Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять 38Сторінка2/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМодуль 1
Змістовий модуль 1

Теоретико-методологічні засади охорони праці в галузі
Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці
Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог у Європейському Союзі.

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Визначення й основні принципи соціальної відповідальності. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності.

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці – частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».

Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрями співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти України

з охорони праці в галузі. Державний нагляд

і громадський контроль за станом охорони праці
Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки й охорони праці.

Проведення державного нагляду за охороною праці. Види й основні параметри проведення наглядових заходів.


Тема 3. Система управління охороною праці в організації
Основні вимоги до побудови та функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження та функціонування СУОП. Перевірки та коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва.

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної стру-ктури СУОП.

Планування заходів з охорони праці. Види планування та кон-тролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік та аналіз показників охорони праці. Плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Мета й основні параметри планів. Аналітична й оперативна частини плану.

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні й організаційні особливості.

Галузеві системи управління охороною праці. Мета і принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи й основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Змістовий модуль 2

Спеціальні розділи охорони праці в галузі
Тема 4. Травматизм і професійні захворювання в галузі.

Розслідування нещасних випадків. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
Загальні положення та визначення. Мета і завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом.

Розслідування й облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань та отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

Розслідування й облік аварій. Розслідування інцидентів і невідповідностей.

Особливості розслідування й обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини виробничих травм і професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму.

Основні технічні й організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

Суб’єкти й об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони праці, їх функції та повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг і профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права й обов’язки застрахованої особи. Права й обов’язки роботодавця як страхувальника.
Тема 5. Загальні вимоги виробничої безпеки
Аналіз умов праці в галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміщення обладнання й утримання робочих місць. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв’язку.

Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до засобів індивідуального захисту.

Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі.

Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання території підприємств галузі. Особливості охорони праці при ремонтних роботах, під час вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.

Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи.

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.

Важкість праці: динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна й інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
Тема 6. Основні заходи пожежної профілактики

на галузевих об’єктах
Класи виробничих і складських приміщень з вибухової та пожежної небезпеки. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів.

Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. Пожежна безпека технологічного устаткування, електро-обладнання, систем опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика при проектуванні й експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання.Пожежна сигналізація та зв’язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби пожежогасіння на об’єктах галузі.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин
денна форма

заочна форма
усього

у тому числі

усього

у тому числі
л.

пр./

сем.

с.р.

л.

пр./

сем.

с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1

Теоретико-методологічні засади охорони праці в галузі
Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці

11

2

1

8

26

2

2

22
Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти України з охорони праці в галузі. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці

11

2

1

8

28

2

2

24
Тема 3. Система управління охороною праці в організації

5

2
3
Разом за змістовим модулем 1

27

6

2

19

54

4

4

46
Змістовий модуль 2

Спеціальні розділи охорони праці в галузіТема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Роз-слідування нещасних випадків. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві


7

2
5
Тема 5. Загальні вимоги виробничої безпеки

12

2

1

9
Тема 6. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

12

2

1

9Разом за змістовим модулем 2


31

6

2

21Модульна контрольна робота


2
Усього годин


54

12

4

40

54

4

4

46
ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ЗАЛІК
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка