Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчанняСторінка1/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.64 Mb.
#10724
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


державний вищий навчальний заклад


Української державної академії

залізничного транспорту

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ

ДИСЦИПЛІН
О.В. Кузнєцова


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до організації самостійної роботи

студентів заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Донецьк – 2012
УДК 327:339.5
Кузнєцова О.В. Зовнішня політика України. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012. - 42с.

Дані методичні рекомендації можуть бути використані у процесі вивчення курсу «Зовнішня політика України» студентами заочної форми навчання, насамперед, під час виконання контрольної роботи. Для забезпечення організації самостійної роботи студентів надається тематичний план курсу, список літератури, методичне та ресурсне забезпечення, завдання для самостійної роботи, перелік питань до заліку.

Рекомендується для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

Бібліографія: 202 назви.


Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін «17» листопада
2011 р., протокол № 4.

Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету „Економіка транспорту” (протокол № 2 від «25» листопада 2011 р).
Рецензенти: зав. кафедри соціально-гуманітарних

дисциплін, к.іст.наук, доцент

Агапов В.Л.
зав. кафедри Всесвітньої історії

Донецького національного

університету, д.іст.наук, професор

Бредіхін А.В.ЗМІСТ

Загальна характеристика курсу……………………………………………….4

Тематичний план курсу…………………………………………………….....6
Завдання для самостійної роботи…………………………………………..….7
Варіанти контрольних робіт та методичні рекомендації…………………….9
Рекомендована література з курсу………………………………………...…29
Запитання до заліку………………………………………………………...…40

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСУ

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ”

Важливою умовою для професійної підготовки сучасних фахівців є ознайомлення з особливостями формування зовнішньополітичної діяльності країни, її засад та принципів, з’ясування ролі та місця Україні на міжнародній арені. Навчальна дисципліна «Зовнішня політика України» покликана надати студентам розуміння актуальних проблем побудови зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних відносин як на двосторонньому рівні, так і у рамках регіональних та міжнародних інтеграційних об’єднань.

Програма курсу «Зовнішня політика України» є вибірковою за визначенням вищого навчального закладу і розроблена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою варіативною компонентою галузевого стандарту вищої освіти. Дисципліна «Зовнішня політика України» пов’язана з викладанням курсів «Історія України», «Міжнародні економічні відносини», «Політологія».Метою вивчення курсу є розгляд концептуальних засад зовнішньої політики України, дослідження історичного розвитку її зовнішньополітичної діяльності та утвердження міжнародної правосуб’єктності незалежної України, налагодження рівноправних відносин з іншими державами на сучасному етапі.

Предмет: вивчення основних напрямів зовнішньої політики країни протягом часу та досягнень міжнародного визнання незалежної України, розширення участі в європейському напрямі та співробітництво в рамках СНД, розвиток двосторонніх міждержавних відносин (з США, Канадою та країнами Азії, Африки, Латинської Америки), створення умов для забезпечення національної, насамперед, економічної безпеки, членство в ООН та інших інтеграційних об’єднаннях, а також співробітництво на регіональному рівні.

Об'єкт: інформаційно-джерельна база, що стосується основних засад та напрямів зовнішньої політики України, її взаємодії з іншими державами світу, нормативно-правові документи, ключові події поточного міжнародного життя та місце України в них.

У процесі засвоєння даного курсу студенти повинні ЗНАТИ: • основні події та факти з історії зовнішньої політики України;

 • процес міжнародного визнання незалежної України та головні напрями зовнішньої політики;

 • специфіку питання щодо забезпечення національної безпеки та її економічної складової;

 • особливості взаємовідносин з країнами пострадянського простору;

 • перспективи та проблеми інтеграції України у європейський простір;

 • стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин з державами Азії, Латинської Америки, Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР);

 • принципи, на яких базується співробітництво з міжнародними організаціями на глобальному та регіональному рівні.

ВМІТИ:

 • працювати з історіографічними джерелами та нормативно-правовою літературою, яка регулює зовнішню політику України;

 • систематизувати, порівнювати та аналізувати явища міжнародного життя;

 • визначати проблеми та перспективи зовнішньополітичної діяльності України;

 • характеризувати стосунки України з іншими державами світу та міжнародними організаціями;

 • виділяти національно-державні інтереси та основні чинники, які впливають на зовнішню політику України.

Інформаційними джерелами є підручники, монографії, навчальні посібники, методичні матеріали, словники, енциклопедії, наукові статті, періодичні видання, документальні джерела та нормативно-правові акти.

Таким чином, даний курс має надати студентам матеріал, достатній для формування уявлення про Україну як суверенну державу, що здійснює свою зовнішньополітичну діяльність на основі міжнародно-правових принципів, а також можливість кваліфіковано розбиратися у такій проблемі, як Україна в системі міжнародних відносин.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ „ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ”

Кількість

годин

Тема і зміст лекціїКількість

годин

Тема і зміст практичного заняття

Контроль знань1

2

3

4

5

2

Тема 1. Сутність зовнішньої політики та національно-державних інтересів України.

 1. Поняття «зовнішня політика» та «національно-державні інтереси» країни.

 2. Зовнішня політика держави: цілі, функції, засоби та форми.

 3. Україна як суб’єкт міжнародних відносин: історична ретроспектива.
2

Тема 2. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні інтереси України.

 1. Україна і пострадянський простір.

 2. Європейський вектор зовнішньої політики України.

 3. Відносини України з країнами Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

 4. Взаємовідносини з країнами Американського та Африканського регіонів.

2Тема 1. Україна в системі міжнародних відносин

 1. Концептуальні основи зовнішньої політики: поняття, нормативно-правові акти та національні інтереси України.

 2. Вихід України на міжнародну арену після розпаду СРСР.

 3. Співробітництво України з міжнародними організаціями та розвиток відносин з українською діаспорою.
Опитуван-ня, доклади, реферати,

робота з норматив-правов. актами


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Для більш повного опанування та закріплення знань з навчального курсу, а також для розвитку навичок самостійної роботи студентам пропонується підготовка рефератів (есе, докладів) згідно переліку тем з використанням рекомендованої літератури та виконання інших завдань (наприклад, робота з нормативно-правовими документами у зовнішньополітичній сфері).

1. Робота з нормативно-правовими актами (Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990р., Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991р., Закон України «Про Основи національної безпеки України» від 19 червня 2003р. № 964-IV, Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010р. № 2411-VI).

2. Підготовка рефератів на нижче подані теми:


 1. Зовнішня політика України на різних етапах її державності.

 2. Відстоювання й просування національних інтересів України на міжнародній арені.

 3. Україна в новому геополітичному просторі: варіанти розвитку.

 4. Курс України на європейську інтеграцію: аргументи „за” та „проти”.

 5. Зона вільної торгівлі у рамках СНД: переваги та недоліки.

 6. Пріоритетні напрями латиноамериканського вектору у зовнішній політиці України.

 7. Проблеми та перспективи співпраці України з державами Африки.

 8. АТР у зовнішній політиці України: доцільність та перспективи відносин.

 9. Конкурентна спроможність української науки на європейському рівні: перспективи та співпраця у цьому напрямі.

 10. Вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки держави.

 11. Воєнно-економічна безпека у контексті реалізації національних інтересів.

 12. Роль України у європейській енергетичній політиці.

 13. Екологічна дипломатія або проблеми екологічної безпеки.

 14. Тенденції зовнішньополітичного розвитку країни у громадській думці.

 15. Вплив особистісного фактору на зовнішню політику держави.

 16. Кроки „розширення НАТО на Схід”.

 17. Терористичні організації світу та участь України у боротьбі з міжнародним тероризмом.

 18. Діяльність американських організацій та фондів в Україні.

 19. Рух антиглобалістів: основні ідеологічні засади та символи.

 20. Діяльність України у спеціалізованих організаціях у рамках структури ООН.

3. ОБОВ'ЯЗКОВИМ для заліку (отримання залікового балу) є захист контрольної роботи з курсу «Зовнішня політика України». Контрольна робота є одним з видів самостійної навчальної діяльності студента-заочника, під час якої виробляються вміння та навички працювати з літературою, поглиблюються знання з наданого курсу.

Вибір варіанту контрольної роботи здійснюється студентом згідно списку групи у журналі або уточнюється у викладача. Роботи, виконані не за своїм варіантом, а також підготовлені несамостійно (наприклад, бездумне скачування інформації з Інтернету1), до захисту не допускаються.

У контрольній роботі слід розкрити зміст трьох питань на основі рекомендованої літератури. Студенти можуть звертатися до іншої літератури, віддаючи перевагу виданням останнього часу. Контрольна робота виконується у письмовій формі або за допомогою комп’ютера. Відповідь на питання слід викладати в логічній послідовності, аргументовано, грамотною літературною мовою. Всі сторінки, починаючи з другої, повинні мати поля і бути пронумеровані.

На наведені у роботі цитати і факти слід робити посилання на джерело інформації. Перелік літературних джерел (вказується прізвище та ініціали автора, назва джерела, місто, видавництво та рік видання, номер тому, випуску) розташовується за алфавітом або в порядку їх використання у тексті. Література виконується мовою оригіналу. Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка.

До письмової контрольної роботи висуваються такі вимоги:


 • обсяг відповіді на одне питання становить 3-4 сторінки з однієї сторони аркушу формату А4 (загальний обсяг - 12-15 сторінок, включаючи план та літературу);

 • відповідь повинна розкривати зміст питання, бути чіткою та конкретною;

 • відповідь завершується коротким висновком (5-7 речень);

 • наприкінці роботи наводиться перелік літератури (не менш 3 джерел);

 • текст відповіді є результатом самостійної роботи студента з літературою.


ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
ВАРІАНТ 1.

 1. Дайте визначення поняття „зовнішня політика”, наведіть принципи, на яких вона ґрунтується, її цілі, функції та засоби [6, 9,16, 20, 28, 55].

 2. Назвіть етапи розвитку співробітництва між Україною та Росією та визначте проблемні питання в українсько-російських відносинах [7, 13, 23, 74, 80, 87, 92, 105, 115, 130, 178, 186].

 3. Охарактеризуйте відносини України з країнами Центральної та Південної Азії (Афганістан, Пакистан, Індія) [16, 19, 48, 195].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розпочинати перше питання необхідно з розрізнення таких понять як «міжнародна політика» та «зовнішня політика», виокремлюючи останню як самостійний напрям у науках про міжнародні відносини. Далі слід навести та порівняти декілька визначень поняття «зовнішня політика» різних авторів. Окремого розгляду потребують принципи, на яких ґрунтується зовнішня політика будь-якої держави. На основі зовнішньополітичних інтересів визначаються цілі зовнішньої політики, які зумовлюються існуючим суспільно-політичним ладом, історичними особливостями, геополітичними умовами та іншими чинниками. Серед багатоманітних цілей зовнішньої політики треба виокремити найголовніші, а також виділити основні функції зовнішньополітичної діяльності держави. Задля здійснення цих функцій зовнішньої політики застосовуються різні засоби та форми, які також слід навести у відповіді на перше питання.

Розгляд другого питання доцільно розпочати з визначення основних етапів становлення відносин між Україною та Росією, а далі слід звернути увагу на геополітичне значення та розвиток українсько-російського співробітництва у сучасних умовах, виділити спільні інтереси та охарактеризувати коротко- та середньострокові перспективи, що сприятимуть зближенню співпраці двох країн, а також окреслити існуючі проблемні питання та суперечності, що негативно впливають на розвиток міждержавних відносин. Варто вказати на переговорний процес щодо газопостачання та його транзиту, роботу з демаркації державного кордону та делімітації акваторій, перебування Чорноморського флоту РФ на території України та інші актуальні питання.

Трете питання має бути розпочато зі встановлення дипломатичних відносин та формування договірно-правової бази між Україною та країнами Центральної та Південної Азії. Особливо слід вказати на те, що для укріплення позицій в азійському напрямі важливим є розвиток відносин з такою найбільш населеною державою, як Індія. Треба розглянути торговельно-економічну співпрацю (у першу чергу, в автомобільній та металургійній галузях) та військово-технічне співробітництво з Пакистаном та Афганістаном. Останні статистичні дані знаходяться на сайті Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua). Слід також навести приклади культурно-гуманітарної співпраці України з цими країнами. Додатковим є розгляд відносин з Шрі-Ланка, Бангладеш, Непал.
ВАРІАНТ 2.


 1. Яким було становлення правової бази щодо зовнішньополітичного курсу незалежної України? [2, 6, 14, 15, 18, 19, 39, 124, 197, 198-202]

 2. Визначте напрями співпраці України та Європейського Союзу [7, 24, 30, 45, 50, 62, 65, 73, 78, 101, 155, 168, 169, 187].

 3. Охарактеризуйте співробітництво України з країнами Південно-Східної Азії (В’єтнам, Таїланд, Малайзія, Сінгапур) [89, 93, 150, 182, 183, 184, 195].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На початку першого питання слід розглянути події, які проходили у Радянському Союзі та привели до прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990р.). Характеризуючи цей правовий документ, увагу варто приділити його зовнішньополітичній складовій. Далі треба зупинитися на причинах серпневого путчу 1991р., який завершився для України Актом проголошення її незалежності (24 серпня 1991р.). Варто проаналізувати в частині зовнішньополітичного курсу країни такі документи, як Постанову Верховної Ради „Про Основні напрями зовнішньої політики України” (2 липня 1993р.) та Постанову Верховної Ради України „Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України” (16 січня 1997р.), які існували, але припинили свою дію внаслідок прийняття Закону України «Про Основи національної безпеки України» (19 червня 2003р.) та Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (01 липня 2010р.), на яких слід зупинитися більш детальніше. Розгляду потребують конституційні засади щодо зовнішньої політики.

Друге питання варто розпочинати із стислої характеристики процесу формування Європейського Союзу (ЄС), але основна увага має бути приділена етапам розвитку взаємовідносин України та ЄС, у першу чергу, з Угоди про партнерство та співробітництво (14 червня 1994р.). Зупиняючись на проведенні щорічних засідань Самміту Україна-ЄС, слід виділити основні напрями співробітництва на сучасному етапі відносин. Європейська інтеграція передбачає проведення системних реформ в усіх сферах життя відповідно до норм та стандартів ЄС, тому треба розглянути правові підстави та механізми реалізації інтеграції, а також зовнішньополітичні орієнтири європейських держав стосовно України. Необхідно вказати, що кінцевою метою європейської інтеграції є набуття Україною членства в Європейському Союзі, задля чого треба завершити переговори щодо укладення Угоди про асоціацію, невід’ємною складовою якої є зона вільної торгівлі та продовжити діалог щодо безвізового режиму.

У третьому питанні розгляд співробітництва між Україною та країнами Південно-Східної Азії (В’єтнам, Таїланд, Малайзія, Сінгапур) має бути розпочато зі встановлення дипломатичних відносин та формування договірно-правової бази між ними. Сьогодні слід активізувати інвестиційне співробітництво, тому треба виділити найбільш привабливі сфери інвестування в Україну, як то інфраструктурне будівництво, енергетика, транспорт, видобування корисних копалин і сільське господарство. Доцільно зупинитися на характеристиці торговельно-економічного співробітництва (статистичні дані сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)) та слід навести приклади культурно-гуманітарної співпраці.
ВАРІАНТ 3.


 1. Охарактеризуйте засади та принципи зовнішньої політики згідно Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010р. [16, 98, 136, 162, 200].

 2. Розкрийте значення двосторонніх відносин України з країнами Північної Європи (Фінляндія, Данія, Норвегія, Швеція) [1, 24, 39, 42, 193].

 3. З’ясуйте особливості взаємовідносин України з країнами Східної Азії (Монголія, Південна Корея, Японія) [94, 95, 119, 182, 183, 195].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розпочинаючи розгляд першого питання слід вказати, які документи були прийняті до затвердження Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010р., тобто які сприяли або привели до нього. Далі слід охарактеризувати цей документ та основну увагу приділити принципам та засадам зовнішньої політики. Треба їх виписати з Закону та пояснити значення кожного положення. Закінчувати відповідь треба реалізацією засад та принципів зовнішньої політики, а також контролем за їх дотриманням.

У другому питанні слід зупинитися на базових та другорядних інтересах України у Північній Європі. На початку треба висвітлити етапи встановлення дипломатичних відносин та формування договірно-правової бази між нашою державою та країнами Північної Європи, а саме Фінляндією, Данією, Норвегією, Швецією. Активізація політичного діалогу посилюється зростаючим інтересом до розвитку двостороннього співробітництва в економічній сфері, тому обов'язково слід розглянути торговельно-економічне співробітництво (дані знаходяться на сайті Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)). В кінці розгляду цього питання необхідно визначити перспективні напрями взаємодії з широкого спектру питань. Окремо треба зупинитися на прикладах культурно-гуманітарної співпраці України з цими країнами.

Розгляд третього питання треба розпочинати зі встановлення дипломатичних відносин та формування нормативно-правової бази між Україною та країнами Східної Азії, а саме Японією, Монголією, Південною Кореєю. Необхідно підкреслити, що на сучасному етапі взаємовідносини набувають принципово нових рис прагматичної багатомірної співпраці. Увагу слід приділити основним напрямам торговельно-економічного співробітництва (останні статистичні дані знаходяться на сайті Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)), зупиняючись на взаємодії у фінансовій, енергетичній та науково-технічній галузях, зокрема українсько-японській співпраці у сфері зв’язку, хімічному та автомобільному бізнесі та українсько-корейському співробітництві в авіації та теплотехніці. Доповнять відповідь приклади культурно-гуманітарної співпраці України з цими країнами.
ВАРІАНТ 4.


 1. Охарактеризуйте зовнішню політику Київської Русі у другій половині IX – першій половині XII ст. [3, 11, 12, 27, 35, 36].

 2. З’ясуйте взаємовідносини України та країн Північно-західної Європи (Велика Британія, Ірландія, Ісландія) [14, 16, 165, 193].

 3. Визначте сутність розвитку китайського напряму у зовнішній політиці України [63, 64, 102, 103, 134, 195].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На початку першого питання треба охарактеризувати геополітичне становище Русі в IX – XI cт. та зародження давньоруської дипломатії, яка забезпечила вихід Київської держави на міжнародну арену. У зв’язку з цим слід розкрити характер міжнародних контактів східних слов’ян із сусідніми народами. Далі зосередити особливу увагу на стосунках з Візантією (військове співробітництво, християнізація слов’ян), розглянути зміст зовнішньої політики Київської держави за часів князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого, виділивши основні напрями зовнішньополітичної діяльності та значення династичних шлюбів у налагодженні відносин між країнами.

Друге питання розглядає взаємини між Україною та країнами Північно-західної Європи (Велика Британія, Ірландія, Ісландія) у контексті сучасного європейського інтеграційного процесу. Воно має бути розпочато зі встановлення дипломатичних відносин та формування нормативно-правової бази між ними. Важливо зупинитися на торговельно-економічному співробітництві (останні статистичні дані слід наводити з сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)), виділяючи, перш за все, перспективні напрями у цій взаємодії. Завершити відповідь можна прикладами культурно-гуманітарної співпраці України з країнами Північно-західної Європи.

У третьому питанні для з’ясування значення китайського напряму у зовнішній політиці України треба підкреслити взаємне прагнення до більш тісного співробітництва. Починати слід з 4 січня 1992р., коли були встановлені дипломатичні відносини та відкриті посольства. Треба вказати на регулярність обмінів візитами на різних рівнях, створення договірно-правової бази, перш за все, підписання Спільних Декларацій між Україною та Китайською Народною Республікою (1994-1995рр.). Важливою та перспективною частиною співпраці є торговельні відносини, тому варто вказати на основні статті експорту-імпорту двох країн (сайт Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)). Ці відносини мають носити риси стратегічного партнерства (такої домовленості було досягнуто за підсумками візиту Президента України до КНР у вересні 2010р.). На завершення відповіді слід навести приклади науково-технічного та гуманітарного співробітництва. Загалом необхідно підкреслити роль двосторонніх стосунків з Китаєм задля реалізації інтересів України в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 836
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка