Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять 38Сторінка1/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.7 Mb.
#10816
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ НАУК


ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для студентів усіх спеціальностей

за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Спеціаліст», «Магістр»

Київ – 2014

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів усіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Спеціаліст», «Магістр»


Розробник: В. В. Карпов, кандидат історичних наук,

доцент кафедри

Навчально-методичний комплекс затверджено на засіданні кафедри суспільних наук


Протокол № 5 від 23.12.2013 р.

Завідувач кафедри С. Х. Литвин

 Карпов В. В., 2014

 НАКККіМ, 2014ЗМІСТ
Опис навчальної дисципліни 4

Мета та завдання навчальної дисципліни 5

Програма навчальної дисципліни 7

Структура навчальної дисципліни 31

Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять 38

Плани семінарських занять 38

Зміст практичних занять 42

Зміст контрольної роботи для студентів заочної форми навчання 52

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 52

Завдання для самостійної роботи студентів 53

Методичні рекомендації до написання реферату 62

Методи навчання 64

Система та методи контролю знань студентів 65

Тестові завдання 67

Питання до заліку 93

Питання до екзамену 96

Розподіл балів, які отримують студенти 99

Методичне забезпечення 103

Опорний конспект лекцій 103

Рекомендована література 204ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна

форма

навчання

заочна

форма

навчання

Кількість

кредитів – 1,5Галузь знань

для всіх спеціальностей

НАКККіМ


Нормативна

Напрям підготовки

для всіх спеціальностей

НАКККіМ


Модулів – 1

Спеціальність

(професійне

спрямування):
для всіх спеціальностей НАКККіМ


Рік підготовки:

Змістових

модулів – 21-й

1-й

Семестр

Загальна кількість годин – 54

1-й

1-й

Лекції

12 год

4 год

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст, магістр

Практичні, семінарські

4 год

2 год

МКР

2 год
Самостійна робота

36 год

48 год

Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: • для студентів денної форми навчання – 30 % до 70 %;

 • для студентів заочної форми навчання – 12 % до 88 %.


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичний комплекс «Охорона праці в галузі» розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9.11.2010 р. за № 1057/18352.

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблено з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Він передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» у навчальних планах підготовки спеціалістів (магістрів) визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і становить не менше 36 академічних годин.

Зважаючи на багатоманітність видів господарської та економічної діяльності та специфічність виробничих завдань у типовій навчальній програмі нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» подані тільки загальні вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань і вмінь. У переліку рекомендованої літератури наведені лише джерела загального характеру, вимоги яких є актуальними для фахівців усіх спеціальностей.Мета вивчення дисципліни – формувати в майбутніх фахівців (спеціалістів і магістрів) умінь і компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці в конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни – забезпечення гарантії збереження здоров’я та працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охо-роною праці та формування відповідальності в посадових осіб і фа-хівців за колективну та власну безпеку.

Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:у науково-дослідній діяльності:

 • готовність застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях і виробничих об’єктах;

 • здатність поставити завдання й організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях;

у технологічній діяльності:

 • обґрунтування та розробка безпечних технологій (у галузі діяльності);

 • участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій і професійних захворювань;

 • розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

 • здатність і готовність до врахування положень законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

 • здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

 • управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

 • впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі;

у проектній діяльності:

 • розробка та впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки та робочих місць на основі сучасних технологічних і наукових досягнень у галузі охорони праці;

у педагогічній діяльності:

у консультаційній діяльності:

 • надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;

 • готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.
Каталог: images -> Instytuty -> instytut pislyadyplomnoi -> kafedra suspilnyh hauk
images -> загальна педагогіка та історія педагогіки
images -> Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306
images -> Остополець Ірина Юріївна
images -> Самоменеджмент
kafedra suspilnyh hauk -> Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс
kafedra suspilnyh hauk -> Міністерство культури україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія україни навчально-методичний комплекс
kafedra suspilnyh hauk -> Національна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут післядипломної освіти кафедра суспільних наук
kafedra suspilnyh hauk -> Національна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут післядипломної освіти кафедра суспільних наук


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка