Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Юридична деонтологія»Скачати 368.12 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації14.09.2017
Розмір368.12 Kb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий Юридичний інститут

кафедра теорії та історії держави і права

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Юридична деонтологія»

Галузь знань: 08 «Право»

Спеціальність: 081 «Право»


Спеціалізація: «Правознавство»

Укладач: доцент

кафедри теорії та історії

держави і права

Макеєва О.М.

Методичні рекомендації розглянуті та схвалені

на засіданні кафедри теорії та історії держави і права
Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри _______ Бородін І.Л.Тематика самостійної роботи
Юридична деонтологія як наука і навчальна дисципліна

5

Юридична діяльність: поняття та зміст

6

Загальна характеристика юридичної наукової діяльності

4

Юридична освіта у системі професійної підготовки правника

4

Місце і призначення юриста в суспільстві і державі

4

Загальна характеристика юридичної практичної діяльності

6

Професійна культура юриста: поняття, зміст та види

6

Професійні відхилення в діяльності юристів та способи їх попередження

6

Дисциплінарна відповідальність юристів-практиків

6

Домашнє завдання

8

Всього

56

Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих фахівців є самостійна робота студентів, тобто форма організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» в аудиторний та позааудиторний час. Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Юридична деонтологія» визначається навчальною програмою дисципліни, а також цими методичними матеріалами.

Вивчення дисципліни «Юридична деонтологія» має важливе значення для підготовки студентів. Це обумовлено розбудовою в Україні демократичного громадянського суспільства та правової держави, що базується на принципах верховенства права, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, загальнолюдських цінностях.

Основна мета самостійної роботи полягає у формуванні у студентів знань про теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти юридичної професії, особисті якості юриста як професіонала та умінь використовувати одержані знання у професійній юридичній діяльності.

Юридична деонтологія є однією з фундаментальних навчальних дисциплін підготовки правників, це вступ до юридичної спеціальності, що містить відомості, необхідні для поглибленого розуміння закономірностей та особливостей діяльності прокурора, судді, нотаріуса, адвоката, юрисконсульта, слідчого та інших фахівців юридичних професій.

Головними завданнями самостійної роботи під час вивчення дисципліни «Юридична деонтологія» є ознайомлення студентів з майбутньою професією, історією її виникнення, становлення та розвитку; оволодіння основними категоріями юридичної деонтології; дослідження сучасних теоретико-методологічних засад вивчення юридичної діяльності; оволодіння системою знань про види юридичної діяльності; ознайомлення з основними юридичними професіями та вироблення практичних навичок застосування їх на практиці; формування професійного світогляду та правового мислення; сприяння підвищенню рівня професійної культури студентів.

Специфіка виконання практичних завдань з «Юридичної деонтології» полягає у тому, що студенти повинні ознайомитись із підходами та поглядами провідних вітчизняних, зарубіжних науковців та практиків-юристів, а потім на підставі цього сформувати власну точку думку на ту чи іншу проблему, що розглядається на практичному занятті.

Під час самостійного вивчення дисципліни у майбутніх правників формуються практичні навички пошуку оптимальних рішень відповідно до деонтологічних вимог, підвищується рівень правової, політичної, етичної, психологічної, економічної, інформаційної культури.


Модуль 1. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАЙСТЕРНІСТЬ ЮРИСТА
Тема 1. Юридична деонтологія як наука і навчальна дисципліна

План

1. Поняття та предмет юридичної деонтології як науки.

2. Історичні аспекти розвитку та становлення юридичної деонтології
Методичні рекомендації
1. При вивченні першого питання студенти повинні чітко окреслити предмет „Юридичної деонтології”, що полягає у системі правових, політичних, психологічних, етичних, естетичних та інших норм-вимог, що висуваються до працівників юридичної сфери, а також основні види юридичних професій, їх характеристиці. Визначаючи структуру курсу, студенти повинні засвоїти основні блоки, що передбачаються такими складовими: як загальна характеристика юридичної наукової, практичної та навчальної діяльності, види професійної культури юриста, основні види професійних відхилень в діяльності юриста та способи їх попередження.

2. Студентам необхідно з’ясувати історичні аспекти розвитку та становлення юридичної деонтології як навчальної дисципліни, звернувши увагу на те, що дана дисципліна виникла зовсім недавно. Адже у 70-ті роки минулого століття в юридичних навчальних закладах викладався спеціальний курс „Вступ до юридичної спеціальності”, мета якого полягала у підготовці студентів-правників до майбутньої професійної діяльності, а в 1976 році було видано підручник С.С. Алексєєва „Вступ до юридичної спеціальності”. У процесі підготовки студентам слід ознайомитись з основними підходами до розуміння цієї навчальної дисципліни, зокрема з поглядами юристів В.М. Горшеньова, С.С. Сливки, О.Ф. Скакун, О.В. Шмоткіна, С.Д. Гусарєва і О.Д. Тихомирова, Н.В. Коваля та їх внесок у розвиток та становлення юридичної деонтології як науки та навчальної дисципліни.


Завдання 1

Ознайомитись з основними підходами до розуміння предмета «Юридичної деонтології», зокрема, з поглядами В.М. Горшеньова, С.С. Сливки, О.Ф. Скакун, О.В. Шмоткіна, С.Д. Гусарєва і О.Д. Тихомирова та законспектувати у зошит для практичних занять їх внесок у розвиток та становлення юридичної деонтології як науки та навчальної дисципліни.


Джерела: [1] - [18]; [29]; [34]; [56]; [59]; [60]; [63]; [65]; [67]; [68]; [71].


Запитання для самоперевірки

  1. Що означає термін юридична деонтологія?

  2. Які погляди вчених на визначення предмету юридичної деонтології вам відомі?

  3. Які передумови зумовили виникнення юридичної деонтології?

  4. Які основні етапи становлення та розвитку юридичної деонтології?


Тема 2. Система юридичної діяльності: структура та види.

План


  1. Поняття юридичної діяльності.

  2. Функції юридичної діяльності: загально-соціальні та спеціально-юридичні.


Методичні рекомендації
1. Вивчення даної теми слід розпочати із загальної характеристики юридичної діяльності як виду соціальної діяльності, який здійснюють юристи з використанням юридичних засобів, дотримуються в установлених законом випадках юридичної форми з метою розв’язання різних юридичних проблем. Охарактеризувавши юридичну діяльність, слід переходити до характеристики системи та структури юридичної діяльності. При цьому слід враховувати, що система юридичної діяльності має дві складові: зміст та форму. До змісту входять суб’єкти, учасники, об’єкти, юридичні дії та операції, засоби і способи їх здійснення, результати юридичних дій. Вивчаючи питання про суб’єктів юридичної діяльності, слід звернути увагу на те, що включає такі основні етапи: набуття якостей, необхідних для самостійного здійснення професійних юридичних функцій, набуття права на самостійне здійснення юридичної практичної діяльності, набуття професійних повноважень, припинення професійних повноважень, ліквідація права на здійснення професійних повноважень та самостійне здійснення юридичної практичної діяльності. Студенти повинні знати, що об’єкти юридичної діяльності – дії суб’єктів права, правові процеси, правові документи, а юридичні дії – це зовнішні акти поведінки суб’єктів юридичної діяльності, які вдосконалюють правові явища.

Форма юридичної діяльності передбачає дві складові: внутрішню, що включає порядок організації діяльності, який базується на послідовності юридичних процесів і процедур, а також зовнішню, що включає засоби зовнішнього прояву юридичної діяльності у вигляді процесуальних документів, юридичних дій, усних висловлювань.

2. Вивчення цього питання студенти повинні розпочати із з’ясування поняття функцій юридичної практичної діяльності, що це відносно відокремлені, однорідні дії, спрямовані на певні сфери суспільного життя. У процесі підготовки до практичного заняття необхідно охарактеризувати дві групи функцій: загально-соціальні та спеціально-юридичні. Готуючи питання про загально-соціальні функції слід розкрити такі, як економічна, політична, ідеологічно-виховна, їх соціальне призначення та роль у суспільстві. Студенти мають також ознайомитися зі спеціально-юридичними функціями, такими як регулятивна, що має дві підфункції: реєстраційно-засвідчувальну і правонадільну, та правоохоронна, що включає превентивну, правопоновлювальну та каральну підфункції.
Завдання 1

У конспекті скласти таблицю «Структура системи юридичної діяльності», охарактеризувавши її складові.Завдання 2

Охарактеризувати один із видів юридичної діяльності, розкривши її систему та структуру (суддівська, прокурорська, адвокатська, нотаріальна або іншу за вибором студентів)

.

Завдання 3

Скласти схему «Функції юридичної діяльності» та охарактеризувати їх у відповідності до класифікації.


Джерела: [1-10]; [21]; [23]; [24]; [26]; [30]; [56]; [59]; [68]; [70].


Запитання для самоперевірки


  1. Що таке юридична діяльність?

  2. Яка структура системи юридичної діяльності?

  3. Які функції юридичної діяльності вам відомі?
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка