Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять 38Сторінка3/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Система державного управління

у сфері охорони праці в галузі


 1. Правові й організаційні основи охорони праці.

 2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

 3. Організація охорони праці на підприємстві.

Література:
Тема 2. Спеціальні розділи охорони праці в галузі
1. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

2. Загальні вимоги виробничої безпеки.3. Основи пожежної безпеки на галузевих об’єктах.

Література:
ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці


 1. Охарактеризувати предмет, структуру навчальної дисципліни «Основи охорони праці в галузі» та надати визначення основних термінів у галузі охорони праці.

 2. Розкрити основні міжнародні стандарти в галузі охорони праці.

 3. Назвати принципи соціального партнерства.


Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти України з охорони праці в галузі. Державний нагляд

і громадський контроль за станом охорони праці


 1. Назвати законодавчо-нормативну базу України з питань охорони праці.

 2. Розкрити основні принципи державної політики України в галузі охорони праці.

 3. Вивчити питання організації державного нагляду та громадського контролю за охороною праці.


Тема 3. Система управління охороною праці в організації


 1. Розкрити основні вимоги до побудови та функціонування системи управління охороною праці.

 2. Назвати примірний розподіл функціональних обов’язків з охо-рони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі.

 3. Вивчити інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці.


Тема 4. Травматизм і професійні захворювання в галузі.

Розслідування нещасних випадків. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві


 1. Охарактеризувати процес попередження виробничого травматизму, професійної захворюваності й аварій.

 2. Розкрити системний аналіз умов праці та виробничого травматизму.

 3. Охарактеризувати порядок соціального страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань.


Тема 5. Загальні вимоги виробничої безпеки


 1. Розкрити основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.

 2. Розкрити чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

 3. Вивчити принципи безпечної експлуатації електроустановок.

 4. Проаналізувати принципи надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.


Тема 6. Основи пожежної безпеки на галузевих об’єктах


 1. Визначити поняття «пожежа» та «пожежна безпека». Назвати небезпечні та шкідливі фактори, що пов’язані з пожежами.

 2. Розкрити законодавчу та нормативно-правову базу пожежної безпеки.

 3. Охарактеризувати систему організаційно-технічних заходів пожежної безпеки, обов’язки посадових осіб і громадян щодо забезпечення пожежної безпеки.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Згідно з методологією, вивчення курсу пов’язане з читанням лекцій, проведенням семінарських занять, написанням реферату, модульної контрольної роботи, виконанням завдань самостійної роботи.
СИСТЕМА ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Контроль знань студентів здійснюється в умовах проведення семінарських занять у формі колоквіумів, круглих столів, співбесід, доповідей студентів за самостійно обраною або визначеною викладачем темою, написанням реферату, виконанням модульної контрольної роботи, проведенням заліку.

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» включає поточний контроль успішності, модульний кон-троль і складання підсумкового заліку.

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено проведення модульної контрольної роботи.

Модульні контрольні роботи (МКР) передбачені навчальним планом для денної форми навчання. Метою проведення контрольних робіт є поточний контроль знань студентів з окремих розділів і тем.

Для кожного розділу розроблено перелік питань для проведення контролю знань. У кожному окремому випадку модульна контрольна робота формується з вказаного переліку питань шляхом вибірки. Усього проводиться 1 МКР, на яку разом відводиться 90 хв. Залежно від тривалості контрольної роботи і складності питань до вибірки білету включається 4–5 питань. Знання студентів оцінюються за письмовими відповідями. Максимальна оцінка за вірно виконану контрольну роботу становить 30 балів.

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань з охорони праці щодо вимог, викладених у цій навчальній програмі створюється фонд засобів педагогічної діагностики, які включають типові завдання, модульні контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивну оцінку знань, умінь і рівнів набутих компетенцій з охорони праці.

Питома вага інтерактивних занять повинна складати не менше 20 відсотків аудиторних занять, а занять лекційного типу (проблемних лекцій) – не більше 30 відсотків аудиторних занять.

Викладач проводить семестрову атестацію у вигляді залікової контрольної роботи (співбесіди) зі студентами, які не змогли отримати за рейтингом позитивну оцінку (але мають бути допущеними до семестрової атестації з дисципліни), а також з тими, хто бажає підвищити свою позитивну оцінку.

Після цього викладач виставляє оцінки в залікову відомість.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Розподіл балів за модулями


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

100

15

15

15

15

20

20


Визначення рейтингової оцінки студента
Загальна рейтингова оцінка студента RD визначається як сума рейтингових балів за кожний з видів навчальної діяльності за дисципліною протягом семестру. Таким чином максимальна RD студента з дисципліни «Охорона праці в галузі» становить 100 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є загальна рейтингова оцінка не менше 40 балів.

Студенти, які протягом семестру набрали від 40 до 60 балів зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу (ЗКР). Студенти, які протягом семестру набрали 61 і більше балів отримують залікову оцінку без виконання ЗКР згідно шкали, наведеної в таблиці:


RD

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95 – 100

А

зараховано

85 – 94

В

75 – 84

С

65 – 74

D

60 – 64

Е

RD < 60

Fx

не зараховано

RD < 40 або не виконані інші умови допуску до заліку

F

не допущено

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за результатами:основних (обов’язкових) видів робіт:

 1. відвідування занять – 12 балів;

 2. доповідь на семінарах – 15 балів;

 3. доповнення на семінарах – 10 балів;

 4. питання доповідачу на семінарах – 5 балів;

 5. виконання завдань самостійної роботи письмово – 6 балів;

 6. виконання модульної контрольної роботи – 30 балів;

 7. написання рефератів – 20 балів;

додаткових видів робіт:

 1. участі в олімпіадах, конкурсах тощо за тематикою дисципліни – 5 балів;

 2. виконання завдань із удосконалення методичних матеріалів, практичних або інших робіт з дисципліни – 5 балів.


Система рейтингових (вагових балів) і критерії оцінювання


 1. Виконання домашнього завдання, виданого лектором.

Ваговий бал – 1.

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань становить – 1 бал х 6 = 6 балів.

Виконане домашнє завдання надається лектору або старості групи в призначений термін. У разі затримки до 2-х тижнів робота не оцінюється.


 1. Модульна контрольна робота.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу становить 30 балів.

МКР проводиться протягом 90 хв. Під час МКР студент повинен дати відповідь на 5 контрольних питань, що стосуються матеріалу модуля. Правильна повна відповідь на кожне питання оцінюється в 6 балів. Неточності у відповіді, помилки ведуть до зниження оцінки на питання до 1 балу. Неправильна відповідь або її відсутність – 0 балів. 1. Реферат.

Виконаний відповідно до теми реферат надається лектору в призначений термін. Максимальна кількість балів за правильно та вчасно підготовлений реферат становить 20 балів. Неточності, помилки призведуть до зниження оцінки за реферат до 10 балів. У разі затримки до 2-х тижнів правильно та вчасно підготовлена робота оцінюється в 15 балів. У разі затримки понад 2-х тижнів – 10 балів.

 1. Додаткові бали.

За участь в олімпіадах, конкурсах за тематикою дисципліни, виконання завдань із удосконалення методичних матеріалів, практичних та інших робіт студенту надається до 10 заохочувальних балів.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 100 балів.


ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 1. У чому полягає функція СУОП, що стосується прогнозування та планування?

 2. У чому полягає функція СУОП, що стосується організації та координації робіт?

 3. У чому полягає функція СУОП, що стосується обліку, аналізу й оцінки показників?

 4. У чому полягає функція СУОП, що стосується контролю стану охорони праці?

 5. Наведіть повну характеристику суб’єкта управління в СУОП різного рівня.

 6. Наведіть повну характеристику об’єкта управління в СУОП різного рівня.

 7. У чому полягають методи заохочення за дотримання вимог охорони праці?

 8. У чому полягають методи покарання за недотримання вимог охорони праці?

 9. Наведіть різновиди витрат, що входять до додаткових і страхових відшкодувань потерпілим? Які з цих витрат і чому вважаються доцільними, частково доцільними чи недоцільними?

 10. Наведіть різновиди витрат, що входять до пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах? Які з цих витрат і чому вважаються доцільними, частково доцільними чи недоцільними?

 11. Наведіть різновиди витрат, що входять до витрат на ліквідацію аварій і нещасних випадків? Які з цих витрат і чому вважаються доцільними, частково доцільними чи недоцільними?

 12. Наведіть різновиди витрат, що входять до штрафів та інших відшкодувань? Які з цих витрат і чому вважаються доцільними, частково доцільними чи недоцільними?

 13. Як визначається ефективність витрат підприємства за показниками обов’язковими для обліку та звітності?

 14. Як визначається ефективність витрат підприємства за показниками, що базуються на зіставленні змін основних соціально-економічних результатів?

 15. Що таке і як визначається умовна ймовірність виникнення небезпечної події?

 16. Що таке і як визначається важкість і можливі наслідки небезпечної події?

 17. Що таке і як визначається можливість нараження на небезпеку?

 18. Опишіть порядок визначення ступеню базового ризику підприємства?

 19. Опишіть психологічні фактори та заходи підвищення безпеки праці.

 20. Опишіть вплив на працездатність робітника алкоголізму, наркоманії та інших негативних соціальних чинників.

 21. Опишіть порядок розслідування й обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 22. Опишіть нормативно-правову основу проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 23. Опишіть порядок фінансування страхування від нещасного випадку.

 24. Опишіть відповідальність фонду соціального страхування від нещасних випадків за невиконання своїх обов’язків.

 25. Опишіть порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

 26. Опишіть специфічні заходи та засоби захисту працюючих від електромагнітного випромінювання радіочастотного, оптичного й іонізуючого діапазонів.

 27. Опишіть основні правила безпеки при використанні мобільних телефонів.

 28. Опишіть можливий негативний вплив на життєдіяльність і здоров’я людини роботи за персональним комп’ютером.

 29. Опишіть вимоги безпеки до приміщень, обладнаних персональними комп’ютерами.

 30. Опишіть вимоги безпеки до технологічних процесів і робочих місць, обладнаних персональними комп’ютерами.

 31. У чому полягає організація та режим роботи операторів персональних комп’ютерів.

 32. У чому полягають фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів.

 33. У чому полягають причини пожеж на галузевих об’єктах – реальні та імовірні.

 34. Опишіть категорії та класи вибухонебезпечності галузевих об’єктів.

 35. Опишіть заходи та засоби системи попередження пожеж на галузевих об’єктах.

 36. Опишіть заходи та засоби системи протипожежного захисту галузевих об’єктів.

 37. Опишіть складові системи організаційних протипожежних заходів у галузі.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці.

 2. Охорона праці як об’єкт соціальної взаємодії: характеристика термінів і визначень.

 3. Національні стандарти України з охорони праці.

 4. Система управління охороною праці в Україні.

 5. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

 6. Міжнародні стандарти з питань охорони праці.

 7. Основні заходи запобігання травматизму та професійним захворюванням.

 8. Важливість забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці.

 9. Загальні вимоги до виробничої безпеки.

 10. Пожежна безпека галузевого об’єкту культури: забезпечення та контроль стану пожежної безпеки.


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Соціальний діалог у Європейському Союзі та Україні.

 2. Міжнародні стандарти соціальної відповідальності.

 3. Основні принципи впровадження соціальної відповідальності.

 4. У чому полягає різниця між небезпечними та шкідливими виробничими факторами?

 5. Що таке охорона праці? Які завдання вона вирішує та яка її структура?

 6. Як класифікуються нещасні випадки? Що таке нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом?

 7. Законодавство Європейського Союзу з охорони праці.

 8. Що таке аварії та як вони класифікуються?

 9. Як здійснюється системний аналіз в охороні праці?

 10. Охарактеризуйте основні групи причин виробничого травматизму та професійних захворювань і групи заходів щодо їх попередження.

 11. Що таке виробничий ризик і як він оцінюється?

 12. Наведіть класифікацію умов праці.

 13. Як здійснюється аналіз умов праці?

 14. Охарактеризуйте основні методи аналізу виробничого травматизму.

 15. У чому полягає призначення аналізу виробничого травматизму, які існують групи методів аналізу виробничого травматизму?

 16. Що таке та як визначаються коефіцієнт частоти травматизму, коефіцієнт важкості травматизму, коефіцієнт виробничих втрат?

 17. У чому суть топографічних, монографічних, економічних та ергономічних методів аналізу травматизму?

 18. З якою метою і яким чином оцінюється стан умов праці на виробництві?

 19. Які умови праці вважаються оптимальними, а які допустимими?

 20. Що таке шкідливі умови праці, як вони класифікуються?

 21. Що таке екстремальні умови праці, коли вони дозволяються?

 22. Що є базою законодавства України про охорону праці та які основні закони складають це законодавство?

 23. Як застосовуються в Україні норми міжнародного законодавства про охорону праці?

 24. У чому полягають основні принципи державної політики в галузі охорони праці?

 25. Що таке принцип трипартизму у вирішенні завдань охорони праці?

 26. Яким чином здійснюється страхування від нещасних випадків на виробництві, і в чому полягають завдання цього страхування?

 27. Які виплати та послуги здійснює Фонд соціального страхування від нещасного випадку?

 28. Як здійснюється фінансування Фонду соціального страхування від нещасного випадку?

 29. Що таке нормативно-правові акти з охорони праці та яким чином здійснюється їх кодування?

 30. Міжнародні організації та міжнародна співпраця у сфері охорони праці.

 31. Хто, кого і за що може притягати до дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці? Яке при цьому може бути покарання?

 32. Хто, кого і за що може притягати до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці?

 33. Яке покарання може настати в рамках кримінальної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці?

 34. Коли виникає матеріальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці?

 35. У чому полягають гарантії прав на охорону праці працівників?

 36. Які пільги та компенсації надаються працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?

 37. Для яких категорій працівників передбачені додаткові гарантії охорони праці та в чому суть цих гарантій?

 38. Який порядок видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту?

 39. Яким чином відшкодовується шкода працівнику в разі його травмування або захворювання на виробництві?

 40. Як відшкодовується шкода членам сім’ї загиблого на виробництві?

 41. Які органи в нашій країні здійснюють державне управління охороною праці?

 42. Які додаткові функції державного управління охороною праці виконують Мінпраці, МОЗ, ДСНС?

 43. У чому полягає суть державного нагляду за охороною праці та які органи здійснюють його?

 44. У чому полягає суть громадського контролю за охороною праці та хто здійснює його?

 45. У чому полягають обов’язки роботодавця щодо забезпечення вимог законодавства про охорону праці?

 46. Які основні обов’язки та права служби охорони праці на підприємстві?

 47. У чому полягають повноваження комісії з питань охорони праці на підприємстві?

 48. У чому полягають обов’язки працівників щодо виконання вимог охорони праці?

 49. Як реалізується принцип безперервності навчання з охорони праці?

 50. Як здійснюється навчання працівників з охорони праці при прийнятті на роботу та під час роботи на підприємстві?

 51. Як здійснюється навчання з охорони праці посадових осіб і спеціалістів?

 52. Що таке інструктажі з охорони праці, які існують види інструктажів, у чому призначення вступного та повторного інструктажів?

 53. Коли і хто проводить повторні, позапланові та цільові інструктажі з охорони праці, яким чином вони оформляються?

 54. Що таке СУОП, хто є її суб’єктом та об’єктом, які основні функції управління охороною праці?

 55. Як здійснюється прогнозування стану та планування роботи з охорони праці на виробництві?

 56. Як здійснюється контроль за станом охорони праці?

 57. Які законодавчі акти встановлюють вимоги щодо розслідування й обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, у чому полягають ці вимоги?

 58. Як проводиться розслідування нещасного випадку на виробництві без тяжкого чи смертельного наслідку з одним потерпілим?

 59. Як проводиться розслідування смертельних, групових і з тяж-кими наслідками нещасних випадків на виробництві?

 60. Як проводиться розслідування професійних захворювань?

 61. Яким чином реєструються нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання?

 62. Як проводиться розслідування аварій на виробництві?

 63. Охарактеризуйте поняття «фізіологія праці».

 64. Охарактеризуйте поняття «стомлення» і «перевтома» працівника.

 65. Охарактеризуйте поняття «гігієна праці».

 66. Охарактеризуйте поняття «умови праці» та їх класи.

 67. Охарактеризуйте поняття «виробнича санітарія».

 68. Охарактеризуйте вимоги до розміщення та планування території підприємств.

 69. Охарактеризуйте вимоги до виробничих і допоміжних приміщень.

 70. Охарактеризуйте вимоги до організації праці на робочому місці.

 71. Охарактеризуйте загальні положення щодо мікроклімату виробничих приміщень.

 72. Охарактеризуйте дію мікроклімату на працівника.

 73. Охарактеризуйте принципи санітарно-гігієнічного нормування параметрів мікроклімату на робочих місцях.

 74. Охарактеризуйте заходи та засоби нормалізації мікроклімату.

 75. Охарактеризуйте забруднюючі речовини, їх дію на людину та нормування.

 76. Охарактеризуйте методи регулювання якості повітряного середовища у виробничих приміщеннях.

 77. Охарактеризуйте порядок проектування вентиляції.

 78. Охарактеризуйте природну та штучну вентиляцію та кондиціонування повітря.

 79. Охарактеризуйте загальні уявлення про світло й основні світлотехнічні поняття.

 80. Охарактеризуйте природне освітлення виробничих приміщень.

 81. Охарактеризуйте штучне освітлення виробничих приміщень.

 82. Охарактеризуйте основні характеристики та класи шумів.

 83. Охарактеризуйте дію шуму на людину.

 84. Охарактеризуйте нормування та вимірювання параметрів шуму.

 85. Охарактеризуйте методи захисту від шуму.

 86. Охарактеризуйте захист від ультра- й інфразвуку.

 87. Охарактеризуйте основні визначення, параметри та категорії вібрації.

 88. Охарактеризуйте вплив вібрації на людину.

 89. Охарактеризуйте методи гігієнічної оцінки та принципи нормування параметрів виробничої вібрації.

 90. Охарактеризуйте методи захисту від вібрації.

 91. Охарактеризуйте основні параметри електромагнітних полів.

 92. Охарактеризуйте дію на людину електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону.

 93. Охарактеризуйте принципи нормування параметрів електромагнітних випромінювань.

 94. Охарактеризуйте методи захисту від електромагнітних випромінювань.

 95. Охарактеризуйте випромінювання, що відносяться до оптичного діапазону.

 96. Охарактеризуйте інфрачервоні випромінювання: параметри, вплив на людину, нормування та методи захисту.

 97. Охарактеризуйте ультрафіолетові випромінювання: параметри, вплив на людину, нормування та методи захисту.

 98. Охарактеризуйте лазерні випромінювання: параметри, біологічна дія, нормування та вимоги безпеки.

 99. Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми.

 100. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

 101. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм.

 102. Причини електротравм.

 103. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом (масаж серця, штучне дихання).

 104. Визначення понять «пожежа» та «пожежна безпека». Небезпечні та шкідливі фактори, що пов’язані з пожежами.

 105. Основні причини пожеж. Класифікація видів горіння. Класи пожеж.

 106. Пожежовибухонебезпека об’єкта. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухонебезпечних і пожежонебезпечних робочих зон приміщень за Правилами влаштування електроустановок.

 107. Система запобігання пожеж.

 108. Система пожежного захисту.

 109. Пожежна сигналізація. Засоби виявлення пожежі та сповіщення про пожежу.

 110. Способи та засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Первинні засоби гасіння пожежі.

 111. Евакуація людей при пожежі. Засоби колективного й індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі. Протидимовий захист.

 112. Система організаційно-технічних заходів пожежної безпеки. Обов’язки державних органів, керівників підприємств, установ, організацій, підприємців, громадян щодо забезпечення пожежної безпеки.

 113. Державний пожежний нагляд.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Підготовка до занять і набуття необхідних знань з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» забезпечується відповідними навчально-методичними розробками, включно з навчально-методичним комплексом «Охорона праці в галузі». Для підвищення ефективності роботи надається список рекомендованої літератури.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка