Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»Сторінка7/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

9. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачу порівнювати:

а) фінансові звіти підприємств за звітні періоди;

б) фінансові звіти різних підприємств;

в) відповіді а) і б).

10. Звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, називається:

а) фінансовою;

б) консолідованою;

в) податковою.

11. Бухгалтерська звітність є:

а) періодичною;

б) систематичною;

в) хронологічною.

12. Організація, що ліквідується, або реорганізовується, складає звітність по типових формах річної звітності за період:

а) з початку року до моменту ліквідації;

б) з початку року до найближчого квартального звіту,

в) за два роки до моменту ліквідації.

13. Щорічна перевірка бухгалтерських звітів і книг компанії, а також її фінансової звітності, яка проводиться незалежними Особами, називається: а) ревізією;

б) контролінгом;

в) аудитом.

14. Орієнтація на конкретного користувача, конфіденційність, нерегламентованість — це риси:

а) бухгалтерського обліку;

б) фінансового обліку;

в) управлінського обліку.
11.4. Контрольні запитання

 1. Сутність та зміст категорії «управлінська звітність.

 2. Призначення управлінської звітності.

 3. Принципи вимоги та критерії до формування управлінської звітності.

 4. Склад та класифікація управлінської звітності.

 5. Структура та зміст внутрішньої управлінської звітності.

 6. Склад управлінської звітності для прийняття оперативних, поточних та стратегічних управлінських рішень.


Приклади рішення задач.

Задача 1. ВАТ «Автомобіліст» має такі показники роботи одного автомобіля:

п/п


Показник

Одиниці виміру

Значення показника

1.

Балансова вартість на початок року

Грн..

6000

2.

Ліквідаційна вартість після двох років використання

Грн..

2000

3.

Витрати на технічне обслуговування (2 рази на рік)

Грн..

120

4.

Запасні частини в розрахунку на 1000 км пробігу

Грн..

20

5.

Вартість ліцензії (на рік)

Грн..

80

6.

Страхові платежі (за рік)

Грн..

150

7.

Заміна шин після пробігу 25000 км пробігу (4 шини по 37,5 грн.)

Грн..

150

8.

Вартість 1 л бензину (10 л на 100 км пробігу)

Грн..

3

Необхідно: провести класифікацію витрат на змінні і постійні; скласти таблицю витрат за рік при обсягах пробігу автомобіля (5000, 10000, 20000, 30000 км) та визначити для кожного рівня: а) загальну суму витрат, у т.ч. змінних і постійних; б) витрати на 100 км пробігу, у т.ч. змінні і постійні.

Рішення:

Вид витрат

Пробіг км

5000

10000

20000

30000

Змінні витрати (загальні):

- запасні частини

100

200

400

600

- бензин

1500

3000

6000

9000

Разом

1600

3200

6400

9600

Змінні витрати на 100 км пробігу

32

32

32

32

Постійні витрати (загальні)

- амортизація автомобіля

2000

2000

2000

2000

- технічне обслуговування

120

120

120

120

- вартість ліцензії

80

80

80

80

- страхові платежі

150

150

150

150

- авто шини


150

Разом

2350

2350

2350

2500

Постійні витрати на 100 км пробігу

47

23,50

11,75

8,33

Загальні витрати разом

3950

5550

8750

12100

Загальні витрати на 100 км пробігу

79

55,5

43,75

40,33

Амортизація автомобіля: за рік.
Задача 2.

Підприємство «Прилуки» виробляє один вид продукції і реалізує за середньою ціною 56 грн. за одиницю. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції складають 20грн., постійні витрати – 16200грн. на місяць. Проектна потужність підприємства 1000 одиниць продукції., ставка оподаткування прибутку – 25%. Визначити: 1. точку беззбитковості у натуральному та грошовому вимірниках і у відсотках до проектної потужності;

 2. суму чистого прибутку (збитку), який отримає підприємство при досягненні проектної потужності;

 3. яку кількість продукції необхідно реалізувати, щоб отримати чистий прибуток: а) 8100грн.; б) 9грню на одиницю реалізованої продукції; в) 20% до обсягу реалізації;

 4. яку необхідно встановити ціну на одиницю продукції, щоб підприємство при досягненні проектної потужності могло одержати 9000грн. прибутку.

Рішення:

МД = Ц - Змінні витрати = 56 – 20 = 36 грн.

1). Визначимо точку беззбитковості:

а) у натуральному вимірнику Тбн = Постійні витрати/МД = 16200/36=450 од.

б) у грошовому вимірнику Тбг = Тбн * Ц = 450 *56 = 25200грн.;

в) у відсотках до проектної потужності:

Тбвбн:Проектну потужність*100%=450/1000*100%=45%.

2). Сума чистого прибутку при досягненні проектної потужності:

ЧП=(56*550-20*550)*0,75=14850грн.

3). Обсяг реалізації (у натуральному вимірнику) для отримання чистого прибутку:

а) 8100:0,75+16200+20х=56х, х=750од.;

б) 9/0,75х+16200+20х=56х, х=675од.;

в) 56х*0,2/0,75+16200+20х=56х, х=769од.

4). Ціна за одиницю продукції для одержання проектної потужності 9000грн. чистого прибутку при досягненні проектної потужності:

9000/0,75+16200=1000(х-20); х=48,2грн.

або


[(9000/0,75+16200):1000]+20=48,2грн.
Задача 3.

Підприємство «Кондитер» виготовляє три види продукції у одному технологічному процесі (спільному) і реалізує їх. Постійні витрати підприємства за місяць склали 25500грн., фактичний обсяг виробництва всіх видів продукції – 400000од.Вихідні дані:


Показник

Види продукції

А

Б

В

Ціна реалізації, грн.. за одиницю продукції

0,8

0,9

1,10

Змінні витрати на одиницю продукції, грн..

0,6

0,76

1,00

Питома вага окремих видів продукції у загальному обсязі виробництва, %

50

40

10

Визначити: точку беззбитковості, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності; обсяг реалізації кожного виду продукції для отримання загальної суми чистого прибутку 12750грн. (при ставці оподаткування прибутку – 25%).


Рішення:

Показник

Вид продукції

Разом

А

Б

В

1. Ціна реалізації грн../од.

0,8

0,9

1,10
2. Змінні витрати грн../од.

0,6

0,76

1,00
3. Маржинальний доход, грн. (ряд.1-ряд.2)

0,20

0,15

0,10
4. Питома вага окремих видів продукції, %

50

40

10

100

5. Питомий Маржинальий доход на одиницю продукції, грн..(гр..3:гр..4):100%

0,10

0,06

0,01

0,17

Отже середньозважений маржинальний дохід на одиницю продукції складе 0,17грн.

Звідси:


а) точка беззбитковості у натуральному вимірнику для умовної одиниці продукції

Тбн=25500/0,17=150000од.;

б) запас міцності:

ЗМ=400000-150000=250000од.;

в) коефіцієнт запасу міцності:

КЗМ=250000:400000=0,625;

г) обсяг реалізації для отримання чистого прибутку 12750грн. (при ставці оподаткування прибутку – 25%):

[12750*100%/75%+25500]:0,17=250000од.(умовних)

Продукція: А 250000*50%:100%=125000од.

Продукція Б 250000*40%:100%=100000од.

Продукція В 250000*10%:100%=25000од.
Задача 4

Підприємство застосовує однопередільий метод обліку витрат. Незавершеного виробництва на початок місяця не було. За місяць запущено у виробництво 600од. продукції, із яких 200од., а 400од.: витрачено матеріалів на 100%; оплата праці – 50%від планових витрат на оплату праці; кошторис загально виробничих витрат використано на 50%. Фактичні витрати за місяць: матеріали – 18000грн.; оплата праці – 12500грн.; загально виробничі витрати – 10200грн.Розрахувати:

 1. собівартість еквівалентної одиниці;

 2. собівартість готової продукції;

 3. собівартість незавершеного виробництва.

Рішення:
Розрахунок собівартості еквівалентної одиниці собівартості готової продукції, та собівартості незавершеного виробництва.

(грн.)


Витрати


Готова продук-ція, од.

Незавершене виробництво

Еквівалентні од. із готової продукції та в незавер-шеному вироб-ництві

Витра-ти за місяць

Собі-вартості еквівалентної одиниці (гр.7/гр.6)

собі вар-тість готової продукції (гр.8*гр2)

Собі вар-тість незавер-шеного вироб-ництва (гр.8*гр.5)

Кіль-кість, од.

% готов-ності

Еквіва-лентні од. в незаверше-ному виробництві
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Матеріальні витрати

200

400

100

400

600

18000

30,00

6000

12000

Витрати на оплату праці

200

400

50

200

400

12500

31,25

6250

6250


Загально виробничі витрати

200

400

50

200

400

10200

25,50

5100

5100

Разом

200

400

*

*

*

40700

86,75

17350

23350


Задача 5.

Підрозділ №2 підприємства «Калібр» купує у підрозділі №1 цього ж підприємства компонент для продукції А. Поточна трансфертна ціна такого компонента, визначена на базі повних витрат плюс прибуток, становить 50грн. за одиницю (при змінних витратах 25грн. на одиницю). Змінні витрати на продукцію А у підрозділі №2 складають 150грн., враховуючи 50грн. вартості компонента поставленого підрозділу №1. Обидва підрозділи мають надлишкові виробничі потужності. У підрозділу №2 з’явилась одноразова можливість, не порушуючи ринкової рівноваги, продати 1000од. продукції А новому покупцеві за 140грн. за од.

Визначити і обґрунтувати економічну доцільність (або недоцільність) прийняття такого спеціального замовлення для підрозділу №2 та для підприємства в цілому. На якому рівні необхідно встановити трансфертну ціну компонента для даної партії товару?

Рішення:

1). Для підрозділу №2 прийняття такого замовлення недоцільно, бо зумовлює збитки на суму 140-150=-10грн. на одиницю продукції, або 10000грн. в цілому.

2). Для підприємства прийняття такого замовлення доцільно, бо загальні змінні витрати на продукцію складають:

25грн. підрозділу №1+100грн. підрозділу №2=125грн..

При ціні реалізації 140грн.за одиницю прибуток складе:

1000од.*(140-125)=15000грн.

Отже, необхідно домовлятися про одноразове зниження трансфертної ціни до рівня, що забезпечить однаковий рівень маржинального доходу обом підрозділам:

(140-125)/125=0,12;

Ціна компонента:

25+25*0,12=28грн. за одиницю.

У такому разі прибуток підрозділу №1складе 3000грн., а підрозділу №2 – 12000грн. (по 12% на «власні» змінні витрати).
Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти


 1. Закон України № 996-ХІV від 16.07.99 „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. – 2009.– № 10.– С. 3-7.

 2. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. Пост. Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1057.1311.2&nobreak

 3. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. наказом Державного комітету промполітики України від 09.07.2007 р. N 373. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nky.com.ua/NalogKod/Kod3/PodZak/P373.htm

 4. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Частина І. П(С)БО 1-25 // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №10. – С. 9-127.

 5. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Частина ІІ. П(С)БО 26-34 // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №12. – С. 3-58.

Базова

 1. Атамас П.Й. Управлінський облік: навч. посіб./ П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.

 2. Гасенко Л.В., Грановський С.С. Управлінський облік: навч. посіб. / Л.В. Гасенко, С.С. Грановський. – Дніпродзержинськ, 2007. – 215 с.

 3. Гаррисон Рей, Норин Эрик, Брюер Питер Управленческий учет. 11-е изд. / Пер. с англ. О. В. Чумаченко. – К.: Companion Group. 2011. – 1024с.

 4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посіб. / О.В. Лилишенко – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.

 5. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. /Л.В. Нападовська – К.: Книга, 2004.–544с.

 6. Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. Управлінський облік [текст]: пілдуч./[І.Д.Фаріон, Т.М. Писаренко]. – К: Центр учбової літератури, 2012. – 792с.

 7. Чернелевський Л.М. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: навч. посіб. /Л.М. Чернелевський, Г.Г. Осадча. – К.: Пектораль, 2005 – 364 с.

 8. Чернелевський Л.М. Організація обліку: управлінський аспект (Харчова промисловість): навч. посіб. /Л.М. Чернелевський, Г.Г. Осадча. – К: НУХТ, 2011 – 463с.Допоміжна

1. Бухгалтерський управлінський облік: підруч. / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002.– 480 с.

2. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручн. / С.Ф. Голов – К.: Лібра, 2003. – 704с.

3. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова; за ред. В.М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2003. – 235с.

4. Лень В.С. Управлінський облік: навч. посіб. / В.С. Лень. – К.: Знання-Прес, 2003.–287с.

5. Друри К. Управленческий и производственный учет: підручн. /К. Друри; пер. с англ. В.Н. Егорова. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.– 1071 с.

6. Сопко В.В. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) / В.В. Сопко, О.В. Бойко. — К.: Фенікс, 2001. — 468 с.

7. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. пер. с англ. О.Л. Кавериной, И.В. Романовского — М.: Финансы и статистика, 2003. - 416 с.8. Шеремет А.Д. Управленческий учет: Учебное пособие / А.Д. Шеремет. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 512 с.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка