Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»Сторінка1/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.79 Mb.
#10933
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ________________С.В. Іванов

(підпис)

«___» __________________ 20 р.


УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять

для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

в тому числі перепідготовка спеціалістів

за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форм навчання

Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам


Підпис(и) автора(ів)_____________

«___» ____________________2014р.
СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

обліку і аудиту

Протокол № 14

від 25.04..2014 р.

Реєстраційний номер

електронних методичних

рекомендацій у НМВ 49.52-11.06.2014


КИЇВ НУХТ 2014
Управлінський облік [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навч. / уклад. Г.Г. Осадча. – К. : НУХТ, 2014. – 79 с.

Рецензент: Н.М. Ткаченко, докт.. екон. наук


Укладач: Г.Г. Осадча, канд. екон. наук

Відповідальний за випуск Л.М.Чернелевський, канд. екон. наук, проф.

Подано в авторській редакції.


 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

В сучасний час в країнах з розвинутою ринковою економікою існує поділ бухгалтерського обліку на фінансовий, управлінський та податковий.

На заході професія бухгалтера багато чисельна і популярна. Відповідно даних Міністерства праці США в країні нараховують 1,2 млн. бухгалтерів, що зайняті в чотирьох сферах діяльності. Найбільш багато чисельна група – це спеціалісти в управлінському обліку (720 тис. чол.), що працюють в компаніях і фірмах. Багато з них мають спеціальний сертифікат “Дипломований спеціаліст з управлінського обліку” (Gertfied Management Accountant - CMA), наявність якого обов‘язкова для того, щоб займати керівну посаду.

На Україні діють підприємства і організації різних форм власності та масштабів бізнесу, що охоплюють всі сфери виробничої і невиробничої діяльності.

Цілями торгівельного підприємства може бути одержання прибутку і висока якість обслуговування покупців, цілями підприємства харчової промисловості може бути виробництво продукції високої якості при мінімальних витратах та виробництво і випуск продукції, що максимально задовольняє попит населення тощо.

Управлінська інформація включає виробничі, фінансові, юридичні питання, а також питання, пов‘язані з маркетингом, проблемами охорони навколишнього середовища тощо. Чим більші масштаби бізнесу тим більше управлінської інформації потребують його спеціалісти.

Цілі організації частіше всього пов‘язані з збільшенням прибутку, ростом обсягів виробництва, мінімізацією витрат, досягненням лідерства щодо виробництва продукту або наданням послуг, реструктуризацією і диверсифікацією діяльності, підвищенням якості продукції, що випускається.

Та якими б не були цілі, завдання менеджерів полягає в тому, щоб вони були досягнуті.

Досягаючи цього, менеджери підрозділів виконують наступні основні функції: прийняття рішень, планування, оперативне управління, контроль за виконанням запланованих заходів.

Для всіх перерахованих функцій управління потрібна інформація. Вона надходить з різних джерел, включаючи економістів, фінансових аналітиків, персонал служби маркетингу, бухгалтерів і спеціалістів з бухгалтерського обліку.

Відповідно, з одного боку, управлінський облік – це частина інформаційної системи підприємства, а з іншого – діяльність, метою якого є забезпечення інформацією керівництва для прийняття рішень і планування діяльності, допомога в оперативному управлінні і контролі, стимулювання працівників підприємства по виконанню наміченої програми, оцінка діяльності підрозділів, апарату управління і окремих співробітників підприємства.

Управлінський облік виробничого підприємства - це інтегрована система збору, підготовки і економічної інтерпретації інформації з метою розробки оперативних, поточних і стратегічних управлінських рішень, що поєднує фінансовий та податковий облік, аналіз, планування, нормування, статистичні методи, контроль, аудит і невідривно пов’язана з технологією, технікою та організацією об’єкта управління.

Предметом управлінського обліку виступає сукупність об'єктів у процесі циклу управління господарською діяльністю підприємства, а саме:

1) виробничі ресурси - основні засоби, нематеріальні активи, матеріальні ресурси, трудові ресурси;

2) господарські процеси та їх результати - постачальницько-заготівельна діяльність, виробнича діяльність, фінансово-збутова діяльність, фінансова, інвестиційна та інші види діяльності суб'єкта господарювання.

Міждисциплінарні зв’язки.

Міждисциплінарні зв’язки полягають у тому, що студенти, які вивчають дисципліну «Управлінський облік», вже опанували фахові дисципліни та здобули знання з макро- та мікроекономіки, статистики, теорії ймовірностей, бухгалтерського обліку, економіки підприємства, фінанси підприємства, законодавства з питань діяльності суб’єктів господарювання, комерційної діяльності, судочинства, правознавства, комп'ютерних технологій обробки економічної інформації, аналізу господарської діяльності тощо. Управлінський облік формує систему знань у процесі освітньо-професійної підготовки фахівців та передбачає ознайомлення слухачів з теоретичними положеннями, методологічними засадами та практикою підготовки управлінської інформації, що необхідна управлінській ланці при прийнятті обґрунтованих оперативних, поточних і стратегічних управлінських рішень.
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування системи знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Завдання: набуття вмінь застосовувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: • знати: міжнародний досвід, щодо організації та функціонування управлінського обліку;

 • правові та організаційні основи системи управлінського обліку;

 • формування облікової політики, щодо обліку і управління витратами виробничого підприємства;

 • класифікацію та поведінку витрат;

 • принципи, функції та складові частини управлінського обліку;

 • види, системи, методи, варіанти обліку витрат; методи обліку витрат фактичної собівартості продукції;

 • облік витрат за статтями калькуляції та розрахунок планової і фактичної калькуляції виробничої, реалізованої та повної собівартості продукції;

 • взаємозв’язок: витрати-обсяг-прибуток;

 • бюджетне планування і контроль;

 • облік витрат за центрами відповідальності;

 • облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності центрів відповідальності та в цілому підприємства;

 • методику прийняття управлінських рішень.

вміти:

 • застосовувати навчальну, наукову, періодичну літературу, діючу нормативну базу, нормативно-довідкову інформацію щодо планування, обліку і калькулювання собівартості продукції на виробничих підприємствах:

 • застосовувати на практиці теоретичні та методологічні засади ведення управлінського обліку в сучасних умовах;

 • визначати стратегію та планувати майбутні операції підприємства;

 • контролювати поточну діяльність підприємства;

 • застосовувати методи оптимізації використання ресурсів виробництва;

 • оцінювати ефективність виробничої діяльності підприємства.

мати навички:

визначення та оцінки об’єктів управлінського обліку; калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); бюджетування та бюджетного контролю; розробки рекомендацій удосконалення обліку витрат на виробництво; підготовки проектів управлінських рішень з економічних питань.

Основна мета методичних рекомендації – допомогти студентам оволодіти основами управлінського обліку; надання їм необхідних теоретичних та практичних навичок щодо впровадження системи управлінського обліку на підприємстві чи в організації.

Методичні рекомендації складаються з тем, що охоплюють програму дисципліни. Кожна тема містить: план проведення заняття, практичні завдання, тестові завдання, контрольні запитання.ТЕМА 1. МЕТА, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Після вивчення даної теми студент повинен знати: Предмет, метод, зміст та завдання дисципліни. Зародження та розвиток виробничого та управлінського обліку. Визначення суті управлінського обліку. Види бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок фінансового і управлінського обліку. Предмет, метод, мета та основні завдання управлінського обліку. Основні принципи управлінського обліку.

  1. План проведення заняття

1. Зародження та розвиток виробничого та управлінського обліку.

2. Визначення суті управлінського обліку.

3. Види обліку. Взаємозв’язок фінансового і управлінського обліку.

4. Складові частини управлінського обліку.

5. Функції управлінського обліку.

6. Предмет, метод, мета та основні завдання управлінського обліку.

7. Основні принципи управлінського обліку.

8. Характеристика систем обліку.1.2. Тестові завдання

 1. Мета управлінського обліку:

а) складання фінансової звітності;

б) допомога керівникам всередині підприємства при підготовці управлінських рішень;

в) інформування зовнішніх користувачів про фінансовий стан підприємства;

г) забезпечення інформацією податкових органів.2. Управлінський облік – це:

а) облік для всіх зацікавлених;

б) внутрішньогосподарський облік;

в) виробничий облік;

г) аналітичний облік.

3. Користувачами даних управлінського обліку є:

а) інвестори;

б) податкові органи; акціонери;

в) фінансові та кредитні установи;

г) керівники всередині господарства.

4. Нормативна база управлінського обліку:

а) внутрішньогосподарські нормативні документи;

б) П(С)БО;

в) МСФЗ;


г) нормативні документи центральних органів виконавчої влади та галузевих міністерств і відомств.

5. Вимірники, що застосовуються в управлінському обліку:

а) натуральні, кількісні;

б) грошові, вартісні;

в) якісні;

г) будь-які.

6. Ведення управлінського обліку на підприємстві є:

а) обов’язковим за законодавством;

б) обов’язковим за вимогою податкових органів;

в) необов’язковим питань.(за рішенням адміністрації підприємства);

г) необов’язковим з окремих.

7. Управлінський облік орієнтований на аналіз:

а) минулих подій;

б) випадкових подій;

в) майбутніх подій;

г) детермінованих явищ і подій.

8. Періодичність складання звітності в управлінському обліку:

а) місячна;

б) квартальна;

в) без регламентованого інтервалу;

г) річна.

9. Терміни подання звітності в управлінському обліку:

а) оперативно після закінчення звітного періоду;

б) у тижневий термін після закінчення звітного періоду;

в) до 20 числа наступного за звітним періодом місяця;

г) одночасно з фінансовою звітністю.

10. Інформація управлінського обліку є:

а) відкритою для всіх зацікавлених;

б) конфіденційною;

в) відкритою для акціонерів та потенційних інвесторів;

г) відкритою для постачальників і підрядників.

11. Управлінський облік як система сформувався:

а) у середині ХІХ ст..;

б) на початку ХХ ст..;

в) у середині ХХ ст..;

г) в останній четверті ХХ ст.

12. Управлінський облік відрізняється від фінансового:

а) рівнем відкритості даних;

б) спрямованістю у часі;

в) користувачами інформації;

г) усіма переліченими характеристиками.

13. Порядок управлінського обліку:

а) Регламентується Міністерством фінансів України;

б) визначається Міжнародною федерацією бухгалтерів;

в) описується податковим законодавством;

г) встановлюється керівництвом підприємства.

14. Переплетена система обліку передбачає:

а) відсутність рахунків виробничого обліку;

б) позабалансовий облік витрат за центрами відповідальності;

в) окреме ведення фінансового та виробничого обліку в системі рахунків;

г) кореспонденцію рахунків фінансового та виробничого обліку.

15. В англосаксонських країнах ведення управлінського обліку зазвичай є функцією:

а) відділу внутрішнього аудиту;

б) підрозділу контролера;

в) відділу персоналу;

підрозділу скарбника.

16. Норми етичної поведінки фахівців з управлінського обліку не передбачають:

а) незалежності;

б) компетентності;

в) конфіденційності;

г) об’єктивності;

17. Що з наведеного не є об’єктом управлінського обліку:

а) доходи підприємства;

б) розрахунки з покупцями та замовниками;

в) витрати центрів відповідальності;

г) фінансові результати.

18. Для якої з наведених цілей може бути використана інформація управлінського обліку:

а) оптимізації використаних ресурсів;

б) оцінки результатів діяльності окремих підрозділів і їх керівників;

в) оперативного планування і контролю;

г) усіх перелічених цілей.

19. Що не є характерним для інтегрованої системи обліку:

а) наявність єдиного плану рахунків, який включає рахунки як фінансового, так і управлінського обліку;

б) кореспонденція рахунків управлінського обліку з рахунками фінансового обліку;

в) облік запасів методом періодичної інвентаризації;

г) застосування на великих підприємствах.

20. Інформація управлінського обліку обов’язково повинна бути:

а) абсолютно точною;

б) часто приблизною, розрахунковою;

в) документально обґрунтованою;

г) відображеною в облікових регістрах.

1.3. Контрольні запитання

1. Розкрити суть управлінського обліку.

2. Функції бухгалтера-аналітика в процесі управління.

3. Відмінність та взаємозв’язок фінансового та управлінського обліку.

4. Еволюція управлінського обліку.

5. Організація управлінського обліку виробничого підприємства.

6. Підходи до побудови системи рахунків управлінського обліку.

7. Розкрити сутність інтегрованої системи обліку.

8. Розкрити сутність загальної системи обліку.

9. Розкрити сутність переплетеної системи обліку.

10. Професійні організації з управлінського обліку.
ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА ВИТРАТ
Після вивчення даної теми студент повинен знати: Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат виробництва. Класифікацію витрат у фінансовому обліку. Поглиблену класифікація витрат в управлінському обліку. Поведінку витрат. Методи обчислення взаємозв’язку “Витрати-Обсяг-Прибуток”. Ухвалення управлінських рішень.

2.1. План проведення заняття


 1. Класифікація витрат у фінансовому обліку.

 2. Класифікація витрат в управлінському обліку.

 3. Побудова функції витрат.

2.2. Практичні завдання

Задача 1.

Підприємство «Діод» виготовляє за рік 400 од. продукції і реалізує її за ціною 500 грн. за одиницю. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції складають 300 грн. Постійні витрати підприємства 70000 грн. за рік.

Необхідно визначити:


 1. критичний рівень виробництва (точку беззбитковості) та суму прибутку, який одержує підприємство за даних умов;

 2. як зміниться прибуток, якщо витрати на рекламу зростуть на 10000 грн. за рік, що дасть можливість збільшити обсяг виробництва і реалізації на 30000 грн. (при незмінних інших показниках);

 1. як зміниться прибуток, якщо змінні витрати зростуть на 20 грн. на одиницю продукції, але при цьому зросте і обсяг реалізації до 450 од.;

 2. як зміниться прибуток, якщо ціну знизити на 30 грн. за одиницю, а витрати на рекламу збільшити на 25000 грн. і це сприятиме зростанню обсягу реалізації на 50% за кількістю;

 3. як зміниться прибуток, якщо замість витрат на рекламу (10000 грн.) оплачувати комісійні продавцям по 35 грн. за кожну одиницю проданої продукції і це зумовить зростання обсягу продажів на 15% за кількістю.

Задача 2.

Провести розрахунок невідомих показників (грн.)№ п/п

Показник

Варіанти

1

2

1

2

3

4

1.

Продажі

120000

220000

2.

Початковий запас готової продукції

14000

?

3.

Початковий запас незавершеного виробництва

10000

30000

4.

Прямі матеріали

32000

38000

1

2

3

4

5.

Пряма заробітна плата

42000

36000

6.

Виробничі накладні витрати

38000

?

7.

Кінцевий запас незавершеного виробництва

18000

18000

8.

Собівартість виробленої продукції

?

130000

9.

Кінцевий запас готової продукції

?

22000

10.

Собівартість реалізованої продукції

78000

168000

11.

Валовий прибуток

?

?

12.

Операційні витрати

46000

?

13.

Прибуток (збиток)

?

(12000)

Задача 3.

Укажіть, до постійних або змінних відносяться наступні витрати підприємства:

1) сировина і матеріали;

2) амортизація машин та устаткування;

3) заробітна плата виробничого персоналу;

4) плата за оренду складських приміщень;

5) опалення і освітлення цехів і заводоуправління;

6) витрати на гарантійне обслуговування і ремонт;

7) амортизація будинків, цехів і заводоуправління;

8) паливо та енергія на технічні цілі;

9) витрати на рекламу;

10) витрати на упаковку продукції.


Задача 4. У системі обліку витрат компанії реєструються наступні витрати:

 1. Вартість мастильних матеріалів для верстатів.

 2. Вартість придбання ліцензій.

 3. Сума амортизації машин й устаткування.

 4. Вартість хімікатів, використаних у лабораторії.

 5. Комісійні збори, виплачувані персоналу по збуту.

 6. Зарплата секретаря директора.

 7. Торговельні знижки.

 8. Відпускні для операторів верстатів.

 9. Зарплата охорони складу сировини.

 10. Плата за послуги за рекламу.

 11. Орендна плата за склад готової продукції.

 12. Зарплата співробітника лабораторії.

 13. Страховка приміщень.

 14. Зарплата контролера цеху.

 15. Вартість стрічок для друкарських машинок у головному корпусі.

 16. Вартість спеціального захисного одягу для операторів.

Потрібно:

1. Розташувати зазначені витрати по категоріях:

- виробничі накладні витрати;

- витрати на реалізацію продукції;

- адміністративні накладні витрати;

- витрати на наукові дослідження.

2. Указати дві причини, за яких зарплата виробничого персоналу повинна бути віднесена до постійних витрат, а не змінних.

Задача 5.


Категорії:

 • безповоротні;

 • інкрементні (приростні);

 • змінні;

 • постійні;

 • напівзмінні;

 • напівпостійні;

 • регульовані;

 • нерегульовані;

Компанія робить одяг і реалізує його в роздрібній торгівлі. Необхідно ознайомитися з п. 1-9 і визначити, до якої категорії відносяться витрати:

 1. Фірма розглядає питання про продаж застарілого верстата. Залишкова вартість верстата - 20 000 грн. Вирішуючи, продавати або не продавати верстат за 20 000 грн. Ви повинні відносити їх у розрахунок як витрати ...……….......

 2. На додаток до застарілого верстата фірма може орендувати новий. Він буде обходитися їй в 3000 грн. При аналізі динаміки росту витрат плата за оренду розглядається як витрати ...…………......

 3. Для того щоб забезпечити експлуатацію устаткування, можливі два альтернативних курси дії (два варіанти оплати праці).

Перший варіант: операторові виплачується основна зарплата або невелика сума залежно від кількості виготовленої продукції. У цьому випадку вартість роботи оператора є витрати ...……………

 1. Другий варіант: фірма може виплачувати операторам однакові оклади. При цьому вона буде використовувати один верстат - при низькому обсязі виробництва, два верстати - при збільшенні обсягу виробництва, три верстати - якщо обсяг виробництва досягає піку.

Ці витрати відносяться до......…………
2.3. Тестові задачі до теми

1. Підприємство виробляє кріплення з алюмінію. Впродовж кварталу виробничі витрати підприємства охоплювали:

Зарплату, грн. Матеріали, грн.

– верстатників 140 000 – алюміній 400 000

– майстрів 75 000 – запчастини для верстатів 36 000

– механіків 40000. – мастильні матеріали 12 000.

– Прямі витрати підприємства дорівнюють, грн.:

а) 540 000;

б) 592000;

в) 651 000;

г) 703 000.2. Виробничі витрати підприємства включають, грн.:

– прямі матеріали 600 000

– пряму зарплату 200 000

– змінні загальновиробничі витрати 40 000

– постійні загальновиробничі витрати 70 000.

2.1. Основні витрати підприємства дорівнюють, грн.:

а) 600 000;

б) 640000;

в) 800 000;

г) 910000.

2.2. Конверсійні витрати дорівнюють, грн.:

а) 200 000;

6)240000;

в) 270 000;

г) 310 000.

3. Запас готової продукції на початок квітня становив 50 000 грн. Упродовж квітня витрати підприємства становили:

– зарплата робітників 40 000

– прямі матеріали 30 000

– амортизація верстатів 10 000

– витрати на рекламу 6 000

– витрати на охорону території підприємства 4 000.

Собівартість реалізованої упродовж квітня продукції становила 100 000 грн.

Запас готової продукції на кінець квітня дорівнює:

а) 30000;

б) 34 000;

в) 40 000;

г) 70 000.4. Змінні витрати на одиницю продукції становили 6 грн. при обсязі виробництва 1 000 од. Чому дорівнюють змінні витрати на одиницю при обсязі виробництва 1 500 од., грн.:

а) 4;


б) 5;

в) 6;


г) немає правильної відповіді.

5. Постійні витрати на одиницю становили 3 грн. при обсязі виробництва 10000 одиниць. Чому дорівнюють постійні витрати на одиницю при обсязі виробництва 6000 одиниць, грн.:

а) 3;


б) 4;

в) 5;


г) немає правильної відповіді.
2.4. Тестові завдання

1. Які з перелічених витрат використовують для оцінки запасів і визначення фінансових результатів:

а) релевантні і не релевантні;

б) контрольовані і неконтрольовані;

в) витрати на продукцію і витрати періоду;

г) постійні та змінні.

2. Які з перелічених витрат використовуються при підготовці управлінських рішень:

а) релевантні і не релевантні;

б) контрольовані і неконтрольовані;

в) основні і накладні;

г) вичерпані та невичерпані.

3, Для цілей управлінського обліку витрати класифікують:

а) за економічним змістом;

б) місцем виникнення;

в) відношенням до обсягів виробництва;

г) принципом: «для різних цілей – різні витрати».

4. Постійними називають витрати які:

а) пов’язані з постійним асортиментом продукції;

б) зростають зі зростаннями обсягів діяльності;

в) не змінюються в межах релевантного діапазону обсягу діяльності;

г) повторюються у кожному звітному періоді.

5. Змінними є витрати, які змінюються при зміні:

а) технології виробництва;

б) обсягу діяльності;

в) організаційної структури підприємства;

г) структури управління.

6. Релевантний діапазон (область релевантності) – це інтервал обсягу діяльності, в межах якого:

а) загальна сума постійних витрат не змінюється;

б) сума постійних витрат з розрахунку на одиницю продукції не змінюється;

в) сума змінних витрат з розрахунку на одиницю продукції не змінюється;

г) загальна сума виробничих витрат не змінюється.

7. Витрати на продукцію - це:

а) повна виробнича собівартість продукції;

б) повна комерційна собівартість продукції;

в) змінні витрати;

г) прямі витрати.

8. Витрати періоду – це:

а) прямі виробничі витрати;

б) загально виробничі витрати;

в) адміністративні та загальногосподарські витрати;

г) усе з переліченого.

9. При перетині межі релевантності загальна сума постійних витрат:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) змінюється залежно від обсягу діяльності.

10. При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) змінюється залежно від обсягу діяльності.
2.5. Контрольні запитання


 1. Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат виробництва та їх класифікацію.

 2. Класифікація виробничих витрат з метою визначення собівартості: витрати на продукцію та витрати періоду; прямі та непрямі; основні та накладні; одноелементні та комплексні.

 3. Класифікація витрат для цілей контролю: контрольовані і неконтрольовані витрати.

 4. Класифікація витрат з метою прийняття управлінських рішень. Релевантні, нерелевантні та диференційовані витрати.

 5. Дійсні та альтернативні витрати.

 6. Визначення маржинальних та середніх витрат. Обов’язкові та дискретні, змінні та постійні витрати.

 7. Поведінка змінних та постійних витрат в залежності від обсягів діяльності.

 8. Залежність загальних змінних витрат та витрат на одиницю від обсягів діяльності, графічне відображення. Визначення напівзмінних витрат.

 9. Взаємозв’язок беззбитковості з показниками маржинального доходу.

 10. Визначення коефіцієнта маржинального доходу. Аналіз на основі чистого прибутку.

 11. Математичні методи ВОП – аналізу: метод рівняння та метод маржинального доходу.

 12. Графічний спосіб ВОП – аналізу.

ТЕМА 3. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ
Після вивчення даної теми студент повинен знати: Методи обчислення взаємозв’язку “Витрати-Обсяг-Прибуток”. Ухвалення управлінських рішень. Аналіз взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток” в умовах багато продуктового виробництва. Поняття комбінацій продажу. Визначення маржинального доходу на зведену одиницю. Середньозважений маржинальний дохід. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку ВОП – аналізу.


  1. План проведення заняття

 1. Мета і методи аналізу взаємозв'язку «витрати-обсяг-прибуток».

 2. Аналіз чутливості прибутку.

 3. Аналіз взаємозв'язку «витрати-обсяг-прибуток» за умов асортименту.


3.2. Практичні завдання

Задача 1. ВАТ «Автомобіліст» має такі показники роботи одного автомобіля:

п/п


Показник

Одиниці виміру

Значення показника

1.

Балансова вартість на початок року

Грн..

6000

2.

Ліквідаційна вартість після двох років використання

Грн..

2000

3.

Витрати на технічне обслуговування (2 рази на рік)

Грн..

120

4.

Запасні частини в розрахунку на 1000 км пробігу

Грн..

20

5.

Вартість ліцензії (на рік)

Грн..

80

6.

Страхові платежі (за рік)

Грн..

150

7.

Заміна шин після пробігу 25000 км пробігу (4 шини по 37,5 грн.)

Грн..

150

8.

Вартість 1 л бензину (10 л на 100 км пробігу)

Грн..

3

В задачі:

 1. провести класифікацію витрат на змінні і постійні;

 2. скласти таблицю витрат за рік при обсягах пробігу автомобіля (40000, 50000, 100000, км) та визначити для кожного рівня:

а) загальну суму витрат, у т.ч. змінних і постійних;

б) витрати на 100 км пробігу, у т.ч. змінні і постійні.Задача 2.

Підприємство «Цукровик» виробляє і реалізує один вид продукції. Показники його роботи за перші два місяці наступні:Показник

Січень

Лютий

Обсяги виробництва, од.

1500

1000

Обсяг реалізації, од.

1000

1200

Ціна реалізації, грн. за од.

130

130

Змінні виробничі витрати на одиницю продукції, грн..

70

70

Постійні виробничі накладні витрати, грн.

46000

46000

Постійні адміністративні витрати, грн.

20000

20000

Залишків готової продукції на початок року не було. Реалізована продукція оцінюється при її вибутті за методом ФІФО.

Необхідно: скласти звіт про прибутки та збитки підприємства за кожен місяць, зокрема методом повного розподілу витрат і методом маржинального калькулювання змінних витрат; дати коментар одержаних результатів.Задача 3.

1. Районна рада, у підпорядкуванні якої перебуває територія відпочинку для відпускників біля моря, 30 тижнів на рік дозволяє відпочивати групам дітей. Дітей супроводжують няньки. Розмістити можна від шести до 15 дітей з оплатою 600 грн. за одну людину на тиждень, як для няньок, так і для дитини.

Щотижневі витрати місцевої влади:

– харчування – 125 грн. /чол.

– електроенергія для опалення

і готування їжі – 15 грн. /чол.

– побутові витрати – 25 грн. /чол.

– автобус – 50 грн. /чол.

2. Оплата сезонному персоналу, що здійснює контроль та обслуговування, 55 000 грн. за 30 тижнів. Цього достатньо для персоналу, що обслуговує 6 - 10 гостей на тиждень. Але якщо гостей буде розміщатися по два і більше, то на весь 30-тижневий період залучається додатковий персонал, із загальною оплатою 1000 грн. на тиждень.

3. Орендна плата – 20 000 грн., а додаткові витрати з утримання території будинку відпочинку – 5000 грн. на рік.Необхідно:

 1. Указати п'ять допущень при аналізі беззбитковості.

 2. Використовуючи відповідні цифри, скласти таблицю таким чином, щоб показати точку беззбитковості.

 3. Накреслити діаграму для ілюстрації Вашої відповіді по пункту 2.


3.3. Тестові задачі до теми

1. Загальні витрати підприємства на виробництво 20 000 одиниць продукції становили 240 000 грн. (зокрема змінні витрати на одиницю 7 грн.). Витрати підприємства на виробництво 15 000 одиниць продукції дорівнюють, грн.:

а) 180 000;

б) 205 000;

в) 240 000;

г) 275 000.

2. Загальні витрати на виробництво 8 000 одиниць продукції становили 80 000 грн. (зокрема змінні 48 000 грн.). Загальні витрати на виробництво 10000 одиниць дорівнюють, грн.:

а) 80 000;

б) 92 000;

в) 98 000;

г) 100 000;

д) 108 000.3. Витрати й доходи коледжу залежать від кількості учнів. Далі наведено дані про доходи та витрати коледжу залежно від набору учнів:

Кількість учнів Дохід, грн. Витрати, грн.

100 30000 21000

150 45000 27000

160 48 000 28 000


 1. 60000 32000

 1. 63000 32550
  Маржинальні витрати у разі набору 201-го учня дорівнюють:

а) 32 550;

б) 30 450;

в) 3000;

г) 550;

д) 275.

4. Є така інформація про витрати підприємства на контроль якості продукції:

Місяць Обсяг виробництва, одиниць Витрати, гри

Січень 4 200 14 700

Лютий 4 800 16 200

Березень 2 400 9 000

Квітень 3 000 10 800

Травень 6000 19 800

Червень 5 400 18 300

Витрати на контроль якості в липні у разі виробництва 5000 од. становитимуть, грн.:

а) 16 800;

б) 17 000;

в) 18 800;

г) інша сума.

5. Витрати підприємства за останні шість місяців становили:

Місяць Обсяг виробництва, одиниць Витрати, грн.

Січень 2 400 26 100

Лютий 2 160 25 080

Березень 2 430 26 850

Квітень 2 760 28 080

Травень 2 850 28 875

Червень 2 700 27 450

Витрати на виробництво 2 940 одиниць продукції становитимуть, грн.:

а) 28 530;

б) 28 980;

в) 29 370;

г) 29 100;

д) 29 433.


3.4. Тестові завдання

1. При перетині межі релевантності загальна сума постійних витрат:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) змінюється залежно від обсягу діяльності.

2. При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) змінюється залежно від обсягу діяльності.

3. При перетині межі релевантності змінні витрати з розрахунку на одиницю продукції:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) змінюється залежно від обсягу діяльності.

4. При збільшенні обсягу діяльності загальна сума змінних витрат:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) змінюється залежно від обсягу діяльності.

5. Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми витрат:

а) ;

б) ;

в) ;

г) немає правильної відповіді.

6. Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми змінних витрат:

а) ;

б) ;

в) ;

г) немає правильної відповіді.

7. Маржинальний доход це:

а) доход від реалізації за мінусом непрямих податків;

б) доход від реалізації за мінусом постійних витрат4

в) чистий доход від реалізації за мінусом змінних витрат;

г) доход від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції.

8. Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржинального доходу:

а) до суми постійних витрат;

б) загальної суми змінних витрат;

в) суми операційного прибутку;

г) суми чистого прибутку від реалізації продукції.

9. Точка беззбитковості – це обсяг реалізації, при якому:

а) маржинальний доход дорівнює постійним витратам;

б) доходи дорівнюють витратам;

в) прибуток підприємства дорівнює нулю;

г) усе з наведеного.

10. Співвідношення змінних і постійних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток зростання продажів, називають:

а) операційним важелем;

б) операційним левереджем;

в) виробничим левереджем;

г)усе з наведеного.
3.5. Контрольні запитання


 1. Методи вивчення поведінки витрат.

 2. Функція витрат.

 3. Побудова функції витрат.

 4. Метод аналізу облікових даних, його сутність та використання у практиці.

 5. Метод вищої-нижчої точки, визначення лінії функції витрат за його допомогою.

 6. Визначення функції витрат методом візуального пристосування.

 7. Аналіз взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток” в умовах багато продуктового виробництва.

 8. Поняття комбінацій продажу.

 9. Визначення маржинального доходу на зведену одиницю.

 10. Середньозважений маржинальний дохід.

 11. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку ВОП – аналізу.

 12. Методика аналізу чутливості прибутку до зміни витрат, ціни або обсягу реалізації.

 13. Визначення запасу міцності та коефіцієнта запасу міцності. Аналіз впливу факторів на прибуток.

 14. Показник операційного важеля.

 15. Визначення фактора операційного важеля.


ТЕМА 4. МЕТОДИ І СПОСОБИ ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Після вивчення даної теми студент повинен знати: Характеристику і сферу застосування позамовного, попередільного і нормативного методів обліку витрат і калькулювання собівартості. Особливості обліку і оцінки залишків незавершеного виробництва та готової продукції за різних методів обліку. Способи калькуляції. Побудову системи калькулювання виробничого підприємства.

4.1. План проведення заняття

 1. Мета і сутність калькулювання витрат.

 2. Методи калькулювання фактичної собівартості.

 3. Позамовний метод обліку витрат.

 4. Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат.

 5. Нормативний метод обліку витрат.

 6. Способи калькуляції.

 7. Види калькуляцій.

 8. Організація системи калькулювання виробничого підприємства.


4.2. Практичні завдання

Задача 1.

Підприємство «Богатир» має три виробничих підрозділи різного напряму діяльності, які використовують позамовний метод обліку витрат на виробництво.

Планові показники витрат діяльності цих підрозділів наведено у таблиці:

Втрати

Підрозділ

№1

№2

№3

Витрати праці, люд.-год.

Витрати машинного часу роботи обладнання, маш.-год.

Прямі втрати на матеріали, грн

Виробничі накладні витрати, грн70000

20000


200000 280000

50000

65000


300000

360000


45000

50000


170000 81000

База розподілу виробничих накладних витрат

маш.-год.

вартість матеріалів

Люд-год.

Визначити:


 1. ставки розподілу накладних витрат для кожного підрозділу на плановий період;

 2. суму накладних витрат, віднесених на витрати виробництва у звітному періоді по підрозділу № 1, якщо у ньому виконувалися три замовлення з такими витратами машинного часу: замовлення № 101 - 8000, № 202 - 6000 і № 303 - 5000 маш.-год.;

 3. суму нерозподілених або зайво розподілених накладних витрат за підрозділом № 1, якщо їх фактична сума склала 265000 грн.

Задача 2.

Підприємство застосовує однопередільий метод обліку витрат. Незавершеного виробництва на початок місяця не було. За місяць запущено у виробництво 400од. продукції, із яких 200од., а 200од.: витрачено матеріалів на 100%; оплата праці – 50%від планових витрат на оплату праці; кошторис загально виробничих витрат використано на 50%. Фактичні витрати за місяць: матеріали – 20000грн.; оплата праці – 15500грн.; загально виробничі витрати – 16200грн. Розрахувати: собівартість еквівалентної одиниці; собівартість готової продукції; собівартість незавершеного виробництва.Задача 3.

Компанія «Дунай» має такі стандарти на єдиний вид своєї продукції: ціна продажу — 110 грн/од.; прямі витрати праці — 2 год./од. по 5,25 грн за годину; прямі витрати на матеріали — 3 кг/од. по 14 грн за 1 кг; постійні накладні витрати — 27 грн/од. з розрахунку 800 од. продукції за місяць.

За звітний місяць вироблено 850 од. продукції, на що витрачено: прямих витрат праці — 1780 год. на суму 9665 грн; матеріалів - 2410 кг на суму 33258 грн; постійних накладних витрат — 21365 грн. Доход від реалізації склав 92930 грн, а прибуток -28642 грн.

Товарних запасів на початок і кінець місяця не було.

Необхідно: скласти початковий та скоригований бюджети, порівняти фактичний прибуток з плановим та визначити всі відхилення відповідно до наявної інформації.

Задача 4.

Підприємство Урожайне», що застосовує попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості методом умовних еквівалентних одиниць. Має такі показники діяльності за звітний період:Показник

На початок періоду

За звітний період

На кінець періоду

1. Незавершене виробництво, од.

10000

100000

30000

Рівень готовності незавершеного виробництва, %


- за матеріалами

100
100

- за витратами на обробку

20
33,33

2. Вартість незавершеного виробництва, грн..


- за матеріалами

22000

198000

?

- за витратами на обробку

4500

158400

?

Разом

26500

356400

?

3. Передано на склад готової продукції, од
80000
Каталог: literatura
literatura -> Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
literatura -> Литература Волкова Г. А. Логопедическая ритмика -м детство-Пресс, 2010 г. 352 с
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент»
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент»
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів
literatura -> Методичні рекомендації до практичних занять для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання
literatura -> Курс лекцій для студентів спеціальності 03050901, 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
literatura -> Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка