Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи контрольна робота виконується студентом заочного відділення відповідно до шифру студента. Варіанти контрольних робіт наведені у таблиці 1Скачати 132.23 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір132.23 Kb.
#12111
ТипМетодичні рекомендації
Білгород – Дністровський економіко – правовий коледж

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ


Контрольні завдання для студентів заочного відділення

Спеціальність: 5.03050901 Бухгалтерський облік

м. Білгород – Дністровський

2012 р.
ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота виконується студентом заочного відділення відповідно до шифру студента. Варіанти контрольних робіт наведені у таблиці 1.

Роботу слід оформити в окремому зошиті, дотримуючись таких вимог:

- оформлення титульного листа зробити у повній відповідності з існуючими вимогами;

- пронумерувати сторінки;

- виділяти кожне завдання роботи;

- залишити з одного боку листа чисте поле;

- розмістити список використаної літератури в кінці роботи;

- у кінці роботи проставити дату виконання та особистий підпис студента.Таблиця 1
Варіанти контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці»


Передостання цифра індивідуального шифру

Остання цифра індивідуального шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,45

2,46

3,47

4,48

5,49

6,50

7,51

8,52

9,53

10,54

1

17,55

18,56

19,57

20,58

21,54

22,60

23,61

24,62

25,63

26,64

2

11,65

12,66

13,67

14,45

15,46

16,47

17,48

18,49

19,50

20,51

3

21,52

22,53

23,54

24,55

25,56

26,57

27,58

28,59

29,60

30,61

4

31,62

32,63

33,64

34,65

35,66

36,45

37,46

38,47

39,48

40,49

5

41,50

42,51

43,52

44,53

1,54

2,48

3,49

4,50

5,51

6,52

6

7,53

8,54

9,55

10,56

11,57

12,58

13,59

14,60

15,61

16,62

7

17,63

18,64

19,65

20,66

21,67

22,45

23,46

24,47

25,48

26,49

8

27,50

28,51

29,52

30,53

31,54

32,55

33,56

34,57

35,58

36,59

9

37,60

38,61

39,62

40,63

41,64

42,65

43,66

44,67

29,51

31,54Форма підсумкового контролю – диференційований залік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з дисципліни: Основи охорони праці№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Загальні питання охорони праці

2

2

Правові та організаційні основи охорони праці

6

3

Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

6

4

Організація охорони праці на підприємстві

6

5

Навчання з питань охорони праці

4

6

Профілактика травматизму та професійних захворювань

4

7

Основи фізіології та гігієни праці

16

8

Основи виробничої безпеки

6

9

Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах

4
Разом

54


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1.Місце і значення навчальної дисципліни "Основи охорони праці".

2.Основні законодавчі акти про охорону праці.

3. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

4. Права громадян на охорону праці при укладенні трудового дого­вору та під час роботи.

5. Страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

6. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

7. Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здо­ров'я чи нанесення моральної шкоди.

8. Тривалість робочого часу працівників, скорочена тривалість ро­бочого часу, обмеження робіт у нічний час і надурочних робіт.

9. Обов'язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідли­вих умов праці.

10. Гарантії охорони праці жінок.

11. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Медичні огляди.

12. Державні міжгалузеві нормативні акти.

13. Галузеві нормативні акти.

14. Нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства.

15. Відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.

16. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

17. Органи державного управління охороною праці. Компетенції і повноваження цих органів у галузі охорони праці.

18. Основні функції управління охороною праці.

19. Основні завдання управління охороною праці.

20. Організація служби охорони праці на підприємстві. Її основні завдання, функціональні обов'язки та права.

21. Комісія з питань охорони праці на підприємстві.

22. Навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації.

23. Інструктажі з питань охорони праці.

24. Інструкції з охорони праці. Порядок їх розробки, затвердження та обліку.

25. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні їх повно­важення та права.

26. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охо­рону праці.

27. Вимоги Закону України "Про охорону праці" щодо розслідуван­ня та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

28. Класифікація нещасних випадків.

29. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

30. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві.

31. Порядок розслідування професійних захворювань.

32. Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій.

33. Мета і методи аналізу травматизму на виробництві.

34. Заходи по запобіганню травматизму на виробництві.

35. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологіч­ного благополуччя населення", основні його вимоги.

36. Мікроклімат робочої зони. Нормування та контроль його пара­метрів.

37. Класифікація шкідливих виробничих факторів.

38. Фізичні шкідливі виробничі фактори.

39. Природна вентиляція.

40. Штучна вентиляція.

41. Природне освітлення. Нормування, розрахунок.

42. Штучне освітлення.

43. Джерела штучного освітлення.

44. Організація робочих місць.

45. Загальні вимоги безпеки, які встановлені в Правилах будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

46. Класифікація посудин, що працюють під тиском. Правила пуску в дію і обслуговування посудин, що працюють під тиском.

47. Організація безпечної експлуатації балонів, цистерн і бочок.

48. Організація вантажно-розвантажувальних робіт. Норми перемі­щення вантажів вручну.

49. Організація безпечної експлуатації ліфтів.

50. Дія електричного струму на людину.

51. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

52. Умови ураження людини електричним струмом.

53 Організація безпечної експлуатації електроустановок.

54. Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок.

55. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

56. Теоретичні основи механізму горіння та вибуху.

57. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали та речовини.

58. Пожежовибухонебезпечність об'єкту.

59. Система попередження пожеж.

60. Система пожежного захисту, як комплекс методів, заходів та засобів.

61. Пожежна сигналізація.

62. Способи і засоби гасіння пожежі.

63. Протипожежне водопостачання.

64. Основні положення закону України "Про пожежну безпеку".

65. Державний пожежний нагляд.

66. Вогнегасники.

67. Первинні засоби пожежогасіння.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про охорону праці", затверджений Постановою Верховної ради України від 14.10.02 № 2696 - ХП. - К.: Законодавство України про охорону праці. - T.I. - 1995. - 250 с.

2. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологіч­ного благополуччя населення", затверджений Постановою Верховної ради України від 24.02.94. - К.: Законодавство України про охорону праці. - Т.3. - 1995. - 17 с.

3. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і про­фесійного захворювання, що спричинили втрату працездат­ності" від 23.09.99 p. № 1105-XIV // Збірник поточного за­конодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практи­ки.- № 45. - 11/1999. - С. 2-15.

4. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіацій­ну безпеку". Постанова Верховної Ради України від 8 лютого 1995 p. // Голос України. - 1995. - 13 квітня. - С. 3.

5. Закон України "Про пожежну безпеку", затверджений Постано­вою Верховної ради України від 17.12.93. - № 3747 - ХП. - К.: Законодавство України про охорону праці. - Т.3. - 1995. - 12 с.

6. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: учебное пособие для инжене­ров-экономистов спец. вузов. - М.: Высшая школа, 1985. - 319 с.

7. Шеляков О.П. та ін. Охорона праці: навчальний посібник для сту­дентів кооперативних вищих навчальних закладів Шеляков О.П., Оберемок В.М., Шевченко Л.А. - К.: НМЦ "Укоопосвіта". 1999. - 230 с.

8. Шеляков О.П., Оберемок В.М. Охорона праці (безпека праці при експлуатації технологічного обладнання та пожежна безпека). Навчальний посібник для студентів кооперативних вищих навчальних закладів. - Полтава: ПУСКУ, РВВ, 2001. - 140 с.

9. Типове положення про навчання з питань охорони праці. (ДНАОП 0.00-4.12-99): Затв. наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99. № 27 // Охорона праці. -№ 6. - 1999. - С. 50-57.

10. Положения про порядок розслідування та ведення обліку нещас­них випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві:

затверджено КМУ від 21.08.2001. № 1094 / Україна. Кабінет Міністрів // Все про бухгалтерський облік. - № 83. - 7/9/2001. -С. 8-19.

11. Правила пожежної безпеки в Україні. - К.: "Укрархбудінформ", 1995. -195 с.

12.Інтернет – ресурси:

- Офіційний сайт Держгірпромнагляду – htth: // www.dnop.kiev.ua

- Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України – http: //www.mns.gov.ua- Інформаційно – пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» - http://www.nau.ua
Скачати 132.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка