Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділеньСкачати 424.95 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір424.95 Kb.
1   2   3   4

1. Як написати курсову роботу


Зміст, Вступ, Висновки, Список використаних джерел як назви складових частин роботи друкують посередині рядка, не нумерують, крапку в кінці назви не ставлять.

Заголовки і підзаголовки виділяють від основного тексту зверху і знизу одним інтервалом.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, наприклад, перший підрозділ другого розділу.

Наприклад:2.1. Композиція курсової роботи

Після номера підрозділу ставлять крапку; назву підрозділу друкують у тому самому рядку; у кінці назви підрозділу крапку не ставлять. Назви підрозділів друкують посередині рядка.

Наприклад:1.3.2.

Нумерацію і заголовки пунктів друкують у рядку основного тексту з абзацного відступу.2.1.5. Завершальну частину роботи називають “Висновки” або “Висновки та рекомендації”. У Висновках коротко формулюють результати, отримані у процесі роботи, викладають головні наукові та практичні результати досліджень, аргументуючи кількісними та якісними показниками, зазначають, наскільки підтвердилися робочі гіпотези. Висновки повинні інформувати про досягнення мети дослідження і виконання конкретних поставлених завдань. Рекомендації надають психологам, що працюють з певною категорією клієнтів на основі отриманих в роботі результатів. Якщо розроблена програма корекційної роботи або сценарій тренігу, повний текст такої програми має бути вміщено у Додатках.

2.1.6. Список використаних джерел подають за алфавітним принципом: український алфавіт береться за основу для подання літератури, написаної кирилицею, англійський – для літератури латинських абеток.

У тексті посилання позначається цифрою у квадратних дужках відповідно до номера джерела у списку використаних джерел, наприклад [5] чи [35; 123]. Якщо в тексті вжито цитату, необхідно, окрім посилання на літературне джерело, зазначити сторінку, наприклад [123, c. 24]. Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел наведено у додатку Д.2.1.7. Додатки курсової роботи містять:

  • список скорочень;

  • інструкції та тексти методик, застосовані в процесі виконання роботи;

  • результати досліджень (зведена таблиця емпіричних даних);

  • таблиці проміжних цифрових даних та інші таблиці;

  • сценарії тренінгів;

  • ілюстрації тощо.2.2. Загальні вимоги курсових робіт

2.2.1. Вимоги до курсової роботи (1 курс, денне відділення, напрям тематики робіт “Загальна психологія” та 2 курс, заочне відділення, напрям тематики робіт “Загальна психологія”)


Обсяг роботи: 20-25 сторінок комп'ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу). Поля: праве – 10 мм, ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 25 мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.

Джерела: 15-20 позицій.


Робота має носити реферативний характер, але окрім аналізу прочитаної літератури обов'язково містити теоретичні розмірковування автора. Кожне цитоване положення або наведена з літератури думка має бути прокоментована студентом. Цитати та наведені думки різних авторів не можуть за обсягом перевищувати 50 % обсягу тексту курсової роботи.

Робота повинна містити титульну сторінку, Зміст,


Вступ (1,5-2 стор.), головну частину (до 20 стор.), яка повинна містити
2-3 розділи, що можуть бути поділені на 2-3 параграфи кожний, Висновки (1,5-2 стор.), список використаної літератури.

У Вступі слід розкрити актуальність та мету роботи, показати, які аспекти досліджуваної проблеми представлені в літературі, вказавши прізвища дослідників.

Особлива увага надається якісному оформленню роботи, правильності цитувань та посилань, оформленню списку використаної літератури. Схеми, таблиці, графіки повинні бути виконані на комп'ютері.

Курсова робота повинна бути подана на кафедру для реєстрації з допуском наукового керівника до захисту до 15 травня поточного року. (Студенти заочного відділення подають роботу згідно графіку).

2.2.2. Вимоги до курсової роботи (2 курс, денне відділення, напрям тематики робіт “Експериментальна психологія”, 3 курс, заочне відділення, напрям тематики робіт “Педагогічна психологія”)


Обсяг роботи: 20-25 сторінок комп'ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу). Поля: праве – 10 мм, ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 25 мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.

Робота обов'язково повинна містити власне емпіричне дослідження автора.


Джерела: 15-20 позицій.


Методики: для студентів 2 курсу, денне відділення, напрям робіт «експериментальна психологія» обов’язкове проведення експерименту, до якого додають або 1 тестову методику, або протокол стандартизованого інтерв’ю (бесіди), або протокол про проведене спостереження над досліджуваними.

студенти 3 курсу, заочного відділення, напрям тематики робіт “Педагогічна психологія” для емпіричного дослідження використовують тестові методики, експеримент, спостереження, анкетування, бесіди тощо (щонайменше 3 методики, які загалом містять 12-15 шкал).

Досліджувані: за умови групового дослідження 25-30 осіб, за умови індивідуального – 15-20 осіб. За неможливості зібрати належний обсяг даних, питання про зменшення групи досліджуваних вирішується на засіданні кафедри.

Обробка емпіричних матеріалів дослідження якісна (описова статистика або відсоткові співвідношення).

Особлива увага надається якісному оформленню роботи. Схеми, таблиці, графіки повинні бути виконані на комп'ютері.

На захист курсової роботи студент має представити протоколи емпіричного дослідження (протоколи експерименту, спостереження, інтерв’ю, бланки опитувальників, заповнені досліджуваними тощо).Курсова робота повинна бути подана на кафедру для реєстрації з допуском наукового керівника до захисту до 15 травня поточного року (студенти заочного відділення подають курсові роботи згідно графіку).

Захист курсової роботи відбувається публічно, оцінюється комісією, призначеною кафедрою психології. Оцінка складається з оцінки роботи науковим керівником (50 балів) та комісії (50 балів).

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка