Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Cудочинство в господарських судах»Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4


АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Циклова комісія юридичних дисциплін

Методичні рекомендації

до самостійної роботи

з дисципліни«Cудочинство

в господарських судах»

для студентів денної та заочної форми навчання

Укладач Козаченко Ю.А.


Полтава


Програма укладена на основі навчальної програми з дисципліни «Судочинство в господарських судах» Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство», затвердженої у 2011 році.

Програма затверджена на засіданні

циклової комісії ______________________________

протокол від «__» _____________ 20___р. № _____

Голова циклової комісії ______________________


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Судочинство в господарських судах - одна із профілюючих юридичних дисциплін, предметом вивчення якої є норми права, що регулює суспільні відносини, які виникають між учасниками цивільного процесу і судом при здійсненні правосуддя в господарських справах.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти по­винні:

- знати основні засади господарського процесу, систему, склад та структуру господарських судів, їх компетенцію, підвідомчість і підсудність господарських спорів; порядок досудового врегулювання спорів; порядок звернення до господарських судів; склад учасників господарського процесу, їх права та обов’язки; види судових витрат, порядок їх стягнення та розподілу між учасниками процесу; види та правила обчислення процесуальних строків; види засобів доказування, їх належність та допустимість, правила оцінки доказів; стадії господарського процесу та порядок вирішення господарських спорів; особливості апеляційного та касаційного провадження, перегляду рішень та постанов господарського суду за нововиявленими обставинами; порядок прийняття та виконання рішень, ухвал та постанов господарського суду;

- орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини у сфері відправлення правосудді у господарських справах; аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення;


 • ознайомитися з практикою застосування господарського процесуального закону судами України, перспективами та ос­новними напрямками розвитку господарського процесуального за­конодавства;

 • складати позови по господарських спорах, господарського-процесуальні документи;

 • вирішувати ситуаційні завдання, аргумен­тувати власну точку зору, своє вирішення завдань.

Самостійна робота займає вагоме місце серед інших форм організації навчального процесу. У її основі лежить сукупність методів самостійного набуття і вдосконалення знань, пошук, опрацювання і використання усної, письмової та іншої інформації для досягнення теоретичних та практичних цілей.

Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студен­тами матеріалу з навчальної дисципліни «Судочинство в господарських судах» та формуванню у них навичок та вмінь одержувати до­даткові знання.Формами самостійної роботи студентів є:

 • доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання лі­тератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни;

 • підготовка до практичних (семінарських) занять, ви­конання по темах практичних завдань;

 • робота в інформаційних мережах;

 • складання конспектів, планів, тез, виписок по темах, що виносяться на са­мостійне вивчення;

 • вивчення чинного законодавства, опрацювання монографій, періодичної літератури;

 • підготовка до екзамену.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Судочинство в господарських судах» включає в себе тематичний план, зміст курсу, теоретичні питання, ситуаційні завдання, список рекомендованих для вивчення нормативних актів та список літератури.

Результативність самостійної роботи виявляється під час поточного контролю знань та підсумкового оцінювання успішності студентів у сесію. Підсумковою формою контролю знань є екзамен, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння їх застосовувати, а також самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.Тематичний план з дисципліни «Судочинство в господарських судах»


Назва теми

всього

лекції

Семінар/

практ.

Сам.

всього

лекції

Семінар/

практ.

Сам.Стаціонар

Заочне відділення

Розділ 1 (модуль 1)

І. Загальна частина

1.1

Правовий статус господарського суду в Україні

6

2

-

4

4

-

-

4

1.2

Поняття господарського процесу та господарського процесуального права

6

2

2/-

2

6

2

-

4

1.3

Принципи та джерела господарського процесуального права

6

-

2/-

4

6

-

-

6

1.4

Досудове врегулювання господарських спорів

6

2

-/2

2

6

2

-

4

1.5

Підвідомчість та підсудність справ господарським судам

10

2

2/2

4

6

-

-/2

4

1.6

Учасники судового процесу

8

2

-/2

4

8

-

-/2

6

1.7

Докази і доказування в господарському процесі

6

-

2/-

4

6

-

-

6
Разом за розділом 1 (модулем 1)

48

10

8/6

24

42

4

-/4

34

Розділ 2 (модуль 2)

ІІ. Особлива частина

2.1

Позовне провадження і порядок його порушення у господарському суді першої інстанції

8

2

-/2

4

6

2

-

4

2.2

Вирішення господарських спорів у господарському суді першої інстанції

10

2

2/2

4

8

-

2/-

6

2.3

Прийняття рішень та винесення ухвал у господарському суді першої інстанції

6

-

2/-

4

6

-

-

6

2.4

Апеляційне провадження

6

-

-/2

4

6

-

-

6

2.5

Касаційне провадження. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

6

-

2/-

4

6

-

-

6
Разом за розділом 2 (модулем 2)

36

4

6/6

20

44

2

2/-

40

Розділ 3 (модуль 3)

ІІІ. Інші питання господарського процесу

3.1

Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання

8

2

2/-

4

6

-

-

6

3.2

Особливості розгляду справ про банкрутство

10

2

-/2

4

8

-

-

8

3.3

Третейський розгляд господарських справ

8

2

2/-

4

8

-

2/-

6
Разом за розділом 3 (модулем 3)

24

6

4/2

12

22

-

2/-

20
Всього

108

20

18/14

56

108

6

4/4

941. Загальна частина
Тема 1.1: Правовий статус господарського суду в Україні

План


 1. Історія формування та розвитку господарського процесу

 2. Система, склад, структура і повноваження господарських судів

 3. Правовий статус судді господарського суду

 4. Завдання та функції господарського суду


Методичні рекомендації

Під час аналізу першого питання слід враховувати, що тривалий час Україна не була самостійною, незалежною державою, а входила до складу певних держав, тому історія становлення господарських судів України не існує окремо від історії становлення аналогічних судів цих держав.

Вивчення другого питання має ґрунтуватись на дослідженні Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до якого систему господарських судів України становлять:

1. Місцеві господарські суди - господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

2. Апеляційні суди з розгляду господарських справ - апеляційні господарські суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.

3. Суд касаційної інстанції з розгляду господарських справ - Вищий господарський суд України.

4. Верховний Суд України - найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції.Відповідно до Указу Президента України Питання мережі господарських судів України від 12.08.2010 року утворено двадцять сім місцевих господарських судів та вісім апеляційних господарських судів.

Правовий статус судді господарського суду закріплений Законом України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до якого судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.Основними завданнями господарського суду є:

 • захист прав і законних інтересів учасників господарських правовідносин;

 • сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;

 • внесення пропозицій, спрямованих на удосконалення правового регулювання господарської діяльності.


Література та нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII.

3.Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI.

4. Указ Президента України Питання мережі господарських судів України вiд 12.08.2010 № 811/2010.

5. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: (третє видання, із змінами і допов. станом на 1 лип. 2011.): наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич. – К.: Юстініан, 2011. – 1160с.

6. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

7. Господарські суди в Україні: історичний нарис, портрети, події: Наук.-попул. вид. / Д.М. Притика, А.Й. Осетинський. – К.: ІнЮре, 2006. – 464с.Тема 1.2: Поняття господарського процесу та господарського

процесуального права

План


 1. Поняття, предмет, метод і система господарського процесуального права

 2. Господарські процесуальні правовідносини

 3. Стадії господарського процесу

 4. Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна


Методичні рекомендації

Вивчати дану тему необхідно з визначення господарського процесуального права, його предмету та методу правового регулювання. Господарське процесуальне право - це сукупність норм і принципів, що встановлюють процедуру розгляду і розв'язання господарських спорів та справ про банкрутство при здійсненні правосуддя у господарських судах.

Предметом господарського процесуального права є відносини, які складаються у зв'язку із здійсненням господарського судочинства і регулюються нормами господарського процесуального права. Метод господарського процесуального права визначається двома обставинами. По-перше, виникнення господарського процесу, його розвиток, перехід з однієї стадії до іншої залежить від волі заінтересованих осіб. По-друге, суд, який є обов'язковим суб'єктом госпо­дарських процесуальних відносин, має владні повноваження у цих правовідносинах, що мають публічно-правовий характер. Тому у методі правового регулювання поєднуються методи субординації та координації.

Досліджуючи друге питання слід мати на увазі, що господарські процесуальні правовідносини, як і будь-яке інше органічно цілісне правове утворення, мають свою структуру, тобто сукупність взаємопов'язаних його елементів: суб'єкт, об'єкт та зміст правовідносин.

Стадія господарського процесу - це сукупність процесуальних дій по конкретній справі, що об’єднані єдиною метою. Господарський процес охоплює наступні стадії:

1. Провадження в господарському суді першої інстанції.

2. Провадження в апеляційній інстанції.

3. Провадження в касаційній інстанції.

4. Перегляд рішення господарського суду, що набрало законної сили за нововиявленими обставинами.

5. Перегляд рішення господарського суду Верховного Суду України.

6. Виконавче провадження.
Література та нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 № 1798-XII.

3.Закон України «Про судоустрій та статус суддів» вiд 07.07.2010 № 2453-VI.

4. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / за ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2010.

5. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

6. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220с.

Тема 1.3: Принципи та джерела господарського процесуального права

План


 1. Поняття та класифікація принципів господарського процесуального права

 2. Принципи судоустрою (організаційні)

 3. Принципи судочинства (функціональні)

 4. Поняття та класифікація джерел господарського процесуального права


Методичні рекомендації

На початку вивчення даної теми слід охарактеризувати поняття принципів права. Поняття «принцип» означає основні найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що визначають природу і соціальну суть явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості.

Принципи господарського процесуального права - це основні засади, що визначають характер організації господарського суду, його діяльності щодо здійснення правосуддя у господарських відносинах.

Чинним законодавством закріплено такі принципи судоустрою: принцип призначення суддів господарських судів вищими органами державної влади, принцип одноособового і колегіального розгляду справ, принцип самостійності суддів, їх незалежності і підпоряд­кування лише закону, принцип гласності і відкритості господарського процесу, принцип мови судочинства.

Чинним законодавством закріплено такі принципи судочинства: принцип законності, принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, принцип змагальності, принцип диспозитивності, принцип об'єктивної істини, принцип оперативності (швидкості).

Під час дослідження останнього питання необхідно виходити з того, що джерела господарського права - це законодавчі та інші нормативно-правові акти, в яких містяться норми, що регулюють правовідносини, які виникають у процесі відправлення господарського судочинства. У ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) встановлено, що господарський суд вирішує господарські спори, зокрема, на підставі Конституції, ГПК, ін­ших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Література та нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 № 1798-XII.

3.Закон України «Про судоустрій та статус суддів» вiд 07.07.2010 № 2453-VI.

4. Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029-VI

5. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: (третє видання, із змінами і допов. станом на 1 лип. 2011.): наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич. – К.: Юстініан, 2011. – 1160с.

6. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

7. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220с.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка