Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Аудит персоналу»Скачати 179.94 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір179.94 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Факультет міжнародної економіки

Кафедра економіки та управління національним господарством


Федотова Т. А., к.е.н., доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

з дисципліни «Аудит персоналу»

Дніпропетровськ - 2016

Самостійна робота студента над засвоєнням навчальної дисципліни «Аудит персоналу» включає вивчення і конспектування питань, що винесені на самостійне опрацювання, підготовка до доповідей, виступів на семінарських заняттях. За кожною з тем передбачено вивчення теоретичних питань, що вимагає від студентів роботи не тільки з навчально-методичною літературою, а й з матеріалами періодичних видань та законодавчими і нормативними актами.


Перелік питань для самостійного опрацювання

Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти формування системи аудиту персоналу

Тема 1. Теоретичні основи аудиту персоналу

1.1. Структура ринку аудиторських і консалтингових послуг в Україні.

1.2. Проблема інформаційного ризику та попит на аудиторські послуги. Регулювання аудиторської діяльності.

1.3. Удосконалення системи управління організацією за допомогою аудиту персоналу.

1.4. Організаційні основи аудиту персоналу
Тема 2. Методологія аудиту персоналу

2.1. Взаємодія інтересів членів організації з організаційними інтересами. Системний підхід при проведенні аудиту.

2.2. Правові основи аудиту. Аудиторські стандарти. Національні аудиторські стандарти.

2.3. Вимоги до знань, вмінь і навичок кваліфікованого внутрішнього аудитора. Напрями аудиту.


Тема 3. Рівні та інструментарій проведення аудиту персоналу

3.1. Стандарти якості ІСО та їх значення в господарській практиці підприємств. Стандарти якості серії ІСО 8402, ІСО 9000, ІСО 9001-2000.

3.2. Концепція ТОМ ("загальне управління якістю").

3.3. Принципи, методи та засоби ТОМ.


Тема 4. Аналіз трудових показників як основа аудиту персоналу

4.1. Трудовий (кадровий) потенціал організації та його структура: кадрова, професійна, кваліфікаційна, організаційна.

4.2. Сутність, цілі, етапи побудови кадрової політики (рефлексія, нормування, програмування, моніторинг персоналу).

4.3. Діагностика роботи з персоналом.


Змістовний модуль 2. Механізми реалізації аудиту персоналу на підприємстві

Тема 5. Аудит найму та звільнень

5.1. Вимоги стандарту якості ІСО 9001-2000 до персоналу.

5.2. Реалізація принципу ТОМ "Залучення персоналу" до Регламентація діяльності персоналу в області якості.


Тема 6. Аудит робочих місць

6.1. Опис робочого місця. Етапи аудиту робочих місць: аудит продуктивності, аудит укомплектованості персоналом, аудит розвитку персоналу.

6.2. Порівняльний аналіз продуктивності робочих місць.
Тема 7. Аудит умов праці, безпеки та здоров'я


 1. Функціональний аналіз робочого процесу.

 2. Посадове анкетування.

 3. Параметри кількісної оцінки робочих посад.

 4. Оцінка складності праці (визначення розряду складності робіт).

 5. Оцінка поєднання індивідуальної та колективної праці в організації.

Тема 8. Аудит розвитку персоналу 1. Аудит розвитку персоналу.

 2. Аудит оцінки можливостей використання людського потенціалу з позиції стратегічного плану організації.

 3. Напрями аудиторської експертизи розвитку персоналу: підвищення кваліфікації, кар'єра.

Тема 9. Аудит винагород 1. Структура винагород: грошові винагороди, соціальні пільги.

 2. Структура доходу працівника організації.

 3. Діагностика стану системи компенсацій в організації.

 4. Аудит відповідності винагород.

Тема 10. Аудит роботи служб управління персоналом

10.1. Оцінка відповідності процедур і змісту кадрового планування стратегічним цілям і завданням організації.

10.2. Джерела фінансування витрат на персонал.

10.3. Витрати на персонал у собівартості продукції.
Тема 11. Аудит інтелектуального капіталу

11.1. Необхідність аудиту інтелектуального капіталу.

11.2. Етапи аудиту інтелектуального капіталу.

11.3. Застосування схеми аудиту інтелектуального капіталу.

11.4. Документальне оформлення аудиту інтелектуального капіталу.
Тема 12. Аудит витрат на персонал

12.1. Взаємозв'язок планування витрат на персонал із критеріями ефективності (продуктивність праці, якість продукції, час виробництва та гнучкість).

12.2. Показники, які характеризують ефект від реалізації системи заходів щодо управлінню персоналом.

12.3. Індикатори економічної ефективності витрат на персонал: стабільність персоналу, гнучкість персоналу.


Контрольні запитання для самодіагностики

Взаємодія інтересів членів організації з організаційними інтересами. Системний підхід при проведенні аудиту.

Аудит як форма діагностичного обстеження.

Динаміка цілей і методів аудиту (періодизація).

Аудит, контроль і ревізія: подібність і відмінність.

Становлення аудиту в Україні.

Структура ринку аудиторських і консалтингових послуг в Україні. Проблема інформаційного ризику та попит на аудиторські послуги. Регулювання аудиторської діяльності.

Правові основи аудиту. Аудиторські стандарти. Національні аудиторські стандарти.

Принципи проведення аудиту.

Класифікація аудиторської діяльності.

Види робіт і завдання внутрішнього аудиту.

Вимоги до знань, вмінь і навичок кваліфікованого внутрішнього аудитора. Напрями аудиту.

Види аудиту у системі напрямів аудиторської діяльності.

Удосконалення системи управління організацією за допомогою аудиту.

Аудит в системі тотального управління якістю.

Стандарти якості ІСО та їх значення в господарській практиці підприємств. Стандарти якості серії ІСО 8402, ІСО 9000, ІСО 9001-2000.

Концепція ТОМ ("загальне управління якістю").

Принципи, методи та засоби Т^М.

Бенчмаркінг та його зміст, види, процес.

Модель ділової досконалості (модель системи менеджменту якості, що заснована на процесному підході).

Премія за якість Демінга в Японії. Національна премія за якість імені М. Болдриджа у США. Європейська премія за якість. Премія за якість в Росії.

Аудиторський висновок та його значення для замовника.

Аудиторська вибірка.

Сутність, цілі, етапи побудови кадрової політики (рефлексія, нормування, програмування, моніторинг персоналу).

Можливості аудиту персоналу.

Філософія аудиту персоналу.

Система елементів методології й методики аудиту персоналу.

Класифікація типів аудиту персоналу.

Процес аудиту персоналу.

Рівні проведення аудиту персоналу.

Основні принципи загального аудиту при внутрішньофірмовому аудиті персоналу.

Аналіз офіційних документів (звітів про безпеку та здоров'я, скарги, вивчення системи винагород, права людини, вивчення кадрової політики й програм, рівень конфліктності, плинність/абсентеїзм, підвищення кваліфікації, просування службою, підбір персоналу, облік працівників, спеціальні програми).

Послідовність проведення аудиту персоналу.

Основні напрями внутрішнього аудиту персоналу.Самостоятельное изучение вопросов дисциплины
1. Организация как объект аудита.

2. Взаимодействие интересов членов организации с организационными интересами. Системный подход при проведении аудита.

3. Организация как комплекс взаимосвязанных систем: открытая система, закрытая система.

4. Вопрос управления организацией в рамках стратегического планирования.

5. Атрибуты современной организации.

6. Аудит как форма диагностического обследования.

7. Динамика целей и методов аудита (периодизация).

8. Аудит, контроль и ревизия: сходство и отличие.

9. Становление аудита в Украине.

10. Структура рынка аудиторских и консалтинговых услуг в Украине. Проблема информационного учета и спрос на аудиторские услуги. Регулирование аудиторской деятельности.

11. Правовые основы аудита. Аудиторские стандарты. Национальные аудиторские стандарты.

12. Принципы проведения аудита.

13. Классификация аудиторской деятельности.

14. Виды работ и задачи внутреннего аудита.

15. Требования к знаниям, умениям и привычкам квалифицированного внутреннего аудитора. Направления аудита.

16. Виды аудита в системе направленной аудиторской деятельности.

17. Перечень вопросов, которые должен исследовать аудитор в процессе проверки. Финансовый аудит.

18. Государственный аудит и его цель.

19. Управленческий аудит, его особенности и формы проведения.

20. Усовершенствование системы управления организацией с помощью аудита.

21. Аудит в системе тотального управления качеством.

22. Стандарты качества ICO и их значение в хозяйственной практике предприятий. Стандарты качества серии ICO 8402, ICO 9000, ICO 9001-2000.

23. Концепция ТQМ (Total Quality Manaqement Quality - «общее управление качеством»).

24. Принципы, методы и средства ТQМ.

25. Бенчмаркинг и его содержание, виды, процесс.

26. Модель делового совершенства (модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе).

27. Премия за качество Деминга в Японии. Национальная премия за качество имени М. Болдриджа в США. Европейская премия за качество. Премия за качество в России.

28. Цели и задача управленческого аудита.

29. Объект управленческого аудита.

30. Организационные основы управленческого аудита.

31. Процедуры контроля качества для аудиторской фирмы.

32. Процесс управленческого аудита.

33. Сбор информации. Источники информации в управленческом аудите.

34. Инструменты сбора информации в процессе управленческого аудита.

35. Методы сбора информации.

36. Методы анализа информации.

37. Аудиторский вывод и его значение для заказчика.

38. Аудиторская выборка.

39. Персонал и кадровая политика организации.

40. Трудовой (кадровый) потенциал организации и его структура: кадровая, профессиональная, квалификационная, организационная.

41. Сущность, цель, этапы построения кадровой политики (рефлексия, нормирование, программирование, мониторинг персонала).

42. Диагностика работы с персоналом.

43. Оценка уровня квалификации персонала.

44. Оценка индивидуальных психологических характеристик работников.

45. Персонал в системе управления качеством.

46. Требования стандарта качества ICO 9001-2000 к персоналу.

47. Реализация принципа ТQМ «Привлечение персонала» к управлению системой качества.

48. Регламентация деятельности персонала в области качества.

49. Место аудита в системе управления персоналом организации.

50. Методы эффективного управления людьми.

51. Концепция управления персоналом.

52. Процесс управления персоналом: планирование, организация, управление персоналом, руководство, контроль.

53. Возможности аудита персонала.

54. Философия аудита персонала.

55. Система элементов методологии и методики аудита персонала.

56. Классификация типов аудита персонала.

57. Процесс аудита персонала.

58. Уровни проведения аудита персонала.

59. Основные параметры аудита персонала по функциям управления.

60. Аудит персонала на стратегическом уровне.

61. Показатели оценки положения организации на рынке труда.

62. Операционный уровень (аудит персонала на уровне деятельности функционального подразделения).

63. Основные принципы общего аудита при внутрифирменном аудите персонала.

64. Управленческий уровень (аудит персонала на уровне линейного управления). Исследовательские подходы к аудиту персонала.

65. Инструментарий проведения аудита персонала.

66. Анализ официальных документов (отчетов по безопасности труда и здоровья, жалоб, изучение системы вознаграждений, прав человека, изучение кадровой политики и программ, уровень конфликтности, текучесть/абсентеизм, повышение квалификации, продвижение по службе, подбор персонала, учет работников, специальные программы).

67. Последовательность проведения аудита персонала.

68. Анализ социального паспорта.

69. Основные направления внутреннего аудита персонала.

70. Показатели анализа численности, структуры и движения трудовых ресурсов.

71. Показатели, характеризующие трудовой потенциал коллектива.

72. Показатели, характеризующие трудовую активность персонала.

73. Стоимость трудового потенциала предприятия.

74. Социальный паспорт предприятия.

75. Баланс движения кадров.

76. Показатели интенсивности оборота кадров.

77. Анализ использования рабочего времени.

78. Баланс рабочего времени. Показатели использования рабочего времени.

79. Аудит качества труда.

80. Анализ производительности труда.

81. Анализ оплаты труда.

82. Анализ использования средств, которые направляются на социальное развитие.

83. Общий анализ труда, оплаты и социального развития. Ресурсная модель живого труда. Затратная модель живого труда.

84. Модель эффективности использования затрат труда и его оплаты.

85. Оценка использования работников.

86. Описание рабочего места. Этапы аудита рабочих мест: производительность, укомплектованность персонала, развитие персонала.

87. Сравнительный анализ производительности рабочих мест.

88. Программы управления производительностью труда.

89. Аудит использования рабочего времени. Показатели эффективности использования рабочего времени.

90. Аудит укомплектованности персоналом.

91. Функциональный анализ рабочего процесса.

92. Должностное анкетирование.

93. Параметры количественной оценки рабочих должностей.

94. Оценка сложности работы (определение разряда сложности работ).

95. Оценка объединения индивидуальной и коллективной работы в организации.

96. Количественная оценка личного трудового вклада каждого работника в конечный результат.

97. Аудит развития персонала.

98. Аудит оценки возможностей использования человеческого потенциала по позициям стратегического плана организации.

99. Направления аудиторской экспертизы развития персонала: повышение квалификации, карьера.

100. Определение потребности в обучении персонала на уровне организации.

101. Оценка программ повышения квалификации в организации.

102. Методы оценки повышения квалификации: специальные записи, интервью, анкеты, тесты, оценочные матрицы.

103. Карьера. Подходы по планированию и развитию карьеры.

104. Оценка организации с точки зрения осведомления о важности развития карьеры ее работников.

105. Оценка проблемы развития карьеры по отдельным группам работников. Показатели количественной характеристики состояния работы с кадровым резервом.

106. Стратегический аудит.

107. Планирование персонала как составная часть планирования в организации.

108. Оценка соответствия процедур и содержания кадрового планирования стратегическим целям и задачам организации.

109. Аудит найма.

110. Показатели оценки выполнения функции подбора кадров.

111. Оценка качества набранных работников.

112. Стоимость найма.

113. Затраты на адаптацию. Информационная фаза.

114. Оценка стоимости адаптации. Оценка значимости затрат на адаптацию.

115. Миссия аудита найма. Направления аудита найма.

116. Проверка соблюдения организацией законов и правил, внутренних распоряжений.

117. Принципы найма персонала. Способы найма.

118. Проверка соответствия политики найма персонала стратегии организации.

119. Аудит увольнений.

120. Диагностика текучести кадров.

121. Основные причины освобождения работников по собственному желанию.

122. Аудит вознаграждений.

123. Структура вознаграждений: денежные вознаграждения, социальные льготы.

124. Структура дохода работника организации.

125. Диагностика состояния системы компенсаций в организации.

126. Аудит соответствия вознаграждений.

127. Оценка надежности и достоверности внутреннего контроля за выплатами.

128. Аудит эффективности вознаграждений,

129. Оценка производительности и эффективности информационных систем и процедур. Экспертиза эффективности вознаграждений.

130. Миссии аудита эффективности вознаграждений.

131. Стратегический аудит вознаграждений.

132. Оценка процесса изготовления политики вознаграждений и ее реализации.

133. Оценка структуры зарплаты относительно: рынка труда, требований внутренней справедливости, развития карьеры.

134. Источники информации для аудита условий труда, безопасности и здоровья.

135. Тип индивидуальности человека.

136. Оценка программ по обеспечению безопасности и здоровья работников в организации.

137. Оценка периодических отчетов специалистов по безопасности, журналов фиксации инцидентов, опроса работников и менеджеров.

138. Исследование и решение проблем алкоголизма и наркомании.

139. Модель изучения стрессов на работе.

140. Самодиагностика рабочих условий персонала.

141. Сущность интеллектуального капитала. Структура интеллектуального капитала.

142. Стоимостная оценка интеллектуального капитала.

143. Основные факторы, которые определяют рост интеллектуального капитала организации.

144. Общий аудит интеллектуального капитала.

145. Оценка нематериальных активов организации.

146. Оценка персонала организации.

147. Необходимость аудита интеллектуального капитала.

148. Этапы аудита интеллектуального капитала.

149. Применяемые схемы аудита интеллектуального капитала.

150. Документальное оформление аудита интеллектуального капитала.

151. Формирование команды для осуществления аудита интеллектуального капитала.

152. Выбор метода аудита интеллектуального капитала.

153. Методы оценки интеллектуальной собственности (интеллектуальных активов).

154. Методы оценки инфраструктурных активов.

155. Методы оценки человеческих активов.

156. Направления деятельности служб управления персоналом.

157. Основные критерии оценки эффективности работы отделов управления персоналом.

158. Показатели оценки эффективности работы отделов управления персоналом.

159. Вопросник оценки кадровой деятельности (сценарий «Интервью с менеджером»).

160. Оценка текучести кадров и абсцентеизм. Затраты на текучесть кадров.

161. Отрицательные и положительные функции текучести кадров.

162. Оценка причин текучести кадров.

163. Затраты на абсцентеизм. Показатели абсцентеизма.

164. Оценка недовольства и жалоб.

165. Основные направления анализа качества управления персоналом в организации.

166. Контроллинг: основные понятия, цели и задачи.

167. Организация системы внутреннего контроля экономического субъекта (служба контроллинга).

168. Функции контроллинга. Цель контроллинга. Схема осуществления контроллинга.

169. Контроллинг как система управления прибылью предприятия.

170. Требования к информации в системе контроллинга.

171. Требования к показателям в системе контроллинга.

172. Этапы подготовительной работы для внедрения системы контроллинга на предприятии.

173. Уровни контроллинга персонала: затрат, результативности, эффективности.

174. Направления концепции контроллинга персонала: от приоритета контроллинга затрат к контроллингу эффективности.

175. Источники финансирования затрат на персонал.

176. Затраты на персонал в себестоимости продукции.

177. Соотношение прямых и косвенных затрат на персонал.

178. Регулирование затрат на персонал.

179. Измерение затрат на персонал.

180. Калькуляция затрат на содержание персонала. Затраты на персонал по месту возникновения.

181. Процедура планирования затрат на содержание персонала.

182. Этапы процедуры планирования затрат на персонал.

183. Взаимосвязь планирования затрат на персонал с критериями эффективности (производительность труда, качество продукции, время производства и гибкость).

184. Контроллинг выполнения бюджета предприятия по доходам, затратам, анализ выявленных отклонений от запланированных показателей.

185. Показатели затрат на содержание персонала (рабочую силу).

186. Управление затратами на содержание персонала.

187. Методы снижения затрат на содержание персонала.

188. Методы определения эффективности инвестирования мероприятий по управлению персоналом.

189. Показатели, характеризующие эффект от реализации системы мероприятий по управлению персоналом.

190. Индикаторы экономической эффективности затрат на персонал: стабильность персонала, гибкость персонала.


Рекомендована література

Базова

 1. Данюк В. М., Г. О. Райковська. Нормування праці. Збірник завдань і вправ / Навч.посіб.— К.: КНЕУ, 2006. — 268 с.

 2. Никонова Т. В. Управленческий аудит: персонал / Т. В. Никонова, С. А. Сухарев ; ред. Ю. Г. Одегов. – М. : Экзамен, 2002. – 224 с.

 3. Облік, аналіз і аудит персоналу : навч. посібн. / Г. В. Назарова, С. В. Мішина, В. І. Отенко та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 260 с.

 4. Одегов Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала : учебн. пособ. / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова. – М. : Экзамен, 2002. – 447 с.

 5. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.1993 № 3125-ХІІ // ВВР. – 1993. – № 7.

 6. Рекомендації Комісії Європейського співтовариства щодо забезпечення якості аудиту в країнах Євросоюзу. Міжнародний договір від 01.01.2002 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 7.

 7. Ришар Жак. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Жак Ришар ; под ред. Л. П. Белых ; пер. с фр. – М. : Аудит: ЮНИТИ, 1997. – 357 с.

 8. Аудит охорони праці на підприємстві // Охорона праці. – 2000. – № 10. – С. 9–10.

 9. Аудит ринку праці Львівської обл. / Ю. П. Туранський та ін. – Львів : Ексітеп, 2000. – 48 с.

 10. Дорош Н. Документальное оформление аудиторской проверки / Дорош Н. // Вестник налоговой службы Украины. – 2000. – № 15. – С. 50–55.

 11. Завгородний В. П. Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в условиях рынка / Завгородний В. П. – 2-е изд. – К. : Фирма Ди-Кси, 1997. – 829 с.

 12. Никонова Т.В., Сухарев С.А. Управленческий и кадровый аудит / Под ред. Ю.Г. Одегова. – М.: Экзамен, 2001.


Допоміжна

 1. Бархатов А. Й., Гонта В С, Игутов В. Е. Коллективные формы организации и стимулирования труда. — М., 1998. — 372 с.

 2. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для ВУЗов. – М.: Инфра-М, 2007.

 3. Боброва О.Г. Організація і стимулювання праці: У двох частинах. – К.: КНЕУ, 2006. - 145 с.

 4. Бычин В.Б., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. Ученик. – М., 2005. – 464 с.

 5. Генкин Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях. – М., 2007.

 6. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. — Краматорськ: Центр продуктивності, 1998. - 245с.

 7. Дячун О.В. Організація, нормування і оплата праці. – Львів, 2001.

 8. Завіновська Г. Т. Економіка праці — К.: КНЕУ, 2000, — 200 с.

 9. Остапенко Ю. М. Экономика и социология труда : учебн. пособ. / Ю. М. Остапенко. – М. : ИНФРА, 2001. – 199 с.

 10. Пашуто В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учебно-практическое пособие. – М., 2005.

 11. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві — Львів: Видавництво «Світ», 1996. —342 с.

 12. Разумов И. М., Смиров С. В., Глаголева А. А. Научная организация труда в машиностроении. — М.: 1978.

 13. Смирнов Е. Л. Справочное пособие по НОТ — М.: Экономика, 1981.

 14. Артемьева Е. В. Основы аудита : конспект лекций / Е. В. Артемьева, Н. Т. Савруков. – СПб. : Политехника, 1999. – 54 с.

 15. Аудит / под ред. В. И. Подольского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 655 с.

 16. Назарова Г. В. Управління соціально-трудовою сферою підприємства : монографія / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 328 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка