Методичні рекомендації до проведення державних підсумкової та кваліфікаційної атестацій у птнз державна підсумкова атестаціяСкачати 274.94 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір274.94 Kb.


2012

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДСУМКОВОЇ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЙ У ПТНЗ

1.Державна підсумкова атестація

1.1. Державна підсумкова атестація проводиться у формі підсумкових контрольних робіт з 3 предметів: українська мова(переказ, обов’язково), математика або історія України відповідно до профілю підготовки (обов’язково), та одного предмета професійного спрямування з інноваріативної складової навчального плану за вибором учня (фізика, біологія, географія, інформатика, іноземна мова тощо). Якщо учні вже здали ДПА із математики та історії України, проводиться підсумкова контрольна робота лише з української мови.

1.2. На виконання підсумкових контрольних робіт відводиться, як правило, 90 хвилин. ДПА проводиться у терміни, передбачені робочими навчальними планами, з обов’язковим проведенням консультацій напередодні підсумкової контрольної роботи.

1.3. Контрольні роботи проводяться у письмовій формі за збірниками «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з …. (назва предмета) за курс старшої школи»). У випадку, якщо подібні збірники з даного предмету не видавалися, варіанти контрольних робіт добираються викладачами на підставі завдань білетів, затверджених МОНУ для ДПА, розглядаються і схвалюються на засіданні відповідних методичних комісій ПТНЗ і міських методичних секцій та затверджуються керівником навчального закладу.

1.4. Бали за підсумкові контрольні роботи виставляються в журналі теоретичного навчання у колонку з написом ДПА без зазначення дати після колонки з написом «Річна». Результати підсумкових контрольних робіт виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.

1.5. Передбачається проведення підсумкових випробувань з фізичної культури. Набір завдань містить одне теоретичне запитання і дві залікові вправи. Перелік завдань добирає викладач в розрахунку, що на письмову відповідь відводиться 20 хв., а потім, після переодягання, учні демонструють залікові вправи, попередньо провівши розминку.

1.6. Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України (наказ МОНУ від 18.09.2009р. №873) для конкурсного відбору осіб, які вступають до ВНЗ, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту. Середній бал розраховується як середнє арифметичне річних оцінок, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Детальна інформація у листі МОНУ від 08.02.2010р. № 1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту».

1.7. В цей період ЗНО навчальні заклади не можуть планувати ДКА у випускних групах, до того ж терміни ДКА чітко визначені навчальними планами і відбуваються в останній навчальний тиждень.2. Атестація учнів із загально-технічної та професійно-теоретичної підготовки

2.1. Атестація з предметів професійно-теоретичної підготовки проводиться за рахунок годин, відведених на їх вивчення, у терміни, передбачені робочими навчальними планами, що діють на основі державних стандартів. За умови, що робочі навчальні плани розроблені для професій, з яких не затверджені державні стандарти, на проведення атестації як форми вихідного контролю відводиться 35 годин.

2.2. Атестація з предмету «Охорона праці» проводиться в усній або письмовій формі чи захисту реферату відповідно до вимог Типової навчальної програми, затвердженої МОНУ (лист від 25.08.2005р. №1/11-5042).

2.3. Атестація, як форма вихідного контролю, здійснюється за білетами та можливими додатками до них. Білети складаються викладачами, розглядаються і схвалюються рішенням методичної комісії та затверджуються керівником навчального закладу не пізніше, ніж за 2 тижні до початку проведення атестації.

2.5. Теоретична складова поетапної атестації, що є формою проміжного контролю, здійснюється, як правило, в тестовій формі або у вигляді комплексних контрольних завдань чи письмової роботи, зміст яких відповідає рівню кваліфікації. Форма та зміст завдань схвалюються рішенням методичної комісії ПТНЗ та затверджуються керівником навчального закладу.

Державна кваліфікаційна атестація

3.1. Державна кваліфікаційна атестація включає кваліфікаційну пробну роботу та захист дипломної роботи чи творчої роботи, що її замінює, дипломного проекту для молодших спеціалістів.

3.2. Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок годин відведених на професійно-практичну підготовку, а захист дипломної (творчої) роботи за рахунок годин, передбачених державними стандартами та робочими навчальними планами.

3.3. Для якісної підготовки та проведення ДКА необхідно:

- видати наказ про підготовку та проведення ДКА;

- створити державну кваліфікаційну комісію або декілька таких комісій, залежно від переліку професій та спеціалізацій, погодити їх якісний склад з НМК ПТО;

- забезпечити виконання програм виробничої практики учнями;

- своєчасно видати завдання для дипломних робіт, творчих робіт, що їх замінюють, чи дипломних проектів;

- своєчасно розробити переліки кваліфікаційних пробних робіт за кожною професією окремо, розглянути на засіданнях методичних комісій, погодити їх з керівниками відповідних підрозділів підприємств, установ, організацій та затвердити заступником директора з НВР;

- затвердити розклад проведення ДКА;

- розглянути питання про допуск учнів до ДКА на засіданні педагогічної ради;

- підготовити навчальну та звітну документації майстрами виробничого навчання, викладачами, керівниками структурних підрозділів;

- забезпечити якісне виконання кваліфікаційних пробних робіт, що характеризують рівень підготовки кожного учня, захисту дипломної чи творчої роботи та дотримання вимог охорони праці під час виконання кваліфікаційних пробних робіт;

- повідомити учнів про порядок проведення кваліфікаційних пробних робіт, ДКА та критерії визначення рівня кваліфікації;

- забезпечити отримання від підприємств, установ, організацій, на базі яких учні проходили виробничу практику, виробничих характеристик на кожного учня, нарядів на виконання кваліфікаційних пробних робіт, завірених підписами та печатками;

- забезпечити наявність щоденників обліку виконання навчально-виробничих робіт, зведених відомостей підсумкових оцінок успішності учнів із усіх предметів, що вносяться у додаток до диплома кваліфікованого робітника;

- своєчасно замовити документи про освіту державного зразка (наказ МОНУ від 13.08.2007р.№737).
j0424730

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ПРОМІЖНОГО ТА ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ

З ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Професійна підготовка учнів здійснюється у декілька етапів. Кількість етапів визначається кількістю рівнів кваліфікації (розрядів, класів, категорій) та термінами навчання. Кожен етап забезпечує отримання відповідного рівня кваліфікації робітничої професії, завершується виробничою практикою та поетапною атестацією, а при повному завершенні навчання – державною кваліфікаційною атестацією.

Поетапна атестація (далі – ПА) відноситься до проміжного контролю, Державна кваліфікаційна атестація (далі – ДКА) – до вихідного контролю і проводяться у відповідності до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах від 15.06.06 р. №419 та Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затверджених наказами МОН України від 31.12.1998 р. №201/469.

Час на проведення кваліфікаційної пробної роботи виділяється за рахунок кількості годин передбачених на професійно-практичну підготовку, а час на проведення ПА та ДКА – за рахунок годин, передбачених ДС ПТО.

Поетапна атестація (проміжний контроль) включає:


 • кваліфікаційну пробну роботу;

 • іспит або залік і предметів професійно-теоретичної підготовки.

Державна кваліфікаційна атестація (вихідний контроль) включає:

 • кваліфікаційну пробну роботу;

 • захист дипломної роботи (творчої роботи, що її замінює);

 • дипломної роботи (дипломного проекту) – для учнів ІІІ ступеня вищого професійного училища, навчального центру.

І. Організація та проведення кваліфікаційних пробних робіт

Кваліфікаційна пробна робота є невід’ємною частиною кваліфікаційної атестації.

Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється майстром виробничого навчання під керівництвом старшого майстра, розглядається методичною комісією, погоджується з керівниками підрозділів підприємств і затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Підбираються характерні роботи і вироби для даної професії і підприємства, де проходитиме виробнича практика. Вони повинні відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики випускника відповідної кваліфікації та технологічним вимогам, що діють на даному підприємстві. Орієнтовний перелік кваліфікаційних пробних робіт наведений у Типових навчальних програмах з виробничого навчання ДС ПТО з конкретного кваліфікаційного рівня професії.

Кваліфікаційна пробна робота виконується в останній тиждень виробничої практики (за рахунок часу відведеного на виробничу практику).

У зв’язку з тим, що учні, як правило, проходять виробничу практику на різних підприємствах та з метою чіткого контролю, заступником директора з навчально-виробничої роботи складається графік проведення кваліфікаційних пробних робіт.

У випадку, коли учні влаштовані на виробничу практику на підприємствах, які розташовані за межами міста (району, області) або неможливості організації проведення кваліфікаційних пробних робіт на підприємстві, їх проводять у навчальному закладі з дозволу управління освіти і науки.

Підготовку робочих місць, обладнання, інструментів, матеріалів, документації, забезпечення виконання норм і правил безпеки праці здійснюють майстри виробничого навчання з відповідними працівниками підприємства під керівництвом старшого майстра навчального закладу.

Учням повідомляється порядок і умови виконання кваліфікаційної пробної роботи, видається потрібна документація (креслення, технічні вимоги та інше), наряд на виконання роботи із зазначенням розряду роботи, норми часу.Критерії оцінювання кваліфікаційної пробної роботи:

  • кінцевий результат виконання завдання;

  • організація робочого місця;

  • уміння та навички учнів правильно виконувати прийоми роботи;

  • уміння користуватись технічною документацією;

  • застосування сучасних методів праці;

  • уміння налагоджувати, обслуговувати і регулювати машини, механізми, пристрої та обладнання;

  • уміння користуватися інструментами;

  • дотримання правил безпеки праці;

  • правильне планування роботи;

  • запобігання нераціональним витратам матеріалів та енергетичних ресурсів.

Кваліфікаційна пробна робота вважається зарахованою за умови, що завдання виконано у відповідності з технічними та технологічними вимогами і в заданий час.

Для проведення та обліку кваліфікаційних пробних робіт оформлюються наступні документи:

 • перелік кваліфікаційних пробних робіт (з підписами майстра групи, відповідального працівника підприємства або керівника підприємства та печаткою підприємства, установи, організації);

 • наряд на виконання кваліфікаційних пробних робіт (із зазначенням розряду робіт, норми часу);

 • протокол кваліфікаційний пробних робіт (з підписами майстра групи, відповідального працівника підприємства або керівника підприємства та печаткою підприємства, установи, організації). Протокол складається за місцем проведення кваліфікаційних пробних робіт. Результати виконання робіт переносяться у форму журналу виробничого навчання (Перелік-протокол).У разі проведення кваліфікаційних пробних робіт у навчальному закладі протокол завіряється директором ПТНЗ (форми додаються).ІІ. Організація та проведення іспиту (заліку)

Поетапна атестація (залік або іспит) з предметів професійно-теоретичної підготовки є другою складовою кваліфікаційної атестації.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки спільно розробляють комплекти варіантів комплексних завдань, які повинні охоплювати не менше ніж 75% змісту програмового матеріалу з основних спеціальних предметів та охорони праці (білети або різнорівневі тестові завдання для поетапної атестації), які розглядаються на засіданні методичної комісії і затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Поетапна атестація (залік або іспит) проводиться за рахунок часу визначеного робочими навчальними планами (6-7 годин) у рядку Державна атестація та інші форми контролю по завершенню кожного етапу навчання.

Поетапну атестацію (залік або іспит) приймає комісія, яка затверджується наказом директора професійно-технічного навчального закладу не пізніше, ніж за два тижні до початку ПА, у складі голови – директора або заступника директора з навчально-виробничої роботи, викладача професійно-теоретичної підготовки та асистента-викладача.

Результати поетапної атестації (заліку або іспиту) оформляються протоколом (форма додається) і заносяться в журнал теоретичного навчання на сторінку основного спецпредмету (у колонку – ПА).

Результати складових поетапної атестації: зведену відомість підсумкових оцінок предметів професійної підготовки, щоденники обліку виробничої практики, виробничі характеристики учнів, наряди виконаних кваліфікаційних пробних робіт розглядаються кваліфікаційною комісією та оформляються протоколом кваліфікаційної проміжної (поетапної) атестації (форма додається), який зберігається у навчальному закладі протягом 75 років. Всі інші документи щодо поетапної атестації підлягають збереженню до завершення навчання учнями.ІІІ. Організація проведення Державної кваліфікаційної атестації

Державна кваліфікаційна атестація (ДКА) – завершальний етап навчального процесу, що проводиться державною кваліфікаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації та підготовки випускників до самостійної роботи з обраної професії чи спеціальності, вміння орієнтуватися в різних виробничих ситуаціях.

За місяць до початку календарного року директор формує склад кваліфікаційної комісії (який погоджує з відділом професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки) та видає наказ про створення постійно діючої кваліфікаційної комісії. Вимоги щодо формування кількісного та представницького складу викладені у Положенні про організацію навчально-виробничого процесу, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 року № 419 п.6.

При проведенні ДКА перша її складова залишається без змін – обов’язкове виконання пробної кваліфікаційної роботи. Форму проведення другої складової (захист дипломної або творчої роботи) визначає педагогічна рада в залежності від складності професії та рівня кваліфікації. Якщо при підготовці кваліфікаційних робітників навчальними планами передбачено присвоєння 4-го кваліфікаційного розряду, випускникам рекомендується виконувати дипломну роботу.

Вимоги щодо складання кваліфікаційного іспиту визначені у розділі ІІ.

Дипломна робота виконуються з метою перевірки знань та умінь учнів, вміння застосовувати одержані професійні знання, користування довідковою літературою, нормативно-технічною документацією, спонукання учнів до творчої праці.

Теми дипломних робіт повинні відповідати змісту виробничої практики учнів, освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника з конкретної професії, визначаються викладачами професійно-теоретичної підготовки разом з майстрами виробничого навчання, розглядаються методичними комісіями та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи та видаються учням до початку виробничої практики.

Для розгляду Державної кваліфікаційної комісії подаються такі ж документи, як і на поетапну атестацію. Результати оформляються у протоколі, який приведено у Положенні про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту.

Державною кваліфікаційною комісією розглядаються результати проведення кваліфікаційних пробних робіт, іспиту з професійно-теоретичної підготовки або захисту дипломної роботи, навчальні досягнення учнів, виробничі характеристики та присвоюється відповідна кваліфікація і оформляється протокол.

Терміни зберігання облікових документів для державної кваліфікаційної атестації та проміжної (поетапної) атестації – ідентичні (визначені п.6.24 Положення про організацію навчально-виробничого процесу).Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора з НВР

______________________

від «_____» ____________ 20__ р.


Перелік

кваліфікаційних пробних робіт

навчальна група № _______, курс навчання _____ __________________________

(назва професії)

з/п


Назва робіт,

операційРозряд

Норма часу на одиницю

Кількість* одиниць

виробів


Всього часу

1

2

3

4

5

6

* Кількість одиниць (виробу, операцій тощо) залежить від складності виконаних робіт і пропорційно до загального часу визначеного на виконання пробної кваліфікаційної роботи.

Майстер в/н _____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Обговорено на засіданні методкомісії Протокол від «__» ____ 20__ р. № ___Додаток 2

Наряд

на виконання кваліфікаційної пробної роботи

навчальна група № ______, курс навчання _____ __________________________

(назва професії)

___________________________________________________________________

(назва професійно-технічного навчального закладу)

№ з/п

Прізвище, ініціали учня

Назва робіт

Розряд

Кількість робіт

Норма часу

Початок роботи

Кінець роботи

Всього затрачено

часу


% виконання роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Майстер в/н групи ___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П. Відповідальний працівник

підприємства (дільниці, цеха) ______________________________( прізвище, ім’я, по батькові)

* Із загальних професії для всіх галузей економіки (оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, агент з організації туризму, екскурсовод, покоївка діловод, касир (на підприємстві, в установі, організації тощо) наряд на виконання кваліфікаційних пробних робіт не оформляється.

Додаток 3

Протокол

кваліфікаційних пробних робіт

навчальна група № _____, курс навчання _______ ______________________

(назва професії)

_________________________________________________________________

(назва професійно-технічного навчального закладу)

від «____» ____________ 20___ р.з/п


Прізвище, ініціали учня

Назва робіт

Розряд

Оцінка

Примітка

1

2

3

4

5

6

Не з’явилися: _______________________________________________________

_______________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові учня)

Майстер в/н ___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П. Відповідальний працівник підприємства ________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ПТНЗ

_____________________

від «____» _________ 20__ р.Протокол

проведення поетапної атестації з предметів професійно-теоретичної підготовки

навчальна група № ______, курс навчання ________ ____________________(назва професії)

_________________________________________________________________

(назва професійно-технічного навчального закладу)

від «____»___________ 200___ р.з/п


Прізвище, ініціали учня

Номер білета

Оцінка (прописом)

атестаційна

1

2

3

4

5

Викладач професійно-теоретичної підготовки _________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Асистент _________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 5

Протокол

засідання кваліфікаційної комісії з проміжної (поетапної) атестації__________________________________________________________________

(назва професійно-технічного навчального закладу)

навчальна група № _______, курс навчання ________ _______________________________________________________________(назва професії)

Голова комісії _______________________________________________________прізвище, ім’я, по батькові (посада)

Члени комісії ____________________________________________________________________________________________________________________________________прізвище, ім’я, по батькові (посада)

Комісія розглянула результати навчальних досягнень учнів за відповідний етап підготовки, кваліфікаційних пробних робіт, іспиту з професійно-теоретичної підготовки, виробничої характеристики і постановила: 1. Зазначеним у списку особам присвоїти кваліфікацію:

з/п


Прізвище, ім’я,

по батькові
Рік, місяць,

число народ-

ження


Оцінка

Професія, спеціальність,

та кваліфікація

(розряд, клас. категорія), що присвоюється


Висновок

кваліфіка-ційної комісії з поетапної атестаціїпрактична частина

теоретична частина

кваліфі-каційна пробна робота

іспит (залік)

1

2

3

4

5

6

7


Не з’явилися : _______________________________________________________

________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові учня)

М.П. навчального закладу

Голова комісії ________________

(підпис)

«____» ___________ 200__ р.

Члени комісії ________________

________________

________________

________________

(підписи)

*Повторна кваліфікаційна атестація для учнів, які не з’явилися проводиться у терміни визначені пунктом 8.7 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ

IV. Виконання дипломної роботи

Важливою складовою підсумків навчання для учнів професійно-технічних навчальних закладів є захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що її замінює.

Дипломна робота – це вид кваліфікаційної роботи, головним змістом якої є розв’язання актуальної виробничої проблеми. Тема дипломної роботи повинна починатися зі слів «Технологія …», «Технологічний процес …». У назві дипломної роботи не дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих.

Терміни видачі завдання на дипломну роботу

Завдання на дипломну роботу повинні бути розглянуті на засіданні методичної комісії з даного фаху, затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи та видані учням випускних груп не пізніше, ніж як за 2-3 тижні до початку виробничої практики.Метою виконання дипломної роботи є:

1.Засвоєння учнями методів розробки та технологічного рішення визначеного завдання.

2.Закріплення навичок самостійної роботи з спеціальною та технічною літературою, узагальнення матеріалу, засвоєного під час виробничої практики.

3.Перевірка рівня готовності учнів до самостійної роботи за обраною професією, відповідно до таких критеріїв:

- учень повинен чітко усвідомлювати поставлені перед ним завдання;

- витримати технологічну послідовність виконання роботи;

- визначати матеріали та інструменти, якими будуть виконуватися роботи;

- здійснювати економічні розрахунки;

- визначати матеріальні затрати;

- чітко дотримуватися правил з охорони праці.

4.Перевірка навичок з використання навчально-технологічної документації.

5.Контроль за вмінням чітко формулювати свої думки, читати креслення, здійснювати технічні розрахунки та розробляти карти технологічних процесів.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота повинна включати текстову частину (пояснювальну записку обсягом 30-40 аркушів рукописного тексту або 20-30 авторських аркушів), графічну частину – креслення, виконані на аркушах формату А1(594х841мм), а також обов’язково – відгук керівника дипломної роботи.

Допускається заміна графічної частини виготовленням макету чи виконання творчого завдання відповідно до теми дипломної роботи.

Текстова частина дипломної роботи

Текст пояснювальної записки виконується чорнилом (пастою) одного кольору (чорного або синього) або шляхом друкування: • формат аркушів – А4;

 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів;

 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії;

 • поля – праворуч – 20 мм, вгорі та знизу – 10 мм, ліворуч – 30 мм;

 • відстань між заголовком та текстом має бути в межах 15-20 мм.

 • мова – українська.

Матеріал викладається у логічній і технологічній послідовності. Логічно-смислові частини тексту виділяють за допомогою абзаців. Технологічні терміни і визначення виділяють, підкреслюють лініями різних конфігурацій залежно від технологічної послідовності.

Зміст включає найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаних літературних джерел, додатками, якщо вони є.

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або наводити їх у іншій редакції, порівняно із заголовком у тексті, не дозволяється. Усі заголовки в змісті починаються з великої літери без крапки в кінці.

Наприклад:

ЗМІСТ

ВСТУП


РОЗДІЛ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ

1.1.Опис фізичних та хімічних властивостей матеріалів

1.2.Спосіб приготування сумішей

Нумерація сторінок наскрізна, номер сторінки проставляють у верхньому правому куті.

Титульний аркуш та завдання на дипломну роботу не нумерується.

Вступ, кожний розділ, підрозділ, висновок, список літературних джерел та відгук починається з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після завершення попереднього.

Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Заголовки розділів друкують великими літерами та розміщують по середині відносно основного тексту. Заголовки підрозділів друкують з абзацним відступом.

Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремленій крапкою (наприклад: 1.1., 1.2. тощо).


Вимоги до обсягів та змістового наповнення

кожного з розділів дипломної роботи:

Вступ (2-3 сторінки) повинен містити обґрунтування актуальності і практичного значення обраної теми дипломної роботи. Вмотивовано довести, що виходячи із сучасного стану розвитку економіки регіону обрана тема є актуальною, як з точки зору теоретичних знань, так і з практичних умінь та навичок.

Розділ 1. (3-4 сторінки) пов’язаний, як правило, з матеріалознавством: необхідно визначити матеріали для виконання певної конкретної роботи, описати їх фізичні та хімічні властивості, спосіб приготування, а також зробити узагальнений висновок про доцільність використання саме цих матеріалів.

Розділ 2. (3-4 сторінки) – подається за потребою у вигляді таблиці або рисунка, назви, характеристики і способів застосування інструментів. Далі, за наведеним алгоритмом, описуються пристрої та інвентар.

Розділ 3. (10-12 сторінок) – це найбільша частина роботи. Учні самостійно складають технологічні карти або використовують вже існуючі, описують послідовність виконання технологічних операцій у ході виконання цієї роботи. У цьому розділі використовують рисунки, схеми, що ілюструють технологічний процес. Описують новітній досвід, інноваційні технології та методи виконання робіт.

Розділ 4 (1-2сторінки) може містити схематичне зображення робочої ділянки згідно із вимогами наукової організації праці до певної конкретної роботи.

Розділ 5 (2-3сторінки) – наводяться норми та розцінки на необхідні технологічні роботи.

Норми часу визначають ту кількість робочого часу, яка потрібна для виконання того чи іншого виду роботи (виготовлення продукції) високої якості за умови правильної організації праці.

Норми часу враховують усі затрати часу, необхідні для виконання роботи, у тому числі, час для отримання завдання, матеріалів, одержання та повернення інструменту, прибирання робочого місця, а також перерви на відпочинок та з технологічних причин.Норма праці – це кількість робіт (продукції) високої якості, яку працівник певного розряду повинен виконати за умови правильної організації праці за одиницю часу.

Чим менша норма праці, тим більше потрібно часу на її виконання та навпаки.

Норми часу та праці не є сталими. З часом їх переглядають, ураховуючи інноваційні тенденції розвитку технології.

Розділ 6 (4-5сторінок) відображає поетапний контроль за якістю виконання та використанням необхідних матеріалів, інструментів, пристроїв, дотримання технологічних вимог, допустимих норм відхилень, що представлені у табличній формі разом із критеріями оцінки якості. Обов’язково надається перелік можливих дефектів, зазначаючи причини їх виникнення та способи усунення.

Розділ 7 (2-3сторінки) охоплює заходи з охорони праці відповідно до вимог нормативних документів та стандартів ГОСТа.

Висновок (1-2сторінки) – завершальна частина дипломної роботи, у якій узагальнюється поданий матеріал та розкривається практичне значення теми дипломної роботи.

Список літературних джерел (1-2сторінки) подається у такій послідовності:


 1. перелік інструкцій та нормативних документів;

 2. навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

 3. додаткова література, довідники, періодичні видання.

Підручники та посібники описують таким чином: прізвище та ініціали автора, назва підручника, місце видання, видавництво, рік видання.

Додатки – матеріали, що доповнюють основні положення роботи. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням вгорі в середині сторінки слова «Додаток» і його позначенням великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

У відгуку керівника дипломної роботи має зазначатися:

 • головна мета дипломної роботи;

 • ступінь відповідності виконаної дипломної роботи завданню;

 • рівень підготовленості випускника ПТНЗ до прийняття сучасних рішень;

 • рівень професійних умінь та знань випускника ПТНЗ, його особисті здобутки;

 • відповідність якості підготовки випускника ПТНЗ вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та можливості щодо присвоєння йому відповідної кваліфікації.

При виконанні творчої роботи необхідно надати наступні матеріали:

 • тема творчої роботи;

 • пояснювальна записка (2-3 сторінки);

 • технологічна карта та пояснення щодо виконання технологічного процесу (3-5 сторінок);

 • дотримання вимог з питань охорони праці під час виконання творчої роботи;

 • відгук на якість виконання творчої роботи.ФОРМИ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ

Групові консультації надаються для всіх учнів групи. Мета їх проведення – ознайомлення з вимогами щодо до змісту та оформлення дипломної роботи. Окремі розділи пояснюють та консультують, розбивши групу на підгрупи або індивідуально і акцентують увагу на особливостях виконання кожного з розділів дипломної роботи.

У подальшому консультації можуть надаватися індивідуально та групам і підгрупам учнів залежно від потреби.

Кількість годин на проведення консультацій визначається навчальним закладом.ТЕМАТИЧНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ

1. Отримання учнями тем дипломної роботи.

2. Розгорнутий план виконання дипломної роботи.

3.Ознайомлення із загальними вимогами щодо виконання дипломної роботи.

Демонстрація зразків дипломних робіт.

4-6.Добір літератури відповідно до теми. Індивідуальні консультації.

7. Консультації до етапів виконання дипломної роботи: Вступ.

8-10.Розділ 1. Коротка характеристика матеріалів.

11-13.Розділ 2. Інструменти. Пристрої. Інвентар.

14-15.Ескізи, рисунки, таблиці, які повинні міститися у дипломній роботі.

16-17.Розділ 3. Технологічний процес (технологія виконання робіт). Використання існуючих технологічних карт.

18-20. Складання технологічних карт на конкретні види робіт.

21. Застосування новітніх форм і методів виконання робіт.

22-23. Розділ 4. Правила організації робочого місця. Наукова організація праці. Використання технологічних карт при складанні схеми організації робочого місця.

24-25. Розділ 5. Ознайомлення із нормативними документами та стандартами ГОСТа.

26-27. Визначення норм часу, праці, необхідних для виконання цієї роботи.

28.Розділ 6. Основні технічні вимоги до виконання та результатів виконаної роботи.

29-30. Контроль за раціональністю використовуваних матеріалів та інструментів.

31-32.Контроль за якістю виконаних робіт.

33-34. Розділ 7. Дотримання вимог охорони праці.

35. Складання переліку літературних джерел.

36. Вимоги до змісту та оформлення графічної роботи або макета (зовнішнього вигляду) відповідно до теми дипломної роботи.

37-38. Перевірка чернеток, додаткові рекомендації щодо оформлення чистового варіанту дипломної роботи.

39-40. Перевірка графічних робіт або макетів. Відгук на виконання дипломної роботи.Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КМДА)Назва навчального закладу

ДИПЛОМНА РОБОТА

Учня групи №______

_____________________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

ПРОФЕСІЯ__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ТЕМА:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Робота допущена до захисту з оцінкою____________________________________

Керівник дипломної роботи _________________________ ______________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Додаток Б

Погоджено Затверджую

Голова методичної комісії Заступник директора з НВР

___________ П.І.Б. __________ П.І.Б.(підпис) (підпис)

З А В Д А Н Н Я

на виконання дипломної роботи

Учня групи №______

_____________________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

Професія:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Тема:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Графічна частина або макет_________________________________________________

_____________________________________________________________________________Дата видачі «_____»____________20 __ рік

Термін виконання «_____»___________ 20 __ рік

Керівник дипломної роботи ________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток В

ЗМІСТ (дипломної роботи)

Вступ


1. Коротка характеристика матеріалів, необхідних для виконання роботи згідно із темою дипломної роботи……………………………………………………….....

2. Перелік та опис інструментів, пристроїв, інвентарю……………..…………...

3. Опис технологічного процесу (послідовності виконання робіт)………..…....

4. Особливості організації робочого місця…………………………………………....

5. Визначення норм часу, праці та розцінювання виконаних робіт……….…

6. Основні технічні вимоги до виконання та приймання виконаних робіт…

7. Охорона праці під час послідовного виконання робіт…………………..........

Висновок ……………………………………………………………….…………………..…

Перелік літературних джерел……………………………………….............….……..

Додатки……………………………………………..………………………………………...

Відгук…………………………………..…………………………………….

Додаток Г.

ВІДГУК

керівника дипломної роботи

Виконаного на тему: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________ учнем (ученицею)

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

(складається у довільній формі із зазначенням головної мети дипломної роботи; відповідності виконаної дипломної роботи завданню; рівню підготовленості випускника ПТНЗ до прийняття сучасних рішень та професійних умінь і знань, його особисті здобутки; якість підготовки випускника ПТНЗ щодо вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та можливостей у присвоєнні йому відповідної кваліфікації).

Керівник дипломної роботи

________________ ___________ ____________________________(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

____» _____________ 20 __ р.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка