Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студентаСторінка2/4
Дата конвертації06.04.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4
ТЕМА: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ

План.

1. Закономірності процесу виховання.

2. Основні принципи виховання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

1. Чому, на Вашу думку, виховання органічно зв’язане із суспільними потребами і умовами виховання?

2. Доведіть, що людина виховується під впливом різноманітних факторів.

3. Поясніть чому найбільш успішно проходить процес виховання в природному для виховання національному руслі з врахуванням його національного менталітету?

4. Доведіть, що результати виховання є залежними від виховного впливу на внутрішній світ дитини, її духовну сферу, зокрема на формування її думок, поглядів, переконань, емоційну сферу.

5. Визначте роль діяльності і спілкування у вихованні.

6. Перерахуйте закономірності виховання.

7. Розкрийте зміст принципів виховання:

· цілеспрямованість;

· зв’язок з життям;

· єдність свідомості і поведінки;

· виховання в праці;

· виховання особистості в колективі;

· поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів;

· повага до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього;

· індивідуальний підхід;

· наступність;

· єдність педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості.

8. Охарактеризуйте принципи виховання визначені концепцією національного виховання:

· народність;

· природовідповіність;

· гуманізація;

· демократизація;

· етнізація.

9. Доведіть взаємозв’язок закономірн6остей і принципів виховання.

10. Доведіть соціальне значення принципів національного виховання як основи вдосконалення виховного процесу у сучасній школі.

11. Обґрунтуйте, що загальні принципи виховання включають в себе і принципи педагогіки і народознавства.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ:

«закономірності виховання», «принципи виховання».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«Рушійні сили, закономірності і принципи виховання» (3,96).

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

Концепцію національного виховання. Розділ 2. «Принципи національного виховання».

Література:

1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навчальний посібник. – К., 1995.

2. Закон України «Про загальну середню освіту». – К., 1999.

3. Касьяненко М. Д. педагогіка співробітництва: Навчальний посібник. – К., 1993.

4. Кравець В. П. Психологія сімейного життя. – Тернопіль, 1995.

5. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Ів.-Франківськ, 1996.

6. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів освіти. – Тернопіль, 2001.ТЕМА: НАПРЯМИ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ

План.

1. Розумове виховання.

2. Моральне виховання.

3. Трудове виховання.

4. Естетичне виховання.

5. Фізичне виховання.

6. Шляхи реалізації змісту виховання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ІВДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

1. Перерахуйте основні напрями змісту виховання.

2. Визначте специфічні завдання розумового виховання.

3. Обґрунтуйте важливість розвитку мислення і різних його видів.

4. Доведіть необхідність формування в учнів культури розумової праці.

5. Які вміння входять до культури розумової праці?

6. Чому у системі розумового виховання важливе місце займає мовна культура учнів?

7. В чому суть, структура світогляду, яке його суспільне призначення і функції?

8. Розкрийте сутність релігійного світогляду.

9. Охарактеризуйте сутність та зміст морального виховання у національній школі.

10. Визначте етапи розвитку національної свідомості людини.

11. Розкрийте зміст системи моральних цінностей.

12. Розкрийте напрямки виховної роботи з формування в учнів несприйнятливості д алкоголю, нікотину, наркотиків.

13. Доведіть, що статеве виховання забезпечує правильний статевий розвиток дітей і молоді.

14. Поясніть, чому виховання свідомої дисципліни, обов’язку і відповідальності є актуальним у сьогоднішніх умовах.

15. Обґрунтуйте необхідність правового виховання учнів на сучасному етапі розвитку суспільства.

16. Дайте узагальнюючу характеристику завдань трудового виховання та вимог до трудової діяльності учнів.

17. Визначте елементи системи трудового виховання учнів.

18. Розкрийте завдання, зміст, етапи та методи профорієнтаційної роботи.

19. Розкрийте завдання, систему, суперечності і засоби здійснення екологічного виховання.

20. Обґрунтуйте важливість естетичного виховання.

21. На конкретних фактах доведіть необхідність фізичного виховання.

22. Визначте завдання фізичного виховання.

23. Проаналізуйте зміст і засоби фізичного виховання.

24. Охарактеризуйте систему форм фізичного виховання.

25. Розкрийте сутність національної системи єдиноборств.

26. Визначте шляхи і засоби реалізації змісту кожного напрямку національного виховання.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«розумове виховання», «науковий світогляд», «світогляд», «релігія», «моральне виховання», «етика», «екологічне виховання», «статеве виховання», «шкільна дисципліна», «свідома дисципліна», «відповідальність», «правове виховання», «трудове виховання», «спеціальна підготовка», «економічне виховання», «естетичне виховання», «фізичне виховання».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«Фізкультурно-оздоровче виховання» (4,171).

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

Концепцію національного виховання. Розділ 3. «Основні напрями національного виховання».

Література:

1. Голомшток А. Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. – М., 1979.

2. Державна національна програма. «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). – К., 1994.

3. Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1985.

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – 2001.

5. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів освіти. – Тернопіль, 2001.

ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ

План.

1. Поняття про методи виховання.

2. Класифікація методів виховання:

а) методи формування свідомості особистості;

б) методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності;

в) методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців;

г) методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу.

3. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

1. Охарактеризуйте сутність групи методів формування свідомості особистості.

2. Визначте вимоги щодо проведення бесіди з учнями.

3. Дайте коротку характеристику прийомів, що сприяють підвищенню ефективності фронтальної бесіди.

4. Чому, на Вашу думку, особливу трудність для педагога викликає індивідуальна бесіда?

5. Розкрийте особливість епізодичної лекції та циклу лекцій.

6. Чому диспут є ефективним методом формування свідомості особистості?

7. Перерахуйте вимоги, що ставляться щодо проведення диспуту.

8. В чому, на Вашу думку, полягає особливість виховного впливу прикладом?

9. Назвіть умови, яких необхідно дотримуватись при використанні методів формування свідомості особистості.

10. Перерахуйте методи формування суспільної поведінки.

11. А. С. Макаренко вважав, що без щирої, переконливої і рішучої вимоги не можна починати виховання колективу. Як ви розумієте зміст його слів?

12. Проаналізуйте форми пред’явлення вимог вихованцям.

13. Охарактеризуйте шляхи і етапи формування громадської думки.

14. Сформулюйте вимоги, яких слід дотримуватись при використанні методу вправ.

15. Чому метод привчання має особливе значення у вихованні.?

16. Доведіть, що застосування методу доручення вимагає врахування індивідуальних особливостей учнів.

17. Розкрийте значення створення виховуючих ситуацій.

18. Обґрунтуйте важливість методів, які виконують функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки і діяльності.

19. Визначте умови підвищення виховної ефективності заохочення і покарання.

20. Перерахуйте методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу.

21. Визначте умови оптимального вибору методу виховання.

22. Проаналізуйте взаємообумовленість методів виховання.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«метод виховання», «прийом виховання», «фронтальна бесіда», «індивідуальна бесіда», «лекція», «диспут», «метод прикладу», «педагогічна вимога», «прохання», «довір’я», «схвалення», «натяк», «умова», «недовір’я», «осуд», «погроза», «вправи», «привчання», «доручення», «змагання», «заохочення», «покарання».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«Методи виховання в умовах формулювання відносин співтворчості». (1,115)

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

Концепцію національного виховання. Розділ 4. «Система безперервного національного виховання».

Література:

1. Косьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник. – К., 1993.

2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – 2001.

3. Поясик О.І. Методика виховної роботи: навчальний посібник / О.І. Поясик, В.В. Лаппо. – Івано-Франківськ, : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 202 с.

4. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання – Івано-Франківськ, 1996.

5. Українська національна система виховання. – К., 1991.ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

План.

1. Позакласна та позашкільна виховна робота.

2. Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи.

3. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

1. Розкрийте сутність позакласної та позашкільної виховної роботи.

2. Визначте завдання позакласної та позашкільної виховної роботи.

3. Обґрунтуйте зміст позакласної та позашкільної виховної роботи.

4. Визначте принципи організації позакласної та позашкільної виховної роботи.

5. Обґрунтуйте основу класифікації форм організації виховання.

6. Перечисліть форми масової виховної роботи.

7. Чому, на вашу думку, поширеною формою масової виховної роботи є читацька конференція?

8. Доведіть, що ефективною формою організації виховання учнів є вечори запитань і відповідей.

9. Перечисліть групові форми виховної роботи.

10. Обґрунтуйте важливість і необхідність проведення тематичних і оглядових політінформацій.

11. Чому година класного керівника є важливим засобом формування у школярів наукового світогляду і моральної поведінки?

12. Спробуйте обґрунтувати виховну цінність участі учнів у гуртках художньої самодіяльності.

13. Доведіть, що активна участь учнів у підготовці стінної газети допомагає формулювати у них чесність, принциповість, вміння аналізувати і давати оцінку явищам і факторам.

14. Перечисліть індивідуальні форми виховної роботи.

15. Поясніть важливість такої індивідуальної форми виховної роботи, як позакласне читання учнів.

16. Розкрийте зміст і значення колекціонування для інтелектуального розвитку школярів.

17. Назвіть методи, які використовуються у позакласній та позашкільній виховній роботі.

18. Доведіть важливість і необхідність використання у позакласній і позашкільній роботі педагогіки народного календаря.

19. Розкрийте завдання і зміст роботи основних позашкільних установ.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«позакласна робота», «позашкільна робота», «педагогіка народного календаря».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«Основні форми організації виховання». (1, 118).

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

«Державну національну програму «Освіта. Україна ХХІ ст.». Розділ 5. «Позашкільне навчання і виховання».

Література:

1. Касьяненко М. Д. «Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.

2. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. – К., 1991.

3. Коротов В. М. Общая методика учебно-воспитательного процесса – М., 1983.

4. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. – Умань, 1993.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – 2001.

6. Поясик О.І. Методика виховної роботи: навчальний посібник / О.І. Поясик, В.В. Лаппо. – Івано-Франківськ, : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 202 с.

7. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996.

ТЕМА: ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

План.


1. Виховання учнівського колективу.

2.Ознаки колективу, його структура і типи;

3. Динаміка і етапи розвитку колективу;

4. Органи колективу, їх функції, умови ефективності діяльності.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

1. Перерахуйте функції класного керівника визначені Положенням про середню загальноосвітню школу України.

2. Охарактеризуйте вимоги щодо складання плану роботи класного керівника.

3. Обґрунтуйте вимоги щодо складання плану роботу класного керівника.

4. Визначте ознаки дитячого колективу.

5. Спробуйте охарактеризувати типи шкільних колективів.

6. Назвіть функції колективу.

7. Розкрийте сутність законів життя дитячого колективу.

8. Проаналізуйте стадії розвитку колективу.

9. Визначте шляхи згуртування учнівського колективу.

10. Дайте коротку характеристику діяльності комісії, які працюють під керівництвом учкому.

11. Визначте умови підвищення ефективності учнівського самоврядування.

12. Запропонуйте критерії підбору активу класу.

13. Чому збори колективу класу є важливим органом учнівського самоврядування?

14. Охарактеризуйте поширені моделі розвитку взаємовідносин між особистістю і колективом.

15. Перерахуйте умови за яких підвищується виховний вплив колективу на його членів.

16. Окресліть напрямки допомоги педагогічного колективу учнівському.

17. Наведіть думки А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, І. П. Іванова та І. П. Щетиніна щодо стосунків в учнівському колективі.

18. Проаналізуйте думку М. Красовицького щодо виховання «в колективі і через колектив».

19. Визначте зміст, умови та засоби сімейного виховання.

20. Розкрийте труднощі і недоліки виховання дітей у сім’ї.

21. Спробуйте визначити напрямки піклування школи про виховання дітей у сім’ї.

22. Визначте напрямки діяльності громадськості з надання допомоги школі і сім’ї у вихованні дітей у сім’ї.

23. Чому церква, на вашу думку, допомагає людині стати людянішою?

24. Назвіть засоби впливу релігії.

25. Дайте характеристику методики релігійного самовпливу і самовиховання.

26. Як ви думаєте, чого можна повчитися і що перейняти педагогом від релігії?

27. Розкрийте завдання ПЛАСТУ.

28. Визначте основні напрямки та форми діяльності товариства «Сокіл».

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«колектив», «система перспективних ліній», «органи колективу», «конформізм», «гармонія», «нонконформізм».

ІІІ. ЗАВДАННЯ. Проаналізуйте спостереження і враження власних шкільних років і зробіть висновок: що створювало авторитет вчителям, які користувалися повагою і навіть любов’ю учнів школи, де навчалися ви?

Література:

1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник – К., 1995.

2. Концепція безперервної системи виховання. – К., 1994.

3.Концепція школи нової генерації української національної школи – родини. – К., 1994.

4. Кравець В.П. Психологія сімейного життя. – Т., 1995.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – 2001.

6. Поясик О.І. Методика виховної роботи: навчальний посібник / О.І. Поясик, В.В. Лаппо. – Івано-Франківськ, : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 202 с.

7. Стельмахович В. О. Мудрая власть коллектива. – М., 1983.
ТЕМА: СПІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА ШКОЛИ, СІМ’Ї ТА ГРОМАДСЬКОСТІ.

План.


 1. Форми позакласної та позашкільної роботи.

 2. Дитячі та молодіжні організації.

 3. Завдання, зміст і методика виховання дітей у сім΄ї. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
 1. Визначте зміст, умови та засоби сімейного виховання.

 2. Розкрийте труднощі і недоліки виховання дітей у сім’ї.

 3. Спробуйте визначити напрямки піклування школи про виховання дітей у сім’ї.

 4. Визначте напрямки діяльності громадськості з надання допомоги школі і сім’ї у вихованні дітей у сім’ї.

 5. Чому церква, на вашу думку, допомагає людині стати людянішою?

 6. Назвіть засоби впливу релігії.

 7. Дайте характеристику методики релігійного самовпливу і самовиховання.

 8. Як ви думаєте, чого можна повчитися і що перейняти педагогом від релігії?

 9. Розкрийте завдання ПЛАСТУ.

 10. Визначте основні напрямки та форми діяльності товариств «Січ», «Сокіл».

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«сім’я», «церква» «Скоб».

Література:

1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник – К., 1995.

2. Концепція безперервної системи виховання. – К., 1994.

3.Концепція школи нової генерації української національної школи – родини. – К., 1994.

4. Кравець В.П. Психологія сімейного життя. – Т., 1995.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – 2001.

6. Поясик О.І. Методика виховної роботи: навчальний посібник / О.І. Поясик, В.В. Лаппо. – Івано-Франківськ, : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 202 с.

ТЕМА: РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

План


 1. Класний керівник – організатор виховної роботи в класі.

 2. Планування роботи класного керівника.

 3. Основні завдання та напрямки роботи класного керівника.

 4. Методика вивчення класного колективу.

 5. Специфіка роботи класного керівника з вихователем групи продовженого дня.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

1. Перерахуйте функції класного керівника визначені Положенням про середню загальноосвітню школу України.

2. Охарактеризуйте вимоги щодо складання плану роботи класного керівника.

3. Обґрунтуйте вимоги щодо складання плану роботу класного керівника.

ІІІ. ЗАВДАННЯ. Проаналізуйте спостереження і враження власних шкільних років і зробіть висновок: що створювало авторитет вчителям, які користувалися повагою і навіть любов’ю учнів школи, де навчалися ви?

Література:

1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник – К., 1995.

2. Концепція безперервної системи виховання. – К., 1994.

3.Концепція школи нової генерації української національної школи – родини. – К., 1994.

4. Кравець В.П. Психологія сімейного життя. – Т., 1995.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – 2001.

6. Поясик О.І. Методика виховної роботи: навчальний посібник / О.І. Поясик, В.В. Лаппо. – Івано-Франківськ, : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 202 с.


ТЕМА: ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ.

План.


1. Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Дидактика і методики викладання окремих предметів.

2. Методологія процесу навчання.

3. Основні функції навчання. Шляхи їх реалізації.

4. Основні компоненти процесу навчання.

5. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі.

6. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.

7. Види навчання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

1. Що таке дидактика?

2. Що є предметом дидактики?

3. Що є об’єктом дидактики і методики? Що виділяє в цьому об’єкти дидактика та методика?

4. Перерахуйте основні категорії дидактики.

5. Доведіть, що дидактика відноситься до методики, як теорія до практики і також як теорія до теорії.

6. Змоделюйте схему, яка б відображала взаємозв’язок педагогіки, дидактики і окремої методики.

7. Розкрийте проблеми сучасної дидактики.

8. Чому «процес навчання» слід відрізняти від «навчального процесу».

9. Визначте методологічну основу процесу пізнання.

10. Охарактеризуйте спільні ознаки процесу пізнання і процесу навчання.

11. Охарактеризуйте відмінні ознаки процесу пізнання і процесу навчання.

12. Змоделюйте схему шляху пізнання наукової істини.

13. Проаналізуйте суперечності які є рушійними силами навчального процесу.

14. Охарактеризуйте освітню, виховну і розвиваючу функцію навчання.

15. Дайте характеристику розвитку мислення на основі загальних розумових дій і операцій.

16. Вкажіть шляхи реалізації освітньої, виховної і розвиваючої функції на уроках.

17. Доведіть, що навчання має двохсторонній характер.

18. Чому від стилю спілкування між вчителем та учнем та впливу оточуючого середовища залежить результативність процесу навчання?

19. Визначте компоненти процесу навчання.

20. Чому від стилю спілкування між вчителем та учнем та впливу оточуючого середовища залежить результативність процесу навчання?

21. Перерахуйте вимоги, що ставляться до викладацької діяльності вчителя.

22. Визначте елементи діяльності вчителя в процесі викладання.

23. Обґрунтуйте передумови навчальної діяльності учня.

24. Розкрийте сприятливі умови позитивного ставлення учня до навчання.

25. На конкретних прикладах обґрунтуйте типові варіанти навчальної діяльності учня.

26. Назвіть ланки внутрішнього процесу засвоєння знань.

27. Охарактеризуйте сприймання, осмислення і розуміння, узагальнення, закріплення нового навчального матеріалу та застосування знань, вмінь і навичок.

28. Чому ефективність засвоєння знань залежить від мотивації навчальної діяльності школярів.

29. Від чого залежить ефективність засвоєння знань учнями.

30. Назвіть основні види навчання учня.

31. Охарактеризуйте сутність пояснювально-ілюстративного навчання.

32. Розкрийте зміст проблемного навчання.

33. Назвіть основні способи і прийом створенні проблемних ситуацій.

34. Визначте етапи процесу засвоєння знань проблемним шляхом.

35. Поясніть, чому проблемне навчання має недоліки?

36. Спробуйте обґрунтувати методи проблемного навчання.

37. Дайте характеристику програмованого навчання.

38. Поясніть зміст розгалуженого програмування.

39. Поясніть зміст розгалуженого програмування.

40. Визначте позитивні і негативні сторони програмованого навчання.

41. Чому алгоритмізація навчання сприяє успішному засвоєнню учнями знань і розумових дій.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«дидактика», «категорії дидактики», «функції навчання», «проблема», «проблемна ситуація», «структурування», «систематизація», «конкретизація», «варіювання», «доведення», «висновок», «пояснення», «класифікація», «аналіз», «синтез», «порівняння», «узагальнення».

ІІІ. Використовуючи факти з предмета вашої спеціальності охарактеризуйте функції навчання. Підготуйте виступ.

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

Закон України «Про загальну середню освіту». Статті 3, 5, 6, 7.

Література:

1. Безпалько В. П. Програмированное обучение. – М., 1970.

2. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

3. Державна національна програма «Освіта («Україна ХХІ ст.»). – К., 1994.

4. Дидактика современной школы. – К., 1997.

5. Концепція середньої загальноосвітньої школи України. – К., 1990.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – 2001.

7. Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 1986.

8. Фіцула М. М. Педагогіка. – Т., 2001.1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка