Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу Загальна психологіяСторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.67 Mb.
#10392
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка


Психолого-педагогічний факультет
Кафедра психології


Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсуЗагальна психологія

для студентів вищих педагогічних навчальних закладів


викладач: кандидат психологічних наук, доц. Атаманчук Н.М.

Полтава – 2008

Атаманчук Н. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Загальна психологія”: для студентів вищих педагогічних учбових закладів. – Полтава: ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2008.– 33 с.

У запропонованому методичному посібнику подано перелік тем, винесених на самостійне опрацювання студентів, вимоги до виконання самостійної роботи (форми звітності студентів та вимоги до оформлення рефератів), а також визначено завдання до теоретичної та практичної частин з кожної теми з короткими методичними рекомендаціями щодо їх виконання, міні-лекції до теоретичних питань, вказано список основної та додаткової літератури.Рецензенти:

М. О. Антонець, кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії, соціології та психології Полтавської державної аграрної академії;

А.В. Пасічніченко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка


Затверджено:

Кафедрою психології

Полтавського державного педагогічного

університету імені В.Г. Короленка

протокол № 8 від 9 грудня 2008 р.

Пояснювальна записка

Самостійна робота в умовах активного впровадження у вищих педагогічних закладах нових технологій навчання є засобом формування самостійності особистості студента. Самостійна робота як засіб організації навчального та наукового пізнання студента виступає як учбове завдання, як форма прояву певного способу діяльності по виконанню відповідного учбового завдання. Спосіб діяльності приводить студента до одержання нового, раніше невідомого йому знання, а також до поглиблення і впорядкування вже наявних знань. В результаті цього здійснюється розумовий розвиток студента і удосконалення його професійної підготовки.

Стимулюючи у студента потребу в знаходженні і розв’язуванні поставленої задачі, формується інтерес до нового, який поступово переходить у особистісне прагнення майбутнього фахівця до пізнання невідомого. Ціль, сформульована викладачем у зв’язку з необхідністю розв’язати конкретну задачу, породжує у студента потяг до знань.

Самостійна робота дозволяє: 1. виробити у студента психологічну установку на самостійне систематичне поповнення своїх знань і умінь орієнтуватися в науковій інформації у процесі розв’язування наукових задач;

 2. самоорганізовувати і самодисциплінувати студента в оволодінні методами і прийомами професійної діяльності, пізнання;

 3. управляти самостійною учбовою і науковою діяльністю студента в процесі навчання.

Отже, самостійна робота у ВНЗ виступає як специфічний педагогічний засіб організації і управління самостійною діяльністю студентів у навчальному процесі.

Вимоги до виконання самостійної роботи

Форма контролю самостійної роботи студентів


 1. У зошиті для самостійної роботи студент повинен виконати теоретичну та практичну частини.


Вимоги до оформлення рефератів:

 1. Вказати тему, план (простий або складний);

 2. Реферат починається із вступу (1-2 сторінки), де пояснюється актуальність теми, формулюється мета;

 3. Закінчується виклад матеріалу формулюванням висновків;

 4. В кінці подається список основної використаної літератури, що складений за всіма нормами бібліографії;

 5. Посилання у тексті краще робити після цитати у дужках;

 6. Обсяг реферату – 10-15 рукописних сторінок.


Розділ І. Зміст і методичні рекомендації до самостійної роботи з “Загальної психології”
Змістовний модуль І. Вступ до психології

Тема: Розвиток психіки і свідомості

І. Теоретична частина: 1. Рефлекторна природа психіки.

 2. Основні етапи історії психології.

ІІ. Практична частина.

Підготувати реферат з теми “Виникнення та розвиток психіки”.


Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми

І. Теоретична частина:

1. Рефлекторна природа психіки: Даючи відповідь на питання, розкрити основні положення вчення відомих учених, зокрема: Р. Декарта про рефлекторну природу психічного, Сєченова та Павлова про рефлекторний принцип функціонування нервової системи.

2. Основні етапи історії психології: У процесі відповіді охарактеризувати міфологічний, філософський, науковий етапи.

ІІ. Практична частина:

Готуючи реферат з теми, зверніть особливу увагу на розділи, запропоновані для опрацювання в наведеному переліку літератури: 1. Бассин Ф.В. Проблема бессознательного. – М.: Просвещение, 1968. – С. 162-200.

(Мозок і психіка.)

 1. Дельгадо Х. Мозг и психика. – М.: Просвещение, 1971.– С. 223-228. ( Мозок і психіка. Загальна постановка проблеми.)

 2. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. – Т.1. – М.: Просвещение, 1983. – С. 76-95. (Біологічне і соціальне в психіці людини.)

 3. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Просвещение, 1984. – С. 342-394. ( Соціальне і біологічне в детермінації психіки людини.)

 4. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. – Т.1. – М.: Просвещение, 1963. – С. 11-68. (Мозок людини і психічні процеси.)

 5. Чуприкова Н.И. Психика и сознание как функции мозга. – М., 1985. – С. 105-157.

( Свідомість як вища форма відображення і її мозкові механізми.)
Рекомендована література до теми:

Основна:


 1. Р.С. Немов. Психология: в 3-х книгах. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 122-125.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.С. Загальна психологія: навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. – С. 5-13.

 3. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – С. 20-26.

 4. Психологія/ За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1968. – С. 53-61.

 5. Психология: Учебник для гуманитарных вузов/Под общей ред. В. Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2003. – С.28-57.

 6. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – С. 46-57.

 7. Степанов О. М. , Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С.11-20.

Додаткова:

 1. Ильясов И.И. О теории и практике в психологии // Вопросы психологии. – 1989. – № 4.– С. 10-14.

 2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. – С. 10-21.Змістовний модуль ІІ. Пізнавальні психічні процеси

Тема: Мислення і мовлення

І. Теоретична частина: 1. Мислення і мовлення

 2. Фізіологічні механізми мовної діяльності.

 3. Різновиди мовлення.

 4. Поняття про мову та її функції.

ІІ. Практична частина.

Дати відповіді на запитання:


 1. Чи існує принципова відмінність між мовою і мовленням?

 2. Чи правильною є думка, що внутрішнє мовлення – це особливий різновид мовлення, розвиток якого не пов’язаний з іншими його різновидами?

 3. Чи можна стверджувати, що мова і мовлення тотожні?


Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми

І. Теоретична частина:

1. Поняття про мову та її функції: Даючи відповідь на питання, слід розкрити визначення понять мова, слово; охарактеризувати поняття мовлення та основні елементи мови – словниковий склад, граматична будова.

2. Фізіологічні механізми мовної діяльності: Розкрийте фізіологічне підґрунтя мовлення за І. Павловим. У процесі відповіді охарактеризуйте склад периферійного або голосового апарату – 1) легені, бронхи, трахеї; 2) гортань; 3) глотка, носова порожнина, носоглотка, язичок, піднебіння, язик, зуби, губи, а також дайте характеристику моторної та сенсорної афазії; сприймання і розуміння мовлення.

3. Різновиди мовлення: Даючи відповідь на питання, слід розкрити сутність усного, діалогічного, монологічного мовлення; письмового мовлення; внутрішнього та зовнішнього мовлення; індивідуальних особливостей мовлення – темп, ритм, емоційність, виразність, точність, плавність, голосність, логічність, послідовність, образність висловлювання думок.ІІ. Практична частина:

 1. Ознайомтеся з запитаннями. Дайте психологічне обґрунтування відповіді.


Рекомендована література до теми:

Основна:


 1. Немов Р.С.  Психология: в 3-х книгах. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 311-324.

 2. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – С.130-136.

 3. Психологія/ За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1968. – С. 300-333.

 4. Психологія / За ред. Ю. Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – С. 470-476.

 5. Психология: Учебник для гуманитарных вузов/Под общей ред. В. Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2003. – С.237-262.

 6. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – С. 194-211.

Додаткова: 1. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 1974. – С. 80-101.


Змістовний модуль ІІІ. Особистість та діяльність

Тема: Емоції і почуття

І. Теоретична частина. 1. Види емоцій та почуттів.

 2. Вищі почуття.

ІІ. Практична частина.

Завдання 1. 1. Виділіть уривки, які зображають переважно пізнавальні процеси, і уривки, що зображують переважно емоції та почуття.

 2. За якими ознаками можна це визначити?

А. Учень 1 класу, розповідаючи за картиною, перелічує зображені предмети: “Два хлопчики... відро ... собачка...”

Б. Ні, ти тільки поглянь, Валю, що це за диво! Чудово! Наче витвір мистецтва... в барви? Поглянь, поглянь, адже вона не біла, тобто вона біла, але скільки відтінків – жовтуватих, рожевуватих, якихось небесних, а всередині, з цією вологою вона мов перлина, просто сліпуча... (О.О.Фадеєв. Молода гвардія).
Завдання 2.

Які фізіологічні механізми почуттів та емоцій проявляються в таких прикладах?

А. Учень Н. був у дуже доброму настрої: заздалегідь накреслений ним план дій дістав сприятливі умови і був реалізований.

Б. Медики відзначають, що після виходу на пенсію у багатьох людей виникає депресивний настрій, що пов’язаний із звиканням до нового, більш полегшеного режиму життя: як правило, погіршується і фізичне самопочуття.Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми

І. Теоретична частина:

1. Види емоцій та почуттів: Розкриваючи дане питання, варто звернути увагу на прості та складні; стенічні і астенічні; довготривалі, короткочасні.

2. Вищі почуття: В емоційній сфері людини особливе місце посідають вищі почуття. Вони є відображенням переживань ставлення до явищ соціальної дійсності. У процесі відповіді розкрити сутність моральних, естетичних, праксичних, інтелектуальних почуттів.

ІІ. Практична частина:


 1. Ознайомтеся з завданнями. Дайте психологічне обґрунтування відповіді.


Рекомендована література до теми:

Основна:


1. Немов Р.С. Психология: в 3-х книгах. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 436-445.

2. Максименко С.Д., Соловієнко В.С. Загальна психологія: навч. Посібник. – К.: МАУП, 2000. – С. 201- 205.

3. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – С. 371; 381-384.

4. Психологія/ За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1968. – С. 348-366. 1. Психология: Учебник для гуманитарных вузов/Под общей ред. В. Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2003. – С.135-137.

 2. Степанов О. М. , Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С.180-181.

Додаткова:

1. Психология эмоций: Тексты. – М.: Просвещение, 1984. – С. 83- 97.

2. Якобсон П.М. Психология чувств. – М.: МГУ, 1980. – С. 150-187.
Каталог: docs
docs -> Економічний факультет
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs -> Державний вищий навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка