Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділеньСкачати 424.95 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір424.95 Kb.
#732
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

3. Як захистити курсову роботу


Остаточний варіант написаної та відповідно оформленої курсової роботи подається на кафедру у визначений термін. Керівник визначає ступінь готовності роботи, відповідність її вимогам, оцінює та приймає рішення про рекомендацію роботи до захисту.

У випадку невиконання чи несвоєчасного подання курсової роботи на кафедру студент не допускається до захисту.

Робота не допускається до захисту і не зараховується у разі виявлення плагіату чи фальсифікації результатів дослідження.

Підготовка до захисту роботи охоплює виготовлення засобів для унаочнення головних результатів досліджень і готування виступу.

Рекомендується у процесі виступу використовувати заздалегідь підготовлені мультімедійні презентації.

Вимоги до презентації:

Презентація виступу на захисті курсової роботи зазвичай не повинна перевищувати 15 слайдів, але краще вкласти матеріал у 10-12 слайдів (максимум 2 слайди на хвилину промови). Тло слайдів презентації бажано обрати одне для всієї презентації. Можна скористатися шаблонами, які містить програма. Бажано, щоб кольори схем, діаграм, малюнків були яскравішими за тло, а отже краще використовувати світле тло з невеликою кількістю декоративних елементів. Ефекти анімації мають допомагати сприйманню інформації, а не бути самоціллю і не відволікати увагу слухачів від змісту презентації. Бажано не використовувати складних прописних шрифтів, розмір шрифтів має бути не менше, ніж 20-22 pt. В одному слайді доцільно вміщувати не більше, ніж 12-15 строчок тексту. Краще демонструвати ілюстративний матеріал (схеми, рисунки, таблиці тощо), ніж текст.

Презентація виступу повинна містити: • титульний слайд (тема, прізвище та ім’я автора, прізвище, ініціали наукового керівника);

 • короткий теоретичний вступ (вказати хто займався досліджуваною проблемою і які підходи вироблені)
  (1-2 слайди);

 • мету та гіпотези дослідження (1 слайд);

 • методи та методики дослідження (1 слайд);

 • характеристики досліджуваних (групи або вибірки);

 • опис змінних і сталих (1-2 слайди);

 • опис результатів дослідження (8-10 слайдів);

 • висновки та рекомендації (1-2 слайди).

Класичні помилки презентації:

 • забагато матеріалу на слайді;

 • забагато слайдів;

 • дуже швидко йдуть слайди;

 • малий шрифт;

 • надмірне “декорування”;

 • тло слайду (шаблон) зливається з текстом або надміру яскравий, відволікає увагу;

 • невиправдане використання ефектів анімації;

 • на слайдах представлено суцільний текс без таблиць та рисунків

На виступ під час захисту курсової роботи відводиться 5-6 хв. Виступ складається із трьох смислових частин, які відповідають за змістом вступу, основній частині та висновкам курсової роботи. У доповіді висвітлюють актуальність досліджуваної проблеми, формулюють об'єкт, предмет, гіпотези та завдання дослідження (5% часу виступу). Основна частина, передусім, розкриває суть, методологію й особливості організації та проведення емпіричного дослідження та містить аналіз отриманих результатів із демонстрацією кількісних та якісних показників з метою обґрунтування достовірності тверджень (90% часу виступу). У висновках наводять головні результати дослідження і зазначається теоретичне і практичне значення отриманих результатів та можливі перспективи подальших досліджень (5% часу виступу).

Захист курсової роботи охоплює окрім виступу студента його відповіді на поставлені запитання та виступи присутніх.

Культура і літературність мовлення та дотримання регламенту є обов'язковим елементом культури й етики наукових повідомлень. Бажано вільно володіти матеріалом, розповідати, пояснювати продемонстровані ілюстрації, а не зачитувати готовий текст або озвучувати текст слайдів презентації.

Оцінка курсової роботи виводиться на підставі підсумування оцінки наукового керівника та оцінки комісії. Оцінка курсової роботи, яка виставляється як диференційований залік, виводиться за загальною сумою балів.

4. Критерії оцінювання курсової роботи

Лист

оцінювання рівня виконання завдань та захисту курсової роботи

студента (-ки)_____________________________ групи_________________

на тему_________________________________________________________

дата подачі курсової роботи на кафедру _____________________________


Оцінювання рівня виконання завдань курсової роботи

науковим керівникомКритерії оцінювання

Максимальна кількість балів

Оцінка наукового керівника

1

Якість виконання теоретичної частини курсової роботи: повнота літературного огляду, наявність авторського аналізу літературних джерел, грамотність цитування

15 балів
2

Правильність представлення емпіричних результатів та якість їхньої інтерпретації

15 балів
3

Оформлення роботи

10 балів
4

Вчасність виконання завдань з виконання курсової роботи

10 балівЗ а г а л о м

50 балів
Оцінювання захисту курсової роботи комісієюКритерії оцінювання

Максимальна кількість балів

Оцінка захисту і курсової роботи комісією

1

Виступ студента на публічному захисті курсової роботи

10 балів
2

Якість унаочнення виступу

5 балів
3

Відповіді на запитання

15 балів
4

Відповідність змісту роботи темі роботи, адекватність обраних для дослідження методик, групи, статистичних методів опрацювання емпіричного матеріалу

15 балів
5

Оформлення роботи

5 балівЗ а г а л о м

50 балів

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS та визначення

Кількість балів від 1 до 100

Оцінка за традиційною п‘ятибальною системою

А – відмінно

90 – 100

Відмінно

5

В – дуже добре

81 – 89

Добре

4

С – добре

71 – 80

D – задовільно

61 – 70

Задовільно

3

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

51 – 60

FX – незадовільно

25 – 50

Незадовільно

2

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

0 – 24

Незадовільно

2

FX означає: “незадовільно” – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного захисту курсової роботи;

F означає: “незадовільно” – необхідна значна подальша робота; з такою оцінкою студент відраховується після незадовільної оцінки захисту курсової роботи на комісії.


Список використаних джерел 1. Головин Н. А. Методическое пособие по выполнению курсовых и дипломных работ по социологии. СПб.: СПбГУ, 1996. 37 с.

 2. Партико Т. Б. Курс загальної психології: Навчальний посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 208 с.

 3. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод. поради. Автор-упоряд. Л. А. Пономаренко.
  К.: Ред. “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 1999.
  80 с.


Додатки
Додаток А
Зразок заяви про затвердження теми курсової роботи
Завідувачу кафедри психології

філософського факультету

Львівського національного університету

імені Івана Франка

професору (доценту)

студента (ки) ___ курсу психологічного відділення філософського факультету

стаціонарної (заочної) форми навчання


(прізвище, ім`я, по-батькові)


Заява

Прошу затвердити тему моєї курсової роботи __________________ і призначити науковим керівником (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище й ініціали викладача).

Дата Підпис


Додаток Б
Зразок особистого плану виконання курсової роботи

Вид роботи

Термін виконання

1

2
3
4

5

6
7


8

9

1011

Вибір теми. З'ясування стану вивчення проблеми в літературі. Складання бібліографії

Написання теоретичної частини (перший варіант)

Підбір методик і складання схеми дослідження

Проведення власне досліджень

Опрацювання отриманих результатів

Уточнення мети, завдань та обґрунтування концепції роботи

Підготовка тексту дипломної роботи

Написання вступу та висновків

Оформлення роботи

Підготовка до захисту

ЗахистДодаток В

Зразок титульного аркуша курсової роботи
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра психології філософського факультету

КУРСОВА РОБОТА


з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____


Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Львів - 20 __рік

Додаток Д
Приклади оформлення

бібліографічного опису в списку використаних джерел

Монографія (один, два або три автори)

Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое руководство. – М.: Медпресс, 1998. – 552 с.

Монографія (п`ять і більше авторів)

Трофимов Ю. Л., Рибалка В. В., Гончарук П. А. та ін.; Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофимова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

Складові :

журналу


Турбан В. В. Невизначеність як психологічна категорія // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №7. –
С. 6-9.

книги

Казначеев В. П. Адаптация человека (социальные и медико-биологические аспекты) // Клинические и экспериментальные аспекты общей патологии. – Новосибирск: Наука, 1980. – С. 5-17.

збірника

Козак Л. М. Структурно-информационная организация системы психического статуса здоровья человека // Проблемы человека (экология, здоровье, образование): Материалы 1-го Междунар. науч. семинара. – Ужгород, 1995. – С. 31-48.

Автореферат дисертації

Гнатишин М. С. Невротичні розлади у жінок (індивідуальне програмування, профілактика): Автореф. дис … д-ра мед. наук: 14.01.16. – К., 1999. – 34 с.
Омелаенко І. Б. Психологічний аналіз поведінки при різних типах невротичного конфлікту: Автореф. дис … канд. психол. наук: 19.00.04. – К., 1998. – 18 с.

Джерела, опубліковані в Інтернеті

Стандарт університету: Бібліографічний опис у списку використаних джерел. Загальні вимоги і правила складання. – Львів, 2002 [Цит. 2003, 5 жовтня]. Дocтyпний з: .

Timoshenko V. P. New Soviet Economic Plan: Its Agricultural Aspect // The Journal of Political Economy.– 1953. – Vol.61, Issue 6. – P.489–508. [Cited 2000, 8 Dec.]. Available from:
.

Деякі бібліографічні позначення в іншомовних джерелах
Мова

Том

Номер

Сторінка


Російська

Англійська

Німецька


Французька

Італійська

Т.

Vol.


Bd.

T.

Vol.


NrN

n.


С.

P.

S.P.

P.

Зміст

1. Як написати курсову роботу ……………..……………………….……


1.1. Методологічні основи курсової роботи ……………………..

1.2. Етапи виконання курсової роботи ……………………….......

1.3. Критерії оцінювання курсової роботи ……………………….
2. Як оформити курсову роботу ………………………………………….

2.1. Композиція курсової роботи ……………………………...….

2.2. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи …………..

2.3. Правила оформлення тексту ………………………………….

2.4. Правила оформлення таблиць ………………………………..

2.5. Правила подання ілюстрацій …………………………………

2.6. Оформлення додатків ……………………………………...….

2.7. Загальні правила посилання на використані джерела ……...


3. Як захистити курсову роботу ………………………………………….
4. Загальні правила та вимоги до публікацій ………………………...….
Список використаних джерел …………………………………………….
Додатки …………………………………………………………………….

Додаток А. Зразок заяви про затвердження теми курсової роботи


Додаток Б. Зразок особистого плану виконання курсової роботи


Додаток В. Зразок титульного аркуша курсової роботи

Додаток Д. Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел


4


5

7

16


17

17

2125

25

2627

28
30


33
35
36 Цей розділ написаний на підставі методичних порад. (Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод. поради / Автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. – К.: Ред. “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 1999. – 80 с.).

 Закон України про психіатричну допомогу. – “Сфера”, 2000. – 50 с.

 Цей підрозділ написаний на підставі вимог, прийнятих у Львівському національному університеті імені Івана Франка: Стандарт університету: Бібліографічний опис у списку використаних джерел. Загальні вимоги і правила складання. – Львів, 2002 [Цит. 2003, 5 жовтня]. – Дocтyпний з: .


Скачати 424.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка