їм додержуватися під час виконання проектів і критерії їх оцінювання.
2

Усвідомлення проблемної сфери.

Учні вибирають одну із запропонованих вчителем проблем, ту, що їм найбільш до вподоби і актуальна.

Вчитель, надає поради, консультації, допомагає

Учневі в усвідомленні проблеми.


3

Вироблення ідей та варіантів.

Учні, спираючись на знання та потребу у відповідних виробах, формують ряд ідей, а згодом і варіанти конструкцій проекту.

Вчитель спостерігає, надає консультації, допомагає більш точніше сформулювати тему проекту, надає поради щодо допоміжної літератури.
4

Формування основних параметрів і граничних вимог.


Учні визначаються з основними параметрами

проекту (розмір, функції і т.п.) та граничними

вимогами, які ставляться до майбутнього

виробу.


Вчитель здійснює уточнення, надає поради та

консультації.


5

Вибір оптимального варіанту та обгрунтування

проекту.


Учні із запропонованих варіантів конструюють найбільш вдалий, вибираючи Із запропонованих позитивні сторони конструкції. Вчитель здійснює контроль, надає консультації уточнює, доповнює.
6

Прогнозування

майбутніх

результатів.


Учні узагальнюють ескіз та оформлення

проекту (дизайн, витрата матеріалу,

визначаються з часом, що потрібен для

виготовлення виробу).Вчитель слухає учнів, налає поради,

консультації.


Конструкторський етап
7

Складання ескізу.

Учні розробляють робочий ескіз виробу з

описанням.Вчитель контролює, уточнює, допомагає.
8

Добір матеріалів

Учні визначають і записують декілька найменувань матеріалів і підбирають той, який їм найбільш підходить.

Вчитель надає поради.

9

Вибір інструментів,

обладнання.Учні визначають і записують перелік необхідних інструментів і обладнань.

Вчитель надає поради.
10

Вибір технології

обробки деталей виробу, їх з'єднання, оздоблення.Учні вибирають, аналізують і визначаються: якою раціональною технологією будуть обробляти деталі виробу, який вид з'єднання деталей будуть використовувати, як озлоблять готовий виріб.

Вчитель спостерігає, здійснює контроль, надає порадите консультації.
11

Економічне та

екологічне

обгрунтування.


Учні розраховують собівартість виробу. Проводять екологічну експертизу майбутнього виробу.

Вчитель надає допомогу, контролює.
12

Мінімаркетингові

дослідження.Учні вивчають попит та пропозиції на спроектовану продукцію, розробляють власний товарний знак, здійснюють пошук пропозицій і можливостей реалізувати сконструйований об'єкт проектування.

Вчитель налає поради та консультації.
13

Організація

робочого місця.
Учні підбирають розміщують на робочому

місці матеріали, інструменти, звертають увагу

на освітлення, дотримання норм і правих

поведінки.Вчитель надає допомогу.


Технологічний етап
14

Виконання технологічних

операцій.Учні виконують операції з виготовленню деталей виробу, коректують послідовність операцій, режими обробки, послідовність складання виробу.

Вчитель спостерігає, контролює, надає консультації, допомогу, слідкує за дотриманням правил техніки безпеки під час виконання технологічних операцій інструментами га обладнанням.
15

Самоконтроль своєї діяльності.

Учні здійснюють контроль якості обробки деталей конструкції під час виготовлення та

складання виробу.Вчитель спостерігає, контролює.
16

Дотримування технологічної,трудової дисципліни, культури праці.

Учні слідкують та контролюють за дотриманням дисципліни під час уроку, самовиховуються.

Вчитель спостерігає та здійснює контроль за поведінкою учнів.
17

Оцінка якості.

Учні оцінюють якість сконструйованого виробу, порівняно до відомих та теоретичного. Вчитель спостерігає, перевіряє, обговорює.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка