Методичні рекомендації до модуля самостійної роботи з курсу «Психопрофілактика сімейних криз»Скачати 162.46 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір162.46 Kb.
#10255
ТипМетодичні рекомендації
Факультет психології, історії та соціології

Кафедра практичної психологіїМетодичні рекомендації

до модуля самостійної роботи з курсу

«Психопрофілактика сімейних криз»

для студентів денної, заочної

та екстернатної форм навчання

РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог нормативної та варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики рівня бакалавр, робочої програми з навчальних дисциплін «Психопрофілактика сімейних криз», з галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» за напрямом підготовки 6.030102. Психологія.
 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою практичної психології протоколом

№ ____ від _________


 1. УКЛАДАЧ: Цілинко І.О., асистент кафедри практичної психології факультету психології, історії та соціології ХДУ.


ПЕРЕДМОВА

Вказівки до виконання та оформлення самостійної роботи:

Виконання самостійної роботи передбачає розвиток навичок пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і практичного матеріалу.

Для вивчення навчальної дисципліни «Психопрофілактика сімейних криз» студент повинен бути націлений на засвоєння мети, завдань, змісту, принципів дисципліни, особливостей роботи з родиною як на етапі кризи, так і на попереджувальному. Самостійна робота полягає у систематизації знань з курсу, формуванні цілісного, системного бачення питань психопрофілактики сімейних криз; узагальненні знань, форм і методів роботи з урахуванням теорій сучасної сімейної психології, а також психопрофілактики, відповідно їх логіко-змістовного викладення в процесі навчального курсу.

Важливим елементом такої роботи є опрацювання першоджерел, які сприяють опануванню основних понять, вітчизняного і закордонного досвіду, розумінню закономірностей процесу розвитку сім’ї.

Вивчення навчальної дисципліни студентами денної форми навчання відбувається за допомогою різних форм опанування матеріалом: лекцій, семінарських, практичних занять, роботі з літературою, написанні контрольних, рефератів. У вищому навчальному закладі найбільш суттєвою формою передачі певного об'єму знань з дисципліни є академічна лекція. Сучасна лекція ґрунтується на активній взаємодії викладача і студента. Вона повинна задовольнити запити студента щодо активізації мислення, мотивуючого, аналізуючого, висновкового характеру. Для викладача мета лекції полягає у доведенні до студентів найбільш суттєвих сторін проблеми, що розглядається у логіко-змістовній структурі курсу. Викладач активізує участь студентів у різних формах її проведення: лекція-повідомлення, лекція-бесіда, лекція-дискусія. лекція з розглядом конкретних ситуацій.

Лекція допомагає у стислий час зорієнтувати студентів на усвідомлення суттєвих питань теми, сформувати свої погляди та інші відомості про шляхи розв'язання проблеми.
Практичні поради до оформлення конспекту лекції:

- записувати тільки суттєве, ключовими словами;

- логічно пов'язувати матеріал ілюструючи його прикладами, малюнками:

- повністю заносити таблиці, графіки, статистичні відомості;

- виділяти найбільш важливі положення, смислові блоки і думки;

- виділяти питання, які потребують додаткового висвітлення під час семінарів і практичних занять.

До кожної з тем додається список літератури, який допомагає самостійно підготуватись до семінарських занять.

Семінарське заняття передбачає активну, самостійну участь студентів у подальшому засвоєнні, закріпленні, уточненні теоретичних і практичних знань, умінь, навичок, що отримані на лекції, або під час опрацювання рекомендованої літератури.Поради до участі в практичному (самостійному) опрацюванні теми:

- чітко усвідомити мету і питання практичного заняття;

- розібрати конспект лекції, ознайомитись з рекомендованою літературою;

- підготувати відповіді на питання семінарського або практичного заняття;

- виділити питання, які потребують додаткового роз'яснення;

- зробити виписки, посилання з рекомендованої літератури, які знадобляться для аргументації своєї позиції;

- зорганізуватись на активну участь у практичному занятті.Формами практичної самостійної роботи є написання контрольних робіт, рефератів.

Контрольна робота, реферат – це самостійно підготовлена письмова робота по певним вимогам. Вони здійснюються на основі огляду однієї або декількох наукових робіт згідно запропонованої для виконання теми. Контрольна робота, реферат виконується згідно розробленого плану, який являє собою логіко-змістовне розв'язання проблемного питання і в який входить вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури. Основна частина складається з розділів, що висвітлюють системні напрацювання теорії і практики досліджуваного явища в певній послідовності. Методи, які використовують під час написання роботи, такі: аналіз, порівняння, узагальнення і самостійні висновки по змісту опрацьованих літературних джерел.

3 метою успішного та глибокого засвоєння знань з дисципліни «Психопрофілактика сімейних криз» за вузівським курсом університету студентам всіх форм навчання рекомендований модуль самостійної роботи.

Виконання блоку самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психопрофілактика сімейних криз» передбачає виконання двох блоків завдань (теоретичного та практичного спрямування).

Відповіді на теоретичні питання (у формі конспектів) повинні бути повними, аргументованими, з визначенням особливостей теорії мовлення. Після опрацювання кожного теоретичного питання необхідно скласти 5 контрольних питань (бажано щоб питання стимулювали відповіді не репродуктивного, а узагальнюючого або порівняльного характеру) та мінімум 5 тестових питань.

Під час підготовки студентам пропонуються посібники, підручники, монографії та статті у наукових журналах, що наведені у списку літератури (методичного забезпечення). В той же час добір та оформлення наукової літератури з означених теоретичних питань також є складовою модулю самостійної роботи. Літературні джерела оформлюються згідно до стандарту "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006).

Самостійну роботу належить виконувати не лише грамотно, а й охайно, з дотриманням необхідних абзаців та інтервалів, залишаючи поля для наведення зауважень.

Робота повинна бути зброшурованою і мати наступні складові: титульний аркуш, зміст, текст відповідей, список використаних джерел.

Самостійна робота виконується на скріплених сторінках формату А4. На титульній сторінці вказуються: назва дисципліни «Психопрофілактика сімейних криз»; прізвище, ім’я, по-батькові студента; номер групи. Контрольна робота має містити список літератури. Оформлюється українською мовою, шрифт – 14 (Times New Roman), міжрядковий інтервал – 1,5, поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє і нижнє – 2 см.; вирівнювання по ширині сторінки.

Позитивна оцінка за самостійну роботу є необхідною умовою для складання поточного модульного контролю.


І блок теоретичного спрямування передбачає опрацювання лекційного матеріалу (див. зміст структури навчальної дисципліни) із застосуванням додаткової наукової літератури. Цей блок потребує:

а) наявність конспекту у відповідності до змісту лекційного курсу. Якщо студент денної форми навчання має пропуски (з будь-якої причини), то йому необхідно самостійно опрацювати та представити конспект з означеної тематики;

б) засвоєння понятійного апарату відповідно до тематичного плану курсу /за необхідністю складається робочий словник/.
ІІ блок теоретичного спрямування – цей блок потребує складання стислого конспекту з тематики, що виноситься на самостійне опрацювання. Студенти заочної та екстернатної форми навчання повинні представити конспект відповідно до тематичного плану навчальної дисципліни (всі теми). Конспект представляє собою проробку основних положень теми, що дозволяє студентам ознайомитися з певним спектром проблем психопрофілактики та нормативними і ненормативними сімейними кризами.

ІІІ блок – практичного спрямування: полягає у вмінні студента розвязувати практичні питання, здійснювати програму психопрофілактики сімейної кризи. Цей блок потребує: а) складання програми психопрофілактики; б) обґрунтування доцільності використання кожного пункту програми психопрофілактичних заходів; в) складання анотації під час опрацювання першоджерел (наукових статей). Зразок анотації дивись нижче.

Зразок анотації:

Складові анотації

Варіанти опису

1.Вступна частина анотації (бібліографічний опис статті)

Стаття, що анотується має назву "..."

Статтю під назвою "..." опубліковано в журналі "..." за ... р., №...2.Тематика

статті


Статтю присвячено актуальній проблемі...

Тема статті – …

Автор статті висвітлює теоретично значуще питання...

Стаття являє собою узагальнення (огляд, опис, виклад, аналіз)...

У статті йдеться про...

Автор статті "..." здійснює ґрунтовний аналіз3.Проблематика статті

У статті розв'язуються (висвітлюються, досліджуються, ставляться, порушуються проблеми (питання)...

Автор формулює... У ході дослідження автор висвітлює такі актуальні питання, як...

У статті узагальнюються результати дослідження... Автор пропонує науково обґрунтований аналіз... Автор визначає сутність поняття...


4. Ілюстрування думок прикладами

Автор наводить переконливі приклади...

Автор ілюструє прикладами ...

Автор цитує...

Для переконливої ілюстрації автор використовує... У статті наведено статистичні дані...5.Підсумок. Висновки

Автор наводить висновки...

Автор підбиває підсумки...

Автором стверджується, що... Завершуючи дослідження, автор формулює висновки: ... Автор переконує, що...


6. Адресат статті (для рекомендаційної анотації)

Стаття зацікавить...

Стаття розрахована на (широке коло читачів, менеджерів, перекладачів, студентів, аспірантів...)... Стаття адресована науковцям...
Перелік тем з модулю самостійної роботи до курсу «Психопрофілактика сімейних криз»


п/п

Назва теми

Зміст завдання

Форма звіту

1

Розглянути фактори психологічного здоров’я сучасної сім’ї.

Необхідно дослідити специфічні особливості психологічного здоров’я сучасної сім’ї за таким алгоритмом дій:

- проаналізувати поняття здоров’я сучасної сім’ї у сучасній науковій літературі;

- дослідити, які фактори визначають, як провідні для збереження психологічного здоров’я сучасної сім’ї;

- сформулювати висновки.Письмове оформлення результатів теоретичного аналізу у вигляді реферату.

2

Розглянути можливі психопрофілактичні заходи для нормативних та ненормативних криз.

Необхідно дослідити специфічні особливості нормативних та ненормативних сімейних криз та програми їх профілактики:

- проаналізувати психологічні особливості нормативних та ненормативних сімейних криз;

- дослідити, які психопрофілактичні заходи можуть бути вжиті для профілактики таких криз;

- скласти порівняльну таблицю за такими рубриками: визначення (дефініція) криз; психологічні відмінності у нормативних та ненормативних кризах; шляхи психопрофілактики зазначених криз.

- сформулювати висновки.


Оформляється письмово як самостійна робота у вигляді порівняльної таблиці.


Список рекомендованих джерел.

Основні джерела:

1. Авксентьева М. В. Семья и болезнь. Структура, функции и динамика семьи, болезнь в се­мье и роль семейного врача. М., 1994.

2. Агейко О. В. Социальная перцепция семейных отношений у детей из неполных семей: Дисс.... канд. психол. наук. Мн., 2004.

3. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотера­пия. Методы, теории и техники: практическое руководство. М., 1999.

4. Айламазян А. М. Метод беседы в психологии. М.: Смысл, 1999.

5. АладьинА.А., ОлифировичН. И. Использование тренинговых психотехнологий в работе пси­холога с родителями // Психолог года. Мн., 2001. С. 125-129.

6. Александров А. А. Современная психотерапия: Курс лекций. СПб.: Академический проект 1997.

7. Алешина Ю. Е. Удовлетворенность браком и межличностное восприятие в супружеских па­рах с различным стажем семейной жизни. Автореф. дисс... канд. психол. наук. М., 1985.

8. Алешина Ю. Е., Гозман Л. Я.,Дубовская Е. М. Социально-психологические методы исследо­вания супружеских отношений. М., 1991.

9. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М., 1994.

10. Алешина Ю. Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1987. № 2.

11. Амбрумова А. Г., Постовалова Л. И. Семейная диагностика и вопросы профилактики суи­цидального поведения // Проблемы профилактики и реабилитации в суицидологи: Сб науч тр. М., 1984. С. 62-77.

12. Андреева Т. В. Семейная психология. СПб., 2004.

13. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразо­вание ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. 1994 Т. 15 № 1 С. 3-18.

14. Архиреева Т. В. Методика измерения родительских установок и реакций // Вопросы психо­логии. 2002. № 5. С. 144-153.

15. Бейкер К. Г. Теория семейных систем М. Боуэна// Вопросы психологии. 1991. № 6.

16. Бейтсон Г. Экология разума. М., 2000.

17. Белорусов С. А. Методика «Мое письмо о супруге» и ее психотерапевтическое использова­ние // Семейная психология и семейная терапия. 1998. № 3. С. 32-35.

18. Бене Е. Детский тест «Диагностика эмоциональных отношений в семье» // Семейная пси­хология и семейная терапия. 1999. № 2. С. 14-41.

19. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Л., 1992.

20. Берне Р. С, Кауфман С. X. Кинетический рисунок семьи: введение в понимание детей через кинетические рисунки. М., 2000.

21. Бодалев А. А., Столин В. В. О задачах научного психологического обеспечения службы се­мьи // Семья и формирование личности. М., 1981.

22. Бодалев А. А., Обозов Н. #., Столин В. В. О службе семьи // Психологический журнал 1981 Т. 2. № 4.

338


23. Борисовская О. Б. Использование системной семейной психотерапии в коррекционной ра­боте с детьми с особенностями развития // Семейная психология и семейная терапия. 1998. № 3. С. 44-47.

24. Боуэн М. Теория семейных систем. М., 2005.

25. Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии СПб., 2001.

26. Бурменская Г. В., Захарова Е. И., Карабанова О. А. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М., 2002.

27. Бурменская Г. В., Карабанова О. А., Лидере А. Г. Возрастно-психологическое консультирова­ние. Проблемы психического развития детей. М., 1990.

28. Варга А. Я., Драбкина Т.С. Системная семейная психотерапия. СПб., 2001.

29. Варга А. Я, Типы и структура родительского отношения. Автореф. дисс. ... канд. психол. наук. М., 1987.

30. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. М., 2003.

31. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта. М., 1998.

32. Витакер К., Бамберри В. Танцы с семьей. М., 1997.

33. Волкова А. Н. Социально-психологические факторы супружеской совместимости. Автореф. дисс.... канд. психол. наук. Л., 1979.

34. Волкова А. Н., Трапезникова Т. М. Методические приемы диагностики супружеских отно­шений // Вопросы психологии. 1985. № 5.

35. Гаврилова Н. В. Нарушения функций семьи как объект социологического исследования // Семья как объект философского и социологического исследования. Л., 1994.
Додаткові джерела:


 1. Джеймс М. Брак и любовь. М., 1993.

 2. . Джонсон СМ. Психотерапия характера. М., 2001.

 3. Дольто Ф. На стороне ребенка/ Пер. с фр. СПб., 1997.

 4. ДомбровскийА., Велента Т. Кризис семьи // Семейная психология и семейная терапия. 2005. №3.

 5. Духновский С. В. Психологическое сопровождение подростков в кризисных ситуациях. Кур­ган, 2003.

 6. Захаров А. И. Неврозы у детей и подростков. Л., 1988.

 7. Зелинская С. Ю., ТащеваА. И. WIPPF-опросникдля исследования личностных особеннос­тей, стратегий поведения в конфликте и «моделей для подражания» // Прикладная психо­логия. 2000. № 1. С. 64-76.

 8. Изард К. Психология эмоций. СПб., 1999.

 9. Имелинский К. Сексология и сексопатология. М., 1986.

 10. Калмыкова Е. С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни // Вопросы психологии. 1983. № 3.

 11. Катан Г. И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2 т. М., 1994.

 12. Каприо Ф. Многообразие сексуального поведения. М., 1995.

 13. Кемпински А. Меланхолия. СПб., 2002.

 14. Кемпински А. Человек и невроз. М., 1997.

 15. Кон И. С. Введение в сексологию. М., 1988.

 16. Кон И. С. Ребенок и общество. М., 1980.

 17. Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Социодинамическая психиатрия. М., 2000.

 18. Кочарян Г. С, Кочарян А. С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конф­ликтов. М., 1994.

 19. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999.

 20. Крайг Г. Психология развития. СПб.: Питер, 2000.

 21. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., 1991.


Internet ресурси:

pidruchniki.ws

ebooktime.net

www.bookzone.com.ua

Критерії оцінювання самостійної роботи

(самостійне опрацювання теми)


сума балів

Оцінка за 7-бальною шкалою, що використовується в Херсонському державному університеті

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

А

відмінно

82-89

4

В

добре

74-81

С

64-73

3

D

задовільно

60-63

E

35-59

2

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

1

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліниКритерії оцінювання:

Оцінка ЕСТS

Сума балів

оцінка за національною шкалою5 (А)

4

3

Х 2

F 1

90-100

82-89 (В)

74-81 (С)

64-73 (D)

60-63 (Е)

35-59

1-34

Відмінно

Добре

Добре

Задовільно

задовільно

(незадовільно з можливістю

повторного

складан­ня)


(незадовільно з

обов'язковим

повторним вивченням

дисцип­ліни)Опрацювання

джерел інформаціїШироке

достатнє

достатнє

В обсязі

лекційного

змісту


В обсязі

лекційного

змісту, з додатковими

джерелами не

ознайомлений


Не

ознайомленийСтудент не відвідував

заняття, не з’явився на контрольний західВолодіння матеріалом, вміння побудувати логічну відповідь виділити головне, сформувати думку

(під час захисту

самост.роботи)


вільне

В цілому

володіє


достатнє

Відчуває

утрудненняВідчуває

значні


утруднення

Не володіє

з'явився на

контрольний

захід


Користування

конспектомВільна

відповідь без

опори на

конспект


Вільна

відповідь з

допомогою викладача


Усна

відповідь з опором

на конспект


Користування

ксерокопією,

орієнтується у змісті


Замість

конспекту ксерокопія, відповідь за допомогоювикладача

Конспект

відсутність конспекту


Скачати 162.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка