Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділеньСкачати 424.95 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір424.95 Kb.
1   2   3   4

2.2.3. Вимоги до курсової роботи (3 курс, денне відділення, напрям тематики робіт “Педагогічна психологія” та 4 курс, заочне відділення, напрям тематики робіт “Психологія управління”)


Обсяг роботи: 30-35 сторінок комп'ютерного набору
(14 шрифтом через 1,5 інтервалу). Поля: праве – 10 мм, ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 25 мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.

Робота обов'язково повинна містити власне емпіричне дослідження автора.Співвідношення теоретичної і практичної частини:
50% тексту повинна складати теоретична частина, 50% – опис емпіричного дослідження.

Джерела: 25-30 позицій, серед них мінімум 1 – іноземними мовами.

Методики: мінімальна кількість – 3 (методики мають загалом містити не менше 12-15 шкал + показники з паспортички, що додається до опитувальників або шкал використаних методик).

Досліджувані: за умови групового дослідження 40-50 осіб, за умови індивідуального – 20-30 осіб. За неможливості зібрати належний обсяг даних, питання про зменшення групи досліджуваних вирішується на засіданні кафедри.

Обов'язкове використання методів статистичної обробки емпіричних даних (описова статистика, порівняльний, кореляційний, факторний чи кластерний аналіз), які забезпечують належну статистичну перевірку висунутих гіпотез.

На захист курсової роботи студент має представити протоколи емпіричного дослідження (бланки опитувальників, заповнені досліджуваними тощо).

Курсова робота повинна бути подана на кафедру для реєстрації з допуском наукового керівника до захисту до 15 травня поточного року. (Студенти заочного відділення подають роботу згідно графіку).

Захист курсової роботи відбувається публічно, оцінюється комісією, призначеною кафедрою психології. Оцінка складається з оцінки роботи науковим керівником (50 балів) та комісії (50 балів).

2.2.4. Вимоги до курсової роботи студентів 5 курсу (ОКР «Магістр»)


Обсяг роботи: 35-40 сторінок комп’ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве - 10 мм, ліве - 30 мм, верхнє та нижнє - 25мм). Список літератури в обсяг роботи не враховується.

Робота обов’язково повинна містити Вступ, 2-3 розділи, Висновки, список використаної літератури.Джерела: 45 - 50 позицій, серед них мінімум 3 − іноземними мовами.

Курсова робота є теоретичним розділом магістерської роботи. Робота має містити аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень обраної проблеми, особисте ставлення автора до аналізованих джерел. Робота має містити авторський аналіз досліджуваної проблеми (власну теоретичну концепцію) магістранта або теоретичну модель розв’язання поставленої проблеми.Курсова робота повинна бути подана на кафедру для реєстрації з допуском наукового керівника та оцінкою роботи в Листі оцінювання до 15 грудня поточного року.

Захист курсової роботи відбувається публічно, оцінюється комісією, призначеною кафедрою психології. Оцінка складається з оцінки наукового керівника (50 балів) та комісії (50 балів).
2.2.5. Вимоги до курсової роботи студентів 5 курсу (ОКР «Спеціаліст»

Обсяг роботи: 35-40 сторінок комп’ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве - 10 мм, ліве - 30 мм, верхнє та нижнє - 25мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.

Робота обов’язково повинна містити Вступ, 2-3 розділи, Висновки, список використаної літератури.Джерела: 45 - 50 позицій, серед них мінімум 2 − іноземними мовами.

Курсова робота є теоретичним розділом дипломної роботи. Робота має містити аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень обраної проблеми, особисте ставлення автора до аналізованих джерел. Робота має містити авторський аналіз досліджуваної проблеми.Курсова робота повинна бути подана на кафедру для реєстрації з допуском наукового керівника та оцінкою роботи в Листі оцінювання до 15 грудня.

Захист курсової роботи відбувається публічно, оцінюється комісією, призначеною кафедрою психології. Оцінка складається з оцінки наукового керівника (50 балів) та комісії (50 балів).

2.3. Правила оформлення тексту курсової роботи

Титульний аркуш залічують до загальної нумерації сторінок; номер сторінки на титульному аркуші не зазначають.

Сторінки нумерують у верхньому правому кутку аркуша.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, таблиць, рисунків подають цифрами без знака №.


2.4. Правила оформлення таблиць

Таблиці використовують для подання цифрового матеріалу або іншої інформації.

Назву таблиці та дані в таблиці друкують 12 шрифтом. Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, в якому йдеться про таблицю або про наведені у ній дані чи на наступній сторінці. Якщо у тексті посилаються на дані таблиці, то в логічно зручному місці в круглих дужках зазначають (табл. 2) або записують “…як це видно з табл. 2”.

Назву таблиці друкують симетрично до тексту над таблицею; назву не підкреслюють; крапку в кінці не ставлять.

Приклад подання результатів досліджень наведено в табл. 1, вербального тексту – у табл. 2.

Таблиця 1

Коефіцієнти кореляції

рівнів адаптивності (Ад) і самоефективності (СЕ) у досліджуваних групах

Загальна група

Студенти

Хворі
Школярі

Ад

СЕ

Ад

СЕ

Ад

СЕ

Ад

СЕ

Ад

1,000

0,531

1,000

0,530

1,000

0,550

1,000

0,542

Самоприйняття

0,759

0,486

0,750

0,653

0,592

0,273

0,818

0,592

Прийнятя інших

0,546

0,157

0,514

0,164

0,503

0,275

0,456

0,050

Емоційний комфорт

-0,124

-0,066

0,870

0,340

-0,018

-0,023

-0,451

-0,315

Інтернальність

0,858

0,452

0,774

0,182

0,847

0,450

0,910

0,589

Таблиця 2

Розташування первинних і вторинних полів аналізаторів

Вид аналізатора

Первинне поле

Вторинне поле

Зоровий

17

18,19

Слуховий

41

42, 22

Шкірно-кінестетичний

3

1, 2, частково 5

Моторний

4

6, 82.5. Правила подання ілюстрацій

2.5.1. Ілюстрації (схеми, креслення, діаграми, графіки, фотографії, рисунки) повинні відповідати тексту, а текст – ілюстраціям.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів.

Підпис ілюстрації має чотири основних елементи:


  • скорочене слово рисунок – “Рис. 1”;

дослідження, його об'єкт і предмет, перелік використаних методик, опис групи досліджуваних.

  • порядковий номер ілюстрації – арабськими цифрами без знака № – “Рис. 1”;

  • назву ілюстрації;

  • експлікацію, яка пояснює значення цифр і позначень на ілюстрації.

Приклад подання ілюстрації:

Рис. 1. Структура мозку (медіальна поверхня, сагітальний зріз, ліва півкуля)Передній мозок: 1 – кора великих півкуль мозку; 2 – гіпокамп; 3 – мигдалина;
4 – мозолисте тіло; середній мозок: 5 – таламус; 6 – гіпоталамус; 7 – гіпофіз;

задній мозок: 8 – міст; 9 – довгастий мозок; 10 – ретикулярна формація; 11   мозочок. (адаптовано за M. Kage, P. Arnold ).
Зверніть увагу: елементи рисунку нумерують у порядку зростання за годинниковою стрілкою.

2.5.2. Діаграми та графіки застосовують для унаочнення результатів статистичного опрацювання даних, одержаних у процесі дослідження.

У діаграмах і графіках необхідно зазначити такі елементи:  • назва;

  • словесне пояснення умовних знаків та окремих елементів;

  • осі координат, шкала масштабу, числова сітка;

  • числові дані показників графіка.

Назву та усі дані діаграми друкують 12 шрифтом.

П
риклад подання діаграми:


Рис. 2. Середні значення показників соціально-психологічної адаптації у досліджуваних групах: R_А – адаптивність; R_S – самоприйняття; R_L – прийняття інших; R_E – емоційний комфорт; R_I – інтернальність; R_D – прагнення домінувати; R_ESC – ескепізм; SE – самоефективність.
Посилання на ілюстрації оформляють аналогічно до посилань на таблиці.
2.6. Оформлення додатків

Додатки є продовженням курсової роботи. Кожен додаток починається з нової сторінки. Додатки позначають послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (єдиний додаток позначають як “Додаток А”). Додатки можуть бути поділені на окремі розділи: “Додаток А.3”, “Додаток А.3.1”. Додатки можна позначати і цифрами.

Заголовок додатка друкується малими літерами (з першої прописної) посередині рядка.

Додатки мають спільну нумерацію з рештою сторінок роботи. Їх нумерують, як і сторінки роботи – у верхньому правому кутку (але до кількості сторінок тексту роботи не зараховують).


2.7. Загальні правила посилання на використані джерела

Посилаючись на літературні джерела, інформацію з яких використано у курсовій роботі, слід дотримуватися певних правил.

У разі посилання в курсовій роботі на наукові праці, ініціали їхніх авторів пишуть перед прізвищем; у бібліографічному описі на першому місці ставлять прізвище, а потім – ініціали.

Використовуючи матеріали і відомості з монографій, також слід зазначити номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке зроблено посилання в курсовій роботі. Посилання в тексті на джерела зазначають порядковим номером за переліком використаних джерел, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “...у роботах [1–7]...”. Допускається наводити посилання на джерела у виносках, номер посилань має відповідати його бібліографічному описові за переліком посилань (наприклад, посилання на джерело у назві цього підрозділу). Посилання подають у квадратних дужках, наприклад [24].

Цитуючи, слід вказати джерело, з якого взято цитату, і точно зазначити сторінку. Загальні вимоги до цитування такі:

текст цитати треба починати і закінчувати лапками і наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи авторське написання;

цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Їх ставлять у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, у кінці);


  1. кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело (наприклад, [4, 35]).

Список використаних джерел оформляють відповідно до існуючих вимог та подають після висновків.

Після інформації про автора та назви джерела подають інформацію про те де, хто і коли видав книгу. Скорочено подають назви столиць та інших великих міст (наприклад, “Львів”, “Харків”, проте “К.”, “М.”, “СПб.”, “N.Y.”), зазначають назву видавництва коротко, без лапок, опускаючи слово “видавництво” (наприклад, К.: Основи; Львів: Просвіта; Львів: Вид-во Львів. ун-ту), після назви видавництва ставлять кому і подають рік видання (наприклад, Львів: Каменяр, 2000), зазначають обсяг книги (наприклад, − 483 с.) чи у разі бібліографічного опису статей подають сторінки, на які посилаються (наприклад, − С. 34-63).

У разі посилання на джерела, опубліковані y всесвітній комп'ютерній мережі Internet (WoгId Wide Web), слід використовувати стиль, прийнятий Міжнародною організацією стандартизації:

опис джерела наводять згідно із загальними вимогами;

у квадратних дужках вказують дату цитування ([Цит. 2001,
5 січня] – для україномовних джерел, [Cited 2000, 12 June] – для англомовних);

зазначають адресу сторінки: Доступний з: або Available from: .

Приклади оформлення наведено у додатку Д.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка