Методичні рекомендації до складання програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів ухваленоСкачати 466.11 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір466.11 Kb.
#6591
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

Додаток А


Вимоги до структури, змісту та оформлення програми навчальної дисципліни
(форма № Н-3.03)
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Інститут / факультет
Затверджую

Директор (декан)


____________________________

(назва інституту/факультету)

_________ __________________(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»___________ 20__ р.


_________________________________________

(назва навчальної дисципліни)
Програма

навчальної дисципліни

підготовки

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму

(шифр і назва)

спеціальності

(шифр і назва)

спеціалізації

(назва)

(шифр за ОПП ________)
Ухвалено методичною комісією

____________________________(назва інституту/факультету)

Протокол від _____20__ р. № ___

Голова методичної комісії

_________ __________________(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»___________ 20__ р.


Київ – 20__

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
____________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

__________

(підпис)

____________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

__________

(підпис)

____________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

__________

(підпис)

Програму затверджено на засіданні кафедри __________________________________(повна назва кафедри)

Протокол від «____»______________20__ року № ___


Завідувач кафедри

_________ _________________(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_______________20__ р.

Ó НТУУ «КПІ», 20__ рік

Вступ

Програму навчальної дисципліни(назва назва навчальної дисципліни)

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки(назва ОКР)

напряму (спеціальності) .(код і назва напряму (спеціальності))

Навчальна дисципліна належить до циклуЗазначається згідно з навчальним планом.

Предмет навчальної дисципліниВизначається система властивостей узагальненого об’єкту (-ів), що вивчається у межах навчальної дисципліни.

Міждисциплінарні зв’язки:Зазначається місце навчальної дисципліни у структурно-логічної схемі програми підготовки фахівця, перелік дисциплін, що передують, а також ті, які забезпечуються цією навчальною дисципліною.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:


  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;

  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;

  • _____________________________

Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

уміння:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

досвід:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Завдання вивчення навчальної дисципліни подаються у вигляді системи знань та умінь, отриманого досвіду із зазначенням певного рівня їх сформованості, що дозволяє визначити необхідний рівень оволодіння навчальним матеріалом та розробити засоби діагностики навчальних досягнень студентів.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___ годин/___ кредитів ECTS.

Навчальна дисципліна містить кредитні модулі:

1)(назва кредитного модуля)

2)(назва кредитного модуля)

3) Курсова робота (проект).Рекомендований розподіл навчального часу

Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС

Денна

Всього

11

396

90

36

36

234
1

6

216

54

18

18

126

екзамен

2

4

144

36

18

18

72

диф. залік

3

1

36


36

диф. залік

Заочна

Всього

11

396

20

12

24

340
1

6

216

14

6

12

184

екзамен

2

4

144

6

6

12

120

диф. залік

3

1

36


36

диф. залік

3. Зміст навчальної дисципліни

Кредитний модуль 1.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Кредитний модуль 2.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Викладається логічно упорядкований і дидактично обґрунтований перелік основних питань з розподілом на кредитні модулі (якщо передбачається вивчення навчальної дисципліни у декількох семестрах) та розділи.

4. Рекомендована тематика практичних (семінарських) занять

Наводяться основні цілі практичних (семінарських) занять та їх приблизна тематика.

5. Рекомендований перелік лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів)

Наводяться основні цілі лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів) та їх приблизний перелік.

6. Рекомендовані індивідуальні завдання

Пропонуються індивідуальні семестрові завдання (курсові проекти та роботи), зазначаються цілі цих завдань та їх приблизна тематика, або пропонуються інші види завдань (розрахунково-графічні, розрахункові, реферати (аналітичні огляди) домашні контрольні роботи тощо.

7. Рекомендована література

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________8. Засоби діагностики успішності навчання

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Зазначаються назви засобів діагностики. Рекомендуються засоби діагностики: екзаменаційні білети з теоретичними та практичними завданнями, комплексні або ситуаційні завдання, тести тощо.

9. Методичні рекомендації

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________У розділі даються рекомендації щодо особливостей складання робочих програм кредитних модулів для різних спеціальностей та форм навчання.Скачати 466.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка