Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»Сторінка5/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Квітень 2 800 630


Травень 3 150 824

Червень 3 300 850


Яку кількість велосипедів слід закупити в травні?


а) 3 974

б) 3 344

в) 3 150

г) 3 124

д) 2 956

6. Нижче наведено прогноз продажу компанії на наступні чотири місяці, грн.:

Квітень 50 000

Травень 30 000

Червень 45 000

Липень 30 000


Продаж за готівку становить 10% загального продажу. Половина коштів від продажу в кредит надходить у місяці продажу, а решта – в наступному місяці.

Очікувані надходження коштів у травні дорівнюють, грн.:

а) 43 000

б) 41 500

в) 39 000

г) 30 000

д) 16 500

7. Витрати на виробництво 100 000 одиниць продукції заплановані в 150 000 грн. (зокрема постійні витрати 30 000 грн.). Фактично витрати становлять 142 500 грн. за обсягу виробництва 90 000 од. Має місце відхилення І бюджету виробничих витрат за рахунок ефективності:

а) несприятливе 5 500

б) сприятливе 6 500

в) несприятливе 6 500

г) несприятливе 4 500

8. Яке з наведених тверджень є помилковим?

а) гнучкий бюджет допомагає підприємству контролювати накладні витрати;

б) гнучкий бюджет охоплює діапазон діяльності, в межах якого компанія може діяти;

в) гнучкий бюджет є тотожним статичному бюджету;

г) гнучкий бюджет забезпечує корисну основу для зіставлення фактичних і очікуваних витрат.

9. Нижче наведено звіт про результати діяльності компанії за звітний рік

Показник Бюджет Фактично Відхилення


Обсяг продажу, од. 30 000 28 000 (2 000)

Дохід від продажу, грн. 300 000 294 000 (6 000)

Змінні витрати, грн. 180 000 165 200 14 800

Маржинальний дохід 120000 128800 8800

Постійні витрати, грн. 70 000 80 000 (10 000)

Операційний прибуток, грн. 50 000 48 800 (1 200)

Відхилення прибутку за рахунок обсягу продажу дорівнює, грн.:

а) 20 000

б) (8 000)

в) 8 800

г) (6 000)

д) (20 000)10. Є такі дані про обсяг продажу та витрати на збут підприємства:

Показник Бюджет Фактично


травень червень червень

Обсяг продажу, од. 8000 12000 10000

Витрати на збут, грн. 80 000 96 000 90 000


Відхилення фактичних витрат на збут за червень від бюджету за рахунок обсягу продажу становить:

а) 8 000

б) (8 000)

в) 6 000

г) 0

8.4. Тестові завдання

1. Який з наведених бюджетів є базовим для планування прямих витрат на оплату праці, прямих матеріальних витрат та виробничих накладних витрат:

а) бюджет продаж;

б) бюджет виробництва;

в) бюджет коштів;

г) бюджет собівартості готової продукції.

2. Бюджет витрат на збут зазвичай не включає витрати:

а) на рекламу;

б) страхування готової продукції;

в) участь у ярмарках і виставках;

г) амортизацію виробничого устаткування.

3.. Непрямі витрати матеріалів і заробітної плати є основою бюджету:

а) адміністративних витрат;

б) витрат на збут;

в) загально виробничих (накладних) витрат;

г) виробництва.

4. Яке з наведених тверджень є помилковим:

а) гнучкий бюджет є тотожним статичному;

б) гнучкий бюджет допомагає підприємству контролювати відхилення накладних витрат;

в) гнучкий бюджет забезпечує основу для порівняння фактичних витрат з очікуваними;

г) гнучкий бюджет охоплює інтервал можливих обсягів діяльності підприємства.

5. Що з наведеного не може бути метою бюджетування:

а) визначення доцільності фінансових інвестицій;

б) створення бази для контролю діяльності та оцінки її результатів;

в) забезпечення виконання вимог законодавства, контрактів, угод тощо;

г) здійснення періодичного планування.

6. Який з перелічених бюджетів не належить до операційних:

а) бюджет продажів;

б) бюджет коштів;

в) бюджет собівартості реалізованої продукції;

г) бюджетний звіт про фінансові результати.

7. Який з перелічених бюджетів не належить до фінансових:

а) бюджет капітальних вкладень;

б) бюджет коштів;

в) бюджетний звіт про прибутки та збитки;

г) бюджетний баланс.

8. Що з переліченого не можна вважати функцією бюджетного комітету:

а) визначення і схвалення бюджетних оцінок, наданих підрозділами;.

б) складання функціональних бюджетів;

в) аналіз поданих бюджетів і підготовка рекомендацій керівництву;

г) визначення бюджетної політики та обмежувальних чинників.

9. Бюджет продажів не може складатися з деталізацією:

а) за видами продукції;

б) видами и, регіонами;обладнання і устаткування;

в) географічними зонами;

г) каналами реалізації, покупцями.

10. Графік очікуваних грошових надходжень складають на підставі бюджету:

а) продажів;

б) закупівель сировини та матеріалів;

в) фінансових результатів;

г) бюджетного балансу.

11. Який з наведених бюджетів є завершальним у системі внутрігосподарського бюджетування:

а) бюджетний звіт про прибутки і збитки;

б) бюджет капітальних вкладень;

в) бюджетний баланс;

г) бюджет коштів.

12. Який з наведених бюджетів не може бути підставою для складання бюджету собівартості виготовленої продукції:

а) бюджет прямих витрат на оплату праці;

б) бюджет прямих матеріальних витрат;

в) бюджет виробничих накладних витрат;

г) бюджет загальногосподарських та адміністративних витрат.

13. Бюджет собівартості реалізованої готової продукції включає зміну залишків:

а) сировини і матеріалів на складі;

б) готової продукції для реалізації;

в) незавершеного виробництва;

г) немає правильної відповіді.

14. З якою метою складають бюджетний звіт про прибутки і збитки:

а) для визначення очікуваного фінансового результату:

б) для розрахунку очікуваних платежів податків з прибутку;

в) для розрахунку можливих витрат дивідендів;

г) усі відповіді правильні.

15. З якою метою складають бюджетний баланс:

а) для визначення фінансових результатів діяльності;

б) для оцінки фінансового стану підприємства за бюджетний період;

в) для оцінки фінансового стану підприємства на кінець планового періоду;

г) усі відповіді правильні.

16. Який документ складають для контролю за виконанням бюджетів:

а) звіт про виконання бюджету;

б) розрахунок відхилень фактичних показників від бюджетних;

в) пояснювальну записку керівника підрозділу;

г) заходи про попередження негативних відхилень від бюджету.

17. Відхилення доходу за рахунок зміни обсягів продажу визначають:

а) порівнянням гнучкого бюджету продаж зі статичним бюджетом продажів;

б) порівнянням бюджетної і фактичної ціни реалізації продукції;

в) порівнянням фактичного і бюджетного обсягів продажів;

г) усі відповіді правильні.
8.5. Контрольні запитання


 1. Сутність бюджету та бюджетування.

 2. Мета бюджетування. Напрямки бюджетування.

 3. Поняття зведеного, операційного та фінансового бюджетів.

 4. Складання і взаємоузгодження бюджетів.

 5. Бюджетування через прирощення, його переваги і практичне застосування.

 6. Бюджетування “з нуля”, його сутність, переваги та недоліки.

 7. Складання зведеного бюджету.

 8. Організація процесу бюджетування.

 9. Бюджетний комітет, його функції.

 10. Бюджет продажу та бюджет виробництва.

 11. Бюджет використання та придбання матеріалів.

 12. Складання бюджету прямих витрат на оплату праці.

 13. Бюджет собівартості виготовленої та реалізованої продукції.

 14. Бюджет загальногосподарських витрат. Бюджетний баланс.

 15. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.

 16. Негативні та позитивні відхилення.

 17. Відхилення внаслідок планування та відхилення внаслідок діяльності.

 18. Поняття гнучкого бюджету.

 19. Розрахунок гнучкого бюджету продажу.

 20. Класифікація відхилень за рахунок продажу.

 21. Гнучке бюджетування в системі калькулювання повних та змінних витрат.


ТЕМА 9. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Після вивчення даної теми студент повинен знати: Поняття і типи центрів відповідальності. Загальна концепція обліку за центрами відповідальності. Облік відповідальності на основі стандартних витрат. Оцінка діяльності центрів відповідальності. Поняття про трансфертне ціноутворення.

9.1. План проведення заняття

1. Концепція центрів і обліку відповідальності

2. Оцінювання діяльності центрів відповідальності.

3. Трансфертне ціноутворення.


9.2. Практичні завдання

Задача 1.

Підрозділ №2 підприємства «Калібр» купує у підрозділі №1 цього ж підприємства компонент для продукції А. Поточна трансфертна ціна такого компонента, визначена на базі повних витрат плюс прибуток, становить 50грн. за одиницю (при змінних витратах 25грн. на одиницю). Змінні витрати на продукцію А у підрозділі №2 складають 150грн., враховуючи 50грн. вартості компонента поставленого підрозділу №1. Обидва підрозділи мають надлишкові виробничі потужності. У підрозділу №2 з’явилась одноразова можливість, не порушуючи ринкової рівноваги, продати 1000од. продукції А новому покупцеві за 140грн. за од. Визначити і обґрунтувати економічну доцільність (або недоцільність) прийняття такого спеціального замовлення для підрозділу №2 та для підприємства в цілому. На якому рівні необхідно встановити трансфертну ціну компонента для даної партії товару.Задача 2.

Фірма «Наталка» планує на найближчий час такі показники діяльності:

Обсяг реалізації товарів: у вересні — 400 шт., жовтні — 600 шт., листопаді — 800 шт., грудні — 500 шт. Середня ціна реалізації товару — 16 грн за одиницю. З досвіду відомо, що 60% вартості реалізованого товару оплачується покупцем у місяці реалізації 30% — в наступному місяці, 8 — через два місяці, а 2% — не будуть оплачені взагалі (сумнівні борги).

Фірма купує товари по 10 грн за одиницю. Половину їх оплачує в поточному місяці, а решту — в наступному. Залишки товарів наприкінці місяця планують я на рівні 20 шт. плюс 10% від обсягу реалізації у наступному місяці. Планові витрати обігу щомісячно: змінні — 1 грн на одиницю товару; постійні — 500 грн за місяць, з них амортизація необоротних активів — 240 грн. У листопаді фірма планує продати повністю зношене обладнання за 200 грн, погасити вексель на суму 800 грг; податок на прибуток за жовтень та кредиторську заборгованість постачальникам за минулі періоди — 1550 грн.

Залишок коштів на 1 листопада планується у розмірі 400 грн.,

Необхідно виконати попередні розрахунки та скласти бюджет коштів на листопад.

Розрахунки виконати в таблиці:

Показник

Місяць

IX

X

XI

XII

1

2

3

4

5

Бюджет продажів і графік надходження виручки

Продажі, од.

Ціна, грн./од.

Доход від реалізації, грн

Надійде виручка: 60%

30%


8%

Разом

Бюджет закупівлі товару і графік платежів постачальникам

Продажі, од.

Залишки товару:

 1. на початок місяця (-)

 2. на кінець місяця (+)

Необхідно купити, од.

Ціна, грн./од.

Вартість закупівель, грн..

Графік сплати за товар: 50%

50%


Разом

Бюджет витрат на реалізацію

Обсяг реалізації, од.

Змінні витрати, грн.

Постійні витрати, грн.


Разом

В т.ч. амортизація

Грошові витрати

Бюджет грошових коштів на листопадПоказник

Сума, грн..

Надходження:

 • виручка за товар

 • за обладнання
Разом
Видатки:

 • за товар

 • витрати на реалізацію

 • погашені векселі

 • постачальникам

 • податок на прибуток
Разом
Чисті грошові надходження
Залишок коштів:

 • на початок місяця

 • - на кінець місяця
Задача 3.

У бюджетах продажів та закупівель підприємства оптової торгівлі «Соки-води» є такі показники на наступний рік, тис. грн:


Показник


Поточний рік

Наступний рік

X

XI

XII

І

II

III

IV

V

VI

Обсяг продажів

68

70

73

75

78

84

86

84

78

Обсяг закупівель

47

48

50

52

55

58

60

58

56

Необхідно скласти графік надходження платежів від дебіторів та погашення кредиторської заборгованості у першому півріччі наступного року, враховуючи таку додаткову інформацію:

погашення заборгованості покупців за продані товари здійснюється зазвичай у такі терміни: у місяці відпуску товару — 10% суми боргу, у наступному місяці — 50%, з відстрочкою на два місяці — 30%, ще через місяць — 8%, а решта 2% боргу, як правило, не погашаються зовсім (сумнівні борги); сума дебіторської заборгованості на початок року визначена у розмірі 184,34 тис. грн, у тому числі сумнівний борг — 18 тис. грн. Сумнівні борги списуються перед складанням річного звіту, але не раніше ніж через рік після їх виникнення;

закупки 50% товару здійснюються на умовах кредиту терміном на один місяць, а 50% з відстрочкою платежу 2 місяці; сума боргу постачальникам на початок року складає 74 тис. грн.

Визначити суму дебіторської та кредиторської заборгованості за товарними операціями на кінець кожного місяця. Розрахувати суму сумнівного боргу на кінець першого півріччя.

З якими іншими бюджетами необхідно ув'язати бюджети заборгованості.

Рішення виконувати в таблиці:


X

XI

XII

І

II

III

IV

V

VI

Сума дебет. заборгованості на поч. року.
Сума сумнівних боргів на поч.. року
Погашення дебет. Заборгованості

 • 10% (у 1 місяць)

 • 50% (у 2 місяці)

 • 30% (у 3 місяці)

 • 8 % (у 4 місяці)

 • 2% - Сумнівні борги)
Сума дебіторської заборгованості.
Кредиторська заборгованість на поч.. року
Кредиторська заборгованість

 • 50 % ( 1 місяць)

 • 50 % (2 місяці)
Сума кредиторської заборгованості
Сума сумнівного боргу на кінець першого півріччя складає: (розрахувати)
9.3. Тестові задачі до теми:

1. Підприємство виготовляє один вид продукції, на виробництво якої згідно з нормою потрібно 6м2 матеріалів вартістю 13 грн. за 1м2. Упродовж звітного періоду було виготовлено 1 000 од. продукції, а фактичні матеріальні витрати становили 6 400 м2 загальною вартістю 76 800 грн.

Відхилення матеріальних витрат за рахунок використання становить, грн.:

а) 1 200

б) (4 800)

в) (5 200)

г) 6 400.2. Компанія "Набоб" використовує систему калькулювання нормативних (стандартних) витрат. Є така інформація щодо витрат праці основних робітників за лютий:

Нормативна (стандартна) ставка за годину 6 грн.

Фактична оплата праці здійснювалася за ставкою 6,10 грн.

Нормативний час фактичного обсягу виробництва 3 000 годин

Відхилення за рахунок продуктивності праці (1 200) грн.
Фактичні витрати праці становили, годин:

а) 2 800

б) 2 804

в) 3 196

г) 3 200.


 1. Стандартна собівартість одиниці продукції включає, грн.:

Змінні загальновиробничі витрати (4 години • 4 грн.) 16

Постійні загальновиробничі витрати (4 години • 5 грн.) 20

Стандартні витрати, розраховані на основі потужності 10 000 годин

Упродовж звітного періоду було заплановано виготовити 2 500 одиниць.

Фактичні дані за звітний період:

Обсяг виробництва 2 550 од.

Змінні загальновиробничі витрати 82 875 грн.

Постійні загальновиробничі витрати 102 500 грн.

Години праці 9 900.

Відхилення постійних загальновиробничих витрат за рахунок обсягу дорівнює, грн.:

а) 500

б) 250


в) (500)

г) (1 250)

д) 1 000.

4. На підставі даних п. 3, відхилення змінних загальновиробничих витрат за рахунок продуктивності дорівнює, грн.:

а) 637, 5

б) 1 200,0

в) (637,5)

г) (1 837,5)

д) (1 200,0).5. Компанія виготовляє два види інструментів: "Бур" і "Скал", є така інформація:

Показник

Бюджет

Фактично

"Бур"

"Скал"

"Бур”

"Скал”

Ціна за одиницю, грн.

100

320

110

310

Змінні витрати на одиницю, грн.

80

180

86

191

Маржинальний дохід на одиницю, грн.

20

140

24

121

Постійні витрати на одиницю, грн.

12

60

10

50

Прибуток, грн.

8

80

14

70

Обсяг продажу, одиниць

1 200

400

1 000

1 000

Відхилення маржинального доходу виробу "Бур" за рахунок кількості продажу дорівнює, грн.:

а) (1 600)

б) 5 200

в) (5 200)

г) 10 000

д) (10 000).6. Виходячи з даних, наведених у п. 5, відхилення маржинального дох виробу "Скал" за рахунок комбінації продажу дорівнює, грн.:

а) 15 600

б) 42 000

в) 48 000

г) 54 000

д) 192 000. 1. Далі наведено дані про діяльність центру інвестицій, грн.:

2008 2009

Оборотність активів ? 1,25

Чистий прибуток 30 000 ?

Прибутковість продажу 15% 13,33%

Продаж ? ?

Інвестований капітал 180 000 ?

Залишковий прибуток 8 400 ?

Упродовж 2009 року продаж зріс на 50%. Продаж у 2009 році становив:

а) 200 000

б) 250 000

в) 280 000

г) 300 000

д) 320 000.

8. Є така інформація про діяльність підрозділу компанії "Танго" за звітний рік, грн.:

Дохід від продажу 300 000

Валовий прибуток 120000

Чистий прибуток 18 000

Середні інвестиції 90 000

Вартість капіталу компанії 8%

Залишковий прибуток підрозділу дорівнює, грн.:

а) 6 000

б) 10 800

в) 8 400

г) 16 560

д) 7 200.9. Компанія має два центри прибутку: підрозділ ґудзиків і підрозділ одягу. Змінні витрати на одиницю підрозділу ґудзиків дорівнюють:

виробничі 0,2 грн.

на збут 0,01 грн.

Ринкова ціна одного ґудзика становить 0,3 грн. У разі продажу ґудзиків підрозділу одягу витрати на збут відсутні. Підрозділ одягу може купувати ґудзики на зовнішньому ринку за ціною 0,25 грн. Підрозділ ґудзиків не має зайвої потужності та може продавати всі ґудзики на зовнішньому ринку.

Мінімальна трансфертна ціна ґудзика дорівнює, грн.:

а) 0,20


б) 0,21

в) 0,25


г) 0,29

д) 0,30.


10. Припустімо, що в п. 9 підрозділ ґудзиків має достатньо потужності для задоволення потреб ринку та внутрішніх потреб компанії. У цьому разі мінімальна трансфертна ціна ґудзика дорівнює, грн.:

а) 0,20


б) 0,21

в) 0,25


г) 0,29

д) 0,30.


9.4. Тестові завдання

1. Що з наведеного можна зарахувати до переваг децентралізації управління:

а) підвищення кваліфікації рівня управління за рахунок спеціалізації менеджерів;

б) можливості кваліфікаційного зростання менеджерів;

в) підвищення оперативності прийняття поточних рішень на всіх рівнях управління;

г) усе з переліченого.

2. Що з наведеного можна вважати недоліком децентралізації управління:

а) можливість звільнити вище керівництво від вирішення оперативних питань;

б) зростання витрат на управління;

в) можливість вищому керівництву зосередитися на вирішенні стратегічних питань діяльності підприємства;

г) немає правильної відповіді.

3. Центром відповідальності називають:

а) підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за результати його діяльності;

б) усі виробничі підрозділи підприємства;

в) підрозділи управління, постачання та збуту;

г) немає правильної відповіді.

4. Що з наведеного належить до принципів організації обліку за центрами відповідальності:

а) менеджер відповідає лише за ту діяльність, що перебуває під його контролем;

б) звіти про роботу підрозділів повинні складатися регулярно;

в) менеджер бере участь у визначенні цілей, за якими оцінюють його діяльність;

г) усе з наведеного.

5. Система обліку за центрами відповідальності передбачає:

а) складання бюджету для кожного підрозділу;

б) регулярне складання звітів про виконання бюджетів;

в) аналіз та оцінка діяльності кожного центру відповідальності;

г) усе з наведеного.

6. Скільки виділяють основних типів центрів відповідальності:

а) один;


б) два;

в) три;


г) чотири.

7. Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за доходи і витрати підрозділу, називають центром:

а) доходів;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

8. Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за доходи, витрати і використання прибутку, називають центром:

а) доходів;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

9. Якщо виробничий підрозділ досяг запланованого обсягу виробництва, але при цьому допустив значні перевитрати ресурсів, то його доцільність варто оцінити як:

а) результативну і ефективну;

б) результативну, але неефективну;

в) не результативну і неефективну;.

г) ефективну, але не результативну.

10. Якщо виробничий підрозділ перевиконав запланований обсяг виробництва, але при цьому допустив значні перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:

а) результативну і ефективну;

б) результативну, але неефективну;

в) не результативну і неефективну;.

г) ефективну, але не результативну.

11. Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу діяльності, але при цьому не допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:

а) результативну і ефективну;

б) результативну, але неефективну;

в) не результативну і неефективну;.

г) ефективну, але не результативну.

12. Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу діяльності і при цьому допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність можна оцінити як:

а) результативну і ефективну;

б) результативну, але неефективну;

в) не результативну і неефективну;.

г) ефективну, але не результативну.

13. Що з наведеного не впливає на відхилення доходу від реалізації:

а) обсяг реалізованої продукції;

б) ціна реалізації;

в) собівартість реалізованої продукції;

г) немає правильної відповіді.

14. Що з наведеного не впливає на відхилення середньої ціни реалізації:

а) структура товарної продукції;

б) рівень товарності продукції;

в) якість продукції;

г) канали (напрямки реалізації продукції.

15. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр доходу:

а) сектор або відділ магазину;

б) підрозділ на самостійному балансі;

в) дочірнє підприємство;

г) виробничий підрозділ.

16. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр інвестицій:

а) сектор або відділ магазину;

б) підрозділ на самостійному балансі;

в) дочірнє підприємство;

г) виробничий підрозділ.

17. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр прибутку:

а) сектор або відділ магазину;

б) підрозділ на самостійному балансі;

в) дочірнє підприємство;

г) виробничий підрозділ.

18. Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності використовують контроль за методом «тариф-година-машина»:

а) доходів;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

19. Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності використовують показник рентабельності та прибутковості капіталу:

а) доходів;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

20. Діяльність якого типу центрі відповідальності оцінюють за даними звіту про фінансові результати:

а) доходів;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

21. Діяльність якого типу центрів відповідальності оцінюють з використанням «Піраміди Дюпона»:

а) доходів;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

22. Що з наведеного може бути використано як база трансфертного ціноутворення:

а) ринкові ціни;

б) договірні ціни;

в) повна собівартість продукції;

г) усе з наведеного.

23. Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим сформував концепцію центрів відповідальності та обліку за центрами відповідальності:

а) Спенсер А.Такер;

б) Джон Хіггінс;

в) Колін Друрі;

г) Р.Купер та Р.Каплан.

24. Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим сформував ідею обліку відповідальності за методом «тариф-година-машина»:

а) Спенсер А.Такер;

б) Джон Хіггінс;

в) Колін Друрі;

г) Р.Купер та Р.Каплан.
9.5. Контрольні запитання


 1. Особливості формування інформаційної системи за рівнями правління.

 2. Організаційна структура управління та організаційна структура підприємства.

 3. Сутність децентралізації управління.

 4. Переваги та недоліки децентралізації.

 5. Концепція центрів відповідальності.

 6. Чотири типи центрів відповідальності: центр витрат; центр доходу; центр прибутку; центр інвестицій.

 7. Розробка і функціонування системи обліку за центрами відповідальності.

 8. Принцип контрольованості діяльності центрів відповідальності. Контрольовані і неконтрольовані чинники.

 9. Оцінка діяльності центрів відповідальності.

 10. Сутність трансфертного ціноутворення.

 11. Основні завдання трансфертного ціноутворення.

 12. Трансфертна ціна на основі ринкових цін.

 13. Трансфертна ціна на основі витрат.

 14. Договірна трансфертна ціна.


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка