Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу «Психологія» для студентів непсихологічних факультетів (частина І)Скачати 457.6 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір457.6 Kb.
#846
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

1. Характеристика процесів пам'яті.


2. Види пам'яті:

- за часом зберігання інформації: миттєва, короткочасна, довготривала, оперативна, генетична;

- по характеру психічній активності: рухова, емоційна|емоціональна|, образна, словесно-логічна;

- по характеру цілей діяльності: довільна, мимовільна.

3. Індивідуальні особливості пам'яті.

4. Поняття про увагу.

5. Основні види уваги: мимовільна, довільна, післядовільна.

6. Основні характеристики властивостей уваги: концентрація, стійкість, обсяг, розподіл і переключення.


Практичне завдання|задавання|.

Дослідження залежності об'єму пам'яті від індивідуальних особливостей особистості; дослідження осмислення сприйняття при запам'ятовуванні за допомогою психодіагностичних методик. (Додаток 1)


Теми рефератів.

1. Шляхи|дороги|, прийоми і засоби|кошти| поліпшення|покращання| пам'яті.

2. Методи і засоби|кошти| привертання уваги

Література


1. Маклаков А.Г. Общая психология - СПб.: Питер, 2005.- 583 с.

2. Психологія //Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.// За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 1999.- 558 с.

3. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2004. — 704 с.

4. Немов Р.С. Психология: В 3-х томах— М.: Владос, 2000. -Т.1.- 687 с.

5. Гамезо М.В, Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. Пособие к курсу «Психология человека». - М.: Педагогическое общество России, 2001-276 с.
Заняття 7. Пізнавальні психічні процеси: мислення, уява, уявлення мовлення|промова|.

Питання для обговорення

1. Мислення як вищий пізнавальний процес. Види мислення: теоретичне: понятійне і образне; практичне: наочно-образне, наглядно-дієве.


2. Розумові операції: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація.

3. Форми мислення: судження, міркування, умовиводи, поняття.

4. Загальна|загальна| характеристика уяви і його роль в психічній діяльності людини.

5. Визначення поняття про уявлення і його основні характеристики (наочність, фрагментарність, нестійкість і непостійність).

6. Мовлення|промова| як засіб|кошт| спілкування, її функції.
Практичне завдання|задавання|.

Вирішення психологічних завдань (Додаток 2)


Теми рефератів.

1. Співвідношення мислення і мовлення|промови|. Проблема формування понять.

2. Уява в художній і науковій творчості.

Література


1. Маклаков А.Г. Общая психология: - СПб.: Питер, 2005.- 583 с.

2. Психологія //Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.// За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 1999.- 558 с.

3. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2004. — 704 с.

4. Немов Р.С. Психология: В 3-х томах— М.: Владос, 2000. -Т.1.- 687 с.

5. Гамезо М.В, Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. Пособие к курсу «Психология человека». - М.: Педагогическое общество России, 2001- 276 с.

6. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 1– М.: «Мир», 2004. – 496 с.


Заняття 8. Емоційно-вольові психічні процеси. Регулятивна функція психіки.

Питання для обговорення


1. Поняття про емоції. Проблема класифікації емоцій.

2. Функції емоцій. Проблема вищих емоцій людини.

3. Стрес і дистрес|. Регуляція емоційних|емоціональних| станів|достатків|

4. Поняття про волю. Концепції розуміння і дослідження волі.

5. Критерії виділення вольових дій і вольової регуляції.

6. Вольові властивості особистості|особистості|.


Практичне завдання|задавання|.

Вирішення психологічних завдань (Додаток 3)


Теми рефератів.

1. Любов|кохання| як етичне почуття|почуття|.

2. Виховання волі.

Література


1. Маклаков А.Г. Общая психология: - СПб.: Питер, 2005.- 583 с.

2. Психологія //Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.// За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 1999.- 558 с.

3. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2004. — 704 с.

4. Немов Р.С. Психология: В 3-х томах— М.: Владос, 2000. -Т.1.- 687 с.

5. Гамезо М.В, Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. Пособие к курсу «Психология человека». - М.: Педагогическое общество России, 2001- 276 с.

6. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 1– М.: «Мир», 2004. – 496 с.Додаткова література

 1. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 176 с.

 2. Арден Дж. Развитие памяти "для чайников". - М.: Вильямс, 2003. - 351 с.

 3. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. - Киев: Вища школа, 1984. - 142 с.

 4. Блонский П. Память и мышление. - СПб.: Питер, 2001. - 288 с.

 5. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы. - М.: Ин-т психологии РАН, 1995. - 128 с.

 6. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. - М., Воронеж: МОДЭК, 1996. - 392 с.

 7. Великие психологи / Сост. С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 576 с.

 8. Выготский Л.С. Мышление и речь. - 5-е изд., испр. - М.: Лабиринт, 1999. - 351 с.

 9. Гринберг Дж.С. Управление стрессом. - СПб.: Питер, 2004. - 496 с.

 10. Гурова Л.Л. Психология мышления. - М.: ПЕР СЭ, 2005. - 135 с.

 11. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. - М.: ПО России, 1999.- 510 с.

 12. Изард К. Психология эмоций. - СПб.: Питер, 2000. - 67 с.

 13. Ильин.Е.П. Психология воли. - СПб.: Питер, 2000- 288 с.

 14. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. - М.: Наука, 1983. - 368 с.

 15. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. - М.: Эйдос, 1994 - 96 с.

 16. Макарова Л.Л., Синельніков В.С. Загальна психологія: методичні розробки семінарських занять: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.

 17. Меерович М. Технология творческого мышления: Практ. пособие. - Мн.: Харвест, 2003. - 432 с.

 18. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. - В 2-х т. - Ростов н/Д.: Феникс, 1996. - Т.1. - 416 с.

 19. Пиаже Ж. Психология интеллекта. - СПб.: Питер, 2003. - 192 с.

 20. Психология. Словарь /Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. -2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

 21. Психология памяти: Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М.: ЧеРо, 2000. - 814 с.

 22. Тихомиров О.К. Психология мышления. - М.: Академия, 2005. - 288 с.

 23. Трофимова Н.М., Поленякина Е.В., Трофимова Н.Б. Общая психология: Практикум. - СПб.: Питер, 2005.- 320 с.

 24. Херманн Д. Язык памяти. - М.: Эксмо-Пресс, 2002. - 256 с.

 25. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. - 2-е изд., перераб.и доп. - СПб.: Питер, 2002. - 264 с.

 26. Ярошевский М.Г. История психологии. - М.: Мысль, 1985. - 575 с.

Тестові завдання модульного контролю
1. Що є|з'являється| предметом вивчення сучасної психології?

а. Людське мислення

б. Поведінка людини

в|ст.| Факти, закономірності і механізми психіки

г. Міжособистісні стосунки

д. Порушення психіки


2. Причинна обумовленість психічних явищ складає суть:

а. Системного підходу

б. Принципу розвитку

в.|ст.| Принципу детермінізму

г. Принципу єдності свідомості і діяльності

д. Принципу єдності аналізу і синтезу


3. Назвіть|накликайте| характеристики людини як індивіда:

а. Статеві| властивості

б. Світогляд

в.|ст.| Нейродинамічні властивості

г. Соматотип|

д. Конституціональні особливості


4. Індивідуальний підхід до людини як до особистості|особистості| з розумінням її як системи, що відображає|відбиває|, визначає всі інші психічні явища, складає суть:

а. Системного підходу

б. Принципу розвитку

в.|ст.| Принципу детермінізму

г. Принципу особистісного підходу

д. Принципу єдності свідомості і діяльності


5. Основним методом дослідження в психології є|з'являється|:

а. Аналіз результатів діяльності

б. Спостереження

в.|ст.| Тестування

р. Узагальнення незалежних характеристик

д. Експеримент


6. Назвіть|накликайте| основні відмітні характеристики наукової психології:

а. Узагальненість

б. Інтуїтивність

в.|ст.| Конкретність

г. Основа|заснування| на експерименті

д. Раціональність


7. До психічних пізнавальних процесів відносяться:

а. Установка

б. Настрій

в.|ст.| Стрес

г. Афект

д. Пам'ять


8. Метод психологічної діагностики, що використовує стандартні питання і завдання|задачі|, які мають певну шкалу значень, – це:

а. Експеримент

б. Тест

в.|ст.| Опитування|опитування|Г. Аналіз результатів діяльності

д. Соціометрія|


9. До якого класу психічних явищ відносяться наступні|слідуючі| психологічні поняття: відчуття, сприймання, запам'ятовування, відтворення, мислення, мова|промова|?

а. Психічні стани|достатки|

б. Психічні процеси

в.|ст.| Психічні властивості особистості


10. Яке з|із| перерахованих понять найбільш підкреслює біологічну суть|єство| людини?

а. Індивідуальність

б. Суб'єкт

в.|ст.| Індивід

г. Особистість|особистість|

д. Людина


11. Назвіть|накликайте| напрям|направлення| психології, предметом дослідження якого є|з'являються| особистість|особистість| і індивідуальність:

а. Біхевіоризм|

б. Психоаналіз

в.|ст.| Гештальтпсихологія|

г. Гуманістична психологія

д. Когнітивна психологія


12. Психологія як самостійна експериментальна наука

сформувалася

а. В V ст.|ст.| до нашої ери

б. В XVII ст.|ст.|

в.|ст.| В XX ст.|ст.|

г. В XIX ст.|ст.|

д. В VI ст.|ст.|


13. Першим етапом в становленні психології як науки було:

а. Вивчення і пояснення феномену «душі»

б. Вживання|застосування| методу інтроспекції в психології

в.|ст.| Дослідження сфери несвідомого

г. Дослідження природи психічного

д. Дослідження поведінки


14. Напрям|направлення| в психології, який заперечує пріоритет свідомості та зводить психіку до різних форм поведінки, називається:

а. Психоаналіз

б. Біхевіоризм|

в.|ст.| Гештальт|психологія

в. Структуралізм

д. Когнітивна психологія


15. Основоположник напряму|направлення| психології, що вважає за джерело активності особистості|особистості| неусвідомлювані потяги і інстинкти:

а. Фрейд


б. Уотсон

в.|ст.| Сєченов

г. Левін

д. Кейлі
16. Напрям|направлення| психології, основним предметом вивчення якого є|з'являються| цілісні образи, це|зображення|:

а. Психологія свідомості

б. Біхевіоризм|

в.|ст.| Гештальт|психологія

г. Гуманістична психологія

д. Когнітивна психологія
17. Засновником першої психологічної лабораторії з'явився:

а. Вебер


б. Фехнер

в.|ст.| Вундт

г. Гельмгольц

д. Лазурський


18. У чому вихідна|вихідна| причина виникнення свідомості у людини?

а. У збільшенні і еволюції його мозку

б. У розвитку окремих психічних процесів

в.|ст.| У накопиченні знань людини про світ

г. У соціальній взаємодії людей

д. У особливій натхненності людини


19. Найважливішою умовою розвитку свідомості в онтогенезі є|з'являється|:

а. Розвиток органів чуття

б. Формування прямоходження|

в.|ст.| Спілкування з|із| навколишніми|довколишніми| дорослими

г. Спадкові|спадкоємні| передумови

д. Неусвідомлювані установки


20. Свідомість як вища форма психічного відображення|відбиття| і вищий рівень саморегуляції характеризується:

а. Активністю

б. Інтенціональністю|

в.|ст.| Критичністю

г. Всі відповіді вірні

д. Всі відповіді не вірні


21. Сукупність представлень людини про самого себе, про навколишню|довколишню| дійсність та своє місце в суспільстві|товаристві| називається:

а. Свідомість

б. Рефлексія

в.|ст.| Я-концепція людини

г. Самосвідомість

д. Спрямованість особистості|особистості|


22. Основними функціями свідомості є|з'являються| наступні|слідуючі|, окрім|крім|:

а. Відображуючої

б. Творчо - креативної

в.|ст.| Регулятивно-оцінювальній

г. Рефлексивної

д. Комунікативної


23. Що є|з'являється| першою стадією в еволюції психічного відображення|відбиття|?

а. Тропізми|

б. Сенсорна психіка

в.|ст.| Елементарна чутливість

г. Перцептивна психіка

д. Віддзеркалення|відбиття|


24. Відображення|відбиття| окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу, це:

а. Сприйняття

б. Емоція

в.|ст.| Відчуття

г. Увага

д. Пам'ять


25. Відображення|відбиття| загальних|загальних| і суттєвих|суттєвих| зв'язків й стосунків предметів та явищ навколишнього світу, це:

а. Пам'ять

б. Уява

в.|ст.| Уявлення|вистава|г. Мислення

д. Сприймання


26. Відображення|відбиття| минулого досвіду|досліду| у вигляді відчуттів|почуттів|, переживань|вболівань|, думок, образів|зображень|, це:

а. Асоціація

б. Пам'ять

в.|ст.| Апперцепція

г. Мова|промова|

д. Мислення


27. Основними властивостями відчуттів є|з'являються| вказані, окрім|крім|:

а. Модальності

б. Константній

в.|ст.| Інтенсивності

г. Тривалості

д. Якості


28. Мінімальна різниця між стимулами, що викликає|спричиняє| відмінність у відчуттях, це:

а. Абсолютний нижній поріг відчуттів

б. Диференціальний поріг

в.|ст.| Абсолютний верхній поріг

г. Просторовий поріг
29. До властивостей сприйняття відносяться вказані, окрім|крім|:

а. Цілісності

б. Структурності

в.|ст.| Ремінісценції

г. Апперцепції.

д. Константності


30. Неправильне спотворене сприйняття предмету або явища, що діє в даний момент на органи чуття, це:

а. Галюцинація

б. Ілюзія

в.|ст.| Ремінісценція

г. Адаптація

д. Апперцепція


31. Наочність|предметний|, цілісність, структурність, константність, свідомість, апперцепція, активність - основні властивості:

а. Уявлення|вистави|

б. Відчуття

в.|ст.| Сприйняття

г. Уяви

д. Уваги
32. Наочність|наглядний|, фрагментарність, нестійкість і непостійність|незмінність| – основні характеристики:а. Уявлення|вистави|

б. Відчуття

в.|ст.| Сприйняття

г. Уяви


д. Уваги
33. Якість, інтенсивність, тривалість і просторова локалізація, абсолютний і відносний пороги - основні характеристики:

а. Уявлення|вистави|

б. Відчуття

в.|ст.| Сприйняття

г. уяви

д. Уваги
34. До процесів пам'яті належать наступні, окрім:а. Запам'ятовування

б. Переробки

в.|ст.| Збереження|зберігання|

г. Забування

д. Відтворення
35. Відстрочене відтворення раніше сприйнятого, такого, що здавалося|видавався| забутим, виражено|виказувати| в понятті:

а. Впізнавання

б. Ремінісценція

в.|ст.| Запам'ятовування

г. Уявлення|вистава|

д. Пригадування


36. Мислення включає наступні|слідуючі| операції, окрім|крім|:

а. Аналізу

б. Абстрагування

в.|ст.| Розділення|поділу|

г. Узагальнення

д. Синтезу


37. Особливостями, що перешкоджають творчому мисленню, є|з'являються| вказані, окрім|крім|:

а. Схильності до конформізму

б. Здатності|здібності| бачити об'єкт під новою точкою зору

в.|ст.| Ригідності мислення

г. Внутрішньої цензури

д. Стереотипності мислення


38. Операція мислення, за допомогою якої відбувається|походить| розчленовування елементу в думках або практично на частини|на шматки| з|із| подальшим|наступним| їх порівнянням, це:

а. Порівняння

б. Аналіз

в. Синтез

г. Абстракція

д. Узагальнення


39. Операція мислення, за допомогою якої відбувається|походить| побудова|шикування| цілого з|із| аналітично даних часток|частин|, це:

а. Порівняння

б. Аналіз

в. Синтез

г. Абстракція

д. Узагальнення


40. Що необхідне для процесу мислення

а. Наявність волі

б. Емоційне|емоціональне| збудження

в. Проблемна ситуація і її ухвалення|приймання| людиною

г. Отримання|здобуття| людиною відповідної вказівки

д. Очікування|чекання| винагороди|нагороди|


41. Видами мови|промови| є наступні, окрім|з'являються|:

а. Письмового

б. Вибіркового

в. Зовнішнього|

г. Внутрішнього

д. Усного


42. Основними характеристиками уявлень|вистав| є|з'являються| наступні|слідуючі|, окрім|крім|:

а. Фрагментарності

б. Константності

в.|ст.| Наочності|наглядний|

г. Нестійкості

д. Непостійності|незмінність|


43. Вид творчої уяви, пов'язаної з усвідомленням бажаного майбутнього, називається:

а. Мареннями

б. Мрією

в.|ст.| Сновидінням

г. Галюцинацією

д. Фантазією44. Герої казок, легенд, міфів, наділені надлюдськими здібностями створені за допомогою такої форми уяви, як:

а. Аглютинація

б. Акцентування

в.|ст.| Гіперболізація

г. Схематизація

д. Типізації


45. Властивостями уваги є|з'являються| вказані, окрім|крім|:

а. Стійкості

б. Наочності|предметний|

в.|ст.| Обсягу|обсягу|

г. Вибірковості

д. Перемикання|переключає|46. Обсягом|обсяг| уваги дорослої людини складає:

а. 5-7 простих фігур

б. 6-10 простих фігур

в.|ст.| 5-9 простих фігур

г. 9-11 простих фігур

д. 12-13 простих фігур


47. Які види сильних емоцій можуть викликати|спричиняти| стрес?

а. Тільки|лише| гнів

б. тільки|лише| радість

в.|ст.| Гнів і страх

г. Страх і радість

д. Гнів, страх і радість


48. Нестримно і бурхливо протікаючий емоційний|емоціональний| процес вибухового характеру, що дає розрядку в діях, не підлеглих вольовому контролю, це:

а. Фрустрація

б. Стрес

в.|ст.| Афект

г. Пристрасть

д. Гнів
49. При аналізі психологічного стресу важливо враховувати наступні|слідуючі| чинники|фактори|, окрім|крім|:

а. Особистісних особливостей

б. Об'єктивній суті|єству| психологічної трудності

в.|ст.| Значущості ситуації

г. Інтелектуальних процесів

д. Ступені|міри| емоційності
50. Що вважається за вищий вид емоційних|емоціональних| станів|достатків|?

а. Пристрасті

б. Настрої

в. Стреси

г. Відчуття

д. Афекти

|почуття|

Додаток 1.

Методика 1. Діагностика залежності об'єму пам'яті від індивідуальних особливостей особистості.

Інструкція. Зараз будуть зачитані ряди чисел. Після команди «Записуйте», ви повинні записати числа, що запам'яталися. Після того, як ви запишіть перший ряд чисел, я прочитаю наступний ряд і так далі.

Обробка результатів та висновки|виведення|

Неправильно відтворені по порядку і величині числа необхідно закреслювати. Пропуски чисел в ряду|низці| не вважаються за помилку. Запишіть кількість правильно відтворених цифр.


Числові ряди


1

374895

2

24735849

3

8965175978

4

532787912347

5

16513843871492

6

72848541682758

7

473261189234527681

8

69159372384596265883

Після|потім| однократного|одноразового| пред'явлення зазвичай|звично| відтворюється ряд|низка| з|із| 5 чисел. Це число утримання близьке до числа Мюллера (7 ±2).Висновки: |виведення|у висновках|виведеннях| з|із| експерименту слід звернути увагу на середній об'єм|обсяг| пам'яті та розрізнення залежно від способу запам'ятовування.
Методика № 2. Діагностика осмисленості сприйняття в запам'ятовуванні.

Інструкція випробовуваному. Зараз будуть зачитані пари слів, після прочитання слів ви повинні постаратися запам'ятати їх попарно. Потім я прочитуватиму тільки перше слово кожної пари, а ви записуєте друге.

Серія А. Матеріал: пари слів для запам'ятовування (лялька - гратися, курка - яйце, ножиці - різати, лошиця - сані, книга - вчить, метелик - муха, щітка –зуби, барабан - піонер, сніг - зима, півень - кричати, чорнила - зошит, корова - молоко, паровоз - їхати, груша - компот, лампа - вечір).
Серія Б. Матеріал: Пари слів для запам'ятовування (жук - крісло, перо - вода, окуляри - помилка, дзвіночок - пам’ять, голуб - отець, лійка - трамвай, гребінка - вітер, чоботи - котел, замок - мати, сірники - вівця, терка - море, сані - завод, риба - пожежа, сокира - кисіль, машина - хмара).

Серія А


+

-


Серія Б


+ -

Перше

Слово


Відтворене

слово

Перше слово


Відтворене слово

1

ЛялькаЖук2

КуркаПеро3

НожиціОкуляри4

КіньДзвіночок5

КнигаГолуб6

МетеликЛійка7

ЩіткаГребінка8

БарабанЧоботи9

СнігЗамокнув10

ПівеньСірники11

ЧорнилаТерка12

КороваСанчата13

ПаровозРиба14

ГрушаСокира15

ЛампаМашинаКількість правильно відтворених слів
Кількість правильно відтворених слів


Обробка результатів та висновки|виведення|

Якщо друге слово пари записане правильно, то ставлять «+»|;

Якщо неправильно або взагалі не написано, ставлять «-»|.

Виводи: |виведення|: порівняйте кількість слів, що запам'яталися, по кожній серії, та надайте відповідь на питання:

1. Чому гірше запам'яталися слова серії Б?

2. Чи намагалися|пробували| ви встановити зв'язок між словами цієї серії?

3. Який з видів інформації в житті Вами запам'ятовується краще і чому? (прізвища, формули, емоційні|емоціональні| події і тому подібне|тощо|).Додаток 2. *
Каталог: clients -> client11 -> web11 -> metod -> imem

Скачати 457.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка