Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Культурологія»Сторінка2/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
КУЛЬТУРОЛОГІЯ

напрям підготовки 1201 МЕДИЦИНА

спеціальність 5.12010102 Сестринська справа
відділення Сестринська справа

2014 рік


Робоча програма з культурології для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 Сестринська справа, 2014 року – 21 сторінка.

Розробник:

Заступник директора Новгород-Сіверського медичного училища, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Недашківська Я. В.


Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін


Протокол № 1 від 5 вересня 2014 року
Голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
_______________________ Олійник Віктор Григорович

(підпис)  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Загальна кількість годин -54

Напрям підготовки

1201 МЕДИЦИНА

(шифр і назва)Нормативна


Спеціальність :

5.12010102 “Сестринська справа”


Рік підготовки:

1-й

Семестр

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

18 год.

Практичні

ЛабораторніСемінарські

14

Самостійна робота

22

Вид контролю: диференційований залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:для денної форми навчання – 2:1


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: Предмет “Культурологія” має на меті розкрити перед студентами найважливіші закономірності складного процесу розвитку культури, вивчення здобутків української культури, яка тисячоліттями складалася на землі України. Дослідити взаємозв’язки і взаємовплив української культури і культури народів світу, показати формування української національної свідомості й української ментальності.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:


Студенти повинні вміти:

  • аналізувати явища духовного життя, визначати природу різних жанрів художньої творчості й видів мистецтва, орієнтуватися в багатому світі духовної культури.

  • розрізняти особливості світобачення кожної культурно-історичної епохи.

  • аналізувати культурний розвиток України в різні історичні періоди, давати порівняльну характеристику вітчизняної та зарубіжної культури.

  • збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти, систематично працювати над вдосконаленням культурно-освітніх знань.


Студенти мають бути поінформовані про:

  • поняття, суть та значення культури, культурологію як науку, загальні тенденції розвитку світової культури, досягнення найвідоміших цивілізацій світу;

  • загальні умови розвитку української культури в окремі історичні періоди, найважливіші досягнення національної культури відомих митців та діячів.
  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
з/п

Теми

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка