Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу «Психологія» для студентів непсихологічних факультетів (частина І)Скачати 457.6 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір457.6 Kb.
#846
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Самостійна робота студентів


Готуючись до практичного заняття студентові рекомендується виконати наступну роботу:

 • підібрати|добирати| по темі необхідну літературу і вивчити її;

 • продумати і скласти докладний план роботи;

 • порівняти розглядувані|розглядати| в літературі факти, виділити в них загальні|загальні| і власні положення|становища|, викласти вивчений матеріал письмово в реферативній формі і підготувати доповідь з тематики реферату (тривалість виступу|вирушання| 5 – 7 хвилин);

 • представити роботу у вигляді реферату або конспекту. (Об'єм статті - 5-7 стор.);

 • підготувати необхідні до роботи ілюстрації, уміло використовувати особисті|особові| спостереження, досвід|дослід| і експерименти.

Складання реферату і підготовка до доповіді – важлива|поважна| форма самостійної роботи студентів. В кінці|наприкінці| навчального року реферати можуть бути подані студентами на конкурс наукових студентських робіт.
Методи оцінювання роботи студентів: потоковий опит на заняттях, оцінка самостійної роботи, оцінка активності студента в ході дискусії при обговоренні доповіді, оцінка модульного тестового завдання

Плани практичних занять
Заняття 1. Психологія як галузь наукового знання і практичної діяльності.
Питання для обговорення

1. Загальна|загальна| характеристика психології як науки.

2. Витоки|джерела| психологічного знання. Донауковий етап розвитку психології

3. Сучасний стан|достаток| і найважливіші тенденції розвитку вітчизняної і зарубіжної психології.

4. Основні психологічні школи. (Інтроспективна психологія свідомості. Структуралізм. Функціоналізм. Біхевіоризм. Психоаналіз. Гештальтпсихологія. Гуманістична психологія).
Завдання|задавання| для самостійної роботи

Конспект статті Б.Ф. Ломова «Психология в системе научного знания» //

Хрестоматия по общей психологии. П/р. ВВ. Мироненко, А.В. Петровского., М.: Просвещение, - 1987. – 447 с.
Теми рефератів

1. Уявлення про психіку в період античності і середньовіччя.

2. Підхід Б.Г. Ананьєва до вивчення людини як біосоціальної істоти.
Література

1. Маклаков А.Г. Общая психология – СПб.: Питер, 2005.- 583 с.

2. Психологія //Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.// За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 1999. — 558 с.

3. Немов Р.С. Психология: В 3-х томах— М.: Владос, 2000. -Т.1.-687 с.

4. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2004. — 704 с.

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии — СПб.: Питер Ком, 1999. – 679с.

6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 672 с.

Заняття 2: Принципи і завдання|задачі| психологічної науки і практики

Питання для обговорення


  1. Основні принципи сучасної наукової психології.

  2. Характеристика фундаментальних і прикладних завдань|задач| наукової психології.3. Основні галузі психології: фундаментальні і прикладні

  4. Різноманітність видів діяльності людей і основні галузі сучасної прикладної психології.

  5. Місце психології в системі сучасного наукового знання.
Завдання|задавання| для самостійної роботи

Підготувати есе на тему: «Роль психологічних знань в моєму житті».


Теми рефератів.


1. Наукове і життєве розуміння психології.

2. Значення психологічного знання для професійного становлення фахівця.|спеціаліста|


Література


1. 1. Маклаков А.Г. Общая психология – СПб.: Питер, 2005.- 583 с.

2. Психологія //Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.// За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 1999. — 558 с.

3. Немов Р.С. Психология: В 3-х томах— М.: Владос, 2000. -Т.1.-687 с.

4. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2004. — 704 с.

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 672 с.
Заняття 3. Предмет вивчення і методи науково-психологічних досліджень.

Питання для обговорення

1. Характеристика явищ, що вивчаються сучасною психологією:

  - психічні процеси;

  - психічні стани|достатки|;

  - психічні властивості особистості|особистості|.

  2. Загальне|загальне| поняття про психологічне дослідження.3. Класифікація методів психологічних досліджень.

Пізнавальні:

- Організаційні (порівняльний, лонгітюдный|, комплексний)

- Емпіричні

- Методи обробки даних;

- Методи інтерпретації і висновку|виведення| (генетичний, структурний, системний).

Методи активної психологічної дії:

- Методи психологічної консультації;

- Методи психологічної корекції;

- Методи психологічного тренінгу;

- Методи психологічної терапії і реабілітації.
Практичне завдання|задавання|.

Дискусія на тему: «Роль методу інтроспекції в теорії і практиці саморозвитку особистості».


Теми рефератів.


1. Свідомість як предмет психології. Основні метафори і властивості свідомості.

2. Наукові і псевдонаукові психологічні практики.


Література


1. Маклаков А.Г. Общая психология – СПб.: Питер, 2005.- 583 с.

2. Психологія //Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.// За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 1999. — 558 с.

3. Немов Р.С. Психология: В 3-х томах— М.: Владос, 2000. -Т.1.- 687 с.

4. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 672с.

5. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2004. — 704 с.
Заняття 4. Поняття про психіку і її еволюцію. Походження і розвиток свідомості людини.

Питання для обговорення


1.Поняття про психіку.

2. Загальна|загальна| характеристика стадій розвитку психіки.

3. Фізіологічні основи психіки людини.

4. Поняття про свідомість. Свідомість як вищий рівень психічного віддзеркалення|відбиття| дійсності.

5. Основні характеристики свідомості.

6. Поняття про несвідомє в психічній організації людини


Завдання|задавання| для самостійної роботи

Конспект статті А.Р. Лурії «Мозг и психика.» // Хрестоматия по общей психологии. П/р. ВВ. Мироненко, А.В. Петровского., М.: Просвещение, - 1987. – 447 с.


Теми рефератів.

1. Рефлексія як чинник|фактор| регуляції поведінки людини.

2. Роль праці у виникненні свідомості людини.

Література


1. Маклаков А.Г. Общая психология – СПб.: Питер, 2005.- 583 с.

2. Психологія //Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.// За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 1999. — 558 с.

3. Немов Р.С. Психология: В 3-х томах— М.: Владос, 2000. -Т.1.- 687 с.

4. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2004. — 704 с.


Заняття 5. Пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприйняття |вистава|.

Питання для обговорення


1. Основні характеристики відчуттів.

2. Види відчуттів:

- інтероцептивні|

- пропріоцептивні|

- екстероцептивні| (дистантні,|, контактні |)

3. Властивості відчуттів. Поняття про пороги відчуттів.

4. Сприйняття як психічний процес.

5. Основні властивості сприйняття: предметність|предметний|, цілісність, структурність, константність, апперцепція, активність (вибірковість).


Завдання|задавання| для самостійної роботи

Конспект статті В.П. Зінченка. Теоретические проблемы психологи восприятия и задачи генетического исследования // Хрестоматия по общей психологии. П/р. ВВ. Мироненко, А.В. Петровского., М.: Просвещение, - 1987. – 447 с.


Теми рефератів.

1. Психофізіологічні механізми формування відчуттів

2. Закони і загадки сприйняття.

Література


1. Маклаков А.Г. Общая психология - СПб.: Питер, 2005.- 583 с.

2. Психологія //Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.// За ред. Ю.Л. Трофімова. — К.: Либідь, 1999.- 558 с.

3. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2004. — 704 с.

4. Немов Р.С. Психология: В 3-х томах— М.: Владос, 2000. -Т.1.- 687 с.

5. Гамезо М.В, Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. Пособие к курсу «Психология человека». - М.: Педагогическое общество России, 2001-276 с.
Заняття 6. Пізнавальні психічні процеси: пам'ять, увага.

Питання для обговорення


Каталог: clients -> client11 -> web11 -> metod -> imem

Скачати 457.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал