Методичні рекомендації для виконання, оформлення та захисту курсових робітСкачати 254.96 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір254.96 Kb.
#10995
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2586 МЕТОДИЧНІ рекомендації

ДЛЯ ВИКОНАННя, оформлення
та ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 5.060101 ТА 6.030402 “ПРАВОЗНАВСТВО”

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ


“МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ТА “БАКАЛАВР”

Суми


Видавництво СумДУ

2009


Методичні рекомендації для виконання, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни “Кримінальне право України” / Укладачі: доцент, канд. юрид. наук В.Б. Харченко, старший викладач кафедри права О.М. Яцина. – Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – 23с.

Кафедра права3

Мета курсової роботи


Відповідно до пункту 3.9.2. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року № 161, курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. У процесі вивчення курсу “Кримінальне право України” навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст” та “бакалавр” гуманітарного факультету Сумського державного університету передбачено виконання та захист курсової роботи.

Завдання курсової роботи – формування у студентів навичок до самостійного наукового процесу, підвищення їх теоретичного та професійного рівня; поглиблення, узагальнення та закріплення знань студентів з навчальної дисципліни “Кримінальне право України”; застосування знань для вирішення конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, використовуючи сучасні інформаційні засоби і технології.

Підготування курсової роботи з кримінального права – є самостійною роботою студента з оволодіння навчальною дисципліною “Кримінальне право України” і сприяння поглибленню та закріпленню одержаних знань, що дає можливість перевірити творчий потенціал студента.

Завдання кожної курсової роботи – глибоко і творчо вивчити вибрану тему курсової роботи, оволодіти методами наукового дослідження та пов’язати їх з вимогами повсякденності.

У процесі роботи студенти опановують і розвивають такі навички та вміння:


 • визначають мету, об’єкт та предмет дослідження;

 • здійснюють пошук і відбір потрібної наукової інформації, а також пошук судової практики з обраної тематики роботи. У

4

 • разі потреби аналізують діяльність правоохоронних та судових органів з розгляду конкретних справ за обраною для виконання курсової роботи тематикою;

 • самостійно формулюють проблему дослідження, її необхідність для практичного вивчення курсу “Кримінальне право України”;

 • аргументовано, логічно висловлюють свої думки з досліджуваного питання, роблять свої висновки та пропозиції;

 • під час виконання курсової роботи необхідно показати вміння працювати з літературою, аналізувати кримінально-правові джерела та правозастосовну практику , робити обґрунтовані висновки;

 • написана робота повинна мати чіткий план, правильно оформлений довідковий матеріал, бути доступною для вивчення;

 • курсова робота повинна бути самостійним та творчим науковим дослідженням, давати уявлення про певну зазначену в її назві кримінально-правову проблему, та свідчити про глибокі знання автора в цій галузі;

 • захистити виконану курсову роботу, в тому числі зробити наукові повідомлення, відповісти на запитання комісії, захистити свою позиції з того чи іншого питання тощо.

Таким чином, курсова робота має відображати рівень теоретичної підготовки студентів та вміння студента творчо використати сукупність всього матеріалу з дисципліни “Кримінальне право України”. Під час виконання курсової роботи студент повинен продемонструвати вміння користуватися нормативно-правовими актами, спеціальною юридичною літературою для виявлення закономірностей явища, що досліджується, та пояснення цих закономірностей.
5

ЗАГАЛЬНІ Вимоги
до виконання курсової роботи

Курсова робота має бути виконана творчо, на високому науковому та теоретичному рівні. Виконуючи курсову роботу, студент повинен показати вміння самостійно аналізувати не лише зміст нормативно-правових актів, а й спеціальну літературу з відповідного питання. Результати дослідження оформлюються у вигляді стислих висновків.

Якщо текст курсової роботи є звичайною компіляцією текстів підручників, навчальних посібників, монографій або журнальних статей, робота до захисту не допускається і повертається студенту для повторного виконання.

Для курсової роботи встановлюються такі обов’язкові вимоги: 1. робота повинна мати важливу актуальну тему дослідження, тобто мати практичну значущість для вивчення курсу кримінального права та правозастосовної практики;

 2. робота повинна мати достатній теоретичний рівень, відповідати сучасному рівню розвитку науки, правильно визначати та аргументовано доказувати поняття, які розкриваються та досліджуються в роботі;

 3. робота повинна мати дослідницький характер, тобто студент повинен вивчити думку широкого кола авторів, які раніше досліджували цю тему, зробити порівняння окремих позицій різних авторів, обрати власну позицію та достатньо чітко аргументувати її з посиланням на відповідні норми законодавства України та судову практику;

 4. робота повинна бути оформлена грамотно, доступною для читання, тобто не повинна мати граматичних та стилістичних помилок, необхідно дотримуватися правил цитування інших текстів, правильно оформляти посилання на інших авторів, оформляти список використаної літератури;

 5. важливою умовою якісного виконання курсової роботи є її своєчасне написання з тим, щоб доопрацювання та можливі виправлення могли бути зроблені за спокійних творчих умов, а

6

не за умов дефіциту часу, що завжди погіршує якість виконаної роботи.


Основні етапи підготовки курсової роботи


Правильне та повне виконання курсової роботи повинно здійснюватися у певній послідовності, а саме: вибір теми; складання плану виконання курсової роботи; ознайомлення з літературою та вивчення інших джерел; написання роботи; оформлення роботи; надання курсової роботи на рецензування; доопрацювання роботи з урахуванням рецензії наукового керівника; захист курсової роботи.

1. Вибір теми курсової роботи


1.1. Тема курсової роботи обирається студентом денної форми навчання за власним розсудом на підставі затвердженого кафедрою права приблизного переліку тем курсових робіт із кримінального права, який додається до даних методичних рекомендацій, а студентам заочної форми навчання – визначається кафедрою.

1.2. Тема курсової роботи обирається таким чином, щоб в окремій навчальній групі одні й ті самі теми курсових робіт не повторювалися двічі.

1.3. Обрана тема курсової роботи може бути уточнена викладачем, а в окремих випадках студент може самостійно сформулювати та запропонувати тему, якщо її немає в приблизному переліку. Але в цьому випадку він повинен обов’язково узгодити її з викладачем – науковим керівником, призначеним для кожної навчальної групи, та отримати на це його згоду.

1.4. Студенти денної форми навчання до 1 жовтня поточного навчального року повинні зареєструвати обрану тему курсової роботи на кафедрі права або у викладача – наукового керівника.

1.5. Якщо у зазначений термін студентом не буде самостійно обрана тема курсової роботи, викладач – науковий керівник зобов’язаний самостійно призначити йому тему курсової роботи за власним розсудом.

7

1.6. Після вибору та реєстрації обраної теми курсової роботи студент повинен уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо її виконання, скласти приблизний план роботи і список необхідної літератури, і лише після цього приступати до її виконання.1.7. На підставі подання викладача-наукового керівника та рішення кафедри права за курсову роботу може бути зараховано доповідь студента на засіданні наукового гуртка з кримінального права України.

1.8. За рішенням завідувача кафедри права або викладача-наукового керівника за курсову роботу може бути зараховано переклад студентом зарубіжного наукового джерела або нормативного акта, а також виготовлення на завдання кафедри права або викладача-наукового керівника навчально-методичного матеріалу (посібника) з кримінального права України, необхідного для забезпечення навчальних чи методичних цілей.


2. Підготовка курсової роботи


2.1. Зміст курсової роботи повинен відповідати обраній темі та складеному плану роботи.

2.2. Курсова робота повинна мати таку структуру:

а) план;

б) короткий вступ, в якому обґрунтовується актуальність та значення обраної теми, викладаються відомості про стан розроблення цієї теми у науковій літературі та науці кримінального права України, проблемні питання, що передбачається розглянути в роботі;

в) основний текст, що складається з окремих розділів, які у разі необхідності можуть бути поділені на підрозділи;

г) висновки автора курсової роботи, які випливають з розглянутих питань теми;

д) список використаних при написанні курсової роботи нормативних актів та літератури.

2.3. При підготовці та написанні курсової роботи необхідно використовувати такі джерела:

8

а) Конституцію України, закони України та інші нормативні акти, що регламентують питання обраної теми курсової роботи;б) Кримінальний кодекс України та постанови Пленуму Верховного Суду України щодо питань, які регламентують обрану тему курсової роботи;

в) підручники, конспекти лекцій та навчально-методичні посібники з кримінального права України;

г) науково-практичні та судово-наукові коментарі до Кримінального кодексу України;

д) монографії, наукові публікації та іншу спеціальну наукову літературу;

є) матеріали судової практики, в яких розглядаються питання обраної теми курсової роботи;

ж) інші джерела, які необхідні внаслідок специфіки обраної теми курсової роботи;

2.4. Перед початком написання курсової роботи студент повинен уважно вивчити всі рекомендовані до теми джерела. При цьому доцільно робити виписування з нормативних актів, книг, статей, інших джерел, позначаючи в чернетці ті сторінки та видання, що є найбільш важливими при висвітленні відповідних питань теми курсової роботи. У разі необхідності наведені питання узгоджуються з викладачем-науковим керівником курсової роботи.

2.5. При використанні у курсовій роботі літератури та інших нормативних матеріалів необхідно наводити відповідні посилання на ці джерела в суворій відповідності до встановлених правил (автоматична звичайна виноска посилання на джерело унизу сторінки за номерами 1,2,3,…). Цитування не повинно перевищувати 20% обсягу курсової роботи для того, щоб оцінити власні висловлювання студента в її написанні. Запозичення тексту з чужих літературних та наукових творів без відповідного посилання на них є порушенням авторського права і категорично забороняється. Відсутність посилань на використану літературу та запозичення тексту з чужих

9

літературних творів без посилання на них тягне за собою безумовне повернення курсової роботи для повторного виконання за іншою (за власним розсудом викладача-наукового керівника) темою.2.6. При підготовці та опрацюванні відповіді на питання плану курсової роботи за тематикою Загальної частини кримінального права України, слід зазначити перелік тих понять, які будуть застосовані, та уточнити їх зміст. Поняття слід розглянути та викласти послідовно, від більш важливих до менш важливих ознак із додержанням загальновизначеної послідовності їх розгляду у науці кримінального права. Необхідно зазначити всі можливі ознаки того чи іншого питання.

Аналіз складу окремого злочину або групи злочинів при написанні курсової роботи за тематикою Особливої частини кримінального права України слід починати з аналізу об’єкта злочину (за наявності – предмета злочину), аналізу обов’язкових ознак об’єктивної сторони, часу закінчення злочину (злочинів). Аналізуючи об’єктивну сторону, слід дати визначення, якими саме діями заподіяно шкоду, з чого розпочалися, чим закінчилися дії, зазначити обсяг завданої шкоди і якої саме: фізичної, матеріальної, моральної і т. ін., а також зазначити на наявність причинного зв’язку між діями та наслідками. Аналізуючи суб’єкт злочину, слід зазначити всі його ознаки: осудність, вік, особисті характеристики, які мають юридичне значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність. Далі аналізуються ознаки суб’єктивної сторони злочину, а в кінці - наявність чи відсутність обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. За необхідності розглядаються питання відмежування даного злочину від інших складів злочинів. Слід зазначити основні подібності та відмінності та в чому саме (у яких ознаках складу злочину) вони полягають (в об’єкті, об’єктивній чи суб’єктивній стороні, суб’єкті злочину).


10

2.7. Опрацьовуючи матеріал курсової роботи та здійснюючи його викладання, слід дотримуватися таких положень: • курсова робота повинна бути виконана згідно із планом;

 • виклад матеріалу повинен бути послідовним та повним;

 • в першу чергу зазначаються теоретичні положення, а потім наводяться практичні висновки та приклади з практики розгляду подібних злочинів у судовій практиці;

 • аналізуючи законодавство, слід застосовувати історичний, діалектичний, соціальний, догматичний та інші методи тлумачення закону з тим, щоб його зміст був розкритий всебічно;

 • використовуючи статистичні дані, необхідно посилатися на джерело надходження даних, відбираючи такі з них, які можна перевірити.

3. Обсяг курсової роботи та її оформлення


3.1. У навчально-методичному кабінеті кафедри права (ауд. ЕТ 210) знаходяться зразки курсових робіт із Загальної та Особливої частин кримінального права України. Студенту рекомендується ознайомитися із зразками вищевказаних робіт під час підготовки та написання своєї курсової роботи.

3.2. Орієнтовний обсяг курсової роботи – 30-45 сторінок формату А-4. Вступ складається з 3-5 сторінок тексту, в якому обґрунтовується актуальність теми, формулюються мета і завдання дослідження. В основній частині (25-35 сторінок) подається теоретичний огляд літератури з досліджуваного питання вітчизняних і зарубіжних авторів, теоретичне обґрунтування актуальності вибраної теми, проводиться історичний аналіз питання, що досліджується, здійснюється висвітлення теоретичних основ досліджуваного питання згідно зі складеним планом. Висновок (2-3 сторінки) має бути стислим, добре обґрунтованим, чітко сформульованим і містити основні результати роботи. Якщо в процесі виконання курсової роботи використовувався інформаційний або довідковий матеріал, то його доцільно розмістити у додатку (2-5 сторінок). До списку

11

літератури вносять усі джерела, які студент фактично використовував при підготовці та написанні курсової роботи. У роботі слід дотримуватися належного співвідношення між розділами, підрозділами, параграфами, що надає логічного вигляду структурі роботи.3.3. Текст пишеться лише з одного боку аркуша грамотно, акуратно, з полями (на лівому боці – 3 см, правому боці – 1,5 см., зверху та знизу аркуша – 2 см), з полуторним інтервалом, розбірливим почерком або друкується шрифтом Times New Roman 14 розміру з вищевказаними вимогами.

3.4. Будь-які скорочення слів, понять, термінів у роботі (в плані, тексті, заголовках, підзаголовках, виносках, джерелах та інше), крім загальноприйнятих (наприклад, КК, КПК, ст., ч. та інше), неприпустимі.

3.5.Подання курсової роботи, що викладена з помилками, неграмотно, недбало, без додержання вимог щодо її обсягу, розміру та співвідношення полів, інтервалу, розміру та виду шрифту, нерозбірливим для читання почерком чи з неприпустимими скороченнями, спричинює безумовне її повернення для повторного виконання.

3.6. Першим аркушем курсової роботи повинен бути титульний аркуш (додаток А), на якому зазначаються:

а) назва міністерства (Міністерство освіти і науки України) та вищого навчального закладу (Сумський державний університет);

б) назва факультету (Гуманітарний факультет) та кафедри (Кафедра права) вищого навчального закладу;

в) зазначення виду роботи (курсова робота) та назви навчальної дисципліни, з якої вона була виконана (з кримінального права України);

г) повне і точне найменування теми курсової роботи;

д) ким вона була виконана (прізвище та ініціали студента, курс та номер його навчальної групи);

є) посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача-наукового консультанта;

12

ж) місце (місто) та рік виконання курсової роботи.3.7. Другим аркушем курсової роботи повинен бути план курсової роботи. Сторінки курсової роботи повинні бути пронумеровані у верхній частині кожного аркуша праворуч. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на якому цифра “1” не ставиться, нумерація розпочинається з цифри “2” на аркуші з планом курсової роботи. Вступ, висновок, список використаного нормативного матеріалу та літератури, а також кожен розділ повинен починатися з нового аркуша. Підрозділи та підзаголовки відтворюються лише в тексті.

3.8. Список нормативного матеріалу та літератури (джерела) зазначається лише в певній послідовності:

а) нормативний матеріал (за рівнем нормативно-правового акта та роком видання нормативно-правових актів однакової чинності);

б) постанови Пленуму Верховного Суду України (за датою, роком видання та номером постанови);

в) спеціальна наукова література (за алфавітом прізвищ авторів);

г) матеріали юридичної практики;

д) інші джерела.

3.9. Курсова робота повинна бути підписана особою, яка її виконала, на останній сторінці після списку використаного нормативного матеріалу та літератури. Тут також зазначається дата (число, місяць та рік) фактичної здачі роботи для реєстрації на кафедрі.


4. Подання курсової роботи на рецензування


4.1. З метою ґрунтовного та об’єктивного оцінювання, курсова робота подається студентом на кафедру права не пізніше ніж за чотири тижні до встановленої дати її захисту (наприкінці листопада поточного навчального року).

4.2. Курсова робота, що надійшла на кафедру, реєструється та передається на рецензування викладачеві-науковому керівнику, а у виняткових випадках – іншому викладачеві кафедри (за розсудом завідувача кафедри права).

13

Викладач-науковий керівник ознайомлюється з роботою, визначає її науковий рівень, дотримання вимог до оформлення, дає письмову рецензію на курсову роботу і допускає її до захисту або повертає для доопрацювання, усунення недоліків чи повторного виконання.4.3. У рецензії курсової роботи, бланк якої додається студентом до курсової роботи (додаток Б), зазначаються стисла характеристика курсової роботи, її теоретичний рівень, глибина дослідження теми та точність висновків, їх доцільність і обґрунтованість.

4.4. Критеріями оцінки курсової роботи є:

а) ступінь розроблення теми;

б) повнота наукових поглядів щодо питань теми курсової роботи;

в) використання спеціальної літератури, нормативних актів, юридичної практики щодо теми курсової роботи;

г) творчий підхід до написання курсової роботи;

д) правильність та наукова обґрунтованість висновків;

є) самостійність викладання питань теми курсової роботи;

ж) додержання студентом цих методичних рекомендацій.

4.5. З практики рецензування курсових робіт, слід зазначити найбільш поширені помилки, які бажано не допускати під час підготовки роботи та її направлення на рецензування, а саме:

а) відступ студентом від теми курсової роботи, коли розглядаються однорідні або подібні питання, що не розкривають обраної теми;

б) недодержання вимог щодо обсягу курсової роботи, коли вона становить значно менше 25-30 аркушів або значно перевищує 100 аркушів;

в) переписування значних фрагментів законів або інших нормативних актів, постанов Пленуму Верховного Суду України, підручників, коментарів до діючого законодавства або наукових робіт;
14

г) безсистемність викладання матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

д) логічні помилки, невміння виокремити головне і дати йому необхідний коментар та обґрунтування;

є) наведення фактичного матеріалу не за темою роботи або без поєднання із теоретичними викладками роботи;

ж) недотримання вимог щодо оформлення курсової роботи;

з) несвоєчасне подання роботи на рецензування, що спричиняє неможливість викладача-наукового керівника прорецензувати роботу до встановленого терміну захисту курсових робіт або неможливість усунення студентом виявлених у роботі недоліків.


5. Робота з рецензією та захист курсової роботи


5.1. Уважно та детально вивчивши рецензію курсової роботи, студент повинен:

а) дати відповіді на питання, які в курсовій роботі не були висвітлені або висвітлені недостатньо;

б) врахувати зауваження викладача-наукового керівника щодо окремих положень або питань курсової роботи;

в) доопрацювати курсову роботу з тих питань та напрямів, які вказуються викладачем-науковим керівником.

5.2. У разі визнання курсової роботи як такої, що загалом не може бути допущена до захисту, курсова робота підлягає повторному виконанню за обраною темою. В окремих випадках, про що відзначалося в методичних рекомендаціях раніше, курсова робота повторно виконується студентом за іншою темою, яка обирається викладачем-науковим керівником.

5.3. Додатково виконані частини курсової роботи або окремі питання додаються у кінці раніше виконаної курсової роботи. Нумерація аркушів продовжується після останнього аркуша з підписом студента та датою першого подання курсової роботи на рецензування. На останньому аркуші додатково виконаної частини курсової роботи знов ставиться підпис студента та дата її доопрацювання.


15

5.4. Захист курсової роботи здійснюється студентом відповідно до затвердженого розкладу для кожної навчальної групи. Захист курсової роботи здійснюється комісією у складі викладача-наукового керівника та іншого викладача кафедри права. На захисті курсової роботи можуть також бути присутні керівники кафедри права, факультету або університету.

5.5. Процедура захисту курсової роботи полягає у тому, що студент доповідає свою роботу комісії, дає усні пояснення по суті зауважень, викладених в рецензії, відповідає на запитання членів комісії та інших присутніх на захисті, обґрунтовує свої висновки додатковими аргументами.

5.6. Під час захисту курсова робота передається комісії, а студент використовує тези своєї доповіді. Тези доповіді курсової роботи готуються студентом заздалегідь і звичайно повинні містити в собі такі ознаки:

а) значущість теми курсової роботи, можливість застосування положень курсової роботи у подальшій практичній роботі;

б) зазначаються основна мета та завдання виконаного дослідження;

в) стисло розкривається зміст виконаної роботи;

г) наводяться висновки, до яких дійшов студент у результаті написання роботи, з відповідною їх аргументацією.

5.7. Під час доповіді курсової роботи комісією оцінюються якість виконаної роботи, рівень знань і набутих навичок за темою роботи, вміння аналізувати численні джерела та робити правильні висновки. Комісією враховується як зміст курсової роботи, так і результати її захисту. Комісія визначає оцінку роботи та її захисту за чотирибальною шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Незадовільний захист курсової роботи, незалежно від рівня виконаної роботи, в цілому свідчить про неможливість позитивного оцінювання цієї форми організації навчання.

5.8. Після захисту курсові роботи, що були захищені із оцінками “відмінно”, “добре” або “задовільно”, студентам не повертаються, а зберігаються на кафедри протягом одного року.

16

Якщо курсова робота є продовженням теми, що вже розроблювалася студентом, або ця тема продовжує розроблятися ним далі, студенту за його письмовим клопотанням з дозволу викладача-наукового керівника або завідувача кафедри права може бути видана захищена курсова робота з подальшим її поверненням на кафедру.5.9. Студенти, які своєчасно не подали курсові роботи для рецензування, не з’явилися для захисту курсової роботи або отримали незадовільну оцінку під час захисту роботи, вважаються такими, що не виконали навчального плану і до іспиту із навчальної дисципліни “Кримінальне право України” не допускаються.

5.10. Консультації з написання курсової роботи та пояснення з будь-яких інших питань, що не викладені у цих методичних рекомендаціях, студенти можуть отримувати безпосередньо у викладача-наукового керівника або у викладача, який проводить навчальні заняття з дисципліни “Кримінальне право України”, а також у навчально-методичному кабінеті кафедри права (ауд. ЕТ 210).


17
Приблизний перелік
тем курсових робіт з Кримінального права України
 1. Поняття, структура та тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та у просторі.

 2. Поняття злочину. Класифікація злочинів.

 3. Склад злочину. Кваліфікація злочинів.

 4. Безпосередній об’єкт і предмет злочину.

 5. Суспільно небезпечна дія та бездіяльність.

 6. Суспільно небезпечні наслідки та причинний зв’язок у кримінальному праві.

 7. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину.

 8. Суб’єкт злочину. Осудність та неосудність за кримінальним правом України. Спеціальний суб’єкт злочину.

 9. Вчинення злочину з прямим та непрямим умислом. Спеціальні види умислу, їх характеристика та значення.

 10. Злочинна самовпевненість та злочинна недбалість як види необережності. Випадок (казус) як невинне заподіяння шкоди.

 11. Мотив та мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину. Помилка та її значення в кримінальному праві.

 12. Загальна характеристика обставин, що виключають злочинність діяння.

 13. Необхідна оборона, її визначення та ознаки. Уявна оборона.

 14. Затримання особи, що вчинила злочин, його визначення та ознаки.

 15. Крайня необхідність, її визначення та ознаки.

 16. Виконання наказу або розпорядження, його визначення та ознаки.

 17. Готування до вчинення злочину. Замах на вчинення злочину.

18

 1. Закінчений злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину.

 2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті у злочині.

 3. Види співучасників вчинення злочину (виконавець, організатор, пособник та підбурювач).

 4. Форми співучасті у вчиненні злочину.

 5. Підстави та межі відповідальності співучасників.

 6. Опосередковане виконавство, співучасть у злочині із спеціальним суб’єктом, провокація злочину, ексцес виконавця та невдале підбурювання і пособництво як спеціальні питання відповідальності співучасників.

 7. Добровільна відмова співучасників. Причетність до злочину.

 8. Повторність та сукупність злочинів.

 9. Поняття покарання за Кримінальним правом України. Цілі покарання.

 10. Система і види покарань у Кримінальному праві України.

 11. Загальні засади призначення покарання за Кримінальним правом України. Призначення більш мякого покарання, ніж це передбачено законом.

 12. Призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків.

 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

 14. Кримінальна відповідальність за контрабанду.

 15. Знищення чи пошкодження майна.

 16. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

 17. Крадіжка.

 18. Грабіж.

 19. Шахрайство.

 20. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 21. Розбій.

 22. Вимагання.

19


 1. Умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів або на замовлення.

 2. Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю або способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

 3. Умисне вбивство, вчинене з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення, а також поєднане зі зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом.

 4. Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

 5. Умисне тяжке тілесне ушкодження.

 6. Умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого настала смерть потерпілого, його відмінність від умисного та необережного вбивств.

 7. Кримінальна відповідальність за зґвалтування.

 8. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці.

 9. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

 10. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

 11. Кримінальна відповідальність за обман покупців та замовників.

 12. Викрадання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем.

 13. Зловживання владою та службовим становищем, перевищення влади.

 14. Хабарництво.

 15. Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

 16. Кримінальна відповідальність за хуліганство.

20


 1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

 2. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

 3. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

 4. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини.

 5. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом та його відмінність від співучасті у формі пособництва.

21

ДОДАТОК А

(довідковий)
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
Гуманітарний факультет

Кафедра права
Курсова робота
з дисципліни “Кримінальне право України”
Тема: “Викрадання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем”

Виконав/ла:

студент/ка навчальної
групи № _____

П.І.П\б.


Науковий керівник:

посада, науковий ступінь,


вчене звання
П.І.П/б.
м. Суми
200__ р.

22

ДОДАТОК Б


(довідковий)
Рецензія на курсову роботу
Студента _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________
Навчальної групи __________________________________ ______курсу

(номер групи, курсу)

З навчальної дисципліни ____________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

__________________________________________________________________
На тему __________________________________________________________

(назва теми курсової роботи)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата отримання курсової роботи “__” __________200__ року.
Рецензент _______________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)


Зміст рецензії:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


“___” ___________ 200__ р.

_______________ (підпис викладача)

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ рекомендації

для ВИКОНАННя, оформлення
та ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 5.060101 ТА 6.030402 “ПРАВОЗНАВСТВО”

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ


“МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ТА “БАКАЛАВР”

Відповідальний за випуск А.М. Куліш

Редактор М.Я. Сагун


Комп’ютерне верстання А.В. Солонар

Підп. до друку 04.04.2009. поз.,

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Gyr.

Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл. – вид. арк.

Тираж пр. Собівартість вид.

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв

2586 МЕТОДИЧНІ рекомендації

для ВИКОНАННя, оформлення
та ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 5.060101 ТА 5.060100 “ПРАВОЗНАВСТВО”

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ


“МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ТА “БАКАЛАВР”
Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам
Укладачі В.Б. Харченко

О.М. Яцина

Відповідальний за випуск В.І. Горевий
Декан факультету Л.П. Валенкевич

Суми


Видавництво СумДУ

2009
Каталог: library -> docs -> rio -> 2009
rio -> Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи, виконання курсових робіт із дисципліни «Організація І управління майновою та особистою безпекою підприємця»
rio -> Методичні рекомендації для аспірантів, стажистів І здобувачів суми Сумський державний університет 2011
rio -> Програма курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей
rio -> Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів напряму підготовки
rio -> Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять на курсах тематичного удосконалення лікарів «віл-інфекція/снід. Дотестове та післятестове консультування на віл-інфекцію»
rio -> Курс лекцій у схемах для студентів напряму підготовки 030402 «Правознавство» усіх форм навчання
2009 -> У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати
2009 -> Методичні вказівки та завдання до практичних та семінарських занять з курсу "трудове право україни"
2009 -> 4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності
2009 -> Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Психологія мас» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»

Скачати 254.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка