Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»Сторінка6/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 10. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Після вивчення даної теми студент повинен знати:. Диференціальні витрати. Аналіз варіантів альтернативних рішень Калькулювання собівартості за видами діяльності. Перспективні рішення з питань ціноутворення.

10.1. План проведення заняття

1. Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації.

2. Аналіз варіантів альтернативних рішень

3. Рішення стосовно ціноутворення.10.2. Практичні завдання

Задача 1.

Фірма маркетингових послуг визначила, що попит на продукцію підприємства «Оранта» значною мірою залежить від ціни продукції і характеризується такими даними:Показник

Варіанти

1

2

3

4

5

Ціна одиниці, грн..

300

250

200

150

125

Попит на продукцію, од.

125

200

310

450

550

Змінні витрати на од. продукції складають 100грн., постійні витрати підприємства 20000грн. за місяць.

Розрахувати: оптимальну ціну, за якої підприємство «Оранта» одержить максимальну суму прибутку.

Задача 2.

Звітність підприємства «Океан» за минулий рік має такі показники:Показники

Сума, тис. грн

Звіт про прибутки та збитки

Обсяг продажів

820

Собівартість продажів

544

з них:
Запаси на початок року

140

Закупівлі

568

Запаси на кінець року

166

Валовий прибуток

276

Баланс

Дебіторська заборгованість

264

Кредиторська заборгованість

159

Усі закупівлі та продажі підприємство здійснює в кредит.

Необхідно визначити: операційний грошовий цикл підприємства та нести пропозиції про його шляхи скорочення.Задача 3.

Підприємство «Українські страви” має такі показники діяльності за звітний період, грн.:

– продажі 230000;

– прямі матеріальні витрати 70000;

– пряма оплата праці 50000;

– постійні виробничі накладні витрати 30000;

– змінні витрати на збут продукції 25000;

– постійні адміністративні витрати 15000;

– валовий прибуток 50000;

– операційний прибуток (збиток) (10000).

Уся вироблена продукція реалізована, залишки матеріалів не змінилися. Необхідно скласти звіт про фінансові результати за методом повної калькуляції та маржинальним методом (калькулюванням змінних витрат), для чого визначити відсутні дані. Розрахувати показники: критичний обсяг реалізації, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності.

Задача 4.

Підприємство «Продмаш» отримало пропозицію щодо виконання замовлення на виготовлення спеціального обладнання. Для прийняття замовлення та визначення можливої його вартості необхідно розрахувати релевантну вартість матеріалів на виконання цього замовлення, враховуючи наступне:а) потреба в матеріалах та їх наявність на складі підприємства, наведені в таблиці:

Вид матеріалів

Потреба на замовлення, кг.

Наявність матеріалів на складі та їх оцінка

Кількість, кг

Облікова вартість(вартість придбання), грн.../кг.

Чиста реалізаційна вартість, грн./кг.

Вартість відновлення запасів(майбутнього придбання), грн./кг.

1

2

3

4

5

6

А

500

0

-

-

50

Б

250

150

60

56

65

В

300

200

50

25

60

Г

200

150

30

26

50

Д

100

100

40

0

70

б) матеріали Б використовуються підприємством постійно для виконання різних видів робіт, тому їх запас повинен постійно оновлюватися;

в) матеріалу В знайти інше застосування неможливо, його можна лише продати (якщо не буде прийнято дане замовлення;

г) матеріал Г у кількості 150кг. Може бути використаний для виконання іншого замовлення замість 200кг. матеріалу Е, який можна придбати за ціною 20 грн./кг.

д) матеріал д не має іншого призначення і не може бути проданим. Його необхідно буде списати (якщо не прийняти замовлення0 на збитки, як такий, що не відповідає критеріям визнання активів. За утилізацію цього матеріалу необхідно сплатити 500грн.


10.3. Тестові задачі до теми:

1. Процес зниження витрат у процесі виробництва існуючого продукту називають:

а) калькулюванням для безперервного вдосконалення;

б) калькулюванням собівартості продукції;

в) цільовим калькулюванням;

г) ринковим калькулюванням;

д) стратегічним калькулюванням.2. Типовою системою калькулювання є система:

а) гібридного калькулювання;

б) операційного калькулювання;

в) калькулювання нормативних (стандартних) витрат;

г) калькулювання за принципом зворотного потоку;

д) калькулювання за процесами.3. Які з наведених далі витрат є прикладом витрат внаслідок внутрішнього браку:

а) конструювання якості;

б) відходи;

в) витрати на повернення продукції;

г) поточний контроль якості.

4. Конструювання вартості використовують для зниження:

а) ціни продажу до припустимої собівартості;

б) первісних бюджетних витрат до цільової собівартості;

в) цільової собівартості до припустимої собівартості;

г) первісних бюджетних витрат до припустимої собівартості.

5. У разі продажу устаткування за 20 000 грн. та оплати його грошима:

а) зменшиться коефіцієнт загальної ліквідності;

б) зросте співвідношення зобов'язань та власного капіталу;

в) зменшиться співвідношення зобов'язань та власного капіталу;

г) зросте робочий капітал;

д) зменшиться робочий капітал.6. Запаси підприємства на 1 січня 2009 року становили 600 000 грн. Упродовж року підприємство придбало запаси на суму 1 600 000 грн. Якщо собівартість реалізованої упродовж року продукції була 1 300 000 грн., тоді оборотність запасів дорівнює:

а) 1,44;

б) 2,17;

в) 1,73;


г) 1,23;

д) 2,77.


 1. Заплановані витрати для виробництва 10 000 од. продукції охоплюють:

прямі матеріали 50 000;

пряма зарплата 30 000;

загальновиробничі витрати (в тому числі змінні 50 00) 25 000;

витрати на збут (в тому числі змінні 3 000) 15 000;

адміністративні витрати 30 000.

Якщо ціна одиниці продукції 20 грн., тоді продуктивний маржинальний дохід на одиницю дорівнює, грн.:

а) 15,0;

б) 12,0;

в) 11,5;

г) 11,2;

д) 9,5.

8. На підставі інформації, наведеної у п.7, визначити, чому дорівнює коефіцієнт продуктивності, якщо загальна потужність становить 8 000 годин, а для виробництва одиниці продукції необхідна 1 година?

а) 0,76;

б) 0,83;

в) 0,896;

г) 1,04;

д) 1,2.


9. Очікувана ціна виробу 100 грн., запланований виробничий маржинальний дохід на од. 15 грн., а середні заплановані витрати 90 грн. (у тому числі виробничі 80 грн., а змінні 70 грн.). Припустима собівартість виробу дорівнює, грн.:

а) 70;


б) 80;

в) 85;


г) 90.

10. Якщо конструювання вартості дає змогу знизити собівартість одиниці продукції на 3грн., тоді, виходячи з даних п. 9, цільова собівартість одиниці продукції дорівнює, грн.:

а) 87;


б) 82;

в) 77;


г) 67.


10.4. Тестові завдання

1. Що з наведеного належить до сучасних напрямків управлінського обліку:

а) аналіз акціонерної виручки (ААВ);

б) аналіз прибутковості конкурента (АПК);

в) аналіз прибутковості замовника АПЗ):

г) усі відповіді правильні.

2. Що з наведеного впливає на суму вільних потоків коштів:

а) прибуток після оподаткування + амортизація;

б) витрати на зміну та приріст основних засобів;

в) додаткові вкладення в оборотні засоби (робочий капітал);

г) усе з переліченого.

3. Що з наведеного є фактором акціонерної вартості:

а) прибуток від продажів;

б) ставки оподаткування прибутку;

в) додаткові інвестиції в основні засоби та робочий капітал;

г) усе з переліченого.

4. Що з наведеного не характеризує стратегічну спрямованість обліку:

а) калькулювання на основі діяльності;

б) позамовне калькулювання;

в) калькулювання життєвого циклу продукту;

г) цільове калькулювання.

5. Комплексне управління витратами спирається:

а) на калькулювання життєвого циклу продукту;

б) цільове калькулювання;

в) калькулювання витрат за системою «кайзер»;

г) усі відповіді вірні.

6. Аналіз витрат на якість передбачає:

а) дослідження і аналіз ланцюга витрат;

б) порівняння з еталоном (бенчмаркінг);

в) регулярну звітність про витрати на якість;

г) усі відповіді вірні.

7. Що з наведеного не належить до цілей системи «якраз вчасно»:

а) забезпечення нульових дефектів;

б) забезпечення 100% - ї своєчасності обслуговування;

в) забезпечення достатніх запасів готової продукції;

г) забезпечення нульових товарно-матеріальних запасів.

8. При впровадженні системи «якраз вчасно» зникає необхідність у веденні рахунка:

а) Виробництво;

б) Собівартість реалізації;

в) Матеріали;

г) Готова продукція.

9. Ціноутворення, при якому цін визначають додаванням до собівартості певної частки прибутку у вигляді націнки, - це:

а) економічна модель ціноутворення;

б) ціноутворення за принципом «витрати плюс»;

в) ціноутворення за принципом цільового калькулювання;

г) ціноутворення з орієнтацією на ринкові ціни.

10. Що з наведеного не може бути базою для розрахунку рівня націнки:

а) повна виробнича собівартість;

б) ринкова ціна товару;

в) змінні витрати на виробництво;

г) прямі матеріальні витрати.

11. При використанні якої бази розрахунку рівень націнки буде найвищим:

а) повна собівартість продукції;

б) повна виробнича собівартість продукції;

в) змінні виробничі витрати;

г) загальні змінні витрати.

12. Які з наведених елементів витрат не включаються до собівартості часу при ціноутворенні за вартість матеріалів і часу:

а) оплата праці спеціалістів;

б) транспортування і зберігання матеріалів;

в) загально виробничі витрати;

г) адміністративні витрати.

13. Який метод калькулювання передбачає попереднє групування накладних витрат за видами продукції:

а) калькулювання на основі діяльності;

б) цільове калькулювання;

в) попроцесне калькулювання;

г) калькулювання за замовленнями.
10.5. Контрольні запитання


 1. Аналіз варіантів альтернативних рішень.

 2. Рішення про спеціальне замовлення. Маржинальний підхід до нього.

 3. Диференційний аналіз релевантних витрат і доходів.

 4. Рішення щодо розширення або скорочення сегмента.

 5. Рішення “виробляти чи купувати”.

 6. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.

 7. Поняття обмеження можливостей підприємства.

 8. Прийняття рішення при наявності одного обмеження.

 9. Визначення змінних величин в моделі лінійного програмування. Аналіз рішення.

 10. Рішення щодо ціноутворення.

 11. Економічна модель ціноутворення.

 12. Визначення оптимальної ціни реалізації.

 13. Ціноутворення на основі витрат та на основі вартості часу та матеріалів.

 14. Обмеження ціноутворення за принципом “витрати плюс”.


ТЕМА 11. УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ

Після вивчення даної теми студент повинен знати: Класифікацію бухгалтерської звітності та сутність управлінської звітності. Складати управлінську звітність за центрами відповідальності з метою прийняття оперативних, поточних та стратегічних управлінських рішень.

  1. План проведення заняття

 1. Сутність та зміст категорії «управлінська звітність».

 2. Принципи вимоги та критерії до формування управлінської звітності.

 3. Склад та класифікація управлінської звітності.
  1. Практичні завдання

Задача 1. Необхідно класифікувати наведені нижче операції щодо руху грошових коштів у результаті відповідної діяльності, використовуючи умовні позначення:

О – операційна, І – інвестиційна, Ф – фінансова, Н – негрошова.

1.Надійшла сума авансу від замовника.

2.Нарахована амортизація основних засобів.

3.Сплачені дивіденди акціонерам.

4.Оплачений рахунок постачальників за матеріали, що надійшли у

попередньому місяці.

5.Перераховані кошти, як внесок у спільне підприємство.

6.Отримані кошти в касу з банку для виплати зарплати.

7.Сплачений податок на прибуток.

8.Переоцінка залишку коштів в іноземній валюті станом на кінець звітного періоду.

9.Сплачений штраф за порушення терміну поставки.

10.Погашена довгострокова позика банку.

Задача 2. Підприємство безкоштовно отримало у липні комп’ютер справедливою вартістю 6 тис. грн. За оцінкою строк його корисного використання 5 років, ліквідаційна вартість 1 тис. грн. Як ця подія буде відображено у звіті про власний капітал за 2008 рік?


  1. дохід від безкоштовно отриманих активів – 0,5 тис. грн.;

  2. витрати на амортизацію комп’ютера – 0,5 тис. грн.;

  3. збільшення іншого додаткового капіталу на – 6 тис. грн.;

  4. збільшення іншого додаткового капіталу на – 5,5 тис. грн.

Задача 3. Компанія А подала позов на підприємство Б з приводу необґрунтовано повернених ним товарів, відвантажених згідно з підписаною угодою на суму 50 000 грн. Компанія Б не лише відмовилася сплачувати рахунок, але й вимагає відшкодування моральних збитків.

Загальна сума їх претензій становить 10 000 грн. Судові витрати дорівнюють 5 000 грн. і відшкодовуються винною стороною. У випадку виграшу справи компанія А, можливо, одержить якусь компенсацію моральних збитків, але ймовірність виграшу невелика.

Як компанія А повинна відобразити цю ситуацію у своїй фінансовій звітності?

Задача 4. Складіть примітку до статей дебіторської заборгованості підприємства, якщо: дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги) визначена за номінальною сумою; 528 тис. грн. у 2008 році та 466 тис. грн. у 2013 році з суми цієї заборгованості становить резерв сумнівних боргів; із загальної суми дебіторської заборгованості 47 тис. грн. становить заборгованість за розрахунками з дочірніми підприємствами, 92 тис. грн. – за розрахунками з асоційованими підприємствами та 10 547 тис. грн. – за розрахунками з іншими покупцями. Ці розрахунки у 2007 році відповідно склали 76 тис. грн., 96 тис. грн. та 9542 тис. грн.; інша дебіторська заборгованість вказана у балансі за нормальною сумою.

Задача 5. Консолідація звітів підприємств А, В і С повинна бути здійснена, якщо:


  1. А володіє 80% акцій В і 40% акцій С, В володіє 30% акцій С;

  2. А володіє 100% акцій В і 90% акцій С, А придбало акції С для перепродажу;

  3. А придбала 100% акцій В і С; С є банкрутом;

  4. А володіє 80% акцій В і 40% акцій С; D володіє 55% акцій С.

Задача 6. АТ „Агрос” володіє 80% акцій АТ „Колос”. Протягом 2008 року АТ „Агрос” реалізувало АТ „Колос” товари на суму 200 тис. грн. АТ „Колос” реалізувало всі товари, придбані у АТ „Агрос”, протягом 2008 року. Нижче наведений фрагмент фінансових звітів цих фірм:

Стаття АТ „Агрос” АТ „Колос”

чистий дохід від реалізації товарів 1000 700

собівартість реалізований товарів 400 350

валовий прибуток 600 350

Яку суму собівартості товарів слід відобразити в консолідованому звіті про фінансові результати АТ „Агрос”, тис. грн.: a) 750; b) 400; c) 350; d) 680.


11.3. Тестові завдання

1. Оплата праці, при якій нарахування заробітної плати проводиться за виготовлену продукцію, виконані роботи і надані послуги, називається:

а) погодинною оплатою праці;

б) відрядною оплатою праці;

в) акордною оплатою праці.

2. Виробнича собівартість продукції складається з:

а) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, виробничих накладних витрат;

б) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, Інших витрат;

в) прямих витрат: матеріальних витрат, витрат на оплату праці, інших витрат.

3. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

а) виробничої собівартості реалізованої продукції, нерозподілених виробничих накладних витрат;

б) виробничої собівартості реалізованої продукції, нерозподілених виробничих накладних витрат, витрат на збут;

в) виробничої собівартості реалізованої продукції, нерозподілених виробничих накладних витрат, адміністративних витрат, витрат на збут.

4. Залежно від обсягів виробництва розрізняють витрати:

а) змінні та постійні;

б) прямі та непрямі,

в) прості та комплексні.

5. За економічним змістом, у виробництві (цільовим спрямуванням та техніко-економічним призначенням) витрати поділяються на:

а) основні та накладні;

б) прості та комплексні;

в) постійні та змінні.

6. До витрат на збут відносять втрати від псування сировини та готової продукції, оплату простоїв з вини підприємства, доплати за цей час:

а) так;

б) ні;

в) частково, за рішенням керівництва.

7. Чистий прибуток на акцію — це:

а) співвідношення чистого прибутку, зменшеного на величину дивідендів на привілейовані акції до загальної кількості простих акцій;

б) відношення дивідендів по акціях до їх ринкової вартості;

в) ділення дивідендів по акціях на прибуток по акціях.

8. Розробка форм облікових регістрів відноситься до:

а) організації порядку ведення обліку;

б) організації роботи облікового персоналу;

в) технічного етапу організації обліку.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка